Quyết định 95/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 95/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 95/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 95/2004/Q§-BTC ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2004 Quy ®Þnh t¹m thêi viÖc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn, ®¸nh gi¸ vµ cÊp giÊy chøng nhËn an ninh tµu biÓn theo Bé luËt Quèc tÕ vÒ an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø quy ®Þnh cña söa ®æi, bæ sung n¨m 2002 cña C«ng íc Quèc tÕ vÒ an toµn sinh m¹ng con ngêi trªn biÓn ban hµnh kÌm theo Bé luËt Quèc tÕ vÒ an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 5 vÒ thóc ®Èy hîp t¸c vµ hç trî kü thuËt ngµy 12/12/2002 cña Héi nghÞ quèc tÕ vÒ an toµn sinh m¹ng con ngêi trªn biÓn; C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng VËn t¶i (t¹i c«ng v¨n sè 3643/GTVT-TC ngµy 19/7/2004); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Ban hµnh møc thu phÝ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn, ®¸nh gi¸ vµ cÊp giÊy chøng nhËn an ninh tµu biÓn theo Bé luËt Quèc tÕ vÒ an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn, nh sau: 1. Møc thu: TT Néi dung thu Møc thu (®ång/lÇn/tµu) Nhãm tµu lo¹i I Nhãm tµu lo¹i II Phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu 1 5.000.000 5.000.000 biÓn Phª duyÖt l¹i kÕ ho¹ch an ninh tµu 2 2.000.000 2.000.000 biÓn khi cã bæ sung, söa ®æi lín §¸nh gi¸ lÇn ®Çu ®Ó cÊp giÊy 3 10.000.000 12.000.000 chøng nhËn an ninh tµu biÓn §¸nh gi¸ trung gian ®Ó x¸c nhËn vµo 4 10.000.000 12.000.000 giÊy chøng nhËn an ninh tµu biÓn
  2. 2 §¸nh gi¸ cÊp míi giÊy chøng nhËn an 5 10.000.000 12.000.000 ninh tµu biÓn sau 5 n¨m §¸nh gi¸ s¬ bé ®Ó cÊp giÊy chøng 6 9.000.000 10.500.000 nhËn t¹m thêi an ninh tµu biÓn §¸nh gi¸ bÊt thêng ®Ó duy tr× giÊy 7 9.000.000 10.500.000 chøng nhËn an ninh tµu biÓn Trong ®ã: - Tµu thuéc nhãm lo¹i I: gåm c¸c tµu biÓn chë hµng cã tæng dung tÝch tõ 500 GT trë lªn. - Tµu thuéc nhãm lo¹i II: gåm tµu biÓn chë kh¸ch, tµu chë ho¸ chÊt, tµu chë dÇu, tµu chë khÝ ho¸ láng, giµn khoan di ®éng ngoµi kh¬i. 2. Møc thu phÝ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn vµ ®¸nh gi¸, cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng an ninh tµu biÓn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §iÒu 2. C¸c c«ng ty tµu biÓn cã tµu biÓn tham gia vËn t¶i tuyÕn quèc tÕ khi ®Ò nghÞ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn, ®¸nh gi¸ vµ cÊp giÊy chøng nhËn an ninh tµu biÓn theo c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt quèc tÕ vÒ an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn, QuyÕt ®Þnh sè 170/2004/Q§-BGTVT ngµy 16/01/2004 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ viÖc ¸p dông söa ®æi, bæ sung n¨m 2002 cña C«ng íc Quèc tÕ vÒ an toµn sinh m¹ng con ngêi trªn biÓn (SOLAS 74) ban hµnh kÌm theo Bé luËt Quèc tÕ vÒ an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn ph¶i nép phÝ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn, ®¸nh gi¸ vµ cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng an ninh tµu biÓn theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn vµ ®¸nh gi¸, cÊp giÊy chøng nhËn an ninh tµu biÓn, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu phÝ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn vµ ®¸nh gi¸, cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng an ninh tµu biÓn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4. Sè tiÒn thu phÝ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn vµ ®¸nh gi¸, cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng an ninh tµu biÓn lµ doanh thu ho¹t ®éng ®¨ng kiÓm, Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam ®îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh ®èi víi ho¹t ®éng ®¨ng kiÓm. §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  3. 3 §iÒu 6. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, c¬ quan thu phÝ phª duyÖt kÕ ho¹ch an ninh tµu biÓn, ®¸nh gi¸ vµ cÊp giÊy chøng nhËn an ninh tµu biÓn vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản