Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
90
lượt xem
9
download

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 95/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI, D ÁN, ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH C A THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 9 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17/10/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh nh s 201/2004/N -CP ngày 10/12/2004 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý ho t ng khoa h c xã h i và nhân văn; Căn c Ngh nh 127/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng khoa h c và công ngh ; Căn c Quy t nh s 97/2009/Q -TTg ngày 24/7/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành danh m c các lĩnh v c cá nhân ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh ; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 265/TTr- SKHCN ngày 15/5/2009 và Công văn s 364/CV-SKH&CN ngày 18/6/2009, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý các chương trình, tài, d án, án khoa h c và công ngh c a thành ph Hà N i". i u 2. U quy n cho Giám c S Khoa h c và Công ngh ban hành hư ng d n chi ti t th c hi n Quy ch này và các bi u m u ph c v ho t ng qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh thu c thNm quy n c a UBND Thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 70/1999/Q -UB ngày 20/8/1999 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành "Quy nh t m th i qu n lý các chương trình khoa h c và công ngh c p Thành ph ". TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Nguy n Th Th o QUY CH QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI D ÁN, ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH C A THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2009/Q -UBND ngày 24/8/2009 c a UBND thành ph Hà N i) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Quy ch này quy nh vi c qu n lý các chương trình, tài, d án, án khoa h c và công ngh có s d ng m t ph n ho c toàn b ngân sách Thành ph . 2. i tư ng áp d ng: a) T ch c, cá nhân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ch trì th c hi n các chương trình, tài, d án, án khoa h c và công ngh trên a bàn Hà N i có s d ng m t ph n ho c toàn b ngân sách Thành ph . b) Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh c a Thành ph Hà N i. i u 2. Gi i thích khái ni m 1. Chương trình khoa h c và công ngh là m t nhóm tài, d án khoa h c và công ngh ư c t p h p theo m t m c ích xác nh nh m th c hi n m c tiêu phát tri n khoa h c và công ngh c th ho c ng d ng trong th c ti n. 2. tài nghiên c u khoa h c là nhi m v khoa h c và công ngh nh m phát hi n quy lu t, mô t , gi i thích nguyên nhân v n ng c a s v t, hi n tư ng ho c sáng t o nguyên lý, nh ng gi i pháp, bí quy t, sáng ch ư c th hi n dư i các hình th c: tài nghiên c u cơ b n, tài nghiên c u ng d ng, tài tri n khai th c nghi m ho c k t h p c nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng và tri n khai th c nghi m, tài khoa h c xã h i và nhân văn, tài nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ... (sau ây g i t t là tài). 3. D án s n xu t th nghi m là nhi m v khoa h c và công ngh nh m ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và tri n khai th c nghi m th nghi m các gi i pháp, phương pháp, mô hình qu n lý kinh t - xã h i ho c s n xu t th quy mô nh nh m
 3. hoàn thi n công ngh m i, s n phNm m i trư c khi ưa vào s n xu t và i s ng (sau ây g i t t là d án). 4. D án khoa h c và công ngh là nhi m v khoa h c và công ngh , bao g m m t s tài nghiên c u khoa h c và m t s d án s n xu t th nghi m g n k t h u cơ, ng b ư c ti n hành trong m t th i gian nh t nh nh m gi i quy t các v n khoa h c và công ngh ch y u ph c v cho vi c s n xu t m t s n phNm ho c nhóm s n phNm tr ng i m, ch l c có tác ng nâng cao trình công ngh c a m t ngành, m t lĩnh v c và có nh hư ng l n n s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 5. án khoa h c và công ngh là nhi m v c thù c a Thành ph ư c ti n hành nh m ph c v ho t ng qu n lý và phát tri n khoa h c và công ngh . án ư c xây d ng trình c p có thNm quy n thNm nh, công b , phê duy t (sau ây g i t t là án). 6. Chuyên khoa h c và công ngh là m t v n khoa h c c n gi i quy t tr ng quá trình nghiên c u c a m t tài, d án, án nh m xác nh nh ng lu n i m khoa h c và ch ng minh nh ng lu n i m này b ng nh ng lu n c khoa h c, bao g m lu n c lý thuy t (cơ s lý lu n) và lu n c th c t (là k t qu kh o sát, i u tra, thí nghi m do chính tác gi th c hi n ho c trích d n công trình c a các ng nghi p khác). 7. Tuy n ch n là vi c l a ch n t ch c, cá nhân có năng l c và kinh nghi m t t nh t ch trì th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh thông qua vi c xem xét, ánh giá các h sơ ăng kí tham gia tuy n ch n theo nh ng yêu c u, tiêu chí nêu trong Quy ch này. 8. Xét ch n là vi c l a ch n t ch c, cá nhân th c hi n tài, d án, án khoa h c và công ngh thông qua vi c xem xét, ánh giá h sơ do t ch c, cá nhân có năng l c và i u ki n c n thi t ư c giao tr c ti p chuNn b , trên cơ s nh ng yêu c u tiêu chí nêu trong Quy ch này. i u 3. Các hành vi b c m 1. Hành vi ho t ng khoa h c và công ngh trái o c, thu n phong m t c c a dân t c; gây thi t h i n tài nguyên, môi trư ng và s c kho con ngư i, làm lây lan d ch b nh, gây h i cho ng, th c v t; l i d ng ho t ng khoa h c xuyên t c ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và phá ho i kh i i oàn k t toàn dân, ư c quy nh chi ti t t i i u 7 c a Ngh nh s 127/2004/N -CP. 2. Hành vi chi m o t k t qu ho t ng khoa h c và công ngh , s d ng k t qu ho t ng khoa h c và công ngh thu c quy n s h u c a cá nhân, t ch c khác nh m m c ích thu l i v v t ch t và tinh th n cho cá nhân, t ch c mình, ư c quy nh chi ti t t i i u 8 c a Ngh nh s 127/2004/N -CP. 3. Hành vi vi ph m v chuy n giao, chuy n như ng, cung c p thông tin v k t qu ho t ng khoa h c và công ngh ; vi ph m các quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu , ư c quy nh chi ti t t i i u 9 c a Ngh nh s 127/2004/N -CP.
 4. 4. Hành vi gian l n, gi m o, vi ph m quy nh v bí m t trong ho t ng khoa h c và công ngh , ư c quy nh chi ti t t i i u 10, i u 11 c a Ngh nh s 127/2004/N - CP. 5. Hành vi c n tr b t h p pháp ho t ng qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh ; không ăng kí, giao n p k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c, ư c quy nh chi ti t t i i u 12, i u 13 c a Ngh nh 127/2004/N -CP; các hành vi khác ư c quy nh t i i u 8 c a Lu t Khoa h c và Công ngh và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 6. tài, d án, án có cùng n i dung nghiên c u, tri n khai ăng ký nhi u nơi nh n thêm kinh phí. 7. Các cá nhân thành l p t ch c khoa h c và công ngh không ư c quy nh t i Quy t nh s 97/2009/Q -TTg ngày 24/7/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành danh m c các lĩnh v c cá nhân ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh . Chương II QUY TRÌNH XÁC NNH NHI M V VÀ TUY N CH N, XÉT CH N CÁC T CH C, CÁ NHÂN CH TRÌ TH C HI N TÀI, D ÁN, ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 4. Căn c xác nh nhi m v 1. Phù h p v i Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh Qu c gia; 2. Các Chương trình công tác c a Thành u ; Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i theo t ng giai o n và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i hàng năm c a Thành ph ; 3. Chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh c a Thành ph ; các Chương trình nghiên c u khoa h c và công ngh c p Thành ph ; 4. t hàng nghiên c u c a Lãnh o Thành ph , lãnh o các s , ngành, qu n, huy n, th xã nh m ph c v cho công tác lãnh o, qu n lý, i u hành và gi i quy t các v n kinh t - xã h i c a Thành ph ; 5. Xu t phát t yêu c u gi i quy t nh ng v n c p thi t v phát tri n kinh t xã h i, an ninh qu c phòng c a Thành ph ho c m t vùng, liên vùng có nh hư ng, tác ng n s phát tri n c a Th ô; 6. Các nhi m v t xu t phát sinh. i u 5. Yêu c u iv i tài, d án, án 1. iv i tài a) Giá tr th c ti n:
 5. - Tr c ti p ho c góp ph n gi i quy t v n c p thi t c a kinh t , xã h i, an ninh, qu c phòng c a Thành ph ; - Tác ng tích c c n s phát tri n c a ngành, lĩnh v c; góp ph n nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng qu n lý, s n xu t, kinh doanh, d ch v c a Thành ph ; - T o ti n cho vi c hình thành các ngành ngh m i, s n phNm ch l c góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t - xã h i theo hư ng hi n i, hi u qu và phát tri n b n v ng. b) Giá tr khoa h c, công ngh : - Gi i quy t ư c nh ng v n khoa h c, công ngh m i m c t ho c ti p c n trình tiên ti n c a khu v c ho c qu c t ; - Góp ph n nâng cao năng l c khoa h c v công ngh n i sinh c a Thành ph . c) Tính kh thi: - Các t ch c khoa h c và công ngh trong nư c có năng l c gi i quy t ư c trong kho ng th i gian không quá 2 năm, tr trư ng h p c bi t do yêu c u c a n i dung nghiên c u, song t i a không quá 3 năm; - Có kh năng huy ng s tham gia c a các t ch c khoa h c và công ngh , doanh nghi p, nhà khoa h c, nhà qu n lý'trong và ngoài nư c; - K t qu nghiên c u áp ng v i nhu c u và kh năng ti p nh n, tri n khai ng d ng c a xã h i. 2. i v i d án s n xu t th nghi m a) Yêu c u v công ngh : - Có tính m i, tính tiên ti n so v i công ngh ang có Vi t Nam, có kh năng thay th công ngh nh p khNu t nư c ngoài, khai thác h p lý tài nguyên hi n có; - Có tác ng nâng cao trình công ngh c a ngành, lĩnh v c s n xu t khi ư c áp d ng r ng rãi; - Công ngh ư c s d ng m b o tính h p pháp, không gây ô nhi m môi trư ng và có xu t x t m t trong các ngu n sau: + K t qu c a tài ã ư c H i ông Khoa h c và Công ngh c p t nh, thành ph tr lên ánh giá, nghi m thu và ki n ngh cho áp d ng vào th c t . + Sáng ch , gi i pháp h u ích, s n phNm khoa h c ã ư c ăng ký t i cơ quan có thNm quy n ho c ư c gi i thư ng khoa h c và công ngh và các ngu n khác.
 6. + K t qu khoa h c và công ngh t nư c ngoài ã ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh công nh n. - Ngoài nh ng trư ng h p trên mà d án s n xu t th nghi m có tính kh thi cao, mang l i hi u qu kinh t l n thì Giám c S Khoa h c và Công ngh thành l p H i ng khoa h c tư v n, xem xét vi c tri n khai th c hi n c a d án. b) Tính kh thi và hi u qu kinh t - xã h i: - Có th trư ng tiêu th s n phNm thuy t minh rõ v kh năng th trư ng tiêu th , phương th c chuy n giao và thương m i hoá các s n phNm c a d án); - Có kh năng huy ng nhân l c, tài chính và cơ s v t ch t t các ngu n khác nhau th c hi n d án. 3. iv i án khoa h c và công ngh : a) xu t ư c phương án, gi i pháp, cơ ch , chính sách, văn b n pháp quy góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng qu n lý và phát tri n khoa h c và công ngh c a Thành ph . b) Phù h p v i c thù, th m nh c a Th ô. c) Có kh năng huy ng s tham gia c a các t ch c khoa h c và công ngh , doanh nghi p, nhà khoa h c, nhà qu n lý trong và ngoài nư c. d) K t qu th c hi n án áp ng v i nhu c u và kh năng ti p nh n, tri n khai ng d ng c a xã h i. i u 6. Trình t xác nh danh m c tài, d án Căn c các yêu c u ư c quy nh t i i u 4 c a Quy ch này và các yêu c u c p thi t t th c ti n, S Khoa h c và Công ngh ti n hành xây d ng danh m c tài, d án hàng năm theo các bư c sau: 1. H i ng Khoa h c và Công ngh Th ô xu t m c tiêu và xác nh các hư ng nghiên c u ưu tiên trong năm, S Khoa h c và Công ngh công b trên các phương ti n thông tin i chúng và g i t i t t c các s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã các trư ng i h c, các vi n nghiên c u, các ơn v ho t ng khoa h c và công ngh , các doanh nghi p trên a bàn xin ý ki n góp ý. ng th i trình Thư ng tr c Thành u , U ban nhân dân Thành ph xin ý ki n ch o và nh n các n i dung t hàng nghiên c u khoa h c b sung c a lãnh o Thành ph . 2. Căn c ý ki n ch o c a lãnh o Thành ph và góp ý c a các ơn v , S Khoa h c và Công ngh xây d ng hư ng d n k ho ch khoa h c công ngh g i t i t t c các s ban, ngành, qu n, huy n, th xã các trư ng i h c, các vi n nghiên c u các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p trên a bàn Thành ph và ăng t i n i dung trên các phương ti n thông tin i chúng.
 7. 3. Ngay sau khi hư ng d n k ho ch khoa h c và công ngh hàng năm ư c công b , S Khoa h c và Công ngh t ch c ti p nh n h sơ ăng ký th c hi n tài, d án t i b ph n "m t c a" c a S Khoa h c và Công ngh . i u 7. tài, d án " t hàng" 1. Các tài, d án ư c t hàng tr c ti p t Thành u và U ban nhân dân Thành ph ư c l p thành danh m c ưu tiên ưa vào k ho ch. Các tài, d án lo i này s ư c giao tr c ti p cho nhà khoa h c nghiên c u ho c t ch c h i ng tuy n ch n ch nhi m th c hi n. 2. tài, d án do các s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã khi có yêu c u nghiên c u ph i ghi rõ m c tiêu, n i dung và yêu c u s n phNm c n t. S Khoa h c và Công ngh tham kh o ý ki n c a các ngành liên quan, các Ban Ch nhi m Chương trình Khoa h c và Công ngh trư c khi ưa vào k ho ch hàng năm và t ch c H i ng xét duy t như nh ng tài, d án khác. 3. Nh ng tài thu c lo i t i m t và tuy t m t v an ninh, qu c phòng, và m t s ngành khác có quy nh m t ph i ư c ưa vào danh m c riêng. i u 8. tài, d án, án phát sinh 1. Các tài d án, án phát sinh trong th c ti n có tính c p thi t, Giám c S Khoa h c và Công ngh ư c quy n t hàng tr c ti p ho c t ch c H i ng tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì và c p kinh phí th c hi n. 2. T ng kinh phí c a các tài, d án, án b sung ngoài k ho ch không vư t quá 30% t ng kinh phí ư c duy t cho nghiên c u khoa h c hàng năm. N u kinh phí tài, d án, án b sung l n hơn 300 tri u ng ( i v i 01 tài thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn) và 1 t ng ( i v i 01 tài, 01 d án, 01 án thu c lĩnh v c khoa h c t nhiên và khoa h c công ngh ) thì ph i xin ý ki n ch p thu n c a U ban nhân dân Thành ph . Sau khi ư c U ban nhân dân Thành ph ch p thu n, S Khoa h c và Công ngh t ch c xét duy t như nh ng tài, d án, án khác. 3. Giám c S Khoa h c và Công ngh ư c ký k t h p tác v i các S Khoa h c và Công ngh và các t ch c khoa h c khác trong toàn qu c nghiên c u và tri n khai các tài, d án, án ph c v phát tri n vùng, mi n và c nư c. Trong trư ng h p c n thi t, ư c s ng ý c a U ban nhân dân Thành ph , Giám c S ư c quy n ký k t v i các t ch c khoa h c và công ngh nư c ngoài, theo quy nh c a pháp lu t và i u ư c qu c t mà Vi t Nam kí k t ho c tham gia, trên nguyên t c các bên u có l i. i u 9. Tuy n ch n, xét ch n các t ch c, cá nhân ch trì tài, d án, án 1. i u ki n tham gia tuy n ch n, xét ch n: a) Các t ch c có tư cách pháp nhân, có ch c năng ho t ng phù h p v i lĩnh v c chuyên môn c a tài, d án, án có quy n tham gia tuy n ch n, xet ch n ch trì th c hi n.
 8. b) Cá nhân ăng ký tuy n ch n, xét ch n làm ch nhi m tài, d án, án ph i áp ng ng th i các yêu c u sau: - Là nhà khoa h c, nhà nghiên c u, nhà qu n lý có trình t i h c tr lên và có chuyên môn phù h p, ang ho t ng trong cùng lĩnh v c khoa h c và công ngh c a tài, d án, án trong 4 năm g n ây tính n th i i m n p h sơ; -B o m th i gian ch trì th c hi n tài, d án, án. c) Cá nhân không ư c tham gia ăng ký tuy n ch n, xét ch n làm ch nhi m tài d án, án n u thu c m t trong các trư ng h p sau: - Tính n th i i m xet h sơ mà ang làm ch nhi m t 1 tài, d án, án c p Thành ph tr lên; - Trong th i gian 3 năm tr v trư c tính n th i i m xét h sơ ã là ch nhi m tài, d án, án c p Thành ph tr lên nhưng không hoàn thành kh i lư ng công vi c ho c tài, d án, án b H i ng nghi m thu ánh giá m c "Không t"; - Vi ph m quy nh hi n hành v ánh giá nghi m thu tài, d án, án c p Thành ph . 2. Trình t tuy n ch n: a) Thông báo tuy n ch n; b) Nh n H sơ c a các t ch c, cá nhân ăng ký tuy n ch n; c) M h sơ; d) T ch c H i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ tuy n ch n; ) Phê duy t và thông báo k t qu tuy n ch n. 3. Trình t xét ch n: a) S Khoa h c và Công ngh t ng h p danh m c tài, d án g i các Ban ch nhi m chương trình xin ý ki n; b) Trên cơ s k t qu tư v n c a Ban ch nhi m chương trình, Giám c S Khoa h c và Công ngh thành l p các H i ng khoa h c và công ngh tư v n xét ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài, d án; c) T ng h p trình U ban nhân dân Thành ph ra quy t nh giao k ho ch khoa h c và công ngh . 4. B h sơ ăng ký tham gia tuy n ch n, xét ch n: a) ơn ăng ký ch trì th c hi n tài, d án, án theo bi u m u quy nh;
 9. b) Thuy t minh tài, d án, án theo m u quy nh; c) Tóm t t ho t ng khoa h c và công ngh c a t ch c ăng ký ch trì tài, d án, án theo m u quy nh; d) Lý l ch khoa h c c a cá nhân ăng ký ch trì và các cá nhân ăng ký th c hi n chính theo m u quy nh; ) Văn b n xác nh n ng ý c a các t ch c và cá nhân tham gia ph i h p th c hi n tài, d án, án; e) Văn b n xác nh n ng ý c a các t ch c ăng ký ng d ng k t qu nghiên c u vào th c ti n. M i văn b n trong b H sơ ph i có d u c a t ch c và ch ký c a cá nhân tương ng như quy nh trên t ng bi u m u. 5. Phương th c ánh giá: vi c ánh giá các H sơ tuy n ch n, xét ch n ư c th c hi n thông qua H i ng khoa h c và công ngh b ng phương pháp ch m i m theo thang i m 100. Tiêu chí ánh giá và b ng ch m i m c th th c hi n theo hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh . 6. án không áp d ng phương th c tuy n ch n, Giám c S Khoa h c và Công ngh căn c yêu c u, n i dung c a án và ch c năng, nhi m v , năng l c c a t ch c, cá nhân ch trì t ng h p trình U ban nhân dân Thành ph giao k ho ch th c hi n. i u 10. i u ki n trúng tuy n và phê duy t k t qu tuy n ch n, xét ch n 1. i u ki n trúng tuy n: a) T ch c và cá nhân ư c ngh trúng tuy n là t ch c, cá nhân có H sơ áp ng ng th i các i u ki n sau ây: - ư c x p h ng cao nh t theo k t qu t i kho n 5 i u 9 c a Quy ch này; - Có t ng s i m trung bình ph i t t i thi u là: + i v i tài khoa h c xã h i và nhân văn: có t ng s i m trung bình c a các tiêu chí t 70/100 i m tr lên, trong ó i m trung bình c a ph n n i dung thuy t minh tài, t t i thi u 60/80 i m và i m trung bình c a ph n năng l c và kinh nghi m c a t ch c, cá nhân th c hi n tài, t t i thi u 10/20 i m; + i v i tài nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh : có t ng s i m trung bình c a các tiêu chí t 70/100 i m tr lên, trong ó i m trung bình c a t ng tiêu chí không dư i 3 i m; + i v i d án s n xu t th nghi m: Có t ng s i m trung bình c a các tiêu chí t 65/100 i m tr lên, trong ó i m trung bình c a t ng tiêu chí không dư i 3 i m.
 10. b) Cá nhân ng th i ăng ký n p h sơ ch trì t 2 tài, d án c p Thành ph tr lên, n u các H sơ ăng ký tham gia tuy n ch n, xét ch n ư c ngh trúng tuy n theo quy nh t i kho n 1 i u này thì ch ư c l a ch n ch trì 01 tài ho c 01 d án. Y ki n l a ch n ph i ư c g i b ng văn b n v S Khoa h c và Công ngh xem xét quy t nh. c) Trong trư ng h p t ch c, cá nhân ư c ngh trúng tuy n t ch i không ch trì th c hi n tài, d án thì t ch c, cá nhân có H sơ có i u ki n trúng tuy n x p h ng ti p theo s ư c S Khoa h c và Công ngh xem xét l a ch n thay th . d) Trong trư ng h p c n thi t, S Khoa h c và Công ngh ti n hành ki m tra th c t cơ s v t ch t - k thu t, nhân l c và năng l c c a t ch c ư c ngh trúng tuy n trư c khi trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. 2. Phê duy t k t qu tuy n ch n, xét ch n: a) Trên cơ s k t qu làm vi c c a H i ng, S Khoa h c và Công ngh t ng h p theo m u quy nh và trình U ban nhân dân Thành ph ra Quy t nh giao k ho ch. b) Căn c Quy t nh giao k ho ch c a U ban nhân dân Thành ph , S Khoa h c và Công ngh thông báo k t qu tuy n ch n, xét ch n n t ch c, cá nhân trúng tuy n. Chương III KI M TRA, ÁNH GIÁ, NGHI M THU TÀI, D ÁN, ÁN VÀ THANH LÝ H P NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 11. Ch ki m tra 1. nh kỳ S Khoa h c và Công ngh t ch c ki m tra ti n th c hi n tài, d án, án theo thuy t minh và h p ng khoa h c và công ngh ã ư c phê duy t, ký k t. Thành ph n oàn do Giám c S Khoa h c và Công ngh quy t nh thành l p, trong ó có ít nh t 2 thành viên ã tham gia H i ng khoa h c và công ngh tư v n tuy n ch n, xét ch n u vào c a tài, d án ó. 2. Trư ng h p c n thi t, Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh ki m tra t xu t vi c th c hi n tài, d án, án khoa h c và công ngh . 3. tài, d án, án ch ư c c p ti p kinh phí th c hi n khi ư c oàn ki m tra xác nh n ã th c hi n úng ti n theo thuy t minh và h p ng ã ư c phê duy t, ký k t. i u 12. i u ch nh n i dung, kinh phí, ti n th c hi n 1. Theo yêu c u công vi c th c t , t ch c ch trì, ch nhi m tài, d án, án ư c quy n i u ch nh d toán kinh phí gi a các n i dung trong ph m vi t ng d toán kinh phí ư c giao khoán c a tài, d án, án nhưng không làm thay i m c tiêu c a tài, d án, án.
 11. 2. Trên cơ s xu t b ng văn b n c a t ch c ch trì, ch nhi m tài, d án, án, S Khoa h c và Công ngh xem xét quy t nh i u ch nh m t s n i dung, ti n , kinh phí gi a các n i dung trong thuy t minh ã dư c phê duy t. 3. Trong quá trình th c hi n, tài, d án, án g p các trư ng h p b t kh kháng (thiên tai, ho ho n, chi n tranh, d ch b nh...), c n ph i i u ch nh kinh phí, S Khoa h c và Công ngh xem xét trình U ban nhân dân Thành ph quy t nh. 4. Quy t nh i u ch nh và các văn b n liên quan n vi c i u ch nh là b ph n c a h p ng khoa h c và công ngh . i u 13. Ch m d t th c hi n tài, d án, án 1. Trên cơ s ki m tra th c t , S Khoa h c và Công ngh xem xét quy t nh ch m d t th c hi n tài, d án, án trong các trư ng h p sau: a) Trong quá trình th c hi n, tài, d án, án g p các trư ng h p b t kh kháng thiên tai, ho ho n, chi n tranh, d ch b nh... d n n không th hoàn thành. b) Vi ph m h p ng không m b o các i u ki n th c hi n h p ng, th c hi n không úng n i dung nghiên c u theo thuy t minh và h p ng ã phê duy t, ký k t; s d ng kinh phí sai m c ích. c) Ch nhi m tài, d án, án, t ch c ch trì không năng l c t ch c nghiên c u; hư ng nghiên c u b b t c; không còn nhu c u nghiên c u. 2. Căn c quy t nh ch m d t th c hi n tài, d án, án, các bên tham gia h p ng th c hi n các th t c thanh lý h p ng theo các i u kho n c a h p ng ã ký k t gi a các bên và theo quy nh c a pháp lu t v h p ng. i u 14. ánh giá, nghi m thu k t qu th c hi n tài, d án, án 1. Trình t ánh giá, nghi m thu tài, d án, án ư c ti n hành theo 2 bư c: a) Bư c 1: ánh giá c p cơ s là bư c chuNn b ánh giá, nghi m thu chính th c, ư c ti n hành trư c th i h n k t thúc h p ng khoa h c và công ngh , ch m nh t là vào th i i m k t thúc h p ng khoa h c và công ngh , nh m xem xét các i u ki n ưa ra ánh giá, nghi m thu chính th c; b) Bư c 2: ánh giá nghi m thu c p Thành ph là bư c ánh giá, nghi m thu chính th c, ư c ti n hành ch m nh t không quá 45 ngày sau th i h n k t thúc h p ng khoa h c và công ngh , nh m ánh giá toàn di n k t qu c a tài, d án, án so v i thuy t minh và h p ng khoa h c và công ngh ã ư c phê duy t, kí k t. 2. Tiêu chuNn và thang i m ánh giá, x p lo i tài, d án, án khoa h c và công ngh trong phiên h p c a H i ng ánh giá nghi m thu c p cơ s và c p Thành ph th c hi n theo hư ng d n c a S khoa h c và công ngh . 3. S Khoa h c và Công ngh căn c vào ý ki n ánh giá, x p lo i và ki n ngh c a H i ng xem xét, quy t nh công nh n k t qu c a tài, d án, án.
 12. 4. Trư ng h p c n thi t, ngoài ý ki n ánh giá, x p lo i c a H i ng, S Khoa h c và Công ngh có th l y ý ki n chuyên gia ngoài H i ng ánh giá, nghi m thu, b o m vi c công nh n k t qu c a tài, d án, án ư c chính xác khách quan. 5. tài, d án, án có th i gian th c hi n trên m t năm, vào th i i m k t thúc năm ngân sách, t ch c, cá nhân ch trì th c hi n ph i ti n hành t ng k t năm ánh giá kh i lư ng, ch t lư ng các nhi m v ã ti n hành (theo thuy t minh và h p ng ã ư c phê duy t, ký k t) và l p d toán kinh phí chi ti t cho năm ti p theo. i u 15. X lý, công nh n k t qu ánh giá, nghi m thu c p Thành ph và thanh lý h p ng khoa h c và công ngh 1. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày k t ngày có k t qu ánh giá, x p lo i c a H i ng ánh giá nghi m thu c p Thành ph , t ch c ch trì và ch nhi m tài, d án, án có trách nhi m: a) iv i tài, d án, án ư c x p lo i " t" tr lên. - B sung, hoàn thi n h sơ ánh giá, nghi m thu c p Thành ph theo ý ki n c a H i ng; - Ti n hành vi c ki m kê, bàn giao tài s n, th c hi n vi c thanh, quy t toán tài theo quy nh hi n hành; - G i h sơ ánh giá, nghi m thu ã ư c hoàn thi n và các gi y xác nh n vi c ki m kê, bàn giao tài s n, thanh quy t toán t i S Khoa h c và Công ngh xem xét công nh n k t qu th c hi n tài, d án, án. b) i v i tài, d án, án x p lo i không t, ư c H i ng ki n ngh cho nghi m thu l i, t ch c ch trì, ch nhi m tài, d án, án có công văn g i ngh S Khoa h c và Công ngh gia h n th i gian s a ch a, hoàn thi n và làm l i th t c ánh giá, nghi m thu c p Thành ph . 2. Trong th i h n ch m nh t 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ và các gi y xác nh n vi c bàn giao k t qu th c hi n tài, d án, án c a Ch nhi m tài, d án, án, S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m: a) i v i tài, d án, án ư c H i ng x p lo i t " t" tr lên: S Khoa h c và Công ngh xem xét, ra quy t nh công nh n k t qu th c hi n. b) Trư ng h p tài, d án, án x p lo i không t và ư c H i ng ánh giá nghi m thu c p thành ph ki n ngh cho nghi m thu l i, S Khoa h c và Công ngh xem xét, quy t nh vi c gia h n s a ch a, hoàn thi n trong th i gian t i a 60 ngày k t ngày có k t lu n c a H i ng; c) Trư ng h p tài, d án, án x p lo i không t và H i ng không ki n ngh cho nghi m thu l i ho c tài, d án, án ưa vào ánh giá, nghi m thu c p Thành ph l n th hai mà v n không t, S Khoa h c và Công ngh xem xét, ra quy t nh x lý v kinh phí tài, d án, án theo quy nh hi n hành c a Pháp lu t.
 13. 3. Ch m nh t 30 ngày k t ngày S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh công nh n k t qu th c hi n tài, d án, án, các bên tham gia ký k t h p ng khoa h c và công ngh ti n hành thanh lý h p ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Chương IV GIAO N P, ĂNG KÝ, CÔNG B , S D NG, NG D NG K T QU NGHIÊN C U VÀO TH C T i u 16. Giao n p, công b k t qu th c hi n tài, d án, án 1. T ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài, d án, án có s d ng ngân sách Thành ph , trong th i gian 60 ngày k t ngày có quy t nh công nh n k t qu ph i ti n hành giao n p, k t qu nghiên c u v i S Khoa h c và Công ngh , ng th i ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh t ch c công b k t qu nghiên c u trên các phương ti n thông tin i chúng. 2. S Khoa h c và Công ngh t ch c ưa thông tin v n i dung và tóm t t k t qu nghiên c u trên các n phNm, Website c a S và C ng thông tin i n t c a Thành ph ng th i t ch c lưu gi k t qu nghiên c u, các tài li u liên quan ph bi n, bàn giao k t qu nghiên c u ng d ng vào th c t . i u 17. S h u trí tu i v i các k t qu nghiên c u 1. Xác nh quy n s h u trí tu i v i các k t qu nghiên c u a) K t qu nghiên c u c a t t c các tài, d án s d ng 100% kinh phí t ngân sách Thành ph u thu c quy n s h u c a U ban nhân dân Thành ph . Khi xác l p quy n s h u trí tu , S Khoa h c và Công ngh là cơ quan ư c UBND Thành ph giao trách nhi m ng tên ch th quy n s h u trí tu ; b) Nh ng tài, d án s d ng m t ph n kinh phí t ngân sách Thành ph n u không có tho thu n khác thì các k t qu nghiên c u và các i tư ng quy n s h u trí tu phát sinh thu c quy n s h u chung c a các bên tham gia óng góp kinh phí. Ph n s h u ư c xác nh theo t l óng góp c a các bên; c) Các t ch c, cá nhân n u ti n hành xác l p quy n s h u trí tu i v i k t qu nghiên c u phát sinh t vi c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Thành ph thì ư c U ban nhân dân Thành ph h tr chi phí xác l p quy n s h u trí tu ; d) Vi c xác nh quy n s h u i v i các k t qu nghiên c u và i tư ng quy n s h u trí tu phát sinh ph i ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t dân s và Lu t S h u trí tu , ng th i ph i ư c th hi n trong b n h p ng khoa h c và công ngh gi a các bên. 2. Vi c xác l p quy n s h u trí tu ; khai thác s d ng và chuy n giao quy n s h u trí tu ; b o v quy n s h u trí tu ; phân chia l i nhu n th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t.
 14. i u 18. S d ng thông tin k t qu nghiên c u c a các nhi m v khoa h c và công ngh ã ăng ký 1. i v i các k t qu nghiên c u không thu c tài li u m t, t ch c, cá nhân ư c ti p c n, tìm hi u và s d ng thông tin theo n i quy c a S Khoa h c và Công ngh . 2. i v i các k t qu nghiên c u thu c tài li u m t, t ch c, cá nhân s d ng thông tin ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c, ph i có gi y t tuỳ thân kèm theo gi y gi i thi u c a cơ quan ghi rõ n i dung, yêu c u s d ng thông tin và ph i ư c Giám c S Khoa h c và Công ngh ng ý. 3. T ch c, cá nhân s d ng thông tin c a k t qu nghiên c u ph i thanh toán các chi ph d ch v thông tin thư vi n theo quy nh và tuân th pháp lu t quy nh v s h u trí tu . i u 19. Khuy n khích ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh vào th c ti n Các cơ quan, ơn v , doanh nghi p óng trên a bàn Th ô ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh i m i qu n lý, nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh ư c hư ng các ưu ãi sau: 1. ư c Thành ph h tr kinh phí t ch c ng d ng, c th là: a) N i dung chi: - Kinh phí xây d ng phương án t ch c ng d ng; - H tr kinh phí chuy n giao, ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh vào th c t . - Kinh phí t ch c h i ngh , ào t o, t p hu n cán b tr c ti p tham gia ng d ng k t qu ; - Kinh phí t ch c i u tra, kh o sát, ánh giá k t qu t ch c ng d ng... b) Ngu n kinh phí: Các kho n kinh phí trên ư c trích t ngu n kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh c a Thành ph giao cho S Khoa h c và Công ngh hàng năm; nh m c chi th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. ư c ch nhi m tài hư ng d n n i dung, quy trình, phương th c th c hi n và ánh giá k t qu ng d ng... 3. ư c S Khoa h c và Công ngh cung c p thông tin mi n phí ph c v cho vi c t ch c ng d ng. Chương V T CH C, QU N LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI, D ÁN, ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH
 15. i u 20. Trách nhi m, quy n h n c a S Khoa h c và Công ngh 1. Là u m i, trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t các nhi m v khoa h c và công ngh hàng năm và các chương trình, k ho ch dài h n. 2. T ch c tuy n ch n, xét ch n các t ch c, cá nhân ch trì th c hi n các tài, d án, án c a Thành ph . Theo dõi, ki m tra th c hi n, t ch c ánh giá, nghi m thu, lưu tr , công b k t qu nghiên c u và tri n khai ng d ng vào th c t . 3. Quy t nh thành l p Ban ch nhi m các Chương trình khoa h c và công ngh c p Thành ph , các H i ng tư v n xác nh nhi m v , H i ng khoa h c và công ngh ánh giá nghi m thu tài, d án, án. i u 21. T ch c, qu n lý các chương trình khoa h c và công ngh c p Thành ph 1 T ch c b máy qu n lý chương trình: a) M i Chương trình có m t Ban ch nhi m v i t ng s không quá 15 ngư i, bao g m Ch nhi m, phó ch nhi m, các U viên, U viên thư ký và t thư ký. b) Ch nhi m chương trình là cán b khoa h c có trình chuyên môn cao, có uy tín khoa h c, ư c tín nhi m trong gi i chuyên môn, có i u ki n m ương vi c ch o chương trình. Các thành viên khác c a Ban ch nhi m bao g m các nhà khoa h c, nhà qu n lý, nhà doanh nghi p có chuyên môn phù h p. U viên thư ký là chuyên viên c a S Khoa h c và Công ngh giúp ch nhi m chương trình m b o các th t c và ch c n thi t cho công tác qu n lý c a chương trình phù h p v i quy nh c a Nhà nư c. c) Nhi m kỳ ho t ng c a Ban ch nhi m chương trình là 5 năm. Trong th i gian này, n u th y c n thi t, S Khoa h c và Công ngh có th b sung ho c mi n nhi m m t s thành viên Ban ch nhi m chương trình. 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban ch nhi m chương trình: a) Căn c chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh Th ô, xây d ng m c tiêu và n i dung ho t ng c a Chương trình theo k ho ch 5 năm và hàng năm; b) Xây d ng các m c tiêu, nh hư ng nghiên c u và d ki n s n phNm c a các nhi m v khoa h c và công ngh c th hàng năm; c) T ch c theo dõi tình hình th c hi n tài, d án, án trong ph m vi chương trình, tham gia tư v n tuy n ch n, xét ch n, ánh giá, nghi m thu tài, d án án và giúp Giám c S Khoa h c và Công ngh i u hành các ho t ng c a chương trình; d) Ch nhi m chương trình tri u t p và ch trì các phiên h p c a Ban ch nhi m chương trình, chuNn b n i dung các v n ưa ra th o lu n t i các phiên h p c a Ban ch nhi m, t ng h p và th ng nh t các ý ki n c a các thành viên trong Ban ch
 16. nhi m, xây d ng các báo cáo v tình hình ho t ng c a các chương trình hàng năm và 5 năm. Khi c n thi t, Ch nhi m chương trình có th t ch c h p m r ng v i s tham gia c a các nhà khoa h c, nhà s n xu t kinh doanh và i di n các cơ quan qu n lý có liên quan óng góp ý ki n cho vi c xây d ng nhi m v và tri n khai chương trình. ) U viên thư ký giúp ch nhi m chương trình chuNn b n i dung chương trình, i u ki n và phương ti n làm vi c cho các kỳ h p và ho t ng c a Ban ch nhi m chương trình, ghi biên b n các kỳ h p và t ng h p, xây d ng các báo cáo theo ch c năng, nhi m v c a Ban ch nhi m chương trình. e) Các thành viên trong Ban ch nhi m chương trình ư c hư ng ph c p trách nhi m theo quy nh c a U ban nhân dân Thành ph . Chi phí cho ho t ng c a Ban ch nhi m các chương trình do S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m theo quy nh hi n hành. i u 22. Trách nhi m và quy n h n c a t ch c ch trì th c hi n tài, d án, án 1. Ch u trách nhi m v n i dung c a tài, d án, án ư c giao; 2. Cùng ch nhi m tài, d án, án ký k t v i cơ quan ư c giao k ho ch khoa h c và công ngh h p ng th c hi n tài, d án, án. 3. Cùng ch nhi m tài, d án, án th c hi n y , nghiêm ch nh các cam k t trong h p ng v : a) Cơ s v t ch t (trang thi t b , nhà xư ng phương ti n) và nhân l c; b) i u ph i k ho ch, ti n th c hi n tài, d án, án; c) Các i u kho n khác thu c trách nhi m c a T ch c ch trì. 4. Qu n lý kinh phí ư c c p, c p và úng ti n kinh phí t các ngu n kinh phí ã cam k t trong h p ng; t ch c u th u, mua s m và qu n lý trang b , thi t b c a tài, d án, án theo quy nh hi n hành. 5. nh kỳ 6 tháng 1 l n ho c t xu t theo yêu c u, báo cáo v i S Khoa h c và Công ngh theo quy nh. T o i u ki n thu n l i và cung c p y thông tin cho các cơ quan qu n lý trong vi c giám sát, ki m tra, thanh tra i v i tài, d án, án. 6. T ch c qu n lý, khai thác, chuy n giao các k t qu c a tài, d án, án và ư c hư ng các quy n l i t các ho t ng trên theo quy nh c a pháp lu t. Ph i h p nghiên c u, cung c p, trao i thông tin v i t ch c, cá nhân th c hi n các nhi m v khoa h c khác có liên quan nh m khai thác ti m năng, th m nh và h tr l n nhau trong ho t ng khoa h c và công ngh , tránh ch ng chéo, lãng phí. 7. Ch u trách nhi m lưu gi , công b và b o m t các tin, tài li u, s n phNm nghiên c u có liên quan t i bí m t qu c gia theo quy nh hi n hành. Các k t qu c a tài, d
 17. án, án ư c ghi nh n, làm căn c xem xét cho t ch c ư c ch trì ho c tham gia th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a Thành ph . i u 23. Trách nhi m và quy n h n c a ch nhi m tài, d án, án 1. Ch nhi m tài, d án, án ch u trách nhi m v tính trung th c, giá tr khoa h c, trình nghiên c u và hi u qu c a k t qu nghiên c u tài, d án, án; có ăng ký sáng ch t k t qu c a tài, d án, án; có phương án ng d ng k t qu ho c phương án thương m i hoá s n phNm t k t qu c a tài, d án, án. 2. Ch ng s d ng kinh phí úng m c ích, úng ch , có hi u qu theo n i dung c a h p ng; th c hi n thanh, quy t toán kinh phí c a tài, d án, án theo quy nh hi n hành. 3. Ki m tra, ôn c các t ch c, cá nhân tham gia ph i h p trong vi c th c hi n tài, d án, án theo h p ng. Th c hi n báo cáo 6 tháng m t l n và báo cáo t xu t v tình hình tri n khai nhi m v , s d ng kinh phí c a tài, d án, án. 4. Th c hi n vi c công b , giao n p, chuy n giao k t qu th c hi n tài, d án, án theo quy nh hi n hành. Ph i h p v i cơ quan ư c giao k ho ch, ơn v ng d ng ng d ng, chuy n giao, nhân r ng k t qu nghiên c u vào th c t và ư c hư ng các quy n l i t ho t ng này theo quy nh c a pháp lu t. 5. ư c quy n khi u n i lên cơ quan qu n lý nhà nư c các c p có thNm quy n v các v n liên quan n vi c th c hi n tài, d án, án ư c giao theo quy nh c a Pháp lu t. i u 24. Trách nhi m, quy n h n và nguyên t c làm vi c c a H i ng khoa h c và công ngh tư v n tuy n ch n, xét ch n, ánh giá nghi m thu (g i t t là H i ng). 1. H i ng có t 7 - 9 thành viên, do Giám c S Khoa h c và Công ngh quy t nh thành l p. Thành viên c a H i ng ph i là các chuyên gia khoa h c và công ngh , nhà qu n lý, có trình chuyên môn phù h p và am hi u sâu trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ư c giao tư v n. 2. H i ng có 1 ch t ch, có th có m t ho c hai phó ch t ch, có hai u viên ph n bi n, m t u viên thư ký, các u viên khác và i di n c a cơ quan ng d ng k t qu nghiên c u. S cán b qu n lý không vư t quá 1/3 s thành viên trong H i ng. i v i nh ng tài, d án, án l n (Có kinh phí trên 500 tri u ng) trong trư ng h p c n thi t có th có 2 ph n bi n kín do Giám c S Khoa h c và Công ngh ch nh. 3. i v i m i tài, d án, thành ph n H i ng t khi tuy n ch n, xét duy t n khi nghi m thu ( c bi t là u viên ph n bi n) ư c gi c nh, n u thay i thì s lư ng thành viên thay i không vư t quá 2/3 s thành viên ban u. 4. Ch t ch H i ng, phó ch t ch, các u viên H i ng có trách nhi m ánh giá khách quan, trung th c cương tài, d án (Thuy t minh khoa h c và công ngh ), k t qu c a tài, d án. H i ng làm vi c công khai, minh b ch và ch u trách
 18. nhi m v n i dung ánh giá c a mình. Các thành viên c a h i ng ph i có ý ki n nh n xét, ánh giá tài, d án b ng văn b n trong m i l n h p. 5. M i thành viên H i ng ph i ư c cung c p H sơ c a tài, d án, án tuỳ theo m i l n h p tuy n ch n, xét duy t, giám nh hay nghi m thu và ph i có th i gian nghiên c u, ít nh t là 05 ngày. 6. Nh ng ngư i tham gia ch ch t trong tài, d án, án, nh ng ngư i thu c gia ình (cha, m , v , ch ng, con) c a ch nhi m tài, d án, án (hay nh ng ngư i tham gia ch ch t trong tài, d án, án) không ư c là thành viên trong H i ng tuy n ch n, xét duy t, giám nh hay nghi m thu tài, d án, án. 7. H i ng ch ti n hành làm vi c khi có m t ch t ch (ho c phó ch t ch), có bài nh n xét c a 2 u viên ph n bi n (có m t ít nh t 1 u viên ph n bi n) và 2/3 s thành viên tr lên. T ch c ch trì th c hi n tài, d án, án; cơ quan t hàng (n u có) ph i c ngư i i di n có thNm quy n tham d . H i ng ánh giá b ng cách b phi u kín ch m i m theo tiêu chí, thang i m ư c ban hành kèm theo hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh . 8. N u phi u i m nào có s chênh l ch i m l n hơn 30% so v i i m trung bình c a H i ng thì phi u i m ó không có giá tr và b lo i b . i u 25. T ch c tri n khai k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh 1. S Khoa h c và Công ngh t ch c ch trì và ch nhi m tài có trách nhi m công b k t qu nghiên c u r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng, trên Website c a S Khoa h c và Công ngh và các ơn v , t ch c có liên quan n lĩnh v c nghiên c u c a tài (tr nh ng tài có m t và t i m t ph c v qu c phòng, an ninh và m t s ngành khác theo quy nh c a pháp lu t v v n b o m t). 2. S Khoa h c và Công ngh t ch c bàn giao k t qu nghiên c u cho các ơn v t hàng, ch m nh t là 30 ngày sau khi tài, d án ư c nghi m thu và n p báo cáo ã ư c ch nh s a theo góp ý c a H i ng khoa h c. Các ơn v ch trì và ơn v t hàng có trách nhi m báo cáo nh kỳ 6 tháng/l n v vi c tri n khai ng d ng k t qu nghiên c u cho S Khoa h c và Công ngh (cho n khi có k t qu ng d ng c th t hay không t). Ch nhi m tài, cơ quan ch trì có trách nhi m ph i h p và h tr cơ quan ng d ng tri n khai k t qu nghiên c u. Chương VI QU N LÝ TÀI CHÍNH, TÀI S N i u 26. Qu n lý tài chính 1. Sau khi hoàn thành vi c tuy n ch n, xét ch n các t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài, d án, án, S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i S K ho ch và u tư và S Tài chính rà soát n i dung, kinh phí và t ng h p trình U ban nhân dân Thành ph . Ch t ch U ban nhân dân Thành ph duy t phân b ngân sách s nghi p khoa h c và công ngh hàng năm trên cơ s ngh quy t c a H i ng nhân dân Thành ph .
 19. 2. Hàng năm căn c vào d toán ngân sách ư c giao, S Tài chính thNm nh d toán kinh phí và c p kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh v S Khoa h c và Công ngh theo ch tiêu k ho ch d toán ư c U ban nhân dân Thành ph giao. 3. Vi c qu n lý và s d ng kinh phí s nghi p khoa h c và công ngh ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 4. D toán kinh phí cho t ng tài, d án, án do S Khoa h c và Công ngh t ch c thNm nh và phê duy t theo úng ch và nh m c quy nh. 5. Sau khi tài, d án, án ư c phê duy t, S Khoa h c và Công ngh ti n hành ký k t h p ng khoa h c và công ngh v i cơ quan ch trì và ch nhi m tài d án, án theo ti n th c hi n và c p kinh phí v tài kho n c a t ch c ch trì. 6. Kinh phí tài, d án, án ư c c p cho m i giai o n ph i ư c quy t toán v i S Khoa h c và Công ngh theo ti n th c hi n và tuân th theo các quy nh hi n hành v ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c và công ngh . 7. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m quy t toán kinh phí v i S Tài chính. T ch c ch trì và ch nhi m tài, d án, án có trách nhi m quy t toán kinh phí c a tài, d án, án vào cu i kỳ k ho ch hàng năm v i S Khoa h c và Công ngh . 8. tài, d án, án ch ư c c p ti p kinh phí khi ã hoàn thành vi c quy t toán kinh phí c p l n trư c. Kinh phí c a m i tài, d án ư c gi l i 10 - 20% trên t ng kinh phí c a năm th c hi n, ph n này s ư c c p sau khi tài, d án ư c nghi m thu c p Thành ph v i k t qu " t" tr lên. 9. tài, d án, án sau khi nghi m thu, nh n kinh phí l n cu i, trong th i h n không quá 30 ngày, t ch c ch trì và ch nhi m tài, d án, án ph i quy t toán kinh phí sau cùng v i S Khoa h c và Công ngh . 10. Nh ng tài, d án, án không nh n 100% kinh phí nghiên c u, tri n khai t ngân sách khoa h c và công ngh c a thành ph , ch nh n kinh phí h tr nghiên c u khoa h c và công ngh dư i 100 tri u ng) sau khi nghi m thu 1 năm ph i chuy n giao k t qu nghiên c u cho các ơn v khác ho c công b r ng rãi; ngân sách thành ph không h tr 1 ơn v quá 2 l n trong 3 năm. i u 27. Qu n lý tài s n, trang thi t b ph c v nhi m v khoa h c và công ngh 1. Các nhi m v khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Thành ph ư c phê duy t mua s m tài s n, trang thi t b (sau ây g i t t là tài s n) ph c v nhi m v th c hi n theo các quy nh hi n hành v mua s m, qu n lý, s d ng tài s n công. 2. Vi c x lý tài s n ư c mua s m b ng ngu n kinh phí t ngân sách Thành ph c a các tài, d án ư c th c hi n như sau: a) i v i tài, d án s d ng kinh phí t ngân sách Thành ph thì tài s n ư c mua s m là tài s n c a Thành ph . Sau khi tài, d án hoàn thành, nghi m thu và quy t toán kinh phí, tài s n này ư c x lý như sau:
 20. - Trư ng h p ch trì tài, d án là các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p trên a bàn Thành ph có nhu c u s d ng thì cơ quan ch qu n c a tài d án xem xét quy t nh ghi tăng tài s n cho t ch c theo quy nh hi n hành; - S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i S Tài chính i u chuy n cho các cơ quan ơn v c a Thành ph còn thi u tài s n có nhu c u s d ng ho c còn thi u so v i tiêu chuNn, nh m c s d ng tài s n do Nhà nư c quy nh; - S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i S Tài chính ti n hành thanh lý i v i tài s n có giá tr mua ban u 500 tri u ng tr lên/1 ơn v tài s n; - S Khoa h c và Công ngh quy t nh thanh lý i v i tài s n có giá tr mua ban u dư i 500 tri u ng/1 ơn v tài s n theo quy nh hi n hành. b) Trư ng h p kinh phí c a Thành ph có tính ch t h tr có thu h i mà t ch c ch trì tài, d án ã n p ngân sách thành ph , thì tài s n ư c hình thành t ngu n kinh phí h tr t ngân sách Thành ph thu c quy n qu n lý c a ơn v ch trì. Vi c qu n lý, s d ng tài s n ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. Chương VII THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 28. Thanh tra S Khoa h c và Công ngh nh kỳ ho c t xu t ti n hành thanh tra các t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Thành ph theo quy nh c a Lu t Thanh tra, Lu t Khoa h c và Công ngh và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 29. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Thành ph khen thư ng theo nh kỳ hàng năm và 5 năm i v i các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác qu n lý và t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . 2. S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân thành ph v vi c t ch c xét thư ng, ngh c p có thNm quy n khen thư ng, trao gi i thư ng khoa h c và công ngh cho t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong ho t ng khoa h c và công ngh . 3. T ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c a Thành ph vi ph m h p ng khoa h c và công ngh thì b x lý theo quy nh c a Pháp lu t. 4. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ho t ng khoa h c và công ngh , vi ph m các quy nh c a b n Quy ch này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương VIII

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản