Quyết định 94/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Tp HCM ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định 94/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Tp HCM ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2003/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Tp HCM ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 94/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG QU XÓA ÓI GI M NGHÈO THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Th c hi n k t lu n c a Ban Thư ng v Thành y t i Thông báo s 381-TB/TU ngày 27 tháng 8 năm 2002 v y nhanh ti n th c hi n chương trình gi m h nghèo và xây d ng các công trình h t ng 20 xã - phư ng nghèo n cu i năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 1346/Q -UB ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v h p nh t 3 Ban Ch o c a thành ph và i tên thành Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph ; Xét ngh c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i (Thư ng tr c Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph ) t i công văn s 06/CV-BC ngày 08 tháng 4 năm 2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 63/TCCQ ngày 02 tháng 6 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch qu n lý và s d ng Qu Xóa ói gi m nghèo thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 02/Q -UB- NN ngày 03 tháng 01 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy ch v qu n lý và s d ng Qu chương trình xóa ói gi m nghèo thành ph và các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Lao ng Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính - V t giá, Th trư ng các S ngành thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Ban Ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph , qu n-huy n, phư ng-xã ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.-
 2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - TT.TU, TT H ND/ - Thư ng tr c UBND/TP PHÓ CH TNCH - Ngân hàng Nhà nư c thành ph - UB. MTTQ/TP và các oàn th - Các Ban H ND thành ph - Các s -ngành thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPTU và các Ban Thành y - Ban TCCQ thành ph (2b) Nguy n Thành Tài - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu (vx-lc) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG QU XÓA ÓI GI M NGHÈO THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 94 /2003/Q -UB ngày 10 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph H chí Minh) Chương 1: M C ÍCH - NGUYÊN T C L P QU VÀ CÁCH TI P NH N NGU N T O QU XÓA ÓI GI M NGHÈO i u 1. Qu xóa ói gi m nghèo các c p, ư c l p ra nh m m c ích tr v n cho nh ng h dân nghèo thu c i tư ng chương trình xóa ói gi m nghèo thành ph (g i t t là h nghèo) vay v n s n xu t, kinh doanh và ho t ng d ch v gi i quy t cu c s ng; ho c h c ngh có vi c làm... t o i u ki n thi t th c th c hi n hoàn thành m c tiêu gi m nghèo, không tái nghèo và nâng d n m c s ng h nghèo c a thành ph theo tinh th n Ngh quy t i h i ng thành ph l n th VII, góp ph n tích c c vào s nghi p dân giàu nư c m nh. Không ư c s d ng qu vào m c ích khác. i u 2. Qu Xóa ói gi m nghèo ư c l p 3 c p: thành ph , qu n-huy n và phư ng-xã do Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm cùng c p qu n lý tr c ti p, có h th ng s sách, k toán riêng, ư c m tài kho n chuyên m c Ngân hàng do Trư ng Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm làm ch tài kho n.
 3. Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v ho t ng và qu n lý chung qu Xóa ói gi m nghèo toàn thành ph ( c 3 c p). i u 3. Ngu n v n qu Xóa ói gi m nghèo, bao g m: 1. Ngu n v n ng trên cơ s t nguy n óng góp b ng hình th c cho không ho c cho mư n không l y lãi c a cá nhân, các t ch c kinh t , chính tr -xã h i trong nư c và ngoài nư c. 2. Ngu n v n ngân sách hàng năm c a thành ph và qu n-huy n, b sung ngu n cho Qu Xóa ói gi m nghèo. 3. Ngu n ti n lãi c a qu Xóa ói gi m nghèo các c p g i ngân hàng. 4. V n khác. i u 4. Cách ti p nh n các ngu n v n t o Qu Xóa ói gi m nghèo : 4-1. Ngu n v n ng : 4.1.1. Căn c vào nhu c u v n cho m c tiêu gi m h nghèo h ng năm, y ban nhân dân các c p giao ch tiêu nhi m v cho Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph , qu n-huy n, phư ng-xã t ch c v n ng, ti p nh n ti n ng h ho c cho mư n không l y lãi b sung v n cho Qu Xóa ói gi m nghèo; th c hi n y các th t c qu n lý v n, như có ch ng t nh n v n; m s sách k toán qu n lý t ng c p; ng th i có báo cáo công khai theo h th ng t ch c t ng c p, cho ngành Tài chính- V t giá và Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph theo dõi qu n lý chung. - S ti n v n ng, huy ng ư c c p qu n-huy n, phư ng-xã ư c l i cho Qu Xóa ói gi m nghèo a phương s d ng theo úng qui nh c a thành ph . 4.1.2. i v i trư ng h p các t ch c và cá nhân có yêu c u h tr v n tr c ti p cho m t h ho c nhi u h nghèo; m t p-khu ph ho c nhi u p-khu ph ; m t phư ng-xã ho c nhi u phư ng-xã, thì Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm qu n-huy n, phư ng- xã cũng ph i ưa s ti n ng h này vào Qu Xóa ói gi m nghèo c a a phương, ng th i báo cáo cho ngành tài chánh v t giá và Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph qu n lý theo dõi chung. 4-2. Ngu n ngân sách các c p: h ng năm, căn c vào ch tiêu gi m h nghèo ư c giao, Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph và qu n-huy n l p k ho ch v nhu c u v n ngân sách b sung cho Qu Xóa ói gi m nghèo ngh y ban nhân dân thành ph và qu n-huy n xét duy t. Khi có quy t nh phân b v n, Ban ch o xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph , qu n-huy n làm th t c ti p nh n vào qu và có k ho ch s d ng úng theo qui nh. Chương 2:
 4. I TƯ NG, I U KI N, N I DUNG S D NG V N VAY VÀ TH T C VAY V N i u 5. i tư ng, i u ki n vay v n và n i dung s d ng v n vay. 5.1. i tư ng ư c vay v n c a Qu Xóa ói gi m nghèo : 51.1. H nghèo trong m c chuNn nghèo c a thành ph , ư c quy nh theo t ng giai o n phát tri n c a chương trình xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph (g i t t là h nghèo trong chuNn). 5.1.2. H v a vư t chuNn nghèo (theo m c thu nh p c n m c chuNn nghèo c a thành ph quy nh) hàng năm ư c gi l i (g i t t là h nghèo b o lưu), ư c vay v n t o i u ki n gi m nghèo b n v ng. 5.1.3. Các ch d án bao g m : cơ s s n xu t, t h p, H p tác xã và doanh nghi p có d án xin vay v n s n xu t kinh doanh, t o vi c làm cho lao ng xóa ói gi m nghèo t i các phư ng-xã c a thành ph . 5.1.4. Các oàn th qu n chúng nh n y thác v n xóa ói gi m nghèo l p các t gi m nghèo ho c th c hi n các chương trình d án có m c tiêu gi m h nghèo và làm chuy n bi n b m t vùng nghèo c a thành ph . 5. 2. i u ki n ư c vay v n : 5.2.1. i v i h nghèo vay v n ph i có 03 i u ki n sau : a) Có tên trong danh sách h nghèo trong chuNn nghèo ho c h nghèo b o lưu c a phư ng-xã. b) Là thành viên c a T t qu n Xóa ói gi m nghèo, T gi m nghèo ho c T h p tác s n xu t kinh doanh c a nh ng h nghèo v a vư t chuNn nghèo. c) Có s c lao ng nhưng thi u v n s n xu t kinh doanh. 5.2.2. i v i ch d án (cơ s s n xu t, T h p tác, H p tác xã, doanh nghi p) : ph i có d án s n xu t kinh doanh t o ch làm vi c m i cho lao ng nghèo thu c di n h nghèo trong chuNn ho c h nghèo b o lưu c a a phương ư c y ban nhân dân qu n-huy n thNm nh và phê duy t. 5.3. N i dung s d ng v n vay : 5.3.1. i v i h nghèo, s d ng v n vay : a) Mua s m v t tư, phương ti n, thi t b , gi ng cây tr ng, v t nuôi t ch c s n xu t kinh doanh, làm d ch v ..... b) S a ch a nhà , xây d ng gi ng nư c, h xí t ho i, m c i n k sinh ho t cho gia ình.
 5. c) óng h c phí văn hoá, h c ngh ; óng phí i làm vi c có th i h n nư c ngoài. 5.3.2. i v i các ch d án : s d ng v n vay chi phí cho ho t ng s n xu t kinh doanh t o vi c làm cho lao ng nghèo theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 6. Th t c vay v n. 6.1. i v i h nghèo xin vay v n: ph i có ơn vay v n theo m u quy nh th ng nh t c a Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph ; m i h vi t ơn thành 03 b n: 01 b n h vay v n gi ; 01 b n g i cho ơn v cho vay v n; 01 b n g i cho ngân hàng qu n lý Qu Xóa ói gi m nghèo. - ơn xin vay v n c a h ph i thông qua t xóa ói gi m nghèo, T gi m nghèo ho c t h p tác xem xét và xu t. T trư ng thay m t t ký xác nh n vào ơn xin vay v n c a h nghèo khi ư c t p th t th ng nh t và g i cho Ban xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã xét duy t. 6.2. i v i ch d án vay v n : ph i có ơn xin vay v n, kèm theo d án s n xu t kinh doanh t o vi c làm cho lao ng nghèo t i a phương; gi y phép kinh doanh; các h sơ xác nh n tài s n hi n có. - H sơ xin vay v n l p thành 04 b , g i cho Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã nơi có cơ s ho t ng xem xét gi i quy t theo úng quy trình hư ng d n c a Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . 6.3. i v i các oàn th qu n chúng nh n u thác v n Xóa ói gi m nghèo : ph i thành l p t gi m nghèo, có thành viên t theo t l 50% h trong chuNn nghèo, 50% là h i viên, oàn viên nghèo (có thu nh p c n chuNn nghèo c a thành ph ) t nguy n làm nòng c t giúp , h tr cho h nghèo trong chuNn là thành viên c a t . T ng thành viên trong t ph i l p d án s n xu t kinh doanh vay v n g i cho Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã xét duy t theo úng quy trình hư ng d n c a Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . Chương 3: M C V N, TH I H N CHO VAY, TH M QUY N XÉT DUY T, KI M TRA, THU H I V N VÀ X LÝ R I RO. i u 7. M c v n cho vay. 7.1. M c v n cho vay ph thu c vào m c ích s d ng v n c a h nghèo và d án s n xu t kinh doanh c a các ch d án. 7.2. i v i h nghèo vay v n: có th ư c xét cho vay v n n t ng thành viên trong h (n u m b o th t c vay v n ư c qui nh i u 6 chương II) nhưng t ng s ti n vay c a các thành viên trong 01 h t i a không quá 30 (ba mươi) tri u ng. 7.3. i v i d án t o vi c làm thu hút lao ng nghèo: m c v n cho vay ư c tính trên s lao ng di n h nghèo trong chuNn ư c gi i quy t vi c làm c a t ng d án; m c bình quân tính theo t su t vay v n cho m t lao ng làm vi c là 05 (năm) tri u
 6. ng; nhưng có d án có th xem xét gi i quy t t i a không quá 10 (mư i) tri u ng cho m t lao ng, tùy theo tính ch t ngành ngh , quy mô và hi u qu s n xu t kinh doanh c a d án. i u 8. Th i h n cho vay và th m quy n cho vay v n. 8.1. Th i h n cho vay v n : 8.1.1- Th i h n t i a không quá 12 tháng, i v i các ho t ng : - Chăn nuôi gia súc, gia c m; - Tr ng cây lương th c, hoa màu có th i h n sinh trư ng dư i 12 tháng; - D ch v , kinh doanh nh . 8.1.2. Th i h n trên 12 tháng n t i a không quá 36 tháng, tuỳ theo m c ích v n vay và kh năng tr n c a h nghèo ho c ch d án, i v i : - V n vay h c văn hoá, chuyên môn, nghi p v (ch y u là h c các trư ng cao ng và i h c) và óng phí i lao ng có th i h n nư c ngoài; - S a ch a nhà , xây d ng gi ng nư c (sinh ho t và s n xu t); xây d ng h xí t ho i; - Mua s m trang thi t b s n xu t, kinh doanh; - Chăn nuôi thu h i s n, gia súc sinh s n, i gia súc l y th t, l y s a, l y lông, l y xương, l y s ng. 8.1.3. Riêng v n vay h c ngh , ngư i vay s hoàn tr sau khi có công ăn vi c làm (có th tr 01 l n ho c nhi u l n nhưng t i a không kéo dài quá 12 tháng). 8.2. ThNm quy n xét duy t cho vay v n: 8.2.1- i v i hình th c cho h nghèo vay v n tr c ti p: Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã xét duy t cho h nghèo vay v n không quá 5.000.000 (năm tri u) ng/ 01 l n vay; n u h có nhu c u vay trên m c 5.000.000 (năm tri u) ng/01 l n vay, ph i có ý ki n c a Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm qu n-huy n xét duy t ng ý cho vay. 8.2.2. i v i hình th c cho vay gián ti p : - y ban nhân dân qu n-huy n xét duy t cho vay v n các d án t o vi c làm cho lao ng di n h nghèo trong chuNn c a a phương t i a không quá 200 (hai trăm) tri u ng/d án. i v i các d án có m c v n trên 200 (hai trăm) tri u ng n dư i 500 (năm trăm) tri u ng ph i có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a Thư ng tr c Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph ; và d án có m c vay t 500 (năm
 7. trăm) tri u ng tr lên ph i thông qua Thư ng tr c Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 9. Ki m tra hi u qu s d ng v n vay. 9.1. T t qu n, t gi m nghèo, t h p tác và các t ch c ơn v nh n u thác v n X GN, có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra hi u qu s d ng v n c a h vay v n và ch d án trong su t th i h n vay v n: 9.1.1. Ki m tra vi c gi i ngân cho h nghèo và các d án m b o úng i tư ng. 9.1.2. Thư ng xuyên ki m tra quá trình s d ng v n vay c a h nghèo, c a ch d án m b o s d ng úng m c ích; ng th i ôn c h nghèo và ch d án tr n , tr lãi úng kỳ h n quy nh. 9.2. Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã ch u trách nhi m: 9.2.1. Phân công cán b k toán Qu Xóa ói gi m nghèo ho c cán b chuyên trách xóa ói gi m nghèo phư ng-xã theo dõi ki m tra ch t ch vi c s d ng v n vay úng m c ích và vi c tr n , tr lãi c a ngư i vay theo úng kỳ h n quy nh trong ơn vay ho c h p ng vay. 9.2.2. Sáu tháng m t l n, Thư ng tr c Ban Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm phư ng- xã cùng cán b k toán Qu Xóa ói gi m nghèo (ho c cán b chuyên trách) và t trư ng các T t qu n, T gi m nghèo, T h p tác i tr c ti p i chi u xác nh n dư n (v n và lãi) c a t ng h vay v n và các h p ng vay c a ch d án. 9.3. Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm qu n-huy n ch u trách nhi m : 9.3.1. nh kỳ t ch c ki m tra vi c gi i ngân c a Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã cho h nghèo, ch d án và các ơn v có nh n u thác v n theo m c ích s d ng v n ư c duy t. N u s d ng sai m c ích thì có bi n pháp thu h i ho c xu t x lý ngay các vi ph m. 9.3.2. Hàng năm, t ch c ki m tra vi c k t toán Qu Xóa ói gi m nghèo, xác nh n s dư n trong dân c a t ng phư ng-xã và ơn v nh n u thác v n báo cáo v i Ngành Tài chính-V t giá và Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . 9.4. Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c gi i ngân và s d ng v n vay i v i h nghèo, các ch d án và ơn v nh n u thác v n c a Qu Xóa ói gi m nghèo các c p; m b o s d ng ngu n v n vay úng m c ích, có hi u qu . i u 10. Thu h i v n vay, gia h n n vay và chuy n n quá h n. 10.1. Thu h i v n vay : 10.1.1. i v i h nghèo vay v n: ơn v cho vay v n ph i th c hi n nghiêm túc vi c thu h i v n vay úng th i h n và kỳ h n tr n ã ghi trong ơn vay ư c xét duy t (có th phân kỳ h n tr n th ng nh t cùng h vay). H nghèo có th ư c xét vay
 8. v n liên t c nhi u chu kỳ t ch c s n xu t, kinh doanh gi m nghèo, n nh cu c s ng. 10.1.2. i v i các ch d án và ơn v nh n y thác v n: ơn v cho vay v n ph i th c hi n thu h i v n theo úng h p ng vay ã ký k t và l p th t c thanh lý h p ng; ng th i, hoàn tr v n v cho Qu Xóa ói gi m nghèo c p trên (n u là v n phân b theo d án). 10.2. Gia h n n vay : 10.2.1. H nghèo vay v n ho c ch d án n h n tr n nhưng chưa tr ư c vì lý do khách quan (thiên tai, d ch b nh, h a ho n....) ho c ch quan (làm ăn thua l , s n phNm làm ra chưa tiêu th ư c....) ph i làm th t c xin gia h n n g i cho Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã trư c th i h n tr n 10 ngày; c th như sau : a) i v i h vay v n, ph i làm ơn xin gia h n n (theo m u quy nh) thông qua T t qu n Xóa ói gi m nghèo, T gi m nghèo ho c T h p tác và có t trư ng t xác nh n g i cho Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã xem xét. b) i v i ch d án ph i là ơn xin gia h n n và có xác nh n ki m tra thNm nh c a Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã ho c ơn v cho vay v n. 10.2.2. Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã ch u trách nhi m xem xét th t c xin gia h n n c a h nghèo và ch d án xu t cho y ban nhân dân phư ng-xã quy t nh cho gia h n n trong th i gian không quá 03 (ba) tháng; n u th i gian xin gia h n trên 03 (ba) tháng thì ph i do y ban nhân dân qu n-huy n quy t nh, nhưng t i a không quá 12 (mư i hai) tháng. 10.3. Chuy n n quá h n : Khi k t thúc th i gian gia h n n (k c trư ng h p không ư c gia h n n ) nhưng ngư i vay v n không tr ư c n thì Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã ph i làm th t c chuy n sang n quá h n và có bi n pháp t p trung thu h i n quá h n theo hư ng d n c a Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . i u 11. X lý r i ro. 11.1. X lý r i ro : 11.1.1. Trư ng h p h nghèo vay v n ho c ch d án b m t v n do thiên tai, d ch b nh, h a ho n, tai n n b t ng , thì Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã ph i ki m tra, l p biên b n s tài s n có liên quan b thi t h i (ngay th i i m b thi t h i) và ti n hành các th t c ghi khoanh n ho c xoá n theo hư ng d n c a Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . Trong quá trình x lý, n u h b thi t h i có yêu c u vay v n khôi ph c s n xu t thì ư c xem xét gi i quy t. 11.1.2. Các trư ng h p h nghèo vay v n m t kh năng thanh toán như: ch t không ngư i th a k (ho c có ngư i th a k nhưng không có kh năng hoàn tr ); i kh i a phương trên 01 năm ( ã c t h khNu) không bi t nơi n; b m t s c lao ng, b b nh kinh niên ph i chuy n qua tr c p xã h i thư ng xuyên... thì Ban Xóa ói gi m nghèo
 9. và vi c làm phư ng-xã ti n hành l p th t c xin khoanh ho c xoá n theo hư ng d n c a Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . 11.1.3. nh kỳ hàng năm m t (01) l n, Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm các c p và các ơn v cho vay v n, ph i ti n hành l p th t c xin khoanh n ho c xoá n c a ngư i vay v n m t kh năng thanh toán, có báo cáo g i Ban ch o xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph ki m tra, xem xét và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. 11.2. Trư ng h p h vay v n ã khá gi nhưng c ý dây dưa, kéo dài không tr v n thì Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã ho c các ơn v cho vay v n ph i tích c c thuy t ph c v n ng. N u không ư c thì ưa ra công khai, ki m i m trư c dân t i a phương và n u ti p t c chai lỳ không tr thì x lý theo pháp lu t. Chương 4: THU CHI VÀ QU N LÝ LÃI PHÁT SINH i u 12. Lãi su t cho vay c a Qu Xóa ói gi m nghèo. 12.1. Lãi su t cho vay v n c a Qu Xóa ói gi m nghèo là 0,5%/tháng, ư c th c hi n th ng nh t trong toàn thành ph k t ngày 01/01/2003. 12.2. Cách thu lãi : th c hi n thu 01 l n hay nhi u l n theo s th a thu n v i ngư i vay v n. Lãi vay ư c tính trên v n vay và th i gian vay th c t ; không nh p lãi vào v n vay. 12.3. ơn v cho vay ch u trách nhi m thu lãi c a h nghèo ho c c a ch d án vay v n trên a bàn phư ng-xã; m b o thu , thu úng. 12.4. Ngu n lãi thu ư c t Qu Xóa ói gi m nghèo c p phư ng-xã ư c giao n p v Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm qu n-huy n t cân i thu - chi cho ho t ng c a chương trình xóa ói gi m nghèo và Vi c làm trên a bàn qu n-huy n. i u 13. S d ng lãi su t phát sinh. 13.1- i v i lãi su t cho vay c a Qu Xóa ói gi m nghèo : 13.1.1. Ti n lãi thu ư c dùng : a) Chi tr lương, ph c p và mua b o hi m y t , b o hi m xã h i cho i ngũ cán b chuyên trách xóa ói gi m nghèo (không n m trong biên ch Nhà nư c) qu n-huy n và phư ng-xã. b) Chi cho ho t ng c a Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm các c p. c) B i dư ng cho cán b có liên quan tr c ti p n th c hi n chương trình và cho t trư ng các t , nhóm t qu n xóa ói gi m nghèo.
 10. 13.1.2. Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph ư c i u ti t m t t l lãi c n thi t (không quá 20% t ng m c lãi cho vay hàng tháng c a Qu Xóa ói gi m nghèo) tính trên t ng v n c a Qu Xóa ói gi m nghèo c p thành ph phân b ho c y thác cho các t ch c ơn v nh n v n, s d ng theo các n i dung chi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, góp ph n gi m b t m t ph n ngu n chi ngân sách thành ph cho ho t ng c a chương trình Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph hàng năm. 13.1.3. Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm các c p có trách nhi m l p d toán và báo cáo quy t toán thu chi t ngu n lãi su t cho vay c a Qu Xóa ói gi m nghèo cho cơ quan Tài chánh cùng c p ki m tra và duy t quy t toán hàng năm. 13.2. i v i ngu n lãi phát sinh t Qu Xóa ói gi m nghèo các c p g i ngân hàng : ph i ư c nh p vào Qu Xóa ói gi m nghèo các c p tăng v n h tr cho các i tư ng thu c chương trình Xóa ói gi m nghèo vay v n theo quy ch ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Không ư c s d ng cho m c ích khác. Chương 5: CH K TOÁN VÀ BÁO CÁO i u 14. Qu Xóa ói gi m nghèo c p phư ng-xã ư c qu n lý ch t ch theo ch k toán và báo cáo như sau : 14.1. Ch tài kho n c a Qu Xóa ói gi m nghèo phư ng-xã ch u trách nhi m trư c c p y, y ban nhân dân và t p th Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã, tr c ti p qu n lý và s d ng có hi u qu Qu Xóa ói gi m nghèo; ký các ch ng t k toán qu và s sách Qu Xóa ói gi m nghèo c a phư ng-xã theo úng quy ch c a y ban nhân dân thành ph ph ban hành. 14.2. K toán Qu Xóa ói gi m nghèo phư ng-xã (g i t t là k toán X GN) do y ban nhân dân phư ng-xã quy t nh theo ngh c a Trư ng Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã. - Nhi m v k toán Qu Xóa ói gi m nghèo : ph i ghi chép c p nh t chính xác, y các ngu n t o Qu Xóa ói gi m nghèo, tình hình s d ng v n, vi c thu n , thu phí (0,5%/tháng); ng th i, ph i l p và g i báo cáo trong h th ng theo qui nh. 14.3. Ch ng t k toán : ch ng t k toán cho vay v n bao g m: séc ti n m t - séc chuy n kho n, y nhi m chi, ơn vay v n ho c h p ng vay v n phi u thu, phi u chi. 14.4. S sách k toán : cán b k toán Qu Xóa ói gi m nghèo các c p ph i m các lo i s sách như sau : 1- S theo dõi thu chi Qu Xóa ói gi m nghèo (Bi u A). 2- S theo dõi ngu n Qu Xóa ói gi m nghèo (Bi u B).
 11. 3- S theo dõi v n vay c a h nghèo (Bi u C) (không dùng cho Qu Xóa ói gi m nghèo c p thành ph và qu n-huy n). 4- S qu ti n m t (Bi u D). 5- S theo dõi ti n g i ngân hàng (Bi u E). 6- S theo dõi thu chi phí cho vay v n (Bi u F). Các lo i s này ư c quy nh theo m u th ng nh t (có kèm theo quy ch ) có liên h ch t ch v i nhau dùng ghi chép các nghi p v tài chánh v Qu Xóa ói gi m nghèo theo úng phương pháp hư ng d n c a Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph . 14.5. Qu n lý s sách, ch ng t k toán : 14.5.1. M i thu chi ph i có ch ng t ban u căn c l p phi u thu phi u chi. 14.5.2. M i s sách, ch ng t u ph i tuân th úng qui nh c a nguyên t c k toán tài chánh Nhà nư c. i u 15. Qu n lý Qu . 15.1. Qu Xóa ói gi m nghèo các c p ph i ư c g i vào tài kho n ngân hàng ho c kho b c Nhà nư c. T n qu ti n m t c p qu n-huy n, phư ng-xã và các ơn v nh n v n y thác c a Qu Xóa ói gi m nghèo ph i tuân th úng theo nh m c qui nh c a ngân hàng ho c kho b c Nhà nư c. Th qu c a Qu Xóa ói gi m nghèo m b o th c hi n ch nh p xu t qu theo qui nh, ki m kê qu cu i ngày, vư t m c t n qu ph i em ti n g i vào Ngân hàng ho c Kho b c. 15.2. c p phư ng-xã, có th b trí th qu c a y ban nhân dân phư ng-xã kiêm nhi m th qu xóa ói gi m nghèo. Các qu n-huy n, cơ quan nào ng tên tài kho n Qu Xóa ói gi m nghèo thì b trí th qu cơ quan ó kiêm nhi m. i u 16. Ch báo cáo. Th c hi n ch báo cáo th ng nh t trong toàn h th ng: 16.1. Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm phư ng-xã và các t ch c, ơn v nh n y thác c a qu n-huy n báo cáo v qu n-huy n vào ngày 15 - 20 m i tháng. 16.2. Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm qu n-huy n và các t ch c, ơn v nh n v n y thác c a thành ph báo cáo v Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph vào ngày 20 - 25 m i tháng. 16.3. H ng quý, 6 tháng, năm Ban ch o qu n-huy n t ng h p báo cáo cho Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm thành ph , Thư ng tr c Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph t ng h p báo cáo cho y ban nhân dân thành ph .
 12. i u 17. Cán b k toán Qu Xóa ói gi m nghèo giúp Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm theo dõi, ki m tra vi c th c hi n quy ch qu n lý và s d ng Qu Xóa ói gi m nghèo; th c hi n nhi m v k toán úng theo quy nh và giúp Ban ch o các c p báo cáo úng nh kỳ. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 18. Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n các n i dung s a i, b sung qui ch qu n lý và s d ng Qu c a quy t nh này trong h th ng xóa ói gi m nghèo toàn thành ph ; hư ng dNn Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm các c p v qui trình, th t c h sơ cho vay v n; l p báo cáo k t toán Qu Xóa ói gi m nghèo, t ch c t p hu n v nhi m v k toán và qu n lý qu cho cán b k toán xóa ói gi m nghèo các c p, in n tài li u, bi u m u các ơn v t ch c th c hi n th ng nh t toàn thành ph ; ph i h p cùng S Tài chính - V t giá hư ng d n Ban Xóa ói gi m nghèo và vi c làm các c p v d toán thu chi ngu n lãi cho vay h ng năm. i u 19. Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và vi c làm các c p và các t ch c, ơn v nh n v n y thác c a Qu Xóa ói gi m nghèo có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh quy ch qu n lý, s d ng Qu Xóa ói gi m nghèo này; thư ng xuyên tăng cư ng công tác ki m tra trong n i b m b o vi c cho vay v n úng theo quy nh, có hi u qu ; m b o n n p báo cáo y , chính xác và k p th i. i u 20. M i s a i, b sung Quy ch qu n lý và s d ng Qu Xóa ói gi m nghèo thành ph H Chí Minh do Ban ch o Xóa ói gi m nghèo và Vi c làm thành ph ngh và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t m i có giá tr thi hành./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản