intTypePromotion=1

Quyết định 95/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 95/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 95/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Thông tư 03/TT-NH5 ban hành ngày 9/2/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  95/1998/Q§­N H N N 5  n g µ y 12  th¸ng 3 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  T h « n g  t 03/TT­N H 5  ba n   µ n h  n g µ y   h 9/2/1996 Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  cø  l Ng h Nh n     Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µi Ýnh  µy  tyt   ch ng 24/5/1990; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 64/CP  µy  ng 9/10/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h "Quy  Õ   ¹m  êivÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ch t th   tæ  v ho   c C«ng    tycho thuªtµichÝnh      t¹ ViÖtNam";   i   ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ý ngo¹ihèi,Vô   ëng  ô     l      tr V C¸c ®Þnh  Õ   µi Ýnh. ch t   ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Söa  æi  ® Th«ng   03/TT­ t NH5  ban  µnh  µy  h ng 9/2/1996    nh sau: §o¹n "C«ng    tycho    µichÝnh  îcphÐp  thuªt   ®  mua   ¹itÖ  ¹ Ng ©n   µng  ngo   t i   h Th¬ng  ¹i ® îcNg ©n   µng  µ   ícchØ  nh  m    h Nh n   ®Þ theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi"t¹  iÓ m   m ôc  Th«ng   è  l     i ® 1.5  V  t s 03/TT­ NH5   µy  ng 9/2/1996   ® îcthay thÕ      b»ng  o¹n  ® "C«ng    tycho  thuªtµichÝnh  îcmua   ¹itÖ  ¹       ®  ngo   t i c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcphÐp  h Th m    kinhdoanh  ¹itÖ".   ngo   §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng  èng  c, Vô  ëng  ô  V¨n  Th ®è   tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, l     Vô   ëng  ô   tr V C¸c  nh   Õ   µichÝnh, Thñ   ëng  n   Þ   ã  ªnquan  ùc ®Þ ch t     tr ®¬ v c li   tr   thuéc  ©n   µng  µ   íc,Tæng   Ng h Nh n   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  ¬ng  ®è Ng h Th m¹i,Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn,Ng ©n   µng      h § tv ph¸ttr   h Liªndoanh,chinh¸nh  ©n      Ng hµng  íc ngoµit¹  Öt Nam   îc phÐp  n   i Vi   ®  kinh doanh  ¹itÖ, Tæng     ngo     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è C«ng    ty cho thuª tµichÝnh  Þu     ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2