Quyết định 95/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 95/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2006/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 95/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 23/2003/NÐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 53/2006/Q -TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch làm vi c m u c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp và Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 980/QÐ-UB ngày 25 tháng 6 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 3. Các thành viên y ban nhân dân thành ph , Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Thanh H i QUY CH LÀM VI C
 2. C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2006/Q -UBND ngày 06/7/2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, trình t gi i quy t công vi c và quan h công tác c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là y ban nhân dân thành ph ). 2. Các thành viên y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph và các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i y ban nhân dân thành ph ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. y ban nhân dân thành ph do H i ng nhân dân thành ph b u ra, là cơ quan ch p hành c a H i ng nhân dân thành ph , cơ quan hành chính Nhà nư c a phương, ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân thành ph và cơ quan Nhà nư c c p trên. y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c a phương, góp ph n b o ms ch o, qu n lý th ng nh t trong b máy hành chính Nhà nư c t Trung ương n cơ s . y ban nhân dân thành ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t và ki m tra vi c thi hành nh ng văn b n ó. i u 3. Nguyên t c làm vi c c a y ban nhân dân thành ph 1. y ban nhân dân thành ph t ch c và ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch , v a b o m phát huy vai trò lãnh o c a t p th y ban nhân dân, v a cao trách nhi m cá nhân c a Ch t ch, các Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân thành ph . 2. y ban nhân dân thành ph th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh c a pháp lu t, s ch o, i u hành c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; b o m s lãnh o c a Thành y, s giám sát c a H i ng nhân dân thành ph trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao; phát huy quy n làm ch c a nhân dân, tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa, ngăn ng a và ch ng lãng phí, thi u trách nhi m, quan liêu, c a quy n; ch ng tiêu c c, tham nhũng c a cán b , công ch c trong b máy chính quy n các c p. 3. Trong phân công gi i quy t công vi c, m i vi c ch ư c giao cho m t cơ quan, ơn v , m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. C p trên không làm thay công vi c c a c p dư i, t p th không làm thay công vi c c a cá nhân và ngư c l i. Th trư ng cơ quan ư c giao công vi c ph i ch u trách nhi m v ti n và k t qu công vi c ư c phân công. 4. B o m tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch công tác và Quy ch này. 5. B o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , công ch c; cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 6. B o m dân ch , rõ ràng, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng.
 3. i u 4. Hi u qu ho t ng c a y ban nhân dân thành ph ư c b o m b ng hi u qu ho t ng c a t p th y ban nhân dân thành ph , c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , t ng thành viên y ban nhân dân thành ph và các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph . Các thành viên y ban nhân dân thành ph ph i s d ng úng, y quy n h n, trách nhi m c a mình, phát huy t t vai trò c a các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph tham mưu gi i quy t các v n thu c lĩnh v c mình ph trách, ch trình y ban nhân dân thành ph ho c Ch t ch y ban nhân dân thành ph nh ng v n vư t thNm quy n ho c nh ng v n có liên quan n các thành viên khác, nhưng còn có ý ki n khác nhau. M i thành viên y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m cá nhân v nhi m v công tác c a mình trư c H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph và cùng v i các thành viên khác ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a y ban nhân dân thành ph trư c H i ng nhân dân thành ph và cơ quan Nhà nư c c p trên. i u 5. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph ho t ng theo ch Th trư ng, ch u s lãnh o, qu n lý toàn di n c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i, ch u s ch o v nghi p v chuyên môn c a B - Ngành Trung ương. Khi c n thi t, Ch t ch y ban nhân dân thành ph có th l p các Ban ch o, H i ng tư v n cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph v m t s lĩnh v c công tác trong m t th i gian nh t nh; sau khi hoàn thành nhi m v , Ban ch o, H i ng s t gi i th . i u 6. y ban nhân dân thành ph th c hi n qu n lý cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan chuyên môn, các ơn v hành chính s nghi p, các doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2 TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÁC CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a y ban nhân dân thành ph 1. y ban nhân dân thành ph gi i quy t công vi c theo ch c năng, nhi m v quy nh t i Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003. y ban nhân dân thành ph th o lu n t p th và quy t nh theo a s các v n sau ây: a) Chương trình làm vi c c a y ban nhân dân thành ph ; b) K ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d toán ngân sách, quy t toán ngân sách hàng năm và qu d tr tài chính c a thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh; c) K ho ch u tư, xây d ng các d án, công trình s d ng ngu n v n ngân sách, có tính ch t ngân sách trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh; d) K ho ch huy ng nhân l c, tài chính gi i quy t các v n c p bách c a thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh; ) Các bi n pháp th c hi n Ngh quy t c a Chính ph , Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph v kinh t - xã h i, thông qua báo cáo c a y ban nhân dân thành ph trư c khi trình H i ng nhân dân thành ph ; e) án thành l p m i, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và vi c thành l p m i, nh p, chia tách, i u ch nh a gi i hành chính a phương;
 4. g) Các v n quan tr ng khác mà pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph quy t nh; h) Các v n mà Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét th y c n thi t. i u 8. Cách th c gi i quy t công vi c c a t p th y ban nhân dân thành ph 1. Th o lu n và quy t ngh t ng v n t i phiên h p y ban nhân dân thành ph thư ng kỳ ho c b t thư ng. 2. i v i nh ng v n không nh t thi t ph i t ch c th o lu n t p th ho c v n do yêu c u c p bách, không có i u ki n t ch c h p t p th y ban nhân dân thành ph , thì theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph g i toàn b h sơ án và Phi u l y ý ki n n t ng thành viên y ban nhân dân thành ph xin ý ki n. Các quy t ngh t p th c a y ban nhân dân thành ph ư c thông qua khi có a s thành viên y ban nhân dân thành ph ng ý. Trư ng h p l y ý ki n các thành viên y ban nhân dân thành ph thông qua Phi u l y ý ki n thì trong vòng 05 (năm) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Phi u l y ý ki n, các thành viên y ban nhân dân thành ph ph i có ý ki n tr l i: a) N u v n ư c a s thành viên y ban nhân dân thành ph tán thành, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh và báo cáo y ban nhân dân thành ph t i phiên h p g n nh t; b) N u v n chưa ư c a s thành viên y ban nhân dân thành ph tán thành, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c ưa v n ra phiên h p y ban nhân dân thành ph g n nh t th o lu n, quy t nh. 3. Thành viên y ban nhân dân thành ph , Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph ph i nghiêm ch nh th c hi n các quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; trư ng h p không nh t trí v i các quy t nh ó, v n ph i ch p hành, nhưng ư c ti p t c trình bày ý ki n v i y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét. i u 9. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph là ngư i lãnh o và i u hành công vi c c a y ban nhân dân thành ph , ch u trách nhi m cá nhân v th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình ã ư c quy nh t i i u 127 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 và nh ng v n khác mà pháp lu t quy nh thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh; cùng t p th y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m v ho t ng c a y ban nhân dân thành ph trư c H i ng nhân dân thành ph và trư c cơ quan Nhà nư c c p trên. 2. Lãnh o công tác c a y ban nhân dân thành ph , các thành viên y ban nhân dân thành ph và các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph : a) Ki m tra, ôn c công tác c a các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân c p dư i trong vi c th c hi n Hi n pháp, Lu t, các văn b n c a cơ quan Nhà nư c c p trên, Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph và Quy t nh, Ch th c a y ban nhân dân thành ph ; b) Quy t nh nh ng v n thu c nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân thành ph , nh ng v n khác mà văn b n pháp lu t quy nh thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , tr nh ng v n quy nh t i i u 7 c a Quy ch này; c) Quy t nh áp d ng các bi n pháp nh m c i ti n l l i làm vi c; qu n lý và i u hành b máy hành chính ho t ng có hi u qu ; ngăn ng a, u tranh ch ng quan liêu, vô trách nhi m, hách d ch, c a
 5. quy n, tham nhũng, lãng phí và các bi u hi n tiêu c c khác c a cán b , công ch c và trong b máy cơ quan Nhà nư c; d) Quy t nh t ch c ti p công dân, xét gi i quy t ki n ngh , khi u n i, t cáo c a t ch c và công dân theo quy nh c a pháp lu t; ) Quy t nh nh ng v n quan tr ng có tính liên ngành ã ư c Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph ph i h p x lý, nhưng còn có ý ki n khác nhau; e) Quy t nh nh ng v n do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và ngư i ng u các oàn th nhân dân ngh vư t thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , ho c các v n liên quan n nhi u ngành, nhi u qu n - huy n nhưng gi a các cơ quan ó còn có ý ki n khác nhau, tr nh ng v n quy nh t i i u 7 c a Quy ch này; g) Quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, nhưng do t m quan tr ng c a v n , Ch t ch y ban nhân dân thành ph th y c n ph i tr c ti p ch o gi i quy t d t i m trong m t th i gian nh t nh, tr nh ng v n quy nh t i i u 7 c a Quy ch này; h) Quy t nh nh ng v n t xu t ho c m i phát sinh, các s c nghiêm tr ng như: Thiên tai, d ch b nh, tai n n vư t quá kh năng gi i quy t c a các s - ngành, qu n - huy n, tr nh ng v n quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. 3. Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n cho Phó Ch t ch Thư ng tr c ch o công vi c c a y ban nhân dân thành ph khi Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ng m t. Khi m t Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ng m t, Ch t ch y ban nhân dân thành ph tr c ti p gi i quy t ho c phân công Phó Ch t ch khác gi i quy t công vi c thay Phó Ch t ch v ng m t. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph thông báo k p th i các n i dung y quy n và k t qu gi i quy t công vi c cho Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ng m t bi t. 4. Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh phân công công tác cho các Phó Ch t ch và các y viên y ban nhân dân thành ph . i u 10. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph 1. M i Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph phân công ch o, qu n lý và theo dõi ho t ng c a m t s s - ngành, cơ quan thu c ph m vi gi i quy t công vi c c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 2. Các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c s d ng quy n h n c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3. Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m cá nhân v công tác c a mình trư c H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; ng th i, cùng các thành viên khác c a y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a y ban nhân dân thành ph trư c H i ng nhân dân thành ph và trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph . 4. Các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công; n u v n có liên quan n các lĩnh v c công tác c a Phó Ch t ch khác thì tr c ti p trao i, ch ng ph i h p gi i quy t. Trư ng h p v n c n có ý ki n c a Ch t ch ho c gi a các Phó Ch t ch còn có ý ki n khác nhau thì báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh.
 6. 5. Trong ph m vi công vi c ư c phân công, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph có nhi m v và quy n h n: a) Ch o, ôn c các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n xây d ng và t ch c th c hi n các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, các cơ ch , chính sách, án phát tri n ngành, lĩnh v c, a phương theo úng ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, phù h p v i các văn b n ch o c a c p trên và tình hình th c hi n c a a phương, b o m tính kh thi, hi u qu cao, trình y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; b) Ki m tra, ôn c các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; các Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph ; Quy t nh, Ch th c a y ban nhân dân thành ph thu c lĩnh v c mình ph trách; phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. c) N u phát hi n các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n ban hành văn b n, vi c làm trái v i quy nh c a pháp lu t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph có quy n thay m t Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh ình ch vi c thi hành văn b n, vi c làm sai trái ó; ng th i ra các bi n pháp x lý k p th i và báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; d) Gi i quy t nh ng v n phát sinh hàng ngày thu c ph m vi mình ph trách; xin ý ki n Ch t ch y ban nhân dân thành ph x lý nh ng v n thu c v cơ ch , chính sách chưa ư c cơ quan có thNm quy n quy nh ho c nh ng v n quan tr ng khác; ) Theo dõi v t ch c b máy, cán b , công ch c và ch o x lý nh ng v n n i b trong các cơ quan thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách; e) Ch p hành và th c hi n nh ng công vi c khác do Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao. 6. Hàng tu n, các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph t ng h p tình hình công vi c ư c phân công, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph t i cu c h p giao ban c a Ch t ch và các Phó Ch t ch. Trong ch o i u hành, n u có v n liên quan ho c thu c lĩnh v c Ch t ch y ban nhân dân thành ph tr c ti p ph trách, nh ng v n phát sinh ngoài k ho ch, nh ng v n chưa ư c quy nh, các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch ng xu t, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. N u v n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph thì báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph ưa ra phiên h p y ban nhân dân thành ph th o lu n, quy t nh. i u 11. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph 1. Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch nh trong s các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 2. Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác c th theo phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3. Ngoài nh ng nhi m v quy nh t i i u 10 c a Quy ch này, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph còn có các nhi m v sau ây: a) Th c hi n vi c ph i h p ho t ng gi a các Phó Ch t ch và các y viên y ban nhân dân thành ph , s d ng b máy c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên duy trì các ho t ng chung c a y ban nhân dân thành ph ; b) Ðư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n ký m t s văn b n c a y ban nhân dân thành ph ;
 7. c) Thay m t Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t công vi c c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph khi Ch t ch v ng m t; d) Gi i quy t công vi c c a Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph khác khi Phó Ch t ch ó v ng m t theo s phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i u 12. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a các y viên y ban nhân dân thành ph 1. y viên y ban nhân dân thành ph ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph phân công ph trách m t s lĩnh v c c th , thay m t Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c công tác mình ph trách; ch u trách nhi m cá nhân trư c y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph v k t qu công vi c ư c phân công ph trách. 2. y viên y ban nhân dân thành ph gi i quy t ho c xem xét trình y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t theo thNm quy n các ngh c a các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n v v n thu c ph m vi qu n lý ngành, lĩnh v c công tác mình ph trách. 3. y viên y ban nhân dân thành ph tham gia ý ki n v i các thành viên khác c a y ban nhân dân thành ph x lý các v n thu c thNm quy n c a thành viên ó, nhưng có liên quan n ch c năng c a ngành, lĩnh v c mình ph trách; tham gia gi i quy t công vi c c a t p th y ban nhân dân thành ph , quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph ; th c hi n các nhi m v ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n và báo cáo k t qu công vi c v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 4. y viên y ban nhân dân thành ph có trách nhi m tham d y các phiên h p thư ng kỳ ho c b t thư ng c a y ban nhân dân thành ph ; th o lu n và bi u quy t nh ng v n ư c ưa ra phiên h p ho c Phi u l y ý ki n. 5. y viên y ban nhân dân thành ph ư c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i u 13. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph 1. Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m cá nhân trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v th c hi n toàn b công vi c thu c ch c năng, nhi m v , thNm quy n qu n lý Nhà nư c theo ngành, lĩnh v c ư c giao, k c khi ã phân công ho c y nhi m cho c p phó và ch u s hư ng d n, ki m tra v công tác chuyên môn c a B trư ng, Th trư ng cơ quan Trung ương qu n lý chuyên ngành. 2. Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph gi i quy t các công vi c sau ây: a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n theo quy nh c a các B - Ngành Trung ương, theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , theo Quy ch t ch c và ho t ng c a cơ quan và các văn b n pháp lu t có liên quan; b) Gi i quy t ho c xem xét xu t gi i quy t nh ng ki n ngh c a các t ch c, cá nhân thu c ch c năng, thNm quy n; trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph nh ng vi c vư t thNm quy n ho c nh ng vi c ã ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t nhưng còn ý ki n khác nhau; c) Tham gia xu t ý ki n v nh ng công vi c chung c a y ban nhân dân thành ph và th c hi n m t s công vi c c th theo phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph và phân c p c a B trư ng, Th trư ng cơ quan Trung ương qu n lý chuyên ngành;
 8. d) Tham gia ý ki n v i Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan khác thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n x lý nh ng v n thu c thNm quy n c a cơ quan ó, nhưng có liên quan n ch c năng, nhi m v c a ngành, lĩnh v c mình qu n lý; ) Xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh v ch c năng, nhi m v và cơ c u, t ch c c a cơ quan; e) Th c hi n công tác c i cách hành chính trong n i b cơ quan và tham gia công tác c i cách hành chính c a thành ph ; g) Th c hi n m t s công vi c c th theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 3. Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh các quy t nh, ch o c a c p trên; trư ng h p ch m ho c không th c hi n ư c, ph i k p th i báo cáo rõ lý do. Khi có căn c là quy t nh ó trái pháp lu t, thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh. 4. Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph cao trách nhi m cá nhân, s d ng úng quy n h n ư c giao, không chuy n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a mình lên Ch t ch y ban nhân dân thành ph ho c cho các cơ quan khác và không gi i quy t các công vi c thu c thNm quy n c a c p dư i, c a cơ quan khác. 5. Khi c n thi t, Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph tr c ti p làm vi c v i Ch t ch ho c các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c phân công ph trách xin ý ki n ch o ho c xu t v nh ng v n thu c ngành, lĩnh v c c a mình. i u 14. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Văn phòng và Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph là cơ quan hành chính Nhà nư c có ch c năng tham mưu t ng h p, ph c v s lãnh o, ch o, i u hành các m t công tác c a Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph và y ban nhân dân thành ph ư c th ng nh t, k p th i, có hi u l c và hi u qu . 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch o Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i Ngh nh s 136/2005/N -CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các nhi m v sau: a) Giúp Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph n m tình hình ho t ng c a y ban nhân dân thành ph và c a các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân qu n - huy n v ho t ng kinh t , xã h i, an ninh và qu c phòng t i a phương; t ng h p tình hình ho t ng c a y ban nhân dân thành ph và báo cáo t i các cu c h p giao ban hàng tu n c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; xu t v i Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph vi c phân công các cơ quan chuyên môn nghiên c u, báo cáo nh ng v n v ch trương, chính sách và cơ ch qu n lý; b) T ch c vi c cung c p thông tin ph c v ch o, i u hành c a y ban nhân dân, Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Th ng nh t qu n lý và s d ng m ng tin h c c a y ban nhân dân thành ph , ng d ng công ngh tin h c nâng cao hi u qu công tác qu n lý hành chính và trao i thông tin gi a các cơ quan hành chính Nhà nư c a phương; c) Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch th , văn b n ch o c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; ki n ngh v i Ch t ch y ban nhân dân thành ph v các bi n pháp nâng cao hi u l c, hi u qu th c hi n;
 9. d) Xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph thông qua Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân thành ph và giúp y ban nhân dân thành ph theo dõi, ki m i m vi c th c hi n Quy ch làm vi c. Giúp Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph i h p xây d ng Quy ch ph i h p công tác gi a y ban nhân dân thành ph v i Thư ng tr c Thành y, H i ng nhân dân, Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân thành ph ; ) Ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân thành ph và y ban nhân dân thành ph v toàn b công tác c a Văn phòng theo Quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . i u 15. Quan h ph i h p gi i quy t công vi c gi a các Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph 1. Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph khi gi i quy t v n thu c thNm quy n c a mình có liên quan n ch c năng, nhi m v c a cơ quan khác, nh t thi t ph i h i ý ki n Th trư ng cơ quan ó; Th trư ng cơ quan ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i và ph i ch u trách nhi m v các ý ki n ó. Vi c l y ý ki n có th thông qua hình th c t ch c h p ho c s d ng hình th c công văn. N u quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, Th trư ng cơ quan ư c h i ý ki n không tr l i b ng văn b n thì coi như ng ý và ph i ch u trách nhi m v các n i dung có liên quan. 2. i v i nh ng v n vư t thNm quy n và kh năng gi i quy t c a mình, Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph ph i ch ng làm vi c v i các cơ quan có liên quan, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 3. Th trư ng các ngành, các c p có trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm túc, y các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph v các v n có liên quan n cơ quan, ơn v mình ph trách. Trư ng h p nh ng quy nh c a y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph có nh ng i u không còn phù h p thì Th trư ng các ngành, các c p có quy n ki n ngh y ban nhân dân thành ph xem xét s a i, b sung hay bãi b . i u 16. Quan h công tác gi a Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph v i Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n 1. Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có yêu c u làm vi c v i Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c qu n lý ngành trên a bàn qu n - huy n c n chuNn b k v n i dung và thông báo trư c v i cơ quan có liên quan. Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph ph i tr c ti p g p và làm vi c v i Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n. 2. Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m gi i quy t các ngh c a Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n theo thNm quy n c a mình và ph i tr l i b ng văn b n trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ngh . Trư ng h p v n ó vư t thNm quy n ho c không th x lý, gi i quy t theo úng th i gian quy nh, ph i có văn b n tr l i cho cơ quan ngh bi t. H t th i h n ó, n u chưa nh n ư c văn b n tr l i thì Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ki n ngh ho c báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph bi t ch o cơ quan có trách nhi m gi i quy t. 3. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph làm u m i ph i h p v i các cơ quan có liên quan, hoàn ch nh h sơ trình y ban nhân dân thành ph quy t nh nh ng v n vư t thNm quy n c a Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph . i u 17. Quan h ph i h p công tác c a y ban nhân dân thành ph 1. Trong ho t ng c a mình, y ban nhân dân thành ph gi m i liên h thư ng xuyên v i Chính ph , Th tư ng Chính ph , các cơ quan có liên quan c a Trung ương; các cơ quan c a ng, H i ng nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân c p thành ph .
 10. 2. y ban nhân dân thành ph ph i h p ch t ch v i Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph trong vi c chuNn b chương trình, n i dung làm vi c c a kỳ h p H i ng nhân dân, các báo cáo, án trình H i ng nhân dân; gi i quy t các v n n y sinh trong quá trình th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân v nhi m v kinh t - xã h i c a thành ph ; nghiên c u gi i quy t theo thNm quy n các ki n ngh c a H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân; tr l i ch t v n c a i bi u H i ng nhân dân. 3. y ban nhân dân thành ph ph i h p ch t ch v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th nhân dân thành ph chăm lo, b o v l i ích chính áng c a nhân dân, v n ng nhân dân tham gia xây d ng, c ng c chính quy n v ng m nh, t giác th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c. y ban nhân dân và các thành viên y ban nhân dân thành ph có trách nhi m gi i quy t và tr l i các ki n ngh c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th nhân dân thành ph . 4. y ban nhân dân thành ph ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành ph trong vi c u tranh phòng, ch ng t i ph m, các hành vi vi ph m Hi n pháp và pháp lu t, gi v ng k lu t, k cương hành chính, tuyên truy n giáo d c pháp lu t; th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i và các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c. Chương 3 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 18. Các lo i Chương trình công tác y ban nhân dân thành ph có Chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng và l ch công tác tu n: 1. Chương trình công tác năm g m hai ph n: a) Ph n m t: Th hi n t ng quát các nh hư ng, nhi m v và gi i pháp l n c a y ban nhân dân thành ph trên t t c các lĩnh v c công tác; b) Ph n hai: Bao g m n i dung các phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân thành ph và danh m c các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t và nh ng v n c n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph trong năm. 2. Chương trình công tác quý bao g m: N i dung các phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân thành ph và danh m c báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t và nh ng v n c n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph trong quý. 3. Chương trình công tác tháng bao g m: N i dung phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân thành ph và danh m c các báo cáo, án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t và các v n c n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph trong tháng. 4. L ch công tác tu n c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph bao g m: Các ho t ng c a Ch t ch và các Phó Ch t ch theo t ng ngày trong tu n. y ban nhân dân thành ph ch th o lu n và gi i quy t nh ng n i dung công vi c có trong Chương trình công tác c a y ban nhân dân (tr trư ng h p t xu t, c p bách do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh). i u 19. Trình t l p Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph 1. y ban nhân dân thành ph th o lu n và thông qua Chương trình công tác hàng năm vào kỳ h p t ng k t cu i năm trư c. Căn c vào Chương trình công tác năm, Ch t ch y ban nhân dân thành ph xác nh Chương trình công tác hàng tháng, quý và 6 tháng.
 11. 2. Trong Chương trình công tác, ph i ghi rõ nh ng vi c do y ban nhân dân thành ph th o lu n và quy t nh t p th ; nh ng vi c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. i v i nh ng v n c n có án ho c d th o văn b n ưa ra t p th y ban nhân dân thành ph th o lu n, quy t nh, ph i ghi rõ yêu c u, ph m vi c n gi i quy t, ch nh cơ quan ch trì chuNn b , cơ quan tham gia chuNn b , cơ quan thNm tra án và th i h n hoàn thành t ng án (ho c d th o văn b n). 3. Xây d ng Chương trình công tác năm: a) Gi a tháng 10, Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Th trư ng cơ quan, t ch c khác trình y ban nhân dân thành ph danh m c nh ng án, d th o văn b n, nh ng v n l n c n ưa vào Chương trình và xu t nh ng v n th ch hóa b ng văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s xây d ng Chương trình ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân thành ph và công tác c a y ban nhân dân thành ph năm t i; Danh m c ph i th hi n rõ: Tên án, văn b n d th o, cơ quan ch trì so n th o, ngư i ký quy t nh ( y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân), cơ quan ph i h p so n th o, th i h n trình; b) u tháng 11, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t p h p d th o Chương trình công tác năm sau theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph và g i cho các thành viên y ban nhân dân thành ph góp ý ki n; c) Ch m nh t 07 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c d th o Chương trình, các thành viên y ban nhân dân thành ph có trách nhi m nghiên c u, xem xét và cho ý ki n Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph hoàn ch nh d th o và trình y ban nhân dân thành ph thông qua t i phiên h p gi a tháng 11; d) Trong th i h n không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày y ban nhân dân thành ph thông qua chương trình công tác năm, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký quy t nh ban hành và g i các thành viên y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n và Th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n. 4. Xây d ng Chương trình công tác quý: a) Trong tháng cu i c a m i quý, các cơ quan ph i ánh giá tình hình th c hi n Chương trình công tác quý ó, rà soát l i các v n c n trình y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph vào quý ti p theo ã ghi trong Chương trình công tác năm và b sung các v n m i phát sinh xây d ng Chương trình công tác quý sau; Ch m nh t, ngày 20 c a tháng cu i quý, các cơ quan g i d ki n Chương trình quý sau cho Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; b) Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t ng h p, xây d ng d th o Chương trình công tác quý c a y ban nhân dân thành ph (các v n ư c chia theo các lĩnh v c c a Ch t ch và t ng Phó Ch t ch x lý), trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. Ch m nh t, ngày 25 c a tháng cu i quý, ph i g i Chương trình công tác quý sau cho các cơ quan liên quan th c hi n. 5. Xây d ng Chương trình công tác tháng: a) Hàng tháng, các cơ quan căn c vào ti n chuNn b các án, văn b n d th o ã ghi trong Chương trình công tác quý, nh ng v n t n ng, v n phát sinh xây d ng Chương trình tháng sau; văn b n ngh ph i g i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch m nh t ngày 20 tháng trư c;
 12. b) Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t ng h p, xây d ng d th o Chương trình công tác tháng c a y ban nhân dân thành ph , có phân theo các lĩnh v c Ch t ch và t ng Phó Ch t ch x lý, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. Ch m nh t, ngày 25 hàng tháng, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i g i Chương trình công tác tháng sau cho các cơ quan liên quan th c hi n. 6. Xây d ng L ch công tác tu n: Căn c Chương trình công tác tháng và ch o c a Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph d th o L ch công tác tu n c a Ch t ch và các Phó Ch t ch, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh và thông báo cho các cơ quan liên quan bi t ch m nh t vào chi u th sáu tu n trư c. Các cơ quan, ơn v khi có nhu c u làm vi c v i Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi i quy t công vi c trong tu n, ph i có văn b n ăng ký v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , ch m nh t vào th tư tu n trư c. 7. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i thư ng xuyên ph i h p v i Văn phòng Thành y xây d ng Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph , c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 8. Vi c i u ch nh Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a các cơ quan, t ch c và yêu c u ch o i u hành c a y ban nhân dân thành ph . Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph là cơ quan qu n lý Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph , có trách nhi m tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trong vi c xây d ng, i u ch nh và t ch c, ôn c th c hi n Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph . Khi có s i u ch nh Chương trình công tác, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân ph i thông báo k p th i cho các thành viên y ban nhân dân thành ph và Th trư ng các cơ quan liên quan bi t. 9. Các thành viên y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n trong ph m vi trách nhi m c a mình, có trách nhi m t ch c th c hi n nh ng ph n vi c có liên quan trong Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph ; trư ng h p t xu t, mu n thay i n i dung ho c tham gia xem xét các v n ã ghi trong Chương trình công tác thì ph i báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 20. Theo dõi, ánh giá k t qu th c hi n Chương trình công tác 1. Hàng tháng, quý, sáu tháng và năm, các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph rà soát, ki m i m vi c th c hi n các án ã ghi trong Chương trình công tác; thông báo v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ti n , k t qu x lý các án, công vi c do cơ quan mình ch trì; các án, công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo; ng th i, i u ch nh, b sung các án, công vi c trong Chương trình công tác th i gian t i. 2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph giúp y ban nhân dân thành ph thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n và các cơ quan, t ch c khác; nh kỳ sáu tháng và năm, báo cáo y ban nhân dân thành ph k t qu vi c th c hi n Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph . Chương 4 PHIÊN H P Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
 13. i u 21. Phiên h p y ban nhân dân thành ph 1. y ban nhân dân thành ph t ch c h p thư ng kỳ m i tháng m t l n; trư ng h p c n thi t, t ch c phiên h p b t thư ng. 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph tri u t p phiên h p thư ng kỳ c a y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p xét th y c n thi t ho c theo yêu c u c a ít nh t m t ph n ba (1/3) t ng s thành viên y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph tri u t p phiên h p b t thư ng. Vi c tri u t p, chuNn b , t ch c h p và các n i dung khác liên quan n phiên h p b t thư ng, ư c th c hi n như i v i phiên h p thư ng kỳ; trư ng h p c bi t, do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. 3. Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch t a phiên h p y ban nhân dân thành ph . Khi Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ng m t, Phó Ch t ch Thư ng tr c thay Ch t ch ch t a phiên h p. 4. Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch trì vi c th o lu n t ng án trình y ban nhân dân thành ph , theo lĩnh v c ư c phân công. i u 22. Công tác chu n b phiên h p y ban nhân dân thành ph 1. Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh c th ngày h p, chương trình, n i dung phiên h p và thành ph n d h p. 2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có nhi m v : a) Ki m tra t ng h p các h sơ án trình ra phiên h p; b) ChuNn b chương trình ngh s phiên h p, d ki n thành ph n h p trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh; chuNn b các i u ki n ph c v phiên h p; Ch m nh t 07 (b y) ngày làm vi c, trư c ngày phiên h p b t u, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh n i dung, chương trình, h sơ án, th i gian h p, thành ph n d h p và thông báo cho các thành viên y ban nhân dân v quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph các v n trên. N u th y h sơ án chuNn b chưa t yêu c u thì Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh hoãn ưa ra phiên h p y ban nhân dân thành ph chuNn b thêm; c) ôn c Th trư ng cơ quan có án trình trong phiên h p g i h sơ án và các văn b n liên quan; d) Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m g i gi y m i và tài li u h p n các thành viên y ban nhân dân thành ph và khách m i, ít nh t là 05 (năm) ngày làm vi c trư c ngày h p (tr trư ng h p h p b t thư ng); ) Trư ng h p thay i ngày h p, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph thông báo cho thành viên y ban nhân dân thành ph và khách m i ít nh t 01 (m t) ngày, trư c ngày phiên h p b t u (tr trư ng h p t xu t). i u 23. Thành ph n d phiên h p y ban nhân dân thành ph 1. Phiên h p y ban nhân dân thành ph ph i b o m có m t y s thành viên ho c có ít nh t 2/3 t ng s thành viên c a y ban nhân dân m i h p l . 2. Các thành viên y ban nhân dân thành ph có trách nhi m tham d u n, y các phiên h p c a y ban nhân dân thành ph ; n u v ng m t trong c phiên h p ho c v ng m t m t ph n th i gian c a phiên h p thì ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph ng ý.
 14. Thành viên y ban nhân dân thành ph ng th i là Th trư ng cơ quan chuyên môn có th y nhi m c p phó c a mình d h p thay n u ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph ng ý và ph i ch u trách nhi m v ý ki n c a ngư i mình y nhi m phát bi u trong phiên h p. Ngư i d h p thay ư c phát bi u ý ki n, nhưng không có quy n bi u quy t. 3. y ban nhân dân thành ph m i Ch t ch H i ng nhân dân thành ph d t t c các phiên h p c a y ban nhân dân thành ph . 4. y ban nhân dân thành ph m i Trư ng oàn i bi u Qu c h i, Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , Ch t ch Liên oàn Lao ng thành ph , Chánh án Tòa án nhân dân thành ph , Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân thành ph , Th trư ng cơ quan chuyên môn, Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, i di n các Ban c a Thành y, các Ban c a H i ng nhân dân thành ph , ngư i ng u các oàn th nhân dân thành ph và các i bi u khác tham d phiên h p c a y ban nhân dân thành ph khi th o lu n, bàn v nh ng v n có liên quan. 5. i bi u không ph i là thành viên y ban nhân dân thành ph ư c m i phát bi u ý ki n, nhưng không tham gia bi u quy t. i u 24. Trình t phiên h p y ban nhân dân thành ph Phiên h p y ban nhân dân thành ph ư c ti n hành theo trình t sau: 1. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph báo cáo s thành viên y ban nhân dân thành ph có m t, v ng m t, nh ng ngư i d h p thay và i bi u tham d ; thông báo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v chương trình phiên h p. 2. Ch t a i u khi n phiên h p. 3. y ban nhân dân thành ph th o lu n t ng v n theo trình t : a) Th trư ng cơ quan ch trì án trình bày tóm t t (không c toàn văn) án, nêu rõ nh ng v n c n xin ý ki n y ban nhân dân thành ph ; n u v n c n xin ý ki n ã ư c thuy t minh rõ trong t trình thì không ph i trình bày thêm; b) Các thành viên y ban nhân dân thành ph phát bi u ý ki n, nói rõ tán thành hay không tán thành n i dung nào trong án. Các i bi u ư c m i d h p phát bi u ánh giá, nh n xét v án; c) Th trư ng cơ quan ch trì án phát bi u ý ki n ti p thu và gi i trình nh ng i m chưa nh t trí, nh ng câu h i c a các thành viên y ban nhân dân thành ph và các i bi u d h p (n u có); d) Ý ki n c a cơ quan thNm nh văn b n i v i trư ng h p phiên h p thông qua văn b n quy ph m pháp lu t; ) Ch t ch ho c Phó Ch t ch ch trì th o lu n án k t lu n và l y bi u quy t (n u c n). Các quy t nh c a y ban nhân dân thành ph ph i ư c quá n a s thành viên y ban nhân dân thành ph bi u quy t tán thành; e) N u th y v n th o lu n chưa rõ, ch t a ngh y ban nhân dân thành ph chưa thông qua án và yêu c u chuNn b thêm. 4. Ch t a phiên h p k t lu n phiên h p y ban nhân dân thành ph . i u 25. Biên b n phiên h p y ban nhân dân thành ph
 15. 1. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t ch c vi c ghi biên b n phiên h p c a y ban nhân dân thành ph ; biên b n ph i ghi y n i dung các ý ki n phát bi u và di n bi n c a phiên h p, ý ki n k t lu n c a ch t a phiên h p và k t qu bi u quy t. 2. Sau m i phiên h p, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m thông báo k p th i nh ng quy t nh, k t lu n c a ch t a phiên h p g i các thành viên y ban nhân dân thành ph ; ng th i, báo cáo Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph . Khi c n thi t, thông báo cho các ngành, các c p, các t ch c, oàn th trong thành ph v nh ng v n có liên quan. 3. Ch m nh t 07 (b y) ngày làm vi c sau phiên h p, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch nh lý văn b n trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c phân công ký ban hành. Chương 5 GI I QUY T CÁC CÔNG VI C THƯ NG XUYÊN C A CH TNCH, PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH i u 26. Cách th c gi i quy t công vi c c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph 1. X lý công vi c trên cơ s h sơ, tài li u trình c a cơ quan ch án và Phi u trình gi i quy t công vi c do Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; chương trình, k ho ch công tác và tình hình th c t t i a phương. 2. H p làm vi c v i lãnh o các cơ quan chuyên môn, y ban nhân dân qu n -huy n và cơ quan liên quan gi i quy t công vi c thư ng xuyên. 3. Tr c ti p gi i quy t công vi c t i a phương, cơ s . 4. Thành l p các t ch c tư v n giúp ch o m t s nhi m v quan tr ng ho c v n liên quan n nhi u ngành, nhi u qu n - huy n. 5. Trong quá trình x lý công vi c, Ch t ch, các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph có trách nhi m thông báo cho nhau nh ng v n quan tr ng ư c mình gi i quy t, v n liên quan n ngành, lĩnh v c c a Phó Ch t ch khác. i u 27. Trách nhi m c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trong vi c chu n b Phi u trình 1. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch trình Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph nh ng v n thu c ph m vi gi i quy t c a y ban nhân dân, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph nêu t i các i u 7, 9, 10, 11 và có th t c theo quy nh t i i u 34 c a Quy ch này. 2. Khi nh n ư c h sơ c a các cơ quan trình y ban nhân dân thành ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có nhi m v ki m tra h sơ v th t c, th th c, hình th c văn b n và l p Phi u trình gi i quy t công vi c, trình Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i v i d th o là văn b n quy ph m pháp lu t, sau khi thNm tra, th ng nh t ph i có ch ký t t c a Chánh Văn phòng ho c Phó Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : a) ThNm tra v m t th t c: N u h sơ trình không úng quy nh, trong 02 (hai) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ trình, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph tr l i h sơ và yêu c u Th trư ng cơ quan trình b sung h sơ theo quy nh;
 16. b) ThNm tra v th th c, hình th c văn b n d th o: N u th th c, hình th c văn b n không phù h p, chưa úng quy nh, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i h p v i cơ quan ch trì d th o hoàn ch nh l i; c) ThNm tra v n i dung và tính th ng nh t, h p pháp c a văn b n: Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có ý ki n thNm tra c l p v n i dung, tính th ng nh t, h p pháp c a văn b n; ng th i ph i h p v i cơ quan so n th o ch nh s a nh ng n i dung không úng, không phù h p trong văn b n d th o trư c khi trình y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n chưa th ng nh t ư c v i cơ quan so n th o, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ch trì t ch c h p v i cơ quan so n th o và các cơ quan liên quan th o lu n i n th ng nh t. Trư ng h p v n chưa th ng nh t, ư c b o lưu ý ki n và trình bày rõ nh ng ý ki n khác bi t i v i n i dung các văn b n c a các cơ quan trong Phi u trình, trình Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh; Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph không làm thay ho c t ý bác b ý ki n c a cơ quan so n th o văn b n. 3. Ch m nh t 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l , Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i thNm tra xong án: a) N u án ư c chuNn b úng yêu c u, ph m vi quy nh và úng th t c pháp lý thì Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c ưa ra H i ngh y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh; b) N u h sơ án chuNn b không t yêu c u quy nh, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ư c quy n ngh cơ quan ch trì án chuNn b l i. N u Th trư ng cơ quan ch trì án không nh t trí thì Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 28. X lý h sơ trình và thông báo k t qu 1. Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t công vi c thư ng xuyên, ch y u trên cơ s Phi u trình c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và các h sơ, tài li u c a cơ quan trình. 2. Ch m nh t sau 05 (năm) ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trình, Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph có ý ki n vào Phi u trình và chuy n l i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 3. Phương th c l y ý ki n b sung cho án và hoàn ch nh án: a) Tùy tính ch t c a án, Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph tr c ti p nghe Th trư ng cơ quan ch trì án, các cơ quan và cán b nghiên c u phát bi u ý ki n làm rõ thêm nh ng v n nêu trong án. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph thông báo cho Th trư ng cơ quan ch trì án chuNn b n i dung và t ch c bu i làm vi c; b) N u th y c n thi t, Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c phân công, t ch c h p v i Th trư ng các cơ quan liên quan nghe thêm ý ki n, trao i nh ng v n chưa nh t trí và ch o Th trư ng cơ quan ch trì án hoàn ch nh và trình l i y ban nhân dân thành ph . 4. i v i các án, văn b n thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , sau khi xem xét, Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c: a) Cho trình án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t ra phiên h p y ban nhân dân thành ph ; b) Yêu c u chuNn b thêm, n u xét th y án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t chưa t yêu c u trình ra phiên h p y ban nhân dân thành ph ;
 17. c) Cho phép áp d ng hình th c l y ý ki n các thành viên y ban nhân dân thành ph thông qua Phi u xin ý ki n ư c quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Quy ch này. 5. Trong th i h n 02 (hai) ngày làm vi c, k t khi có ý ki n ch o c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph v án, văn b n d th o, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph thông báo cho Th trư ng cơ quan trình: a) Trư ng h p ph i hoàn ch nh l i văn b n, Th trư ng cơ quan trình ph i hoàn ch nh văn b n d th o trình Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph trong th i gian s m nh t; b) Trư ng h p d th o văn b n ư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph thông qua, trong vòng 05 (năm) ngày làm vi c, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i h p v i cơ quan trình hoàn ch nh các n i dung c n thi t trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký ban hành. 6. Trong 20 (hai mươi) ngày làm vi c, k t khi nh n ư c y h sơ c a cơ quan trình, n u Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph chưa có ý ki n thì Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i xin ý ki n ch o c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph và thông báo cho cơ quan trình bi t rõ lý do. i u 29. T ch c các bu i h p, làm vi c c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph x lý công vi c thư ng xuyên 1. H p x lý công vi c thư ng xuyên: a) Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph t ch c h p x lý công vi c thư ng xuyên và nh ng công vi c ph c t p, c p bách, liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c; b) Vi c t ch c cu c h p c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph x lý công vi c thư ng xuyên th c hi n theo quy nh: - Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph d ki n n i dung, thành ph n, th i gian và a i m t ch c h p, phân công các cơ quan liên quan chuNn b các báo cáo trình bày t i cu c h p trình Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh; - Khi ư c s ng ý c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph có trách nhi m ch m nh t 02 (hai) ngày, g i gi y m i cùng tài li u h p n các thành ph n ư c m i; chuNn b a i m và các i u ki n ph c v , b o m an toàn cho cu c h p; ghi biên b n cu c h p (khi c n thi t có th ghi âm); sau cu c h p ra thông báo k t lu n c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; - Cơ quan ư c phân công chuNn b báo cáo có trách nhi m chuNn b k p th i, y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; chuNn b ý ki n gi i trình các v n liên quan n n i dung báo cáo; sau cu c h p, ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph hoàn ch nh án và d th o Thông báo k t lu n c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; - Cơ quan, t ch c, cá nhân ư c m i h p, có trách nhi m nd úng thành ph n và phát bi u ý ki n v nh ng v n liên quan; - Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph i u hành cu c h p th o lu n, x lý, gi i quy t d t i m t ng v n , công vi c; - T i cu c h p, ngư i ư c phân công báo cáo ch trình bày tóm t t báo cáo và nh ng v n c n th o lu n.
 18. 2. H p giao ban hàng tu n gi a Ch t ch, các Phó Ch t ch và Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : a) Ch t ch, các Phó Ch t ch và Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph h p giao ban hàng tu n vào sáng th hai và ngày th năm; b) N i dung cu c h p: Gi i quy t các v n thu c quy n quy t nh c a y ban nhân dân thành ph gi a hai phiên h p c a y ban nhân dân thành ph ho c xin ý ki n gi i quy t công vi c c n thi t liên quan n các ki n ngh c a cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n mà Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph chưa x lý ư c qua h sơ và Phi u trình c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và các v n khác do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh; c) Trư ng h p c n thi t có th m i m t s Ch t ch y ban nhân dân qu n -huy n, Th trư ng cơ quan chuyên môn có liên quan tham d phiên h p; d) Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch trì h p giao ban. Khi Ch t ch v ng m t, Phó Ch t ch Thư ng tr c thay m t Ch t ch ch trì h p giao ban; ) Vi c t ch c cu c h p giao ban, th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này. 3. H p, làm vi c v i Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n: a) M i năm m t l n, Ch t ch y ban nhân dân thành ph h p, làm vi c v i Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n nh n xét, ánh giá v tình hình th c hi n ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph trong năm; ph bi n nhi m v , k ho ch ch o i u hành c a y ban nhân dân thành ph năm t i; Thành ph n tham d g m các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n và Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph có liên quan (do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh), m i Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph , Ban Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các oàn th thành ph cùng d ; Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m tham d y các phiên h p thư ng kỳ nêu trên; n u vì lý do công tác không tham d ư c, ph i xin phép Ch t ch y ban nhân dân thành ph và c c p phó i thay, n u ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch p thu n; b) M i quý ít nh t m t l n, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph h p, làm vi c v i các cơ quan chuyên môn thu c lĩnh v c mình ph trách ki m tra, n m tình hình, ôn c th c hi n chương trình công tác và ch o nh ng v n phát sinh t xu t; c) Sáu tháng m t l n, Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c Ch t ch phân công h p liên t ch nh kỳ v i lãnh o các t ch c oàn th nhân dân thành ph ; d) nh kỳ m t tháng m t l n, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch trì h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; ) Khi c n thi t, Ch t ch y ban nhân dân thành ph tri u t p Th trư ng m t s cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân m t s qu n - huy n h p bàn gi i quy t các v n liên quan n các cơ quan, a phương ó; e) Vi c t ch c các cu c h p ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này.
 19. 4. Ngoài ra, tùy theo yêu c u ch o, i u hành, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph có các cu c h p chuyên khác. i u 30. T ch c h p c a các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n; m i Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph d h p và làm vi c 1. Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có quy n quy t nh t ch c các cu c h p, h i ngh trong ph m vi qu n lý c a c p mình th o lu n v ch c năng, nhi m v , công tác chuyên môn ho c t p hu n nghi p v . T t c các cu c h p, h i ngh ph i thi t th c và ư c t ch c ng n g n, ti t ki m theo úng quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, khi t ch c h i ngh có nhu c u m i lãnh o c a nhi u cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân quân - huy n, ph i báo cáo xin ý ki n và ư c s ng ý c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v n i dung, thành ph n, th i gian và a i m t ch c h i ngh . 3. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n khi có nhu c u m i Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph d h p ho c làm vi c ph i có văn b n ăng ký trư c v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ph i h p chuNn b n i dung, b trí l ch làm vi c và phân công chuyên viên theo dõi, ph c v . N u không ăng ký trư c thì Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph không b trí l ch làm vi c c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n c p bách, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph tr c ti p báo cáo và ch ng b trí th i gian Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph làm vi c v i cơ quan, ơn v , x lý k p th i v n phát sinh. 4. Th trư ng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n không c ho c y quy n cho chuyên viên làm vi c, báo cáo v i Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph , tr trư ng h p ư c Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ng ý ho c tri u t p ích danh. Chương 6 TH T C TRÌNH, BAN HÀNH VĂN B N i u 31. Th t c g i văn b n, trình gi i quy t công vi c 1. T t c các văn b n, t trình g i y ban nhân dân thành ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph i ư c vào s văn thư c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . Trư ng h p cán b , chuyên viên Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph nh n tr c ti p, ph i chuy n l i cho Phòng Hành chính (b ph n văn thư) làm th t c vào s văn thư. Vi c phát, chuy n văn b n, t trình ph i có ý ki n c a lãnh o Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trư c khi chuy n n a ch x lý theo thNm quy n. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t ch c l p danh m c văn b n, t trình theo v n , n i dung các cơ quan, ơn v mình theo dõi, ôn c quá trình x lý. 2 Các v n trình y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân thành ph u ph i m b o úng, các quy nh: a) Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ph i chuNn b y h sơ theo úng quy nh và ký t trình; n u y quy n cho c p Phó trình, thì ph i ch u trách nhi m v n i dung t trình và các văn b n khác có liên quan n t trình, do ngư i ư c y quy n ký;
 20. b) Có h sơ (tùy tính ch t v n mà quy nh tài li u c n có trong h sơ) và ph i ư c ăng ký t i văn thư c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph theo quy nh; c) Trư ng h p n i dung trình có liên quan n ch c năng c a các cơ quan khác, trong h sơ trình ph i có ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan; n u ã có văn b n xin ý ki n nhưng cơ quan liên quan chưa tr l i, trong h sơ trình ph i báo cáo rõ danh sách các cơ quan chưa có ý ki n; d) Các án, văn b n, t trình ngh gi i quy t công vi c ch g i 01 b n chính n 01 a ch là cơ quan có thNm quy n gi i quy t, n u c n g i n các cơ quan có liên quan bi t ho c ph i h p thì ch ghi tên cơ quan ó ph n cu i văn b n (m c nơi nh n). 3. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph không ư c trình y ban nhân dân thành ph ho c Ch t ch y ban nhân dân thành ph : a) Nh ng vi c không do Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, ngư i ng u t ch c, oàn th thành ph ho c c p Phó ư c y quy n ký trình; b) Nh ng v n mà n i dung thu c thNm quy n gi i quy t c a các thành viên y ban nhân dân thành ph , Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ã ư c phân công, phân c p qu n lý; c) Nh ng vi c do Th trư ng cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n, các t ch c, oàn th thành ph trình có liên quan n cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n khác mà không có ý ki n c a Th trư ng cơ quan ó, tr trư ng h p cơ quan trình h sơ ã có văn b n xin ý ki n cơ quan liên quan nhưng không nh n ư c văn b n tr l i. 4. Các cơ quan, t ch c khác không thu c ph m vi qu n lý hành chính c a y ban nhân dân thành ph , th t c g i văn b n n y ban nhân dân thành ph th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v công tác văn thư và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. Th t c g i văn b n c a cơ quan, t ch c nư c ngoài n y ban nhân dân thành ph th c hi n theo thông l qu c t . i u 32. án trình y ban nhân dân thành ph thu c cơ quan chuyên môn, cơ quan thu c y ban nhân dân thành ph , y ban nhân dân qu n - huy n nào thì ơn v ó ch trì án và ph i ch u trách nhi m n i dung và th i gian trình. i v i nh ng án l n, quan tr ng, có liên quan n nhi u cơ quan chuyên môn, nhi u y ban nhân dân qu n - huy n ho c có n i dung ph c t p thì Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh l p ra m t t ch c theo chương trình m c tiêu chuNn b ho c giao cho m t ơn v làm ch án. N u cơ quan ch trì án mu n thay i yêu c u, ph m vi, v n ho c th i h n trình án thì ph i báo cáo l i và ư c s ng ý c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ư c phân công ph trách lĩnh v c ó. i u 33. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan ch trì án 1. Ch u trách nhi m pháp lý v nh ng v n mà n i dung án c a cơ quan, ơn v mình trình y ban nhân dân thành ph . 2. Cung c p y các tài li u, h sơ có liên quan y ban nhân dân thành ph và các ngành có liên quan chuNn b tham gia óng góp cho d th o án. 3. Th trư ng cơ quan ch trì án m i Th trư ng cơ quan có liên quan n bàn vi c chuNn b án ho c c cán b tham gia xây d ng án. i v i nh ng án có liên quan n oàn th nhân dân nào thì ph i m i tham gia ho c h i ý ki n (b ng văn b n) lãnh o c a oàn th nhân dân ó.
Đồng bộ tài khoản