Quyết định 95/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định 95/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 95/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña  B é  tr g  bé  T µi c H Ý N H  S è  95/2001/q§­ T C   ën B n g µy  01 th¸ng 10 n¨ m  2001  ö a  ® æ i, b æ  su n g  Q u y Õ t ® Þ n h   S sè 83/2000/Q§­B T C   g µ y   N 29/5/2000 c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  ba n  ën h µ n h  m ø c  thu lÖ p h Ý  c Ê p  giÊy ch ø n g   h Ë n   n ®¨n g  ký kinh d o a n h   B é   R¦ën G  bé T µI  H Ý N H T C C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang    Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm  quyÒn    tæ  vô  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/l/1999 cña    ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; C¨n  LuËt doanh  cø    nghiÖp Nhµ    níc,LuËt doanh    nghiÖp,NghÞ    ®Þnh  sè  02/2000/N§­  ngµy  CP 3/2/2000 cña ChÝnh  phñ   giao, vÒ  b¸n, kho¸n,    kinh  doanh,cho      thuªdoanh  nghiÖp; Sau    ý  khi cã  kiÕn cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   vµ  vµ  t theo    ®Ò nghÞ cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu      1: Bæ sung,söa  æi    ® Kho¶n  §iÒu  QuyÕt  4  2  ®Þnh  83/2000/ sè  Q§­BTC  ngµy 29/5/2000 cña  Tµi chÝnh  lÖ  Bé    vÒ  phÝ  cÊp  giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinhdoanh  sau: ký    nh  4. Chøng    nhËn ®¨ng  thay ®æi    ký    néi dung ®¨ng  kinh doanh; chøng  ký      nhËn ®¨ng  ho¹t®éng  ký    cho    chinh¸nh hoÆc     v¨n phßng    ®¹idiÖn cña doanh  nghiÖp:20.000    ¬ingh×n)®ång/1 lÇn    (haim       (chøng  nhËn hoÆc  thay ®æi).   §iÒu      2: Bæ sung,söa    ®æi  §iÒu  QuyÕt  3  ®Þnh  83/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  29/5/2000 nh    sau: C¬  quan    phÝ  thu lÖ  cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  tr¸ch ký    cã    nhiÖm   chøc    phÝ  tæ  thu lÖ  cÊp giÊy chøng    nhËn ®¨ng    ký,thay ® æi      néidung  ®¨ng  kinhdoanh  ký    theo quy    ®Þnh  cña QuyÕt ®Þnh  nµy. 1. C¬    quan    îctrÝch l¹ 25%     ¬il¨m  thu ®      i (haim   phÇn  tr¨m)sè    tiÒn lÖ    phÝ  thu ® îctr         íckhinép  vµo ng©n  s¸ch Nhµ          níc®Ó chiphÝ  cho  viÖc  chøc    tæ  thu lÖ phÝ  cÊp giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    theo néidung        chiquy  ®Þnh  t¹    itiÕtb2.1 ®iÓm   Th«ng   21/2001/TT­ 2  t sè  BTC  ngµy  3/4/2001 cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn  söa  æi  ® mét  néi dung  iTh«ng   sè  sè    t¹  t 54/1999/TT­ BTC   ngµy  10/5/2000  híng dÉn  thùc  hiÖn  NghÞ  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    níc.
  2. 2 Sè  tiÒn t¹m trÝch theo quy ®Þnh     trªn ®©y  ph¶i sö    dông  ®óng  môc  ®Ých, cã    chøng      tõhîp ph¸p.QuyÕt      to¸nn¨m nÕu  dông  sö  kh«ng  hÕt    th× ph¶i   nép  cßn    sè  l¹vµo  i ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 2. Tæng   tiÒn  phÝ    sè  lÖ  cÊp  giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh    ký    thu ® îc,sau      tiÒn  îc trÝch theo    quy    khitrõsè  ®     tû lÖ  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   §iÒu  1  nµy,  sè tiÒn cßn      l¹(75%)  i ph¶inép    ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 3. C¬    quan    tr¸chnhiÖm     thu cã    thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn lÖ    phÝ  cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh theo ®óng quy ®Þnh   iQuyÕt  t¹  ®Þnh  nµy vµ Th«ng t  sè 54/1999/TT­ BTC  ngµy 10/5/1999, Th«ng t  sè  21/2001/TT­BTC   ngµy  3/4/2001 cña  TµichÝnh  trªn.   Bé    nªu  §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký;C¸c    néidung  kh¸ckh«ng      ®Ò cËp  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  nµy vÉn  thùc hiÖn    theo QuyÕt    ®Þnh  83/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy 29/5/2000 cña  TµichÝnh    Bé    ban  hµnh møc    phÝ  thu lÖ  cÊp giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh. ký    §iÒu      4: Tæ chøc thuéc ®èi t      îng nép  phÝ  lÖ  ®¨ng  kinh doanh,c¬  ký      quan  îc giao  ®   nhiÖm   tæ  vô  chøc thu  phÝ  lÖ  ®¨ng  kinh doanh  c¸c c¬  ký    vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản