Quyết định 94/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 94/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm chuyển Tổng công ty đường sông Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 94/2003/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C THÍ I M CHUY N T NG CÔNG TY Ư NG SÔNG MI N NAM SANG T CH C VÀ HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và ý ki n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v , Ban Kinh t Trung ương, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t án thí i m chuy n T ng công ty ư ng sông mi n Nam thu c B Giao thông v n t i sang t ch c và ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, v i nh ng n i dung chính như sau: 1. M c tiêu: thí i m i m i t ch c qu n lý, chuy n t liên k t hành chính gi a T ng công ty v i các doanh nghi p thành viên h ch toán c l p sang cơ ch u tư tài chính là ch y u; t o ra s liên k t ch t ch , xác nh rõ quy n l i, trách nhi m v v n và l i ích kinh t gi a các doanh nghi p có tư cách pháp nhân; cung c p t t hơn các d ch v thông tin, ti p th , tiêu th , cung ng, nghiên c u, ào t o cho các ơn v thành viên; t o i u ki n tăng cư ng năng l c s n xu t, hi u qu kinh doanh và kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. 2. N i dung chính c a án: a) T ng công ty ư ng sông mi n Nam chuy n sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con như sau: - Công ty m : là doanh nghi p nhà nư c, tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t - kinh doanh và có v n u tư vào các Công ty con; ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i Công ty và v n u tư vào các Công ty con. Công ty m ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Công ty V n t i th y mi n Nam, c ng Th c, Công ty Xu t nh p khNu ư ng th y mi n Nam và cơ quan T ng công ty.
  2. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty m bao g m: H i ng Qu n tr , Ban Ki m soát, T ng giám c và b máy giúp vi c. - Công ty con: có tư cách pháp nhân, có tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a Công ty con. Công ty con là các Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên mà Công ty m gi c ph n ho c v n góp chi ph i. (Danh sách Công ty con như ph l c kèm theo). b) Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a Công ty m và Công ty con; t ch c, qu n lý Công ty m ; quan h gi a Công ty m v i ch s h u nhà nư c và v i các Công ty con ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . c) Công ty m có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a T ng công ty ư ng sông mi n Nam. i u 2. 1. Giao B trư ng B Giao thông v n t i: a) Ch o tri n khai th c hi n án thí i m này. b) Quy t nh thành l p Công ty m , Công ty con nói t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này theo quy nh hi n hành. c) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . d) Theo dõi tình hình ho t ng c a mô hình thí i m này, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n c n u n n n. 2. Giao B trư ng B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính thí i m c a Công ty m và theo dõi vi c th c hi n ch qu n lý tài chính, h ch toán kinh doanh, công khai tài chính c a Công ty m . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Tài chính, B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
  3. PH L C V VI C THÍ I M CHUY N T NG CÔNG TY Ư NG SÔNG MI N NAM SANG T CH C VÀ HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON (Ban hành kèm theo Quy t nh s 94/2003/Q -TTg ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) Danh sách Công ty con (Công ty c ph n do Công ty m gi c ph n chi ph i): 1. Công ty c ph n Xây l p công trình ( ã c ph n hoá năm 2001, Công ty m s h u 70% v n i u l ), 2. Công ty c ph n D ch v xây d ng và Cơ khí ư ng th y Mi n Nam, hình thành trên cơ s c ph n hoá Công ty D ch v xây d ng và Cơ khí ư ng th y mi n Nam (s ti n hành c ph n hoá năm 2003), 3. Công ty c ph n Cơ khí công trình 2, hình thành trên cơ s c ph n hoá công ty Cơ khí công trình 2 (s ti n hành c ph n hoá năm 2003), 4. Công ty c ph n D ch v t ng h p ư ng th y mi n Nam, hình thành trên cơ s c ph n hoá Công ty D ch v t ng h p ư ng th y mi n Nam (s ti n hành c ph n hoá năm 2003), 5. Công ty c ph n óng m i và S a ch a phương ti n th y C n Thơ, ư c hình thành trên cơ s c ph n hoá Công ty óng m i và S a ch a phương ti n th y C n Thơ (s ti n hành c ph n hoá năm 2004).
Đồng bộ tài khoản