intTypePromotion=1

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  95/2000/Q§­B T C   B tr n g µ y 9 th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ 6  Q q u ¶ n  lý,  thu n é p  v µ  s ö  d ô n g  Q u ü  h ç  trî ¾ p  x Õ p  v µ    s c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n B é  tr ng B é  T µi ch Ý nh  ë ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  Ò   Ö m   ô,quyÒn   v nhi v  h¹n vµ  chøc  é    tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  CP ng 29/6/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn; tycæ ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999 cu¶  Ýnh   Ch phñ  Ò   v giao,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho             thuªdoanh  nghiÖp  µ  íc; nh n ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 177/1999/Q§­TTg  µy  ng 30/8/1999  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   ç  îs ¾p   Õp  µ    Ch ph v tæ  v ho   c Qu h tr  x v cæ phÇn    ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n   ­ §îc sù  chÊp thuËn cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  nªu t¹ C«ng  v¨n sè  í i 32/VPCP­§MDN   µy  th¸ng5  ng 19    n¨m 2000  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ; Ch ph Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µichÝnh  ®Ò ngh c C tr C T  doanh  nghiÖp,Tæng    gi¸m  ®èc  Kho  ¹c Nhµ   íc, b  n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch qu¶n  ý,thu l    nép  µ  ö  ông  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    vsd Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  Õt  nh  è  ®Þ n c hi l   t ng Quy ®Þ s 177/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/8/1999  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc thi c Th t Ch ph c hi l     hµnh  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 01/1998/Q§­BTC   µy  ng 02/01/1998  ña  é   cB tr ng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  ë BT  v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  Òn    l  s d ti b¸n cæ   Çn  µ  îtøc cæ   Çn  ña  µ   íc. ph v l     ph c Nh n i C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  ùc thuéc  Ýnh  ñ,  û     tr   Ch ph U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m   èihîp   ph     víi é  µichÝnh    µnh    T  B thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3: Côc  ëng  ôc  µi  Ýnh  tr C T ch doanh nghiÖp, Tæng     gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,c¬  b  n   quan  qu¶n  ýQuü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    l  h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  ícc¸ccÊp  ã  nh n     c tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. Q uy   Õ   ch Q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  Q u ü  h ç  trî ¾ p  x Õ p  s v µ  c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 95/2000/Q§­TC ngµy  th¸ng6  9    n¨m  2000  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT    C h ¬ n g  I: h µ n h  l Ë p v µ  n g u å n  h × n h  th µ nh q u ü  T §i Ò u   Quü   ç  î ¾p  Õp  µ    Çn    1:   h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   nh»m     Õt chÕ     gi¶iquy   ®é cho  êilao ®éng, t¹o®iÒu  Ön  µ  ç  î µichÝnh  ng        ki v h tr    t cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íctrong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  ¹ vµ  nh n        x l   chuyÓn  æi  ë  i ® s h÷u,chuyÓn  æi  ¬ng    ® ph thøc qu¶n  ý,cô  Ó  µc¸c doanh  l   th l     nghiÖp  ùc hiÖn  th   chiat¸ch,   Ëp,cæ   Çn        nh   ph ho¸,giao,kho¸n,b¸n,cho    s¸p      thuªtheo quy  nh  ¹    ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  CP ng 29/6/1998  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/ N§­CP   µy  ng 10/9/1999  ña  Ýnh  ñ, Quy Õt  nh   è  c Ch ph   ®Þ s 177/1999/Q§­ TTg  ngµy  30/8/1999 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph §i Ò u    ü   ç  îs¾p  Õp  µ    Çn    2: Qu h tr   , x v cæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc nh n   (sau  y   äi t¾t lµ Quü   ¾p   Õp  ®© g       s x doanh  nghiÖp)  îc thµnh  Ëp    cÊp  ®  l ë 3  Trung  ng,®Þa  ¬ng  µ  ¬  ph v Tæng  C«ng      ô  Ó  µ: ty91;c th l 1.Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp  Trung  ng: ¬ Nguån  èn  ña  ü   µy  îch×nh  µnh  õ:c¸cnguån      ùc hiÖn  v c Qu n ®   th t    thu khith   s ¾p   Õp  µ  x v chuyÓn  æi  ë  ÷u    ® s h c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc thuéc    é, nh n   c¸c B   ngµnh  qu¶n  ý;c¸c kho¶n  µitrî ña    chøc,c¸ nh©n  l    t   c c¸c tæ     trong vµ  µiníc   ngo     cho  Ýnh  ñ  µ    é,  µnh    ùc  Ön  ¾p  Õp  µ    Çn    Ch ph v c¸c B ng ®Ó th hi s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc;Ng ©n   nh n   s¸ch Trung  ng  Êp  ¬ c theo  Õ   ¹ch  µng    k ho h n¨m (nÕu  ã). c 2.Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp  a  ¬ng: ®Þ ph Nguån  èn  ña  ü   µy  îch×nh  µnh  õ c¸c kho¶n      ùc hiÖn  v c Qu n ®   th t    thu khith   s ¾p  Õp  µ  x v chuyÓn  æi  ë  ÷u    ® s h c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ícthuéc ®Þa  ¬ng  nh n     ph qu¶n  ý;c¸c kho¶n  µitrîcña    chøc, c¸ nh©n  l    t    c¸c tæ     trong  µ  µi níc cho  v ngo     ®Þa   ¬ng    ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ    Çn    ph ®Ó th   s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   vµ  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng  Êp    ph c theo kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m  Õu  ã). (n c 3.Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp    ë Tæng  c«ng    ty91: Nguån  èn  ña  ü   µy  îch×nh  µnh  õ c¸c kho¶n      ùc hiÖn  v c Qu n ®   th t    thu khith   s ¾p  Õp  µ  x v chuyÓn  æi  ë  ÷u    ® s h c¸c doanh  nghiÖp  µ  íclµthµnh    ña  nh n     viªnc Tæng  c«ng        ty91;c¸ckho¶n  µitrî ña    chøc,c¸nh©n  t   c c¸ctæ     trong vµ  µin­   ngo   íccho    Tæng  c«ng      ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ    Çn    ty®Ó th   s x v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  nhµ  íc. n
 3. §i Ò u 3: C¸c  ån  ngu thu  ô  Ó  õ doanh  c th t   nghiÖp  µo  ü   ¾p  Õp   v Qu s x doanh  nghiÖp  ¹ 3  Êp  ãitrªnbao  å m: t  c n     i g 1. TiÒn  ùc thu tõ b¸n  Çn  èn  µ   íc t¹      th       ph v Nh n   i doanh  c¸c nghiÖp  µ  íc nh n   khithùc hiÖn    Çn        cæ ph ho¸ (bao  å m   tiÒn thu cæ   Çn  tr¶chË m     g c¶      ph b¸n    cho ngêilao®éng).    2. TiÒn    îctõ c¸c ho¹t®éng      thu ®         b¸n,kho¸n kinh doanh,cho          thuªdoanh  nghiÖp  µ  íc (sau    nh n   ®ã b¸n  ¹ cho  êi nhËn  l i ng   thuª)sau    õchiphÝ   ôc    khitr     ph vô cho  Öc    vi b¸n,kho¸n,cho      thuªdoanh  nghiÖp;thanh        to¸nc¸c kho¶n  î l ng, n  ¬   nî b¶o  Ó m     éi,thanh        hi x∙h   to¸nc¸c kho¶n  î cã  ¶m   n  ® b¶o  µ    v c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   3.  Òn  Ti thu  õ  Öc  t vi chuyÓn  îng    Çn  ña  êi lao  ng      nh cæ ph c ng   ®é ë c¸c doanh nghiÖp  sau  n¨m  ùc  Ön  ×nh  3  th hi h thøc giao cho  Ëp  Ó   êi lao t th ng     ®éng trong doanh nghiÖp (thu 30%     Þ cæ   Çn  ¹  êi®iÓ m   îc giao   gi¸tr   ph ti   th ®    doanh nghiÖp). 4. TiÒn  tõ viÖc    åic¸c kho¶n    thu    thu h     c«ng  î khã  ßi  ∙  îc xö  ý,b¸n  n  ® ® ®   l  c¸c tµis¶n     kh«ng  Çn  ïng,tµis¶n  ®äng, tµis¶n  cd    ø     thanh  ý®∙  ¹  õra khái l   lo i     tr   gi¸trÞdoanh     nghiÖp    khichuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h sau    õchiphÝ  ôc  ô    khitr     ph v cho c¸cho¹t®éng  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n,thu håic«ng  î.    nh     l        n 5. TiÒn    thu  Ò   v b¸n    µis¶n  ña    c¸c t   c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc bÞ     nh n   gi¶i thÓ, sau    õc¸c chiphÝ   ôc  ô    khitr       ph v cho  ¹t®éng    Ó  ho   gi¶ith doanh  nghiÖp,  thanh to¸n c¸c kho¶n nî nh quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  25/TC/TCDN  ngµy  i  s 15/5/1997  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ×nh tù,thñ  ôc,nguyªn  ¾c  ö  ýtµi c BT  h d tr     t   t x l    chÝnh      Ó  khigi¶i th doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 6. Cæ     µ      tøc v c¸ckho¶n    Ëp  îcchiatõ phÇn  èn  ãp  ña  µ   íc thu nh ®      v g c Nh n   t¹    i c«ng      Çn, c«ng    c¸c ty cæ ph   ty TNHH   îc h×nh  µnh    ¬  ë  ùc hiÖn  ®  th trªnc s th   chuyÓn  æi  ë  ÷u    ® s h c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc hoÆc   c¸c doanh  nh n   do    nghiÖp  nµy  ãp  g b»ng  èn  µ   íc. v Nh n §i Ò u    èivíikho¶n  Òn    Ò   phÇn  èn  µ   íc cña  4: §     ti thu v b¸n  v Nh n   doanh  nghiÖp  ∙  ùc hiÖn    Çn    Ön  ang  öië  µikho¶n  iÒngöithu vÒ   ® th   cæ ph ho¸ hi ® g  t  "t       cæ   Çn    ph ho¸ doanh nghiÖp  µ  íc"th× tuú theo  Êp  nh n       c qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp,   Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc  b  n    vi chuyÓn  Òn vÒ   µikho¶n  ña  ü   ¾p  Õp  ti   t   c Qu s x doanh nghiÖp ¬ng  t øng. §èi víic¸c Tæng        c«ng    (cã  éi  ng  ty 90  H ®å qu¶n  Þ)thuéc  é   tr   B qu¶n  ýl  ngµnh  µ  û   v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c doanh  nghiÖp  µnh    ùc hiÖn  th viªnth   chuyÓn  æi  ë  ÷u  ×  ú theo  õng  êng  îp ® s h th tu   t tr h  cô  Ó, c¬  th   quan  qu¶n  ý quü  ã  Ó  l  c th xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy cho    ¹  ®Ó l i Tæng   c«ng    Òn thu tõb¸n phÇn  èn  µ   íct¹ c¸cdoanh  tyti         v Nh n       i nghiÖp  µnh    ùc th viªnth   hiÖn chuyÓn  æi    ¸p  ® ®Ó ® øng  nhu  Çu  u    c ®Ç t ph¸ttr Ón theo  ¬ng  sö   i   ph ¸n  dông  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ®®   c th quy phª duy
 4. §i Ò u 5: C¸c  é,  B UBND     c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬  c¸cTæng    c«ng    chØ  o    ty91  ®¹ c¸cban,ngµnh    chøc  n¨ng: 1. Phèi hîp víic¬          quan  µi chÝnh  T  doanh nghiÖp  ïng  Êp  Óm       c c ki trac¸c kho¶n    Ý   chi ph cho  Öc  vi chuyÓn  ® æi  ë  ÷u ë   sh c¸c doanh nghiÖp  éc thu   quyÒn qu¶n  ývµ    nh  è  Òn doanh  l   x¸c®Þ s ti   nghiÖp ph¶inép  µo  ü.   v Qu 2. §«n  c      ®è c¸c doanh  nghiÖp  ùc thuéc  ã  ùc  Ön  tr   c th hi chuyÓn  æi  ë ® s h÷u,Ban    thanh  ýtµis¶n  µ  éi ®ång    Ó  l    vH  gi¶ith doanh  nghiÖp (thuéc Bé, ®Þa      ph¬ng,Tæng    c«ng    tyqu¶n  ý)nép  l  ngay  µo  ü   è  Òn thu ® îctõ viÖc    v Qu s ti         b¸n, giao,cæ   Çn      ph ho¸ doanh  nghiÖp,thanh  ý,nhîng    l  b¸n  µis¶n  ña    t  c c¸c doanh  nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith hoÆc   µis¶n  µ  t  v thu  åi c¸c kho¶n  h    c«ng  î kh«ng  Ýnh  n  t vµo    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  íc khithùc hiÖn  tr       chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h (sau    õ khitr   ®i    c¸ckho¶n    Ý  chiph theo chÕ   ).   ®é 3. Ng êi ®¹i diÖn  Çn  èn  ña  µ   íc gãp  ¹         ph v c Nh n   ti c¸c c«ng      Çn, ty cæ ph   c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ã    h h c tr¸chnhiÖ m   Óm     «n  c  Öc  ©n     ki tra,® ®è vi ph phèi vµ  Ých    tr chuyÓn  Þp  êic¸c  k th   kho¶n thu  Ëp  îc chia (t ng  nh ®   ¬ øng  íi v  phÇn  èn  µ   ícgãp    v Nh n   ë doanh nghiÖp  µy)vµo  µikho¶n  ña  ü   ¾p  Õp  n  t  c Qu s x doanh  nghiÖp    Êp. c¸cc C h ¬ n g  II: ö  d ô n g   Q u ü  S I.  Gi¶i  u y Õ t c h Ý n h   q s¸ch v µ  h ç  trî h o  n g êi lao ® é n g  trong c¸c d o a n h    c n g hi Ö p  th ù c hi Ö n  s ¾ p  x Õ p   ch uy Ó n   æ i  s ë   ÷ u ® h §i Ò u  6: Tríc khi thùc hiÖn s¾p  xÕp  hoÆc  chuyÓn  ® æi së h÷u    doanh nghiÖp  µ  íc,Héi  ng  nh n   ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®èi víidoanh  ®è (     nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ) vµ  tr   Ban  æi  íi t¹  ® m   idoanh nghiÖp  ã  c tr¸ch  nhiÖ m  èihîp víi ph       c«ng  oµn  ® doanh nghiÖp: 1. LËp    danh s¸ch vµ  ©n  ¹  è    ng  Ön  ã  ña    ph lo i lao ®é s hi c c doanh nghiÖp  thùc hiÖn  ¾p  Õp  µ    s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h theo c¸c®èi t ng:      î a.Lao  ng  éc diÖn  o  ¹o, o  ¹ol¹®Ó   è  ÝviÖc  µm  íi.   ®é thu   ®µ t   ®µ t     b tr   i lm b.Lao  ng  Þ  Êt  Öc.   ®é b m vi c.Lao  ng  ùnguyÖn    Öc.   ®é t   th«ivi d.Lao  ng  Õt  ¹n hîp ®ång.   ®é h h     2. LËp  ¬ng  gi¶iquyÕt  Ýnh    ph ¸n    ch s¸ch cho  è    ng  µy    s lao ®é n theo  íng h  dÉn  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi.Ph¬ng  gi¶iquyÕt  Ýnh  v X∙    ¸n    ch s¸ch cho  êilao®éng  ña      ng     c c¸cdoanh  nghiÖp ph¶ix¸c®Þnh  â:    r a.Tæng  è    Ý      Õt chÝnh    s chiph ®Ó gi¶iquy   s¸ch cho  êilao®éng.   ng     b. Kh¶    n¨ng  ù thanh  t  to¸n cña    doanh nghiÖp  õ quü  ù  t  d phßng  îcÊp  tr  m Êt  Öc  µm. vi l c.Sè    cßn  Õu ®Ò   Þ  ü   ç  î thi   ngh Qu h tr .
 5. 3. Danh s¸ch  µ  ¬ng  gi¶iquyÕt  Ýnh  v ph ¸n    ch s¸ch cho  êi lao  ng  ng   ®é thuéc  Ön  îc ®µo   ¹o l¹    è  Ý c«ng  Öc  íi,lao ®éng  Õt  ¹n  îp  di ®   t i ®Ó b tr   vi m     hhh ®ång  hoÆc   ù nguyÖn    Öc,lao ®éng  t  th«ivi     kh«ng  è  Ý ® îc viÖc  µm, ph¶i b tr     l    ® îc c«ng  è    b c«ng  khait¹   i doanh  nghiÖp  µ  öi cïng    s ¾p  Õp  vg  ®Ò ¸n  x hoÆc   chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp cho  Êp  ã  Èm  Òn    Ðt duyÖt  µ  c c th quy ®Ó x   v c¬ quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp    ®Ó theo dâi, èihîp.    ph   §i Ò u 7: Møc   ç  îtõ Quü   h tr    cho  Öc  o  ¹o vµ  o  ¹o l¹ ®Ó     vi ®µ t   ®µ t   i   gi¶i quyÕt  Öc  µm  íicho  êilao ®éng    Õp tôclµm  Öc  ¹ doanh  vi l m   ng     ®Ó ti     vi t i   nghiÖp  sau    ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ  khith   s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h trong ph¬ng    ãit¹ §iÒu    ¸n n     i 6  îcx¸c®Þnh    ®   nh sau:  1. §èi víisè    ng  éc  Ön  îc ®µo  ¹o,®µo  ¹ol¹ t¹          lao ®é thu di ®   t  t   i i doanh    c¸c nghiÖp  µ  íc sau    ùc  Ön  nh n   khi th hi chia t¸ch,s¸p  Ëp:      nh Møc   ç  îcña  ü  h tr  qu b»ng  50%   nh  ®Þ møc  kinh phÝ   Nhµ   íc quy  nh    do  n  ®Þ cho  n¨m  o  ¹ovµ  1  ®µ t   ®µo  ¹ol¹   Çn    Ý  o  ¹ocßn  Õu  t   iph ; chiph ®µ t   thi doanh  nghiÖp  ¹ch to¸nvµ  ©n   h     ph bæ   µo    Ý  v chiph s¶n  Êtkinh doanh. xu     2.  èi víisè  §     lao  ng  éc  Ön  îc ®µo   ¹o,®µo   ¹o l¹  ®é thu di ®   t  t   ic¸c  doanh  nghiÖp  µ  ícsau    ùc hiÖn    Çn    nh n   khith   cæ ph ho¸,giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,          cho thuª:hç  î   tr  theo    Ý   ùc tÕ    chiph th   ph¸tsinh nhng    kh«ng  îtqu¸ ®Þnh  v    møc   kinh phÝ   Nhµ   íc quy  nh    do  n  ®Þ cho  n¨m  o  ¹o vµ  o  ¹o l¹   Çn    1  ®µ t   ®µ t   i ph ; chi phÝ  o  ¹ocßn  Õu  ®µ t   thi doanh  nghiÖp  ¹ch to¸nvµ  ©n    µo    Ý    h     ph bæ v chiph s¶n xuÊtkinh doanh.     3. §Þnh    møc     Ý   o  ¹ovµ  o  ¹ol¹ ® îc ®iÒu  chiph ®µ t   ®µ t       i chØnh  Ých  îp th h  trong tõng thêikú,tr cm ¾t    ông          í  ¸p d theo  nh  ®Þ møc    o  ¹o®∙  îcBé  µi chi®µ t   ®   T   chÝnh  quy  nh  µ    ông  õn¨m  ®Þ v ¸p d t  1998  ô  Óu  nh  Ìm). (Ph bi ®Ý k §i Ò u    8. Møc  ç  î õ Quü     h tr    t ®Ó thanh      to¸nc¸c kho¶n  î Êp  tr c cho  êi ng   lao ®éng  Þ   Êt  Öc,th«iviÖc  Õt h¹n  îp  ng    bm vi     (h   h ®å hoÆc   ù nguyÖn  Ê m   t  ch døt hîp ®ång) ë         c¸cdoanh nghiÖp  ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ  th   s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® sh trongph¬ng    ãit¹ §iÒu  ® îcx¸c®Þnh      ¸n n     i 6      nh sau: Møc  ç  î õ h tr    t Chi phÝ  î Êp    tr  c Sè    ü  ù  d qu d phßng  Quü   ¾p  Õp  s x = cho  êilao®éng  ng     ­ trî Êp  Êt  Öc   c m vi doanh nghiÖp th«iviÖc,m Êt      lµm  ña  c doanh  viÖc nghiÖp ­ Chi phÝ  î Êp    Öc,m Êt  Öc     tr c th«ivi   vi theo  Õ     îc quy  nh  ¹  é   ch ®é ®   ®Þ ti B luËt Lao  ng,    ®é NghÞ   nh   è  ®Þ s 198/CP  µy  ng 31/12/1994, NghÞ   nh   è    ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ña  é     h  c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi.   X∙  §i Ò u 9: C¨n  vµo  ¬ng  vµ  cø  ph ¸n  møc   ç  îtõ Quü   îc c¬  h tr    ®   quan  ã  c thÈm  Òn    Öt,doanh  quy phª duy   nghiÖp  Õn hµnh: ti   ­LËp  å  ¬    Þ  ¬    h s ®Ò ngh c quan  qu¶n  ýQuü   l  chuyÓn  Òn hç  î ti   tr .
 6. ­TiÕp  Ën      nh c¸ckho¶n  ç  î õQuü. h tr    t ­Tæ     chøc      chitr¶cho    i t ng. c¸c®è  î ­Thanh  Õt to¸nvíi ü   ¾p  Õp    quy       Qu s x doanh  nghiÖp. §i Ò u    å   ¬    Þ  ü   ç  î 10: H s ®Ò ngh Qu h tr bao  å m: g ­ Ph¬ng    ç  î     Õt  Ýnh    ¸n h tr ®Ó gi¶iquy ch s¸ch cho  êilao ®éng      ng     ë doanh  nghiÖp  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®®  c th quy phª  Öt  Ìm  duy (k theo  danh s¸ch  êi lao ng     ®éng  îchëng  î Êp  µ  ®  tr  c v møc  î Êp  îchëng). tr c ®  ­ B¶n    sao  c¸o tµichÝnh  ña  b¸o      c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   íckhithùc ti     tr       hiÖn  ¾p  Õp  µ  s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh ­  îp  ng  o   ¹o gi÷a  H ®å ®µ t   doanh  nghiÖp  µ  ¬  ë  o   ¹o (tr ng  îp v c s ®µ t   ê h  doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  ¬  ë  ù®µo  ¹o). c c s t  t   §i Ò u    Õt      Ý: 11. Quy to¸nkinhph §èivíi       kho¶n  î Êp  Êt  Öc,th«iviÖc:chË m   Êt sau  ngµy  Ó   c¸c tr c m vi       nh   30  k tõ  µy  Ën  îc kinh  Ý   ç  î  ng nh ®  ph h tr ,doanh  nghiÖp hoÆc   chøc  îc tiÕp tæ  ®    nhËn  µ  ö  ông  ån  ç  î õ Quü   vsd ngu h tr    t ph¶ib¸o    Õt      c¸o quy to¸nkinh phÝ  ç  î   h tr  víi ¬    quan  c qu¶n  ýQuü. l  §èivíi    kho¶n  ç  î Ò   o  ¹ovµ  o  ¹ol¹   Ë m   Êt lµ30  µy    h tr  ®µ t   ®µ t   ich v : nh     ng sau khi kÕt  óc  ¬ng  ×nh  o   ¹o,®µo   ¹o l¹     th ch tr ®µ t   t   i doanh  , nghiÖp ph¶i b¸o      c¸o quyÕt to¸nkinh phÝ  ç  î íi ¬       h tr    quan  vc qu¶n  ýQuü. l  3. Trêng  îp  a  ö  ông  Õt    h ch s d h kinh phÝ,    doanh nghiÖp ph¶ib¸o    c¸o  â r  nguyªn nh©n  µ  íng xö  ývíi ¬    v h   l     quan  c qu¶n  ýQuü   µ  ¬  l  v c quan    Öt  ­ phª duy ph ¬ng    ç  î       Õn. ¸n h tr  xiný ki ®Ó 4. ChË m   Êt  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc b¸o    nh 30    t  nh ®  c¸o  Õt  quy to¸n kinh     phÝ   ç  îcu¶  h tr  doanh nghiÖp  ¬  c quan  qu¶n  ý Quü   l  ph¶i thùc  Ön    hi c«ng   t¸c kiÓm    c¸o quyÕt    trab¸o    to¸nkinh phÝ  ç  î íi    h tr    doanh  v nghiÖp  hoÆc   chøc  tæ  ® îctiÕp nhËn.     II. ç  trî µ  ® Ç u  t v è n ch o   o a n h  n g hi Ö p:  H  v d §i Ò u 12:    Bæ sung  èn  v cho    c¸c doanh nghiÖp  µ  íc theo    ­ nh n   c¸c ph ¬ng    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt: ¸n ®   c th quy phª duy 1.Bæ     sung  èn  v cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íccÇn  tiªncñng  è. nh n   u    c 2. Bæ     sung  èn  v cho    c¸c doanh  nghiÖp  ã  è  èn  µ  íckh«ng      c s v nh n   ®ñ ®Ó thùc hiÖn  Ýnh    ch s¸ch  ®∙ivÒ     u    gi¸b¸n    Çn  cæ ph cho  êi lao ®éng  ng     theo  ­ ph ¬ng  ® îc cÊp  ã  Èm   Òn  ¸n    c th quy phª duyÖt   quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh ®Þ t i§i 14  ®Þnh  è  s 44/1998/N§­   µy  CP ng 29/6/1998 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3. Bæ     sung  èn  v cho    c¸c doanh nghiÖp  ã  è  èn  µ  íckh«ng      c s v nh n   ®ñ ®Ó ®¶m   b¶o  ûträng vèn  µ  ícchiphèi. t    nh n     §èivíic¸c doanh       nghiÖp  ¹  µy  lo in møc   ç  î ña  ü   îcx¸c ®Þnh    h tr c Qu ®     trªn c¬  ë:Tû  äng vèn  µ   íccÇn  Õtph¶iduy  ×trong c¬  Êu  èn  iÒu  Ö  s   tr   Nh n   thi     tr    c v® l
 7. cña doanh nghiÖp theo  ¬ng  chuyÓn  æi  ë  ÷u  ∙  îc cÊp  ã  Èm   ph ¸n  ® sh ®®  c th quyÒn    Öt vµ  è  èn  µ  ícthùc tÕ  ã    phª duy   s v nh n     c ë doanh  nghiÖp. 4. Bæ     sung  èn  v cho    c¸c doanh nghiÖp  ã  û träng vèn  µ   íctrªnvèn  c t    Nh n     kinh doanh  Êp,®Ó   ¹o®iÒu  Ön    th   t  ki cho  doanh nghiÖp  ö  ýc¸c kho¶n  î qu¸ x l    n    h¹n  µ  ¬  Êu  ¹ nî,n©ng  v c c l    i cao  Öu  hi qu¶  s¶n  Êt kinh doanh  íckhichuyÓn  xu     tr     ® æi. §èi víidoanh     nghiÖp  ¹  µy  lo in møc   ç  î ña  ü   îc x¸c ®Þnh    ¬  h tr  c Qu ®     trªnc së: Ph¬ng  c¬  Êu  ¹ nî tr c khithùc hiÖn    ¸n  c l i   í         chuyÓn  æi  ë  ÷u  ña  ® s h c doanh  nghiÖp  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®  c th quy phª  Öt.Tæng   è  î vay  duy   s n  qu¸  ¹n  µ    h v kh¶ n¨ng thanh    ùc tÕ  ña  to¸nth   c doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ã  Õt  nh  ùc ti   th c quy ®Þ th   hiÖn chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh §i Ò u    Çu   èn  nh÷ng  13. § tv cho  doanh  nghiÖp  ∙  ùc hiÖn    Çn   ® th   cæ ph ho¸. 1. H×nh    thøc  ç  î Mua   ¹ cæ   Õu  c¸c doanh  h tr  : l   phi do    i nghiÖp  ãitrªnph¸t n      hµnh    ùc hiÖn  ù    u  . ®Ó th   d ¸n ®Ç t 2.Møc  µ  ¹m    ç  î õQuü:   v ph vih tr    t §èi víinh÷ng     doanh  nghiÖp  µ  íc cÇn  Õt ph¶i gi÷    Çn    nh n   thi     cæ ph chi phèi:Quü   ¾p  Õp    s x doanh nghiÖp  ùc hiÖn  ù  ç  î èn  th   s h tr  v (mua  ¹ cæ   Õu) l   phi   i cho doanh  nghiÖp theo  ¬ng  hç  î® îc cÊp  ã  Èm   Òn  ph ¸n  tr    c th quy phª  Öt, duy   tiÕn    ùc hiÖn  ù    µ  û träng cæ   Çn  µ   íccÇn  Õtph¶iduy  × ®é th   d ¸n v t     ph Nh n   thi     tr   trongc¬  Êu  èn  ña    c v c doanh  nghiÖp. §i Ò u    ç  î 14: H tr  thanh    î nh÷ng  to¸nn   doanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn  nh n     giao,b¸n,cho     thuª: 1. §èi víic¸c doanh         nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao cho  Ëp  Ó  êi lao ®éng: t th ng       Quü   ¾p  Õp  s x doanh  nghiÖp  ç  î h tr thanh    î b¶o  Ó m     éicho  ÷ng  to¸nn   hi x∙ h   nh doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thanh to¸n t¹  êi®iÓ m   ã  Õt  nh     ith   c quy ®Þ giao doanh    nghiÖp  ho¹t®éng  do    s¶n  Êtkinhdoanh  íc®ã   Þ  ç. xu     tr   b l 2. §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    nh n     b¸n,cho    thuª(sau      ®ã b¸n l¹ cho  êinhËn    i ng   thuª): ü   ¾p  Õp   Qu s x doanh  nghiÖp chØ  ç  î h tr thanh      to¸nc¸c kho¶n  î b¶o  Ó m     éi,nî vay  ©n   µng, nî ph¶itr¶kh¸c trong tr ng  îp n  hi x∙h     Ng h          ê h   kh«ng  êimua   µo  Þu  Õ   õa  î vµ    ng   n ch k th n   c¸c kho¶n    õ c¸c ho¹t®éng    thu t       cho thuª,b¸n    doanh  nghiÖp, thu  åic«ng  î ph¶ithu,sè    èn    h  n      d v b»ng  Òn  ¹  êi ti t i   th ®iÓ m  b¸n kh«ng    ®ñ thanh  to¸n.ViÖc      chi thanh to¸n hç  înãi trªnchØ   îc   tr      ®  thùc hiÖn    ¬  ë  Õt ®Þnh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   trªnc s quy   c B tr BT 
 8. §i Ò u    doanh  15: C¸c  nghiÖp  éc ®èi t ng ® îcQuü   ¾p  Õp  thu    î     s x doanh  nghiÖp  ç  î bæ   h tr   , sung  èn      Òu    Òu    Òu  nãi trªn,khicã  v ë c¸c §i 12, §i 13, §i 14       nhu  Çu  c ph¶ilËp  ¬ng  ®Ò   Þ   ü   ç  î Ìm    ph ¸n  ngh Qu h tr  k theo    µiliÖu cã  ªn c¸c t     li   quan  Õ  ¹ch  ùc hiÖn    Çn    (k ho th   cæ ph ho¸,giao b¸n,cho     thuªdoanh    nghiÖp  ∙  ® ® îc cÊp  ã  Èm  Òn    c th quy phª  Èn  chu hoÆc     Ën; Quy Õt  nh  x¸c nh   ®Þ phª  Öt duy   dù    u  ,ph¬ng      µnh    Õu,ph¬ng    ¬  Êu  ¹ nîtr ckhithùc ¸n ®Ç t  ¸n ph¸th cæ phi   ¸n c c l     í     i   hiÖn  chuyÓn  æi  ë  ÷u  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ® sh ®®  c th quy phª  Öt;b¸o  tµi duy   c¸o    chÝnh  doanh nghiÖp..   öic¬  . g   quan  ã  Èm  Òn  ) c th quy xem   Ðt  x phª  Öt  ­ duy ph ¬ng  hç  î ®ång  êigöi c¬  ¸n  tr  ; th     quan  qu¶n  ýQuü     ã    Õn  µ  èi hîp  l  ®Ó c ý ki v ph   thùc hiÖn.   Khi ph¬ng  hç  î îc duyÖt,doanh    ¸n  tr    ®   nghiÖp  öi c¬  g   quan qu¶n  ýQuü   l  ®Ó   ùc hiÖn  Öc  ç  î th   vi h tr . §i Ò u  16:  C¸c doanh  nghiÖp  îc tiÕp  Ën  ®  nh c¸c kho¶n  ç  î    h tr ,bæ sung  èn  ü   ã  v Qu c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  ç  î ng  l  s d ngu v h tr  ®ó theo   ph¬ng    ∙  îc  Êp  ã  Èm  Òn    Öt  µ  Þu  ù  Óm    ¸n ® ®  c c th quy phª duy v ch s ki tragi¸m    s¸t cña  ¬  c quan  qu¶n  ýQuü   µ  ¬  l  v c quan  µichÝnh  t  doanh nghiÖp.N Õ u     Ön    ph¸thi hµnh    ö  ông  ån  èn  ç  î õ Quü     ôc  ch  µ    ¹m  Õ   ,  vis d ngu v h tr    t saim ®Ý v viph ch ®é c¬ quan  qu¶n  ýQuü   µ  ¬  l  v c quan  µichÝnh  t  doanh  nghiÖp ph¶ib¸o    é   ­   c¸o B tr ëng  é   µi chÝnh  BT  hoÆc   ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ hoÆc   éi ®ång  H  qu¶n  Þc¸cTæng  tr     c«ng    ®Ó   ã  Õt  ty91  c quy ®Þnh    åivµ  ö  ýviph¹m  thu h   x l     theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h C h ¬ n g  III:Q u ¶ n  l ý Q u ü   I. h © n  c Ê p   u ¶ n  lý  u ü  P q Q §i Ò u    Öc  17: Vi qu¶n  ýtrùctiÕp    ü  îcph©n  Êp  µ  ùc hiÖn  l    c¸c qu ®   c v th   theo  Òu  cña  §i 4  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 177/1999/Q§­ TTg  µy  ng 30/8/1999  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ;cô  Ó  µ: í  ph   th l 1. Quü   ¾p  Õp    s x doanh nghiÖp    ë Trung  ng  Bé   ëng  é   µi chÝnh  ¬ do  tr BT  qu¶n  ývµ  îcdïng    ç  î µichÝnh  l  ®   ®Ó h tr    t cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc nh n     c¸cBé, ngµnh     Trung  ng  ¬ qu¶n  ýtrong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  µ  l       x v chuyÓn  æi  ë  ® s h÷u; gi¶iquyÕt  Õ        ch ®é cho  êi lao ®éng      ng     ë c¸c doanh nghiÖp  µy, Bé   µi n   T  chÝnh  ùc  Ön  Öc  Êp  th hi vi c ph¸ttrªnc¬  ë    ¬ng  sö  ông  Òn      s c¸c ph ¸n  d ti thu  õt  ho¹t®éng    chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µ  íc ®∙  îc c¸c Bé   nh n   ®     qu¶n  ý l  ngµnh    Öt vµ  phª duy   kh¶  n¨ng  ©n  i nguån  ü. c ®è   Qu 2. Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp    a  ¬ng  Chñ   Þch  ë ®Þ ph do  t UBND  tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ qu¶n  ý. l  Quy Õt  nh  duyÖt  ¬ng    µ  ®Þ phª  ph ¸n v c¸c kho¶n    ç  î µichÝnh    chih tr    t cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc thuéc  a   ­ nh n   ®Þ ph ¬ng  qu¶n  ýtrong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  µ  l       x v chuyÓn  æi  ë  ÷u;gi¶iquyÕt  Õ   ® sh     ch ®é   cho  êilao®éng      ng     ë c¸cdoanh  nghiÖp  µy. n 3.  ü   ¾p   Õp  Qu s x doanh  nghiÖp      ë c¸c Tæng  c«ng    do  éi  ng  ty 91  H ®å Qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    ty qu¶n  ý,quyÕt  nh  l  ®Þ phª  Öt  ¬ng  vµ    duy ph ¸n  c¸c kho¶n    ç  î µichÝnh  chih tr    t cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  c«ng    ty
 9. trong qu¸ tr×nh s ¾p  Õp  µ       x v chuyÓn  æi  ë  ÷u;gi¶iquyÕt  Õ     ® sh     ch ®é cho  êi ng   lao®éng        ë c¸cdoanh  nghiÖp  µy. n §i Ò u 18: C¬  quan  óp  é   ëng  é   µi chÝnh, Chñ   Þch  û     gi B tr BT    t U ban nh©n  ©n  d tØnh  µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    thùc hiÖn  ty91    c«ng    t¸cqu¶n  ýQuü. l  1. Côc  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  µc¬  l   quan  óp Bé  ëng  é  µichÝnh  gi   tr BT  thùc  Ön  hi chøc  n¨ng qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íiho¹t®éng  ña  Ö   èng  ü   l  n  v    c h th Qu s ¾p   Õp  doanh  x nghiÖp; thÈm  ®Þnh  c¸c  ¬ng ¸n  ç  î   ph h tr cho c¸c  doanh  nghiÖp  éc c¸c Bé, ngµnh; tæ  thu         chøc  Óm    ki tra,gi¸m    Öc  ö  ông  ån  s¸tvi s d ngu vèn  ña  ü   ¾p  Õp  c Qu s x doanh  nghiÖp      ë c¸cdoanh  nghiÖp trung ¬ng;kiÓm        tra b¸o c¸o quyÕt to¸nhµng        n¨m  ña  ü   ¾p  Õp  c Qu s x doanh  nghiÖp    Êp  µ  ùc c¸cc v tr   tiÕp qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp    l  s x doanh nghiÖp Trung  ng. ¬ 2.Së  µichÝnh   Ët    µc¬    T  ­V gi¸l   quan  óp Uû   gi   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  Èm  nh  ¬ng  hç  î ¬ th ®Þ ph ¸n  tr cho    c¸c doanh nghiÖp  ®Þa   ¬ng;  Óm     Öc  ö  ông  ån  èn  ña  ü   ¾p   Õp   ph ki tra vi s d ngu v c Qu s x doanh  nghiÖp      ë c¸c doanh  nghiÖp  a   ¬ng  µ  ùc hiÖn  ®Þ ph v th   chøc n¨ng qu¶n  ýtrùc l    tiÕp Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp  a  ¬ng. ®Þ ph 3. Ban  µi chÝnh    T  hoÆc  phßng  µichÝnh    Õ     t  ­ k to¸nTæng   c«ng    lµ ty91    ®¬n  Þ  óp  éi ®ång  v gi H   Qu¶n  Þ   Èm  nh  ¬ng  hç  î tr   th ®Þ ph ¸n  tr  cho    c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn, èihîp víi ôc  µichÝnh    ph       C T  doanh  nghiÖp  Óm    Öc  ö  ki travi s dông  ån  èn  ña  ü   ¾p  Õp  ngu v c Qu s x doanh nghiÖp      ë c¸c doanh nghiÖp  éc  thu Tæng  c«ng    tyqu¶n  ývµ  ùc hiÖn  l   th   chøc  n¨ng qu¶n  ýtrùctiÕp Quü   ¾p  Õp   l      s x doanh nghiÖp  ña  c Tæng  c«ng    ty91. §i Ò u    µikho¶n  ña  ü 19: T   c Qu 1. Quü   ¾p  Õp    s x doanh nghiÖp  îc göi tËp  ®   trung t¹  Ö   èng    i th h Kho  ¹c b  Nhµ   íc,sö  ông  µ  æi    µikho¶n  iÒn göithu vÒ     Çn    n d v® tªnt   "t       cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc"tr c ®©y   µnh  µikho¶n  ü  ç  î ¾p  Õp  µ    Çn  nh n   í   th t  "Qu h tr  s x v cæ ph ho¸ doanh    nghiÖp";cô  Ó:   th a) Quü   ¾p  Õp    s x doanh  nghiÖp Trung  ng:® îcgöivµo  µikho¶n  ¬     t  945.06  do  é  ëng  é  µichÝnh  B tr BT  hoÆc   êi® îcuû  Òn  µm  ñ  µikho¶n. ng     quy l ch t   b)  ü   ¾p  xÕp   Qu s doanh nghiÖp  a  ph¬ng: ® îc  öi vµo  µi ®Þ g  t  kho¶n  945.07  Chñ   Þch  do  t UBND  tØnh, thµnh  è    ph hoÆc   êi ® îc uû  Òn  µm  ng     quy l chñ  µikho¶n. t  c) Quü   ¾p   Õp    s x doanh nghiÖp  ña  c Tæng   c«ng      îc göi vµo  µi ty 91: ®     t  kho¶n 945.08  Chñ   Þch  do  t H§QT  Tæng  c«ng    ty hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ng     quy lµm  ñ  µi ch t   kho¶n. 2. ViÖc  ë   µikho¶n, h¹ch    m t    to¸n vµ  ö  ông  µikho¶n  ü  ç  îs ¾p     sd t  "Qu h tr  xÕp   µ    Çn  v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp"  theo  íng  Én  ña  h d c Kho  ¹c  µ   íc b Nh n   Trung  ng. ¬ II.K Õ   o ¹ ch h o¸  µ  ® i Ò u  h o µ  q u ü :   h v
 10. §i Ò u  20: K Õ  ho¹ch thu chi µ  ®iÒu  hoµ  Quü  s¾p  xÕp  doanh   v nghiÖp. 1.Hµng    n¨m, cïng víi Öc  Ëp kÕ   ¹ch ng©n       vi l   ho   s¸ch,c¨n cø  µo  Õ   ¹ch      v k ho s ¾p  Õp  µ  x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µ  íc,c¸cBé, Uû   nh n       ban  ©n  nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸cTæng    ph tr     ¬    c«ng    chØ  o  ty91  ®¹ Ban  æi  íi qu¶n  ýdoanh  ® m  l  nghiÖp  èi hîp  íic¬  ph   v   quan  îc uû  Òn  ùc ®   quy tr   tiÕp qu¶n  ýQuü   Ëp  Õ   ¹ch thu vµ  ù  Õn      l  l k ho     d ki c¸ckho¶n    õ Quü   ¾p  Õp   chit   s x doanh  nghiÖp,b¸o    é, Uû     c¸o B   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ  éi  ng  ¬ v H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    phª  Öt  µ  öi vÒ   é   ty 91  duy v g   B TµichÝnh  ôc  µichÝnh    (C T   doanh nghiÖp). 2. C¨n  vµo  ×nh  ×nh    cø  t h qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   l  s d Qu trong n¨m  c¸o,kÕ     b¸o    ho¹ch  ¾p  Õp  µ  s x v chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  ña    é,    a   c c¸c B c¸c ®Þ ph¬ng, c¸c Tæng      c«ng    µ  Õ   ¹ch  ty v k ho thu    ña    ü   ¾p  Õp  chic c¸c Qu s x doanh  nghiÖp    Êp, Côc  µi chÝnh  c¸c c   T  doanh nghiÖp    é   µi chÝnh  Èm   nh, ­B T   th ®Þ   tæng  îp  µ  h v b¸o  Bé   ëng  é   µi chÝnh  Õ   ¹ch  ö  ông  µ  iÒu  µ  c¸o  tr BT  k ho sd v® ho nguån  ü   Qu trong ph¹m    µn  èc.   vito qu §i Ò u    Òu  µ  ü: 21: §i ho Qu 1.C¨n  vµo  Õt ®Þnh  iÒu  ng  ña  é  ëng  é  µichÝnh,trong   cø  quy   ® ®é c B tr BT      ph¹m    ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcquyÕt  nh, c¬  vi15  k t  nh ®   ®Þ   quan  qu¶n  ýQuü   îc l  ®  ®iÒu  ng  ®é ph¶ilµm  ñ  ôc ®Ó     th t   chuyÓn  Òn  õ Quü   Ò   µikho¶n  ña  ü   ti t   v t  c Qu s ¾p  Õp  x doanh  nghiÖp  Trung  ng. Qu¸  ngµy,n Õu  ¬  ¬  15    c quan  qu¶n  ýQuü   l  ® îc ®iÒu  ng    ®é kh«ng  ùc hiÖn  th   chuyÓn  Òn  ×  ti th Kho  ¹c Nhµ   íc n¬i Quü   b  n    m ë   µikho¶n  t  ph¶i tù  ng  ùc  Ön  Öc  iÒu    ®é th hi vi ® chuyÓn  ån  ü   ngu Qu theo  Quy Õt  nh  iÒu  ng  ña  é  ëng  é   µichÝnh  Ò   ü  ¾p  Õp  ®Þ ® ®é c B tr BT  v qu s x doanh  nghiÖp  Trung  ng  µ  ¬ v th«ng  b¸o cho  ¬  c quan  qu¶n  ý Quü   ¾p   Õp  l  s x doanh  nghiÖp  îc®iÒu  ng  Õt. ®  ®é bi 2. C¨n  vµo  ¬ng    ç  î ∙  îcBé   ëng  é   µi chÝnh    cø  ph ¸n h tr  ®   tr ® BT  phª  Öt, duy   b¸o c¸o tiÕn ®é   ùc hiÖn  Õ   ¹ch cña  ¬       th   k ho   c quan qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh  nghiÖp  îc hç  ùo,Quü   ¾p  Õp  ®   tr   s x doanh nghiÖp Trung  ng  ùc hiÖn  Öc  ¬ th   vi chuyÓn  Òn  ç  îcho  ü   ¾p   Õp  ti h tr  Qu s x doanh nghiÖp  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v Tæng   c«ng    phï hîp víi Õn ®é   ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µ  ty91        ti   th   k ho v trong møc  îcBé   ëng    ®   tr Bé   µi chÝnh  T  phª  Öt.§Þnh  ú  duy   k hoÆc   t  Êt,c¬  ®é xu   quan  qu¶n  ýQuü   ¾p   l  s xÕp  doanh  nghiÖp  Trung  ng  ùc  Ön  Óm     ×nh  ×nh  ¬ th hi ki tra t h qu¶n  ý vµ  ö  l  s dông  ña  ü   ¾p  Õp  c Qu s x doanh  nghiÖp  îchç  î ®   tr . IIi.T h a n h     to¸n trî Ê p   µ  h ç   î:  c v tr §i Ò u    ü   ¾p  Õp  22: Qu s x doanh nghiÖp  chØ  ùc hiÖn  th   thanh      to¸nc¸c kho¶n  î Êp  µ  ç  î tr c v h tr  cho  êilao ®éng  µ    ng     v c¸cdoanh nghiÖp  éc ®èi t ng thu    î   ® îc thô  ëng    ã  y     å  ¬, ph¬ng  hç  î ∙  îc c¬   h khic ®Ç ®ñ h s   ¸n  tr  ®   quan  ã  Èm   ® c th quyÒn    Öt. phª duy
 11. §i Ò u 23:  íc khithùc  Ön  Êp  Tr     hi c ph¸t,thanh    to¸n,c¬    quan  ùc tiÕp tr     qu¶n  ý Quü   ¾p   Õp  l  s x doanh nghiÖp    Êp  c¸c c ph¶i kiÓm     ¹  iÒu  Ön,   tra l i® ki   viÖc  Ýnh    t to¸nmøc  î Êp  µ  ç  î tr  c v h tr  cho    i t ng. c¸c®è  î Trêng  îp ph¸thiÖn  ã    ãthoÆc   ã  iÓ m   a  â,c¬  h    c sais   c® ch r   quan  ùctiÕp tr     qu¶n  ýQuü   l  ph¶ib¸o      c¸o ngay  íic¬  v   quan  phª  Öt  duy møc  µ  ¬ng    ç  î v ph ¸n h tr  ®Ó   Þp  êixem   Ðt,®iÒu  k th   x  chØnh. Trêng  îp  ¬    h c quan  phª  Öt  duy kh«ng  ã  c sù    Ých  îp lý,bæ   óc hå  ¬,hoÆc   gi¶ith h   t  s  kh«ng  iÒu  ® chØnh møc  î Êp, c¬  tr c  quan  ùctiÕp qu¶n  ýQuü   tr     l  ph¶ithùc hiÖn  Önh        l chitheo  møc    nh  ¹ vµ  x¸c ®Þ l  i b¸o c¸o Bé  ëng      Õt.     tr ®Ó gi¶iquy §i Ò u    Öc  Êp    24: Vi c ph¸tthanh     to¸nc¸ckho¶n  î Êp  µ  ç  î õ Quü   tr  c v h tr    t cho  êi lao ®éng  µ  ng     v doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  ¾p  Õp  µ  th   s x v chuyÓn  æi  ë  ® s h÷u  îcthùc hiÖn  ®    theo tr×nh tùu          tiªnsau: 1.Hç  î   tr kinh phÝ  o  ¹o, o  ¹ol¹cho  êilao®éng.   ®µ t   ®µ t    i ng     2.  ç   îgi¶iquyÕt  Ýnh  H tr    ch s¸ch cho  êi lao  ng  Þ   Êt  Öc, th«i ng   ®é bm vi     viÖc. 3.Hç  î   tr thanh      to¸nc¸ckho¶n  îl ng,nîb¶o  Ó m     éi. n  ¬     hi x∙h 4. Hç   î   ùc hiÖn  Ýnh    tr  ®Ó th   ch s¸ch  ®∙igi¸cho  êilao ®éng    ÷ng  u      ng     ë nh doanh nghiÖp  µ  íc cæ   Çn  nh n   ph ho¸  ã  è  èn  µ   íc kh«ng      ùc c s v Nh n   ®ñ ®Ó th   hiÖn. 5. Hç  î µichÝnh    tr    t cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íccÇn  tiªncñng  è    nh n   u    c ®Ó thùc hiÖn    chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh 6. §Çu   èn    tv cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc®∙    Çn    nh n   cæ ph ho¸ theo  ¬ng  ph ¸n ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.    c th quy phª duy §i Ò u  25: C¨n cø vµo Quy Õt ®Þnh  phª duyÖt cña cÊp cã thÈm   quyÒn  µ  û   Ö m     ña  ¬  v U nhi chic c quan  ùctiÕp qu¶n  ýQuü,  tr     l  Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  lµm  ñ tôc chuyÓn  Òn  î Êp, hç  î th     ti tr c   tr  cho doanh nghiÖp  µ    i t ng thô v c¸c ®è  î     hëng. Kho  ¹c  µ   íc kh«ng  îc sö  ông  ån  ü  µo  ôc   ch  b Nh n   ® d ngu qu v m ®Ý kh¸c  hoÆc   thanh      to¸nc¸ckho¶n      íi chitr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c quy  Õ   µy. ch n IV. h Õ  ® é  b¸o c¸o ­ k Õ    C to¸n: §i Ò u 26: Quü   ¾p   Õp  s x doanh nghiÖp    Êp  ã  c¸c c c tr¸chnhiÖm   ë     m sæ   s¸ch kÕ     to¸n,h¹ch to¸n®Çy    äi       ®ñ m kho¶n      µ u  ÷ chøng  õ theo  thu chiv l gi   t  ®óng  Õ     µ   ícquy  nh. ch ®é Nh n   ®Þ N¨m   µichÝnh  ña  ü   ¾p   Õp  t  c Qu s x doanh nghiÖp  ¾t  u   õ  µy    b ®Ç t ng 1 th¸ng1  µ  Õt  óc vµo  th¸ng12.N¨m   µichÝnh  u     îctÝnh  õngµy    v k th   31     t  ®Ç tiªn®   t  quü  ¾t  u   ¹t®éng  n   µy  Õt  óc n¨m. b ®Ç ho   ®Õ ng k th  
 12. §i Ò u 27:  Þnh  ú  µng  § kh th¸ng,quý, c¬      quan qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp   l  s x doanh  nghiÖp    Êp  ñ  Þch  û   c¸c c (Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  i  íiQuü   ¾p  Õp  ¬ ®è v   s x doanh nghiÖp  a   ¬ng; Héi ®ång  ®Þ ph    Qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    i  íiQuü   ¾p   Õp  ty ®è v   s x doanh  nghiÖp  Tæng  c«ng    ty 91) cã    tr¸chnhiÖ m     b¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   l  s d Qu cho  é   ëng  B tr Bé  µichÝnh.Trong    êng  îp cÇn  Õt, ü   ¾p  Õp  T    c¸ctr h  thi   Qu s x doanh  nghiÖp    c¸c cÊp  cßn  ã  c tr¸chnhiÖ m   Þp  êib¸o    µ    ×nh nh÷ng  Ên    ã  ªn   k th   c¸o v gi¶itr   v ®Ò c li   quan  n   ×nh  ×nh  ®Õ t h qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   l  s d Qu theo  cÇu  ña  é   ëng  é  yªu  c B tr B TµichÝnh.   §i Ò u 28: K Õt  óc  th n¨m  µichÝnh, trong  ¹m    ngµy  ¬  t    ph vi 45  c quan  qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh  nghiÖp    Êp  c¸cc ph¶ichØ  o,®«n  c  Öc  Ëp    ®¹   ®è vi l vµ  öi b¸o  g  c¸o quyÕt to¸n Quü     cho  é   µi  Ýnh  ôc  µi  Ýnh  B T ch (C T ch doanh  nghiÖp) ®Ó   èihîp kiÓm       ph     tra,xem   Ðt vµ  ×nh Bé   ëng  é   µi chÝnh    x   tr   tr BT  phª duyÖt vµ    tæng  îp b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. h      ph B¸o c¸o  quyÕt to¸n quü    ph¶i ph¶n    ¸nh  y   ,  ®Ç ®ñ trung  ùc  ×nh  ×nh  th t h Quü     êi®iÓ m   Ëp  c¸o;t×nh  ×nh      µ  ÷ng  Ên    ë th   l b¸o    h thu chiv nh v ®Ò cßn  ån t¹  t  i trong c«ng    t¸c qu¶n  ý Quü   : C¸c  l  nh   kho¶n  a  ch thu  îc hoÆc   a      ®  ch chi;c¸c kho¶n    îthoÆc   a  ã  ån  chiv   ch c ngu thanh  to¸n.   Ìm  . k theo    Ën  è    ü   . x¸c nh s d Qu cña Kho  ¹c Nhµ   ícn¬iQuü   ë   µikho¶n. b  n    m t  V. Ki Ó m  tra ­ Q u y Õ t to¸n Q u ü §i Ò u    ü   ¾p  Õp  29: Qu s x doanh  nghiÖp  Þu  ù  Óm    ch s ki tra,gi¸m    ­ s¸tth êng  xuyªn vµ  nh  ú  ña  é  µichÝnh.   ®Þ kc BT  C¨n  vµo  c¸o t×nh  ×nh  cø  b¸o    h qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   ña    a   ­ l  s d Qu c c¸c ®Þ ph ¬ng, c¸c Tæng     c«ng      ôc  µi chÝnh  ty91. C T  doanh nghiÖp    é   µi chÝnh  Ëp  ­B T   l kÕ   ¹ch vµ  ùc hiÖn  ho   th   c«ng    Óm    t¸cki trac«ng    t¸cqu¶n  ýsö  ông  µ  ö  ông  l  d vsd Quü   theo quyÕt ®Þnh  ña  é  ëng  é  µichÝnh.     c B tr BT  §i Ò u    Õt    ü; 30: Quy to¸nQu 1. Hµng    n¨m,  ¬  c quan qu¶n  ýQuü   ¾p  Õp  l  s x doanh nghiÖp    Êp  ã  c¸c c c tr¸chnhiÖ m  Õt to¸nc¸ckho¶n      íi é  µichÝnh.   quy       thu chiv   T   B 2. Trong  ¹m    ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcb¸o    Õt    ü,    ph vi90  k t  nh ®   c¸o quy to¸nQu Côc  µi chÝnh  T  doanh nghiÖp    é   µi chÝnh  ã  ­B T   c tr¸chnhiÖ m   óp  é   ëng    gi B tr Bé   µi chÝnh  iÓn khaithùc hiÖn  T  tr       c«ng    Óm     t¸cki trab¸o    Õt    ü   c¸o quy to¸nQu s ¾p  Õp  x doanh nghiÖp    Êp. c¸cc 3. K Õt    qu¶  Óm    Õt    ü   îcth«ng  cho  ñ   Þch  ki traquy to¸nQu ®   b¸o  Ch t UBND   tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng      ty 91 vµ  ×nh Bé  ëng  é  µichÝnh  tr   tr BT  xem   Ðt,phª duyÖt. x   C h ¬ n g  IV. ö  l ý vi p h ¹ m  X
 13. §i Ò u 31. ÷ng  µnh      ¹m    iÒu   Nh h vi vi ph c¸c ® kho¶n quy  nh   ®Þ trong  Quy  Õ   µy, tuú  ch n   theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ý theo    ®é vi ph s   x l  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h
 14. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA P h ô  bi Ó u: § Þ n h  m ø c  kinh p h Ý  c h o  m é t n¨ m  ® µ o  t¹o v µ  ® µ o  t¹o l¹i       §¬n  Þ:Ngh×n  ng/ngêi/n¨m v  ®å C Êp  äc h §µo  ¹o t   Nghiªncøu    sinh   Cao  äc h   µo  ¹o § t  l¹i   ¹ihäc §    Trung  D¹y  T. trung T¹ichøc T. trung T¹ichøc         häc nghÒ Ngµnh  o  ¹o ®µ t Dµi h¹n TT    T¹i   chøc Møc   chitæng  îp h 5.500 4.400 4.000 2.600 3.000 1.Ngh Ö   Ët­TDTT   thu    8.000 2.000 6.500 2.Khèitæng  îp,s  ¹m     h   ph 6.300 1.570 4.000 3. Khèi th¨m  ®Þa   Êt,thuû    Ý      dß  ch   v¨n,kh 6.500 1.620 4.100 5.400 t ng î 4.Khèihµng      h¶i 6.400 1.600 4.000 4.700 5.Khèin«ng  ©m  û s¶n     l thu   5.900 1.470 3.540 6.Khèiy  Õ,dîc    t   6.000 1.500 3.600 4.500 7. Khèi c«ng nghÖ  l ng  thùc vµ  thùc ¬   5.600 1.400 3.400 4.200 phÈ m 8. Khèi c¬   Ý  luyÖn  kh kim,  ü thuËt µ  k  v 5.900 1.470 3.500 4.300 ®iÖn,kü  Ëtx©y  ùng   thu   d 9. Khèi kü  Ët b¶o      thu   qu¶n  µ  Ët t hµng  v v    5.500 1.370 3.000 4.100 ho¸ 10. Khèikü  Ët®iÖn  ö,bu  Ýnh  Ôn      thu   t   ch vi 5.300 2.300 3.200 3.900
 15. 15 th«ng 11.Khèiv¨n ho¸ TT   lÞch         ­Du  5.400 1.350 3.200 4.000 12. Khèi nghiÖp  vô  qu¶n  lý kinh tÕ  5.200 1.300 3.100 nghiÖp  ô  v kinhdoanh  ¬  ë   µnh  Ýnh    c s ­h ch ph¸p lý  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2