intTypePromotion=1

Quyết định 95/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
90
lượt xem
2
download

Quyết định 95/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 95/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải trong 2 năm 2005 - 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 95/2005/Q§­TTg  ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n  s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty Nhµ níc thuéc  Bé giao th«ng vËn t¶i trong 2 n¨m 2005­ 2006 Thñ tíng ChÝnh phñ  C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty Nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty Nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i, Quy Õ t  ®Þ nh  §i Ò u   1.   §iÒu chØnh h×nh thøc vµ  thêi gian s¾p xÕp  c¸c c«ng ty Nhµ  níc thuéc Bé  Giao th«ng vËn t¶i nh  Phô  lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i: 1. ChØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi c¸c c«ng  ty Nhµ  níc trùc thuéc  ®∙  ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  63/2003/Q§­TTg   ngµy   21   th¸ng   4   n¨m   2003   vµ   QuyÕt   ®Þnh  nµy. §èi víi nh÷ng c«ng ty kh«ng cæ phÇn ho¸  ®îc th×  chñ  ®éng chuyÓn sang b¸n ®Êu gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. 2. ChØ  ®¹o Tæng c«ng ty X©y dùng  ®êng thuû  x©y dùng  ®Ò ¸n chuyÓn sang tæ chøc, ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty  mÑ  ­ c«ng ty con, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong th¸ng 6  n¨m 2005. 3.   ThÝ   ®iÓm   chuyÓn   5   ®o¹n   qu¶n   lý   ®êng   s«ng   thµnh  c«ng ty cæ phÇn, rót kinh nghiÖm ®Ó nh©n réng.
  2. 2 § i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c c¬  quan liªn  quan cã  tr¸ch  nhiÖm  phèi hîp víi Bé  Giao th«ng  vËn t¶i  trong viÖc thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  ph¬ng ¸n nµy,  ®ång thêi kiÕn nghÞ  víi Thñ  t íng ChÝnh phñ  c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng ký C«ng b¸o. Bé   trëng  Bé  Giao  th«ng  vËn t¶i  vµ  Thñ   trëng c¸c  c¬  quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 P h ô  l ô c  Danh môc c«ng ty Nhµ níc trùc thuéc  Bé Giao th«ng vËn t¶i ®îc ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n  s¾p xÕp, ®æi míi trong 2 n¨m 2005­ 2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 95/2005/Q§­TTg  ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) A. Tæng c«ng ty Nhµ  níc thµnh lËp theo QuyÕt  ®Þnh sè  90/TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ. C¸c Tæng c«ng ty chuyÓn sang tæ chøc, ho¹t  ®éng theo  m« h×nh C«ng ty mÑ ­ c«ng ty con vµo quý IV n¨m 2006 (sau  khi cæ phÇn ho¸ ®¬n vÞ thµnh viªn): ­ Tæng c«ng ty T vÊn thiÕt kÕ giao th«ng vËn t¶i, ­ Tæng c«ng ty §êng s«ng miÒn B¾c, ­ Tæng c«ng ty X©y dùng Th¨ng Long, ­ Tæng c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1, ­ Tæng c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 4, ­ Tæng c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 5, ­ Tæng c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 6, ­ Tæng c«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8. B. C«ng ty Nhµ  níc  ®éc lËp vµ  c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n ®éc lËp thuéc c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc thµnh lËp theo  QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ. I. C«ng ty Nhµ níc ®éc lËp. 1. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. a.  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  Nhµ  níc  gi÷  trªn  50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty VËn t¶i vµ Thuª tµu, ­ C«ng ty Hîp t¸c lao ®éng níc ngoµi, ­ C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ giao th«ng vËn t¶i phÝa Nam. b.  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  Nhµ  níc  gi÷  trªn  50% vèn ®iÒu lÖ, gi÷ cæ phÇn ë møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷ cæ   phÇn: ­ C«ng ty C¬ khÝ vµ Söa ch÷a cÇu ®êng bé 2, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 222, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 224, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 232,
  4. 4 ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 234, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 236, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 238, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 240, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 248, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 470, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 472, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 474, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 487, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 494, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 496, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé Qu¶ng TrÞ, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé Thõa Thiªn HuÕ, ­ C«ng ty Qu¶n lý  vµ  Söa ch÷a  ®êng bé  Qu¶ng Nam­ §µ  N½ng, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé Qu¶ng Ng∙i, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé B×nh §Þnh, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé Phó Yªn, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé §¨k L¨k, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé Kon Tum, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé Kh¸nh Hoµ, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 26, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Khai th¸c hÇm ®êng bé H¶i V©n, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 73, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 711, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 716, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 717, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 718, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 719, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 72, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 715, ­ C«ng ty Qu¶n lý  vµ  Söa ch÷a, x©y dùng c«ng tr×nh­  c¬ khÝ giao th«ng 721, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 742, ­ C«ng ty Qu¶n lý vµ Söa ch÷a ®êng bé 79,
  5. 5 ­ C«ng ty S¶n xuÊt vËt liÖu giao th«ng 7. 2. C«ng ty thùc hiÖn b¸n: ­ C«ng ty ®êng bé 230. II.   C«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thuéc   c¸c  Tæng c«ng ty Nhµ  níc thµnh lËp theo QuyÕt  ®Þnh sè  90/TTg  cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 1. Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp « t« ViÖt Nam  ­ C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50%  vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty C¬ khÝ Ng« Gia Tù, ­ C«ng ty th¬ng m¹i vµ  s¶n xuÊt vËt t  thiÕt bÞ  giao  th«ng vËn t¶i. 2. Tæng c«ng ty §êng s«ng miÒn B¾c. a.  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  Nhµ  níc  gi÷  trªn  505 vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty VËn t¶i thuû 1, ­ C«ng ty VËn t¶i thuû 2. b. C«ng ty thùc hiÖn s¸p nhËp: ­ C¶ng ViÖt Tr×, ­ C¶ng Hµ Néi. 3. Tæng c«ng ty T vÊn thiÕt kÕ giao th«ng vËn t¶i: C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  trªn 50%  vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ cÇu lín ­ hÇm, ­ C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ ®êng bé, ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng c¶ng ­ ®êng thuû, ­ C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ cÇu ®êng, 4. Tæng c«ng ty x©y dùng Th¨ng Long: a) C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. ­ C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50%  vèn ®iÒu lÖ: + C«ng ty x©y dùng sè 6 Th¨ng Long, + C«ng ty CÇu 3 Th¨ng Long. ­ C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  ë møc thÊp hoÆc kh«ng n¾m gi÷ cæ phÇn: + C«ng ty CÇu 7 Th¨ng Long, + C«ng ty C¬ khÝ vµ x©y dùng Th¨ng Long.
  6. 6 b. C«ng ty thùc hiÖn s¸p nhËp: ­ C«ng ty CÇu 1 Th¨ng Long, ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng Th¨ng Long. 5. Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1: a.  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  Nhµ  níc  gi÷  trªn  50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty CÇu 12, ­ C«ng ty CÇu 14, ­ C«ng ty CÇu 122. b. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn  ë møc thÊp hoÆc kh«ng n¾m gi÷ cæ phÇn: ­ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh thuû, ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1, ­ C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng 134, ­ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh 120. 6. Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 4: a.  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  Nhµ  níc  gi÷  trªn  50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty §êng bé 471, ­ C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng 473, ­ C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng 497. b. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn  ë møc thÊp hoÆc kh«ng n¾m gi÷  cæ phÇn: ­ C«ng ty Th¬ng m¹i, §Çu t vµ X©y dùng 424. 7. Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 5: a.   C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  trªn  50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty T vÊn vµ x©y dùng giao th«ng 533, ­ C«ng ty 508. b. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn  ë møc thÊp hoÆc kh«ng n¾m gi÷ cæ phÇn: C«ng ty x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu giao th«ng 529. 8. Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 6: a.  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  Nhµ  níc  gi÷  trªn  50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 61, ­ C«ng ty t vÊn x©y dùng c«ng tr×nh 625,
  7. 7 ­ C«ng ty Khai th¸c ®¸ vµ x©y dùng c«ng tr×nh 621, ­ C«ng ty ®Çu t ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i. b. C«ng ty thùc hiÖn b¸n:  C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 677. 9. Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8: a.  C«ng ty  thùc hiÖn  cæ phÇn  ho¸,  Nhµ  níc  gi÷  trªn  50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 829, ­ C«ng ty cÇu 75, ­ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 810, ­ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 838, ­ C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 873, ­ C«ng ty T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8. b. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn  ë møc thÊp hoÆc kh«ng n¾m gi÷ cæ phÇn: C«ng ty Quan hÖ Quèc tÕ vµ ®Çu t s¶n xuÊt. 10. Tæng c«ng ty x©y dùng ®êng thuû: a. C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. ­ C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ trªn 50%  vèn ®iÒu lÖ: + C«ng ty N¹o vÐt vµ x©y dùng ®êng thuû 1, + C«ng ty N¹o vÐt vµ x©y dùng ®êng thuû 2. ­ C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ  níc gi÷  cæ phÇn  møc thÊp hoÆc kh«ng n¾m gi÷ cæ phÇn: + C«ng ty Thi c«ng c¬ giíi, + C«ng ty T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh 1. b. C«ng ty thùc hiÖn s¸p nhËp: ­ C«ng ty N¹o vÐt ®êng biÓn 1, ­ C«ng ty N¹o vÐt ®êng biÓn 2. c. C«ng ty thùc hiÖn b¸n: C«ng ty c«ng tr×nh 86. C. Lé tr×nh s¾p xÕp: ­ N¨m 2005: cæ phÇn ho¸ 75 c«ng ty (trong ®ã: 63 c«ng  ty theo QuyÕt  ®Þnh sè  63/2003/Q§­TTg vµ  12 c«ng ty theo  QuyÕt ®Þnh nµy); s¸p nhËp 6 c«ng ty; b¸n 3 c«ng ty. ­ N¨m 2006: cæ phÇn ho¸ 70 c«ng ty.
  8. 8 Bé  trëng Bé  Giao th«ng vËn t¶i lùa chän c«ng ty s¾p  xÕp cô thÓ, ®¶m b¶o sè lîng theo lé tr×nh trªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2