Quyết định 94/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
66
lượt xem
9
download

Quyết định 94/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 94/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ HO T NG QU NG CÁO TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Thương m i ngày 27/6/2005; Căn c Lu t Giao thông ư ng b s a i b sung ngày 13/11/2008; Căn c Lu t ư ng s t ngày 14/6/2005; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Căn c Ngh nh s 11/2006/N -CP ngày 18/1/2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch ho t ng văn hóa nơi công c ng; Căn c Ngh nh 56/2006/N -CP ngày 06/6/2006 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa thông tin; Căn c Ngh nh s 21/2006/N -CP ngày 27/2/2006 c a Chính ph v vi c kinh doanh và s d ng các s n ph m dinh dư ng dùng cho tr nh ; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Căn c Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 c a B Văn hóa – Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 c a B Văn hóa – Thông tin s a i b sung m t s quy nh c a thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 27/1/2005 c a B Văn hóa – Thông tin và y ban Th d c – Th thao hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao; Căn c Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD ngày 28/2/2007 c a B Văn hóa – Thông tin, B Y t , B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, B Xây d ng hư ng d n th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo m t c a liên thông; Xét ngh c a Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch t i T trình s 1199/TTr- SVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2009,
 2. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch qu n lý ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 205/2006/Q -UBND ngày 24/11/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy ch qu n lý ho t ng qu ng cáo và các quy nh qu n lý ho t ng qu ng cáo c a UBND t nh Hà Tây cũ. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám c S Văn hóa Th thao và Du l ch, Giao thông V n t i, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Th trư ng s , ban, ngành cơ quan, ơn v ; Ch t ch UBND qu n, huy n, th xã; Ch t ch UBND các phư ng, xã, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Văn hóa, Th thao và Du l ch ( báo cáo); - TT Thành y, TT H ND TP; ( báo cáo) - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Các /c PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph , Công báo UBND TP; - CP VP, các phòng CV, VHKG, TH; Ngô Th Thanh H ng - Lưu: VP. QUY CH QU N LÝ HO T NG QU NG CÁO TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 94/2009/Q -UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 c a UBND thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v ho t ng qu ng cáo (tr qu ng cáo trên phương ti n báo chí, xu t b n phNm và m ng thông tin máy tính); hình th c, phương ti n, a i m,
 3. trình t , th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo; n i dung qu n lý nhà nư c v ho t ng qu ng cáo và bi n hi u trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Nh ng thông tin v chính tr không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này. i u 3. Phương ti n qu ng cáo Phương ti n qu ng cáo g m: B ng, h p èn, b t th , màn hình t nơi công c ng; băng rôn; phương ti n giao thông (ô tô, tàu h a, xe chuyên d ng, thùng hàng t trên xe máy), v t th di ng khác (xe lăn, xe c n cNu và các lo i phương ti n ph c v cho vi c thi công xây d ng, s a ch a i n, v sinh môi trư ng); v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c; bi n ch d n; nhà ch xe buýt, i m bán vé xe buýt, cabin i n tho i, i m thông tin qu ng cáo rao v t; trong chương trình ho t ng văn hóa, th thao, vui chơi gi i trí; h i ngh , h i th o (tr lĩnh v c chính tr ); tri n lãm, h i ch ; phư n tuyên truy n nhi m v chính tr - kinh t - văn hóa – xã h i có qu ng cáo cho nhà tài tr ; t rơi, áp phích; các phương ti n khác th c hi n theo các d án, án ư c UBND Thành ph phê duy t. i u 4. Gi i thích t ng M t s t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. Nóc nhà, mái nhà là ph n di n tích trên cùng c a ngôi nhà, tòa nhà (bao g m c ph n tum xây d ng trên ó). 2. M t ti n nhà là m t phía trư c c a nhà có l i i l i g n li n v i s nhà và ư c công nh n t i các gi y t có giá tr pháp lý như: S h khNu, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. Trư ng h p m t tư ng bao quanh nhà n m tr c ti p trên ư ng giao thông t ngã 3 c a các ư ng ph tr lên ư c áp d ng như quy nh v qu ng cáo t i m t ti n nhà. 3. M t hông tư ng nhà là ph n tư ng bao quanh nhà thu c hai bên c a nhà. 4. Phương ti n qu ng cáo th c hi n theo hình th c xã h i hóa là nh ng lo i hình phương ti n qu ng cáo phát sinh t th c ti n, chưa quy nh c th trong Quy ch này thì ư c th c hi n theo d án, án ư c UBND Thành ph phê duy t. 5. Khu v c khuôn viên (khu ô th , khu công nghi p, trung tâm thương m i, siêu th , nhà ga hàng không, nhà ga tàu h a, b n xe, bãi xe, b n c ng …) là ph n di n tích t tr ng ho c không gian ư c gi i h n b ng tư ng rào bao quanh tr vào phía trong. Chương 2. HO T NG QU NG CÁO M C 1. KHU V C, HÌNH TH C, PHƯƠNG TI N, HÀNG HÓA C M QU NG CÁO i u 5. Khu v c, hình th c, phương ti n c m qu ng cáo
 4. 1. Khu v c c m qu ng cáo: a) Khu v c Qu ng trư ng Ba ình ư c gi i h n b ng các tuy n ư ng ph ti p giáp nhau bao quanh qu ng trư ng: Phan ình Phùng, Nguy n Tri Phương, i n Biên Ph , Tr n Phú, Hùng Vương. b) Tr s c a cơ quan ng, nhà nư c các c p, t ch c chính tr , chính tr - xã h i, doanh tr i quân i, tr s công an, i s quán nư c ngoài và các t ch c qu c t . c) Di tích l ch s văn hóa, di tích cách m ng kháng chi n, danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng; khuôn viên nơi t tư ng ài, bia tư ng ni m và cơ s tôn giáo (bao g m khu v c I và khu v c II b o v di tích). 2. Hình th c, phương ti n, n i dung c m qu ng cáo: Ngoài các hành vi nghiêm c m qu ng cáo ư c quy nh t i i u 5 Pháp l nh Qu ng cáo; i u 3; kho n 1, kho n 2 i u 12 Ngh nh s 24/2003/N -CP và các hành vi vi ph m các quy nh t i các i u 48, 49, 50, 51 Ngh nh s 56/2006/N -CP ngày 06/6/2006 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa thông tin còn c m qu ng cáo b ng băng rôn gi i thi u s n phNm, d ch v t i các c a hàng, i lý. i u 6. Hàng hóa, s n ph m c m qu ng cáo 1. Thu c lá. 2. Rư u có c n trên 30 . 3. Các lo i s a dành cho tr dư i 12 tháng tu i; th c ăn dùng cho tr dư i 6 tháng tu i, bình bú v i u vú nhân t o và núm vú gi . M C 2. KHU V C, HÌNH TH C, PHƯƠNG TI N, HÀNG HÓA H N CH QU NG CÁO i u 7. Khu v c, hình th c, phương ti n h n ch qu ng cáo 1. Khu v c h n ch qu ng cáo g m: a) Khu v c Qu ng trư ng 19/8 (Nhà hát l n Thành ph ), Qu ng trư ng 1/5 (Cung Văn hóa Lao ng h u ngh Vi t Xô). b) H Hoàn Ki m và các tuy n ph bao quanh h : Lê Thái T , inh Tiên Hoàng, Hàng Khay và các o n ph ti p giáp v i Lê Thái T , inh Tiên Hoàng, Hàng Khay: Hàng Tr ng, Hàng Hành, B o Khánh, Lương Văn Can, khu v c ngã 5 ài phun nư c, Hoàn Ki m, Lò Sũ, Tr n Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Th ch, inh L . c) Tuy n ph : Tràng Ti n, Tràng Thi, Hàng Bông, i n Biên Ph và khu v c t i nút giao thông ngã 5 C a Nam.
 5. d) Khu v c ph c ư c gi i h n b i các ph sau: Hàng u, Tr n Nh t Du t, Tr n Quang Kh i, Hàng Thùng, C u G , Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng. ) Trên m t các h nư c c a thành ph ư c qu ng cáo cho các ho t ng th d c th thao, vui chơi gi i trí mang tính th d c th thao, ho t ng văn hóa ngh thu t ho c ho t ng khác vào d p t ch c ho t ng ã ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép. 2. T i các khu v c h n ch qu ng cáo ư c th c hi n qu ng cáo b ng h p èn, b ng nan, b ng èn neon u n ch , b ng trivision, màn hình i n t ch y ch . Di n tích b ng qu ng cáo t i a là 20 m2. 3. Trên nóc nhà ư c qu ng cáo b ng hình th c b ng èn neon u n ch . Không ư c qu ng cáo b ng các hình th c khác t trên ho c che l p nóc nhà, mái nhà. i u 8. Hàng hóa, s n ph m h n ch qu ng cáo 1. S a dùng cho tr t 12 tháng tu i n 24 tháng tu i ph i b o m các i u ki n quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 6 Ngh nh s 21/2006/N -CP ngày 27/2/2006 c a Chính ph v vi c kinh doanh và s d ng các s n phNm dinh dư ng dùng cho tr nh . C th như sau: a) Ph n u c a qu ng cáo ph i có n i dung: “S a m là th c ăn t t nh t cho s c kh e và s phát tri n toàn di n c a tr nh ”. b) N i dung qu ng cáo ph i phù h p v i quy nh t i i u 4, i u 5 Ngh nh s 21/2006/N -CP ngày 27/2/2006 c a Chính ph v vi c kinh doanh và s d ng các s n phNm dinh dư ng dùng cho tr nh và quy nh t i Quy ch này. c) Trư c khi th c hi n qu ng cáo s a dùng cho tr t 12 tháng tu i n 24 tháng tu i, ph i có phi u ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo s a c a ngành y t . 2. Bao cao su ư c qu ng cáo trong chương trình bi u di n ngh thu t tuyên truy n phòng ch ng HIV/AIDS và tuyên truy n cho chương trình s c kh e sinh s n. 3. Băng v sinh, thu c ch a b nh ngoài da, thu c tNy giun sán, dung d ch v sinh ph n không qu ng cáo trong chương trình bi u di n ngh thu t, ho t ng th thao, vui chơi gi i trí. Qu ng cáo ngoài tr i ư c th c hi n t i khuôn viên trung tâm thương m i, siêu th . M C 3. HÌNH TH C, PHƯƠNG TI N QU NG CÁO KHÔNG C N GI Y PHÉP i u 9. Nh ng ho t ng qu ng cáo không c n gi y phép 1. Qu ng cáo trên dù che, mái vNy (mái hiên di ng), xe Ny, thùng hàng, dây c , phát t rơi – áp phích qu ng cáo trong ch , siêu th , trung tâm thương m i ph i tuân th quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo và m b o các i u ki n sau:
 6. a) Các lo i xe Ny, thùng hàng trên xe không dùng âm thanh qu ng cáo (b ng l i nói tr c ti p, băng cassette thu âm s n, phát các b n nh c). b) Các lo i dù che, dây c ch ư c t trong khuôn viên c a nơi kinh doanh, a i m t ch c. c) Các ho t ng phát t rơi, áp phích qu ng cáo ch ư c th c hi n t i c a ra vào và t i các qu y hàng phía trong. 2. Qu ng cáo rao v t ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo và ch ư c qu ng cáo t i các i m qu ng cáo rao v t mi n phí. 3. Qu ng cáo trong các cu c liên hoan, h i ngh , h i th o, trình di n ngh thu t, giao lưu văn hóa, thi u th d c th thao th c hi n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo và kho n 4 Thông tư s 79/2005/TT-BVHTT ngày 08/12/2005 c a B Văn hóa – Thông tin s a i b sung m t s quy nh c a Thông tư s 43/2003/TT- BVHTT ngày 16/7/2003. M C 4. HÌNH TH C, PHƯƠNG TI N QU NG CÁO PH I CÓ GI Y PHÉP i u 10. Qu ng cáo b ng băng rôn, phư n 1. Qu ng cáo b ng băng rôn cho các cu c h i ngh , h i th o, tri n lãm, h i ch , ho t ng văn hóa – xã h i; ho t ng chào m ng k ni m, các s ki n kinh t , chính tr ; các ngày ho t ng bi u di n ngh thu t, ho t ng th d c th thao, vui chơi gi i trí t i h th ng các c t treo băng rôn theo quy nh c a thành ph và ph i tuân theo i u ki n: a) S lư ng t i a 20 băng rôn cho m t ho t ng, th i h n không quá 15 ngày. Kích thư c băng rôn: chi u r ng 01m x chi u dài 08m. N i dung băng rôn ph i ghi rõ tên ơn v t ch c th c hi n, s gi y phép, th i gian treo. b) Sau khi ư c S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p gi y phép, t ch c, cá nhân ph i ti n hành ký h p ng thuê c t treo băng rôn v i ch u tư t i các v trí trong danh m c kèm theo gi y phép và ph i n p phí d ch v treo, tháo d băng rôn theo quy nh c a thành ph . 2. i v i a bàn qu n, huy n, th xã chưa có h th ng c t treo băng rôn theo quy ho ch ư c th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này. Sau khi ư c c p gi y phép, t ch c, cá nhân ph i liên h v i Phòng Văn hóa và Thông tin qu n, huy n, th xã xác nh v trí treo băng rôn cho phù h p. 3. Qu ng cáo b ng phư n có n i dung tuyên truy n nhi m v chính tr - kinh t - văn hóa – xã h i theo phương th c xã h i hóa ph i tuân theo i u ki n: a) Công tác tuyên truy n theo phương th c xã h i hóa ph i có ý ki n ch p thu n c a UBND Thành ph .
 7. b) S lư ng t i a là 1500 phư n cho m t ho t ng, th i h n không quá 15 ngày. Kích thư c phư n: R ng 0,8 m x cao 2,5 m; ph n di n tích qu ng cáo cho lô gô c a c a ơn v tài tr phía dư i phư n, kích thư c: R ng 0,8 m x cao 0,5 m. Phư n ph i ư c treo trên giá ; giá ph i ư c thi t k b ng thép không r , liên k t ch c ch n bên trên và bên dư i phư n v i thân c t èn chi u sáng. c) Treo trên thân c t èn chi u sáng hai bên tuy n ư ng giao thông, cách m t c t èn ư c treo m t phư n, ph i m b o an toàn và c nh quan ô th . i u 11. Qu ng cáo t i m t ti n nhà, m t hông tư ng nhà và công trình xây d ng l n ph i tuân theo m t s i u ki n sau 1. B ng qu ng cáo t i m t ti n nhà ph i là b ng h p èn ho c èn neon u n ch . Nhà có m t ti n dư i 10m thì m i t ng ư c t 01 b ng, chi u cao t i a là 02m, chi u dài không vư t quá chi u ngang m t ti n nhà. Kho ng cách t i thi u gi a 02 b ng qu ng cáo t i t ng trên và t ng dư i là 1m. Nhà có m t ti n t 10 m tr lên thì m i t ng ư c t 02 b ng, chi u cao t i a là 02m, chi u dài c a 02 b ng không vư t quá chi u ngang m t ti n nhà, t ng di n tích 02 b ng dư i 40 m2; kho ng cách gi a 02 b ng cùng t ng là 01 m, gi a b ng t ng trên và b ng t ng dư i là 1,5m. 2. B ng qu ng cáo t i hông tư ng nhà: M i hông tư ng c a m t ngôi nhà ư c t 01 b ng qu ng cáo, di n tích dư i 40 m2. 3. B ng qu ng cáo b ng ch t li u èn neon u n ch l p t trên nóc nhà ư c th c hi n v i i u ki n: a) L p t t i ph n không gian tương ng v i m t ti n nhà ho c tương ng v i m t hông nhà. b) Quy cách b ng qu ng cáo: Chi u cao ch n i t i a là 2,5 m, chi u dài b ng không vư t quá chi u ngang nhà, di n tích t i a n dư i 40m2. 4. B ng qu ng cáo n m trong khu v c h n ch qu ng cáo ph i th c hi n theo quy nh t i i u này và t i kho n 2 i u 7. 5. Qu ng cáo t i tòa nhà cao t ng: a) i v i các tòa nhà cao t ng thì không l p t b ng qu ng cáo vư t quá t ng 10. b) i v i các tòa nhà cao t ng là khách s n, trung tâm thương m i, trung tâm tài chính – ngân hàng, trung tâm ho t ng văn hóa a năng, cao c tr s - văn phòng cho thuê, ư c l p t bi n qu ng cáo ho c bi n hi u t i t ng trên cùng b ng èn neon u n ch , chi u cao c a các ch t i a là 2,5m có di n tích t i a n dư i 40 m2 v i n i dung qu ng cáo cho tên g i và lô gô c a chính t ch c, cá nhân là ch tòa nhà h p pháp; không th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 5 i u này.
 8. c) i v i các tòa nhà cao t ng trong khu ô th ư c qu ng cáo t i t ng d ch v , không l p t b ng qu ng cáo t i các t ng là nhà . 6. Trong khuôn viên công trình ang xây d ng ư c qu ng cáo t m th i b ng hình th c g n tr c ti p vào m t tư ng rào bao ph xung quanh công trình có di n tích m i b ng t i a n dư i 40m2; n i dung qu ng cáo v các tính năng, công năng c a công trình; các lo i v t li u xây d ng, trang thi t b , phương ti n ư c s d ng cho công trình và các ho t ng d ch v sau khi công trình ư c khai thác s d ng. i u 12. Qu ng cáo t i khu v c công c ng ph i tuân theo m t s i u ki n sau 1. Bên trong ch , siêu th , trung tâm thương m i, trung tâm ho t ng văn hóa – th thao a năng, nhà ga hàng không, nhà ga tàu h a ư c l p t b ng qu ng cáo b ng h p èn có di n tích t i a n 20m2. 2. Trong khu v c khuôn viên khu ô th , khu công nghi p, trung tâm thương m i, d ch v , tr s công ty – doanh nghi p, siêu th , nhà ga hàng không, nhà ga tàu h a, b n xe, bãi xe ư c l p t b ng qu ng cáo b ng h p èn, b ng nan, trivision có ki u dáng m t ho c hai c t tr v i di n tích m i m t t i a n dư i 40m2 (chi u cao n mép trên c a b ng t i a là 08m), khung m t bi n ph i n m trong khuôn viên. i v i các a i m n m trong n i ô có khuôn viên nh ch ư c t b ng qu ng cáo có kích thư c t i a 15 m2, chi u cao t i a tính n mép trên c a b ng là 5,5 m. 3. B ng qu ng cáo b ng h p èn g n t i nh c t treo băng rôn ư c th c hi n theo quy ho ch c a thành ph . 4. B ng qu ng cáo b ng h p èn treo, g n trên thân c t èn chi u sáng hai bên tuy n ư ng giao thông ph i tuân theo i u ki n: a) Kích thư c h p èn: Cao 1,50m x r ng 0,6m x d y 0,20m. Kho ng cách t chân c t èn chi u sáng n mép dư i c a h p èn là 3,5 m; kho ng cách t mép thân c t èn chi u sáng n c nh bên c a h p èn t i a 0,15m. Bi n hi u ph i ư c làm b ng ch t li u b n, m b o thNm m . b) i v i các tuy n ư ng ph trong khu v c n i ô, n u kho ng cách gi a hai c t èn chi u sáng là 25 m: Cách m t c t èn ư c treo, g n m t h p èn. c) i v i các tuy n ư ng qu c l , c u b c qua sông, n u kho ng cách gi a hai c t èn chi u sáng là 40 m tr lên: M i c t èn ư c treo, g n m t h p èn. i u 13. Qu ng cáo t i d i phân cách B ng qu ng cáo b ng tr h p èn t t i d i phân cách ph i tuân theo i u ki n: 1. Qu ng cáo trên d i phân cách có m t c t ngang t 02m tr lên; cách 60m ư c l p d ng m t tr h p èn v i ki u dáng th ng nh t trên cùng m t tuy n ư ng giao thông.
 9. 2. T i d i phân cách có m t c t ngang t 02m n dư i 03m: Di n tích t i a c a h p èn là 02m2, chi u r ng h p èn không l n hơn 2/3 m t c t ngang d i phân cách, chi u cao n nh h p èn t i a là 05 m. 3. T i d i phân cách có m t c t ngang t trên 03m n dư i 8m: Di n tích t i a c a h p èn là 03m2, chi u r ng h p èn không l n hơn 2/3 m t c t ngang d i phân cách, chi u cao n nh h p èn t i a là 05m. 4. T i d i phân cách có m t c t ngang t 08 m n dư i 15m: Di n tích t i a c a h p èn là 04m2, chi u cao n nh h p èn t i a là 05m. 5. T i d i phân cách có m t c t ngang t 15 m tr lên: ư c l p d ng tr h p èn hai bên d i phân cách theo hình th c so le, di n tích t i a c a h p èn là 04m2, chi u cao n nh h p èn t i a là 05m. i u 14. Qu ng cáo trên các phương ti n giao thông Qu ng cáo trên phương ti n giao thông (ô tô, tàu h a, t u thuy n, xe chuyên d ng), v t th di ng khác (xe lăn, xe c n cNu và các phương ti n ph c v cho vi c thi công xây d ng, s a ch a i n, v sinh môi trư ng, thùng hàng có di n tích m t m t t 0,5m2 g n ng sau xe máy) ph i tuân theo i u ki n: 1. Di n tích qu ng cáo không vư t quá 1/2 di n tích màu sơn sư n ph i và sư n trái c a phương ti n giao thông ư c ghi trong ăng ký phương ti n giao thông do cơ quan có thNm quy n c p. 2. Không ư c qu ng cáo m t trư c, m t sau và nóc c a phương ti n giao thông, 3. Không ư c làm thay i ki u dáng, k t c u ban u c a phương ti n giao thông ph c v cho m c ích qu ng cáo. i u 15. Qu ng cáo t i các nhà ch , i m bán vé xe buýt, cabin i n tho i Qu ng cáo t i các nhà ch , i m bán vé xe buýt, cabin i n tho i ph i tuân theo i u ki n sau: 1. Không qu ng cáo trên nóc nhà ch , i m bán vé xe buýt, cabin i n tho i. 2. Di n tích m t b ng qu ng cáo ch ư c th c hi n trong ph n di n tích khung nhà ch xe buýt, i m bán vé xe buýt, cabin i n tho i, t i a n dư i 20m2. i u 16. Qu ng cáo t i các phương ti n ư c th c hi n theo hình th c xã h i hóa và c u vư t dành cho ngư i i b , h m ư ng b 1. Các phương ti n qu ng cáo ư c th c hi n theo các án, d án xã h i hóa ph i ư c UBND Thành ph phê duy t. 2. Qu ng cáo t i c u vư t dành cho ngư i i b , h m ư ng b ph i tuân theo i u ki n: ư c qu ng cáo t i m t phía trong c u vư t, h m ư ng b ; di n tích m i b ng qu ng cáo dư i 40m2; không làm c n tr n vi c i l i c a khách b hành.
 10. i u 17. Vi c l p t bi n ch d n Th c hi n vi c l p t bi n ch d n ư ng vào tr s các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i – kinh t trên a bàn thành ph : 1. Ph i tuân theo các quy nh v qu n lý và s d ng v a hè, lòng ư ng trên a bàn thành ph Hà N i. 2. S lư ng không quá 02 b ng ch d n. i u 18. Qu ng cáo b ng màn hình nơi công c ng 1. Qu ng cáo b ng màn hình nơi công c ng ph i tuân theo i u ki n sau: a) Màn hình i n t có di n tích t 40m2 n dư i 60m2, có k t c u chân c t v ng ch c t m t t, ki u dáng m t ho c hai tr c t, chi u cao tính n mép trên c a màn hình không quá 15 m, không t t i các nút giao thông (v trí theo quy ho ch c a thành ph ). b) Trong khu v c khuôn viên trung tâm thương m i, siêu th , khách s n, sân Golf, tòa nhà cao c, nhà ga, b n xe, b n c ng, bãi xe ư c l p t màn hình i n t có ki u dáng m t ho c hai c t tr v i di n tích m i m t t i a n dư i 40m2, chi u cao t i a n mép trên c a màn hình không quá 08m (v trí theo quy ho ch c a thành ph ). c) Bên trong trung tâm thương m i, siêu th , khách s n, sân Golf, tòa nhà cao c, nhà ga, b n xe, khu ô th , nhà chung cư, r p hát, r p chi u phim, trung tâm văn hóa – th thao a năng ư c l p t màn hình LCD và ph i thông báo v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Dành th i lư ng phát hình cho tuyên truy n chính tr , các m c tiêu, ch tiêu kinh t - xã h i khi thành ph yêu c u trong nh ng ngày k ni m, ngày l l n c a t nư c và Th ô. 3. Không s d ng âm thanh 4. N i dung qu ng cáo trên màn hình t nơi công c ng do ch phương ti n ch u trách nhi m và tuân th quy nh: Ph i g i s n phNm qu ng cáo t i S Văn hóa, Th thao và Du l ch trư c khi th c hi n qu ng cáo ít nh t là 10 ngày làm vi c thNm nh theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo. i u 19. Qu ng cáo t m l n trong khu v c vành ai II Qu ng cáo trong khu v c vành ai II gi i h n b ng tuy n ư ng ph : Bư i, L c Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Ph , Tr n Nh t Du t, Tr n Quang Kh i, Tr n Khánh Dư, Minh Khai, i La, Trư ng Chinh, Láng: ư c phép th c hi n b ng qu ng cáo t 01 n 03 m t, di n tích m i m t t 40m2 n 60m2, ki u dáng m t c t tr tròn, chi u cao 15 m tính t m t ư ng n mép trên c a b ng. V trí l p d ng, ki u dáng, kích thư c c a b ng qu ng cáo ư c th c hi n theo Quy ho ch qu ng cáo t m l n c a thành ph .
 11. i u 20. Qu ng cáo t m l n trong khu v c vành ai III Qu ng cáo t m l n trong khu v c vành ai III (ph m vi t vành ai II n vành ai III) gi i h n b ng các tuy n ư ng ph theo quy nh c a nhà nư c: ư c phép th c hi n b ng qu ng cáo t 01 n 03 m t, di n tích m i m t t 60m2 n 80m2, ki u dáng m t c t tròn, chi u cao 15m tính t m t ư ng n mép trên c a b ng. V trí l p d ng, ki u dáng, kích thư c c a b ng qu ng cáo ư c th c hi n theo Quy ho ch qu ng cáo t m l n c a thành ph . i u 21. Qu ng cáo t m l n ngoài khu v c vành ai III ư c th c hi n b ng qu ng cáo di n tích m i m t t i a là 120m2, kích thư c: Cao 8 m x dài 15 m, ki u dáng m t c t tr tròn, chi u cao 17 m tính t m t ư ng n mép trên c a b ng, ư ng i n u n i n bi n qu ng cáo ph i ư c h ng m. V trí l p d ng, ki u dáng, kích thư c c a b ng qu ng cáo ư c th c hi n theo Quy ho ch qu ng cáo t m l n c a thành ph . i u 22. Qu ng cáo t m l n t i hai bên hành lang giao thông ư ng b , ư ng th y, ư ng s t 1. a i m d ng b ng qu ng cáo ph i m b o i u ki n: V trí chân c t b ng cách mép chân mái c a ư ng b , ư ng s t t i thi u là 25m; trư ng h p c bi t vư ng công trình h t ng, chân c t bi n ư c d ch chuy n vào phía trong (t mép chân mái ư ng n v trí chân c t không quá 30m). V trí l p d ng, ki u dáng, kích thư c c a b ng qu ng cáo ư c th c hi n theo Quy ho ch qu ng cáo t m l n c a thành ph . 2. i v i các v trí quy ho ch c a thành ph t i các tuy n ư ng qu c l có m ư ng gom vào khu công nghi p, khu ô th , nâng c p m r ng ư ng qu c l ư c áp d ng theo cách tính sau: Kho ng cách 25m tính t mép chân mái ư ng gom, ư ng sau nâng c p n chân c t b ng qu ng cáo. 3. i v i ư ng th y: Th c hi n theo quy nh t i các i u 5, 6 Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 07/12/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông ư ng sông. i u 23. Qu ng cáo trên các v t c bi t Qu ng cáo trên các v t phát quang, v t th trên không và dư i nư c ph i ch p hành các quy nh v qu ng cáo, m b o v an ninh chính tr , tr t t an toàn giao thông ( ư ng b , ư ng th y, ư ng s t, ư ng hàng không), c nh quan môi trư ng ô th , an toàn cho các thi t b vi n thông thu phát sóng, an toàn lư i i n. Th i gian qu ng cáo không quá 15 ngày i v i trư ng h p qu ng cáo v m t ho t ng không xác nh th i gian; ho t ng có xác nh th i gian thì ư c qu ng cáo c th i gian di n ra ho t ng ó, trư c ó không quá 05 ngày. i u 24. Qu ng cáo ph c v chương trình bi u di n ngh thu t 1. Qu ng cáo chương trình bi u di n ngh thu t ph i úng v i n i dung gi y phép công di n do B Văn hóa, Th thao và Du l ch ho c S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p.
 12. 2. Qu ng cáo xen trong chương trình bi u di n ngh thu t ho c thông qua chương trình bi u di n ngh thu t ph i ư c cơ quan có thNm quy n duy t công di n chương trình ó cho phép. i u 25. Ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao Ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao ph i th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2005/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 27/1/2005 c a B Văn hóa – Thông tin và y ban Th d c th thao hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c th d c th thao. i u 26. Qu ng cáo trên chương trình băng ĩa ca nh c, sân kh u, phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình, phim truy n Qu ng cáo trên các chương trình băng, ĩa ca nh c, sân kh u, phim tài li u, phim khoa h c, phim ho t hình, phim truy n ph i ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép lưu hành băng ĩa ho c c p gi y phép ph bi n phim i v i chương trình ó cho phép. i u 27. Qu ng cáo s n ph m dinh dư ng thay th s a m Qu ng cáo các s n phNm dinh dư ng dùng cho tr nh thay th s a m th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 21/2006/N -CP ngày 27/2/2006 c a Chính ph v kinh doanh và s d ng các s n phNm dinh dư ng dùng cho tr nh và Thông tư liên t ch s 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/1/2004 c a B Văn hóa – Thông tin và B Y t hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t . M C 5. BI N HI U i u 28. Vi t, t bi n hi u Vi c vi t, t bi n hi u c a t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t, kinh doanh t i tr s , nơi kinh doanh c a t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Hà N i nh m gi i thi u tên g i, a ch giao d ch ph i tuân theo quy nh t i các i u 29, 30 Quy ch ho t ng văn hóa và kinh doanh d ch v văn hóa công c ng ban hành kèm theo Ngh nh s 11/2006/N -CP ngày 18/01/2006 c a Chính ph và m b o kích thư c quy nh như sau: a) i v i bi n hi u ngang: Chi u cao bi u hi u t i a là 02m, chi u dài bi u hi u không ư c vư t quá chi u ngang m t ti n nhà, di n tích bi n hi u không vư t quá 30m2. b) i v i bi n hi u d c: Chi u cao t i a là 04m x chi u ngang là 0,6 m; không vi ph m ch gi i xây d ng. Chương 3. TH T C C P GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO i u 29. Th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo
 13. 1. H sơ ngh c p gi y phép th c hi n qu ng cáo g m: 1.1. ơn ngh c p gi y phép th c hi n qu ng cáo (theo m u). 1.2. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a t ch c, cá nhân ngh c p gi y phép th c hi n qu ng cáo. i v i t ch c, cá nhân l n u ngh c p gi y phép th c hi n qu ng cáo thì ph i n p b n sao có giá tr pháp lý. 1.3. B n sao gi y t ch ng minh s phù h p c a hàng hóa v i tiêu chuNn và k thu t theo quy nh c a pháp lu t v ch t lư ng hàng hóa; gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u s n phNm, tên g i, bi u tư ng. 1.4. M u (maket) qu ng cáo in màu th hi n rõ n i dung qu ng cáo, kích thư c, tên ơn v th c hi n qu ng cáo, s gi y phép và th i h n gi y phép do S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p; có óng d u c a t ch c, ch ký c a cá nhân ngh c p gi y phép. 1.5. Qu ng cáo hàng hóa, d ch v trong lĩnh v c y t ph i có các lo i gi y t quy nh t kho n 1.1, 1.2, 1.4 i u này và tùy theo lo i hàng hóa, d ch v mà ph i có m t trong các lo i gi y t sau: a) i v i qu ng cáo thu c dùng cho ngư i; v c xin, sinh phNm y t ; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; th c phNm và ph gia th c phNm ph i có gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo c a cơ quan thu c B Y t theo quy nh t i i m a kho n 2 M c III Thông tư liên t ch s 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12 tháng 1 năm 2004 (thNm quy n gi i quy t c a các cơ quan thu c B Y t i v i h sơ ăng ký qu ng cáo). b) i v i qu ng cáo v khám b nh, ch a b nh c a các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n trong nư c và cơ s có v n u tư nư c ngoài; c a các cơ s có th y thu c nư c ngoài tr c ti p khám b nh, ch a b nh b ng phương pháp: Y h c hi n i, y h c c truy n, gi i ph u thNm m , ph c h i ch c năng có cơ s trên a bàn ph i có b n sao gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh còn hi u l c do B Y t ho c S Y t c p. c) i v i qu ng cáo trang thi t b y t c a các cơ s s n xu t, kinh doanh thi t b y t có v n u tư nư c ngoài, thi t b y t nh p khNu, thi t b y t c a các cơ s s n xu t, kinh doanh ph i có b n sao các tài li u v k thu t (n u b ng ti ng nư c ngoài thì ph i d ch ra ti ng Vi t) do nhà s n xu t ban hành ã ư c cơ quan qu n lý trang thi t b y t nư c s n xu t ch p nh n ho c c p phép lưu hành. d) i v i qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm không thu c quy nh t i i m a kho n 1.5 i u này ph i có b n sao tiêu chuNn cơ s và gi y ti p nh n h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm c a các cơ quan y t có thNm quy n. ) i v i qu ng cáo m phNm s n xu t trong nư c ph i có b n sao phi u ti p nh n b n công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ho c b n công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa. Trư ng h p công ty ăng ký qu ng cáo không ph i là công ty ã công b tiêu chuNn ch t lư ng m phNm c n có thư y quy n c a công ty công b m phNm cho công ty ăng ký qu ng cáo.
 14. i v i qu ng cáo m phNm nh p khNu ph i có b n sao gi y phép lưu hành m phNm và h sơ ăng ký lưu hành m phNm c a các cơ quan y t có thNm quy n. 1.6. Qu ng cáo hàng hóa, d ch v trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i có các gi y t quy nh t i kho n 1.1, 1.2, 1.4 i u này và m t trong các lo i gi y t sau: a) i v i qu ng cáo thu c b o v th c v t, nguyên li u thu c b o v th c v t, sinh v t có ích dùng trong b o v th c v t, v t tư b o v th c v t ph i có b n sao gi y ch ng nh n ăng ký, hư ng d n s d ng và nh ng khuy n cáo c bi t. b) i v i qu ng cáo thu c thú y ph i có b n sao gi y phép lưu hành s n phNm và b n tóm t t c tính s n phNm. c) i v i qu ng cáo các lo i gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, cây gi ng, con gi ng ph i có b n sao gi y ch ng nh n ki m nh gi ng v t nuôi, gi ng cây tr ng nh p n i. d) i v i qu ng cáo phân bón và s n phNm sinh h c ph c v tr ng tr t, th c ăn chăn nuôi, nguyên li u dùng ch bi n th c ăn chăn nuôi, ch phNm sinh h c ph c v chăn nuôi ph i có b n sao gi y ch ng nh n ch t lư ng s n phNm ho c văn b n t công b ch t lư ng s n phNm. 1.7. Trư ng h p qu ng cáo hàng hóa, d ch v trên bi n, b ng, pa-nô có di n tích t 40m2 tr lên ph i có văn b n th a thu n c a S Xây d ng. Ngoài các gi y t ư c quy nh t i m t trong các kho n t 1.1 n kho n 1.6 i u này còn ph i có các lo i gi y t sau ây: a) B n sao có ch ng th c m t trong nh ng lo i gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. b) Trong trư ng h p thuê t, ch u tư xây d ng công trình qu ng cáo ph i có văn b n th a thu n ho c b n sao h p ng thuê t v i ngư i có quy n s d ng t h p pháp có ch ký và óng d u c a ch u tư xây d ng công trình qu ng cáo; trư ng h p công trình qu ng cáo g n v i công trình ã có trư c thì ph i có văn b n th a thu n ho c h p ng c a ch u tư xây d ng công trình qu ng cáo v i ch s h u ho c ngư i ư c giao quy n qu n lý công trình ã có trư c. c) B n v thi t k th hi n ư c v trí m t b ng, m t c t, m t ng i n hình; m t b ng, m t c t móng c a công trình có ch ký và óng d u c a ch u tư xây d ng công trình qu ng cáo. Trư ng h p công trình qu ng cáo g n vào công trình ã có trư c thì b n v thi t k ph i th hi n ư c gi i pháp liên k t công trình qu ng cáo vào công trình ã có trư c. 1.8. Trư ng h p qu ng cáo hàng hóa, d ch v trên bi n, b ng, pa-nô có di n tích dư i 40m2 không ph i có văn b n th a thu n c a S Xây d ng nhưng ph i có các lo i gi y t quy nh t i m t trong các kho n t 1.1 n kho n 1.6 và i m b, kho n 1.7 i u này.
 15. 1.9. i v i qu ng cáo v chương trình khuy n m i ph i có văn b n ti p nh n ăng ký n i dung chương trình khuy n m i c a cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng thương m i. 1.10. i v i qu ng cáo trên phương ti n giao thông, v t th di ng khác ngoài th t c ư c quy nh t kho n 1.1 n kho n 1.6 i u này, c n có văn b n th a thu n qu ng cáo trên phương ti n c a S Giao thông v n t i. 1.11. Qu ng cáo v thi u, bi u di n th d c th thao, ph i kèm theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép t ch c thi u, bi u di n. 1.12. Qu ng cáo v chương trình bi u di n ngh thu t, bi u di n th i trang, cu c thi hoa h u, ngư i p ph i có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép th c hi n các chương trình ó. 1.13. Qu ng cáo v chương trình h i ngh , h i th o, tri n lãm ph i có văn b n ch p thu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. H sơ ngh c p gia h n, c p i n i dung qu ng cáo a) Trư ng h p gia h n n i dung qu ng cáo mà không thay i v hình th c, a i m, kích thư c c n có các gi y t sau: ơn ngh gia h n th c hi n qu ng cáo, b n chính gi y phép th c hi n qu ng cáo ã ư c c p, m u (makét) n i dung qu ng cáo. b) Trư ng h p i n i dung qu ng cáo mà không thay i v hình th c, a i m, kích thư c c n có các gi y t sau: B n chính gi y phép th c hi n qu ng cáo ã ư c c p, gi y t quy nh t i kho n 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và m t trong nh ng gi y t quy nh t i kho n 1.5, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 tùy theo n i dung qu ng cáo ngh i. Chương 4. QUY TRÌNH PH I H P C P GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO i u 30. Ti p nh n h sơ và chuy n giao h sơ ngh c p gi y phép th c hi n qu ng cáo 1. S Văn hóa, Th thao và Du l ch là cơ quan u m i ti p nh n và tr k t qu h sơ ngh c p gi y phép th c hi n qu ng cáo c a t ch c, cá nhân; thu phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t vào các ngày làm vi c trong tu n theo cơ ch m t c a liên thông. 2. Sau 2 ngày nh n h sơ h p l , S Văn hóa, Th thao và Du l ch ti n hành l p h sơ g m các lo i gi y t ư c quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/2007/TTLT/BVHTT- BYT-BNN-BXD ngày 28 tháng 2 năm 2007 c a B Văn hóa – Thông tin v i B Y t , B Nông nghi p - Phát tri n nông thôn và B Xây d ng hư ng d n th t c c p gi y phép th c hi n qu ng cáo m t c a liên thông (sau ây g i là Thông tư liên t ch s 06) cùng văn b n ngh th a thu n n các s liên quan. 3. Văn b n ngh th a thu n kèm theo h sơ g i các S : Xây d ng, Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p văn b n th a thu n ho c gi y ti p nh n h sơ
 16. ăng ký qu ng cáo theo quy nh. H sơ chuy n, giao ư c th c hi n tr c ti p t i B ph n Ti p nh n h sơ hành chính c a các s liên quan do B ph n Ti p nh n h sơ hành chính S Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n. i u 31. Gi i quy t h sơ c a các s liên quan Vi c gi i quy t h sơ c a các S : Xây d ng, Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong quy trình c p phép th c hi n qu ng cáo ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 M c II Thông tư liên t ch s 06. Các S này ph i có trách nhi m gi i quy t theo thNm quy n, úng th i gian quy nh. Trư ng h p không ch p thu n ph i tr l i b ng văn b n cho S Văn hóa, Th thao và Du l ch và nêu rõ lý do. Sau th i gian quy nh, n u các S không có văn b n tr l i, S Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n c p gi y phép và các S ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i n i dung gi i quy t theo thNm quy n. i u 32. Th i h n, hi u l c và thu l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo 1. Th i h n gi y phép th c hi n qu ng cáo: i v i qu ng cáo b ng b ng, bi n, panô, phương ti n giao thông thì th i h n th c hi n qu ng cáo không quá 03 năm. i v i qu ng cáo b ng băng rôn, v t phát quang, v t th trên không, dư i nư c, v t th di ng khác th i h n th c hi n qu ng cáo ư c quy nh t i i u 10 và i u 23. 2. Sau 30 ngày làm vi c k t ngày c p gi y phép th c hi n qu ng cáo n u t ch c, cá nhân không th c hi n qu ng cáo thì gi y phép s h t giá tr . 3. Thu l phí c p gi y phép th c hi n qu ng cáo, l phí thNm nh theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành. Chương 5. TH T C C P GI Y PHÉP THÀNH L P VĂN PHÒNG I DI N C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN KINH DOANH DNCH V QU NG CÁO NƯ C NGOÀI T I HÀ N I i u 33. Thành l p Văn phòng i di n H sơ ngh c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n c a các t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài t i Hà N i: 1. ơn c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài ngh c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n (theo m u in s n). 2. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, các gi y t tương t h p pháp theo quy nh c a nư c s t i ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài xác nh n và b n d ch ra ti ng Vi t Nam. B n sao ó ph i ư c cơ quan công ch ng nư c s t i
 17. ho c cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài xác nh n. 3. Sau 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S Văn hóa Th thao và Du l ch thNm nh h sơ và trình UBND Thành ph ký gi y phép thành l p Văn phòng i di n. a) Trong th i h n 45 ngày làm vi c k t ngày ư c c p gi y phép, Văn phòng i di n ph i i vào ho t ng và ph i có văn b n thông báo cho cơ quan c p phép v a i m t tr s , s ngư i Vi t Nam, s ngư i nư c ngoài làm vi c t i Văn phòng i di n. Trư ng h p Văn phòng i di n c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài có thay i v tên g i, qu c t ch, h tên ngư i i di n, s ngư i nư c ngoài làm vi c t i Văn phòng i di n, n i dung ho t ng, a i m t tr s ph i thông báo cho cơ quan c p phép bi t. b) T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài ph i n p l phí c p gi y phép thành l p Văn phòng i di n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c Vi t Nam. i u 34. Thu h i gi y phép – ch m d t ho t ng Văn phòng i di n 1. Gi y phép thành l p Văn phòng i di n c a các t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài t i Hà N i b thu h i trong trư ng h p sau: a) H t th i h n gi y phép nhưng v n ho t ng. b) Ho t ng sai m c ích ho c không úng v i n i dung quy nh trong gi y phép. c) Dùng danh nghĩa Văn phòng i di n tr c ti p ti n hành kinh doanh d ch v qu ng cáo. d) Vi ph m các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v ho t ng qu ng cáo và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Văn phòng i di n ch m d t ho t ng trong trư ng h p sau ây: a) Theo ngh c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài có Văn phòng i di n t i Hà N i. b) Khi có quy t nh v vi c thu h i, h y b gi y phép thành l p Văn phòng i di n t i Hà N i c a UBND Thành ph . 3. Trong trư ng h p ch m d t ho t ng theo quy nh t i m c a kho n 2 c a i u này, t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo ph i g i văn b n thông báo vi c ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n n cơ quan c p phép trong th i h n ít nh t là 30 ngày làm vi c trư c ngày ch m d t ho t ng và ph i n p l i gi y phép cho cơ quan c p phép. Chương 6.
 18. QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 35. Nhi m v và quy n h n c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph có nhi m v và quy n h n sau: 1. C p gi y phép th c hi n qu ng cáo theo quy nh. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan c p gi y phép th c hi n qu ng cáo theo cơ ch m t c a liên thông. Sau khi c p gi y phép, S Văn hóa, Th thao và Du l ch g i b n sao gi y phép cho UBND qu n, huy n, th xã và UBND phư ng, xã, th tr n nơi có b ng qu ng cáo cùng ki m tra, giám sát và x lý theo thNm quy n. 2. Ti p nh n h sơ, thNm nh trình UBND Thành ph c p, s a i, b sung, thu h i gi y phép thành l p Văn phòng i di n c a t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v qu ng cáo nư c ngoài. 3. Ch trì ph i h p v i các s ngành liên quan và UBND qu n, huy n, th xã th c hi n xây d ng quy ho ch chi ti t m t s lo i hình qu ng cáo; tuyên truy n, ph bi n và t ch c hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ho t ng qu ng cáo. 4. Ch o Phòng Văn hóa và Thông tin qu n, huy n, th xã v công tác qu n lý nhà nư c i v i ho t ng qu ng cáo t i a phương. 5. Ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng và chính quy n a phương t ch c vi c thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m theo thNm quy n. 6. Báo cáo nh kỳ v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch và UBND Thành ph v công tác qu n lý nhà nư c i v i ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph . i u 36. Nhi m v , quy n h n c a S Quy ho ch Ki n trúc S Quy ho ch Ki n trúc là cơ quan ph i h p, cung c p y thông tin quy ho ch ki n trúc và các n i dung liên quan theo yêu c u c a cơ quan ch trì (S Văn hóa, Th thao và Du l ch) theo quy ho ch xây d ng ư c duy t, quy ch qu n lý ki n trúc ô th và các quy nh khác c a pháp lu t; giúp UBND Thành ph thNm nh Quy ho ch qu ng cáo m b o phù h p v i Quy ho ch t ng th c a Thành ph . i u 37. Nhi m v , quy n h n c a S K ho ch và u tư S K ho ch và u tư trong ph m vi, quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, các s ngành liên quan và UBND qu n, huy n, th xã qu n lý nhà nư c v ho t ng: 1. ThNm nh trình UBND Thành ph phê duy t nhi m v l p Quy ho ch qu ng cáo; các d án, án theo phương th c xã h i hóa k t h p qu ng cáo cho nhà tài tr trên cơ s ngh c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch.
 19. 2. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p qu ng cáo iv i các trư ng h p vi ph m quy nh t i kho n 2 i u 165 Lu t Doanh nghi p. i u 38. Nhi m v , quy n h n c a S Giao thông v n t i S Giao thông v n t i trong ph m vi, quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, các s ngành liên quan và UBND qu n, huy n, th xã qu n lý nhà nư c v các ho t ng: 1. Ph i h p xây d ng, i u ch nh, b sung quy ho ch chi ti t m t s lo i hình qu ng cáo trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Th a thu n b ng văn b n v a i m, v trí l p d ng b ng qu ng cáo t m l n theo quy ho ch t i hè ph , các tuy n ư ng ph trên a bàn Thành ph . 3. Th a thu n b ng văn b n v a i m l p d ng b ng qu ng cáo t i d i phân cách, c u vư t dành cho ngư i i b , h m ư ng b , phương ti n giao thông, v t th di ng khác, nhà ch xe buýt, bi n ch d n theo quy nh qu n lý chuyên ngành. 4. X lý sai ph m v quy nh chuyên ngành giao thông v n t i i v i b ng qu ng cáo theo thNm quy n. i u 39. Nhi m v và quy n h n c a S Xây d ng S Xây d ng trong ph m vi, quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, các s ngành liên quan và UBND qu n, huy n, th xã qu n lý nhà nư c v ho t ng. 1. Ph i h p xây d ng, i u ch nh, b sung quy ho ch chi ti t m t s lo i hình qu ng cáo trên a bàn thành ph Hà N i. 2. Ti p nh n h sơ t S Văn hóa, Th thao và Du l ch, t ch c thNm nh và c p văn b n th a thu n l p d ng bi n, b ng qu ng cáo theo cơ ch m t c a liên thông. 3. Th a thu n b ng văn b n v a i m l p t b ng qu ng cáo b ng h p èn t i thân c t èn chi u sáng công c ng; b ng qu ng cáo t i các vư n hoa, công viên và các a i m thu c thNm quy n qu n lý c a S . 4. Ch o Thanh tra Xây d ng các c p ti n hành thanh tra, ki m tra, x lý các sai ph m v quy nh chuyên ngành xây d ng công trình bi n, b ng qu ng cáo t m l n theo thNm quy n. i u 40. Nhi m v và quy n h n c a S Y t S Y t trong ph m vi, quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch và UBND qu n, huy n, th xã qu n lý nhà nư c v các ho t ng: 1. Ti p nh n h sơ t S Văn hóa, Th thao và Du l ch, thNm nh và c p gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo s n phNm hàng hóa, d ch v , trang thi t b y t theo cơ ch m t c a liên thông.
 20. 2. Hư ng d n danh m c thu c ch a b nh cho ngư i bán theo ơn c a th y thu c; thu c chưa ư c c p ăng ký ho c h t h n ăng ký, ã lo i ra kh i danh m c thu c cho phép s d ng; thu c ã ư c ăng ký nhưng b ình ch lưu hành; các thi t b d ng c y t chưa ư c phép s d ng, d ch v y t chưa ư c phép th c hi n t i Vi t Nam. 3. Ch o Thanh tra ti n hành thanh tra, ki m tra, x lý sai ph m v lĩnh v c y t theo thNm quy n. i u 41. Nhi m v và quy n h n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong ph m vi, quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i S Văn hóa, Thông tin và UBND qu n, huy n, th xã qu n lý nhà nư c v ho t ng: 1. Ti p nh n h sơ t S Văn hóa, Th thao và Du l ch, thNm nh và c p gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo cho t ch c, cá nhân theo cơ ch m t c a liên thông. 2. Hư ng d n các hành vi b c m qu ng cáo trong lĩnh v c nông nghi p. 3. Ch o Thanh tra ti n hành thanh tra, ki m tra, x lý các sai ph m v lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn theo thNm quy n. i u 42. Nhi m v , quy n h n c a các s ngành liên quan khác Các s , ngành liên quan c a Thành ph (Giáo d c – ào t o, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Ngo i v , Khoa h c – Công ngh ) trong ph m vi, quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch tham gia xây d ng quy ho ch các lo i hình qu ng cáo, th a thu n b ng văn b n v a i m, các phương ti n, n i dung qu ng cáo theo quy nh qu n lý chuyên ngành. Công an Thành ph có trách nhi m ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch x lý nh ng trư ng h p vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng trong ho t ng qu ng cáo. i u 43. Nhi m v và quy n h n c a UBND qu n, huy n, th xã UBND qu n, huy n, th xã trong ph m vi, quy n h n c a mình: 1. Ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v các ho t ng qu ng cáo trên a bàn do mình qu n lý. 2. Ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch t ch c tuyên truy n, ph bi n các n i dung c a Quy ch này và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan trên a bàn qu n lý. 3. Ph i h p cùng S Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n xây d ng quy ho ch chi ti t m t s lo i hình qu ng cáo t i a phương.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản