Quyết định 95/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 95/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc bộ giao thông vận tải trong 2 năm 2005- 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 95/2005/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 V VI C I U CH NH PHƯƠNG ÁN S P X P, I M I CÔNG TY NHÀ NƯ C THU C B GIAO THÔNG V N T I TRONG 2 NĂM 2005- 2006 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 155/2004/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i công ty Nhà nư c và công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty Nhà nư c; Xét ngh c a B Giao thông v n t i, QUY T NNH i u 1. i u ch nh hình th c và th i gian s p x p các công ty Nhà nư c thu c B Giao thông v n t i như Ph l c kèm theo. i u 2.B trư ng B Giao thông v n t i: 1. Ch o th c hi n vi c s p x p, i m i các công ty Nhà nư c tr c thu c ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 63/2003/Q -TTg ngày 21 tháng 4 năm 2003 và Quy t nh này. i v i nh ng công ty không c ph n hoá ư c thì ch ng chuy n sang bán u giá, gi i th , phá s n. 2. Ch o T ng công ty Xây d ng ư ng thu xây d ng án chuy n sang t ch c, ho t ng theo mô hình Công ty m - công ty con, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 6 năm 2005. 3. Thí i m chuy n 5 o n qu n lý ư ng sông thành công ty c ph n, rút kinh nghi m nhân r ng. i u 3.Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i trong vi c th c hi n phương án này.
  2. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng ký Công báo. B trư ng B Giao thông v n t i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C CÔNG TY NHÀ NƯ C TR C THU C B GIAO THÔNG V N T I Ư C I U CH NH PHƯƠNG ÁN S P X P, I M I TRONG 2 NĂM 2005- 2006 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2005/Q -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) A. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C THÀNH L P THEO QUY T NNH S 90/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH . Các T ng công ty chuy n sang t ch c, ho t ng theo mô hình Công ty m - công ty con vào quý IV năm 2006 (sau khi c ph n hoá ơn v thành viên): - T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i, - T ng công ty ư ng sông mi n B c, - T ng công ty Xây d ng Thăng Long, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 4, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 6, - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 8. B. CÔNG TY NHÀ NƯ C C L P VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P THU C CÁC T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C THÀNH L P THEO QUY T NNH S 90/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH .
  3. I. CÔNG TY NHÀ NƯ C C L P. 1. Công ty th c hi n c ph n hoá. A. CÔNG TY TH C HI N C PH N HOÁ, NHÀ NƯ C GI TRÊN 50% V N I UL : - Công ty V n t i và Thuê tàu, - Công ty H p tác lao ng nư c ngoài, - Công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i phía Nam. B. CÔNG TY TH C HI N C PH N HOÁ, NHÀ NƯ C GI TRÊN 50% V N I U L , GI C PH N M C TH P HO C KHÔNG GI C PH N: - Công ty Cơ khí và S a ch a c u ư ng b 2, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 222, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 224, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 232, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 234, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 236, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 238, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 240, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 248, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 470, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 472, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 474, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 487, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 494, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 496, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Qu ng Tr , - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Th a Thiên Hu ,
  4. - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Qu ng Nam- à N ng, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Qu ng Ngãi, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Bình nh, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Phú Yên, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b ăk Lăk, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Kon Tum, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b Khánh Hoà, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 26, - Công ty Qu n lý và Khai thác h m ư ng b H i Vân, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 73, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 711, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 716, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 717, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 718, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 719, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 72, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 715, - Công ty Qu n lý và S a ch a, xây d ng công trình- cơ khí giao thông 721, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 742, - Công ty Qu n lý và S a ch a ư ng b 79, - Công ty S n xu t v t li u giao thông 7. 2. Công ty th c hi n bán: - Công ty ư ng b 230. II. CÔNG TY THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P THU C CÁC T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C THÀNH L P THEO QUY T NNH S 90/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH .
  5. 1. T ng công ty công nghi p ô tô Vi t Nam - Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : - Công ty Cơ khí Ngô Gia T , - Công ty thương m i và s n xu t v t tư thi t b giao thông v n t i. 2. T ng công ty ư ng sông mi n B c. a. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 505 v n i u l : - Công ty V n t i thu 1, - Công ty V n t i thu 2. b. Công ty th c hi n sáp nh p: - C ng Vi t Trì, - C ng Hà N i. 3. T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i: Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : - Công ty Tư v n thi t k c u l n - h m, - Công ty Tư v n thi t k ư ng b , - Công ty Tư v n xây d ng c ng - ư ng thu , - Công ty Tư v n thi t k c u ư ng, 4. T ng công ty xây d ng Thăng Long: a) Công ty th c hi n c ph n hoá. - Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : + Công ty xây d ng s 6 Thăng Long, + Công ty C u 3 Thăng Long. - Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: + Công ty C u 7 Thăng Long, + Công ty Cơ khí và xây d ng Thăng Long.
  6. b. Công ty th c hi n sáp nh p: - Công ty C u 1 Thăng Long, - Công ty Tư v n xây d ng Thăng Long. 5. T ng công ty xây d ng công trình giao thông 1: a. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : - Công ty C u 12, - Công ty C u 14, - Công ty C u 122. b. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: - Công ty xây d ng công trình thu , - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 1, - Công ty Công trình giao thông 134, - Công ty xây d ng công trình 120. 6. T ng công ty xây d ng công trình giao thông 4: a. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : - Công ty ư ng b 471, - Công ty Công trình giao thông 473, - Công ty Tư v n thi t k công trình giao thông 497. b. Công ty th c hi n c ph n hóa, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: - Công ty Thương m i, u tư và Xây d ng 424. 7. T ng công ty xây d ng công trình giao thông 5: a. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : - Công ty Tư v n và xây d ng giao thông 533, - Công ty 508.
  7. b. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: Công ty xây d ng và s n xu t v t li u giao thông 529. 8. T ng công ty xây d ng công trình giao thông 6: a. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : - Công ty công trình giao thông 61, - Công ty tư v n xây d ng công trình 625, - Công ty Khai thác á và xây d ng công trình 621, - Công ty u tư phát tri n giao thông v n t i. b. Công ty th c hi n bán: Công ty công trình giao thông 677. 9. T ng công ty xây d ng công trình giao thông 8: a. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : - Công ty xây d ng công trình giao thông 829, - Công ty c u 75, - Công ty xây d ng công trình giao thông 810, - Công ty xây d ng công trình giao thông 838, - Công ty xây d ng công trình giao thông 873, - Công ty Tư v n xây d ng công trình giao thông 8. b. Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: Công ty Quan h Qu c t và u tư s n xu t. 10. T ng công ty xây d ng ư ng thu : a. Công ty th c hi n c ph n hoá. - Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi trên 50% v n i u l : + Công ty N o vét và xây d ng ư ng thu 1,
  8. + Công ty N o vét và xây d ng ư ng thu 2. - Công ty th c hi n c ph n hoá, Nhà nư c gi c ph n m c th p ho c không n m gi c ph n: + Công ty Thi công cơ gi i, + Công ty Tư v n xây d ng công trình 1. b. Công ty th c hi n sáp nh p: - Công ty N o vét ư ng bi n 1, - Công ty N o vét ư ng bi n 2. c. Công ty th c hi n bán: Công ty công trình 86. C. L trình s p x p: - Năm 2005: c ph n hoá 75 công ty (trong ó: 63 công ty theo Quy t nh s 63/2003/Q -TTg và 12 công ty theo Quy t nh này); sáp nh p 6 công ty; bán 3 công ty. - Năm 2006: c ph n hoá 70 công ty. B trư ng B Giao thông v n t i l a ch n công ty s p x p c th , m b o s lư ng theo l trình trên.
Đồng bộ tài khoản