Quyết định 951/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
64
lượt xem
5
download

Quyết định 951/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 951/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc thành lập và hoạt động của Công ty kiều hối trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 951/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q Uy ÕT   ÞNH   § C ñ A   H è N G  § è c  G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C S è  951/2003/Q§­N H N N   T N n g µ y  18 th¸ng 8 n¨ m  2003 B a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g  C « n g  ty ki Ò u  h èi trù c thu é c  n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i c æ  p h Ç n  c ñ a N h µ  n íc v µ  N h © n  d © n T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/l997,LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997;  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 49/2000/N§­   µy  CP ng 12/09/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i; v tæ  v ho   c Ng h Th m ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/08/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ng ©n  µng  µ    ®Ò ngh c V tr V C¸c  h v Tæ chøc  Ýn  ông    td phi ng©n  µng, h Q U V ÕT   ÞNH § §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  l v ho   C«ng    Òu  èitrùcthuéc ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   tyki h       h th m  phÇn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n". c Nh n   nh d §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  ® C«ng  b¸o. §i Ò u  3. Ch¸nh V¨n phßng  ©n  hµng  µ  níc,Vô  tr ng  ô  C¸c  Ng Nh   ë V Ng ©n   µng  µ    h v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng, Ch¸nh  td Phi ng h   Thanh    ©n   tra Ng hµng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   íc, Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   thu   h Nh n   Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ®è Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh, thµnh  è  µ      ph v c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ña  µ   íc vµ  ©n  ©n  Þu  h th m   ph c Nh n   nh d ch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ N H § v Ò   Ö c T H µ N H   Ë P  v µ  H O ¹ T  § é N G  C ¤ N G  T y  Ki Ò u  H è i  vi L T R ù C   H U é C  N G ¢ N  H µ N G  T H ¦¬ N G  M ¹ I c æ  P H Ç N   T c ñ a N H µ  N í C V µ   H ¢ N   ¢ N   N D (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 951/2003/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng8  18    n¨m 2003  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C H ¦¬ N G  I. U Y  § Þ N H  C H U N G  Q §i Ò u    èit ng ®iÒu  1. §  î   chØnh 1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ña  µ   íc vµ  ©n  ©n  íi®©y     h th m   ph c Nh n   nh d (d   gäit¾tlµng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn)  îcthµnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùc      h th m   ph ®  l  tyki h     thuéc,cã     tc¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n®éc  Ëp b»ng  èn  ùcã.          l  v t  2. C«ng    Òu  èitrùcthuéc  ©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  íi®©y     tyKi h     ng h th m   ph (d   gäit¾t lµC«ng    Òu  èitrùcthuéc)lµc«ng    îcthµnh  Ëp  íi ×nh       tyki h        ty®   l d  h thøc  C«ng    tytr¸chnhiÔm   ÷u  ¹n  ét  µnh    m ét  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ     h h m th viªndo  ng h th m  phÇn  ë  ÷u. sh §i Ò u    È m   Òn  µnh  Ëp  2. Th quy th l C«ng    Òu  èitrùcthuéc tyki h     Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ  ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn   tr Ng h th m cæ ph quyÕt  ®Þnh  µnh  Ëp  th l C«ng    Òu  èitrùcthuéc Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn, tyki h       h th m   ph   sau    îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  khi®   ®è Ng h Nh n   thu b»ng   v¨n b¶n. C H ¦¬ n G  II. H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó  N M ô c  I. h µ n h  l Ë p C « n g  ty ki Ò u  h èi trù c thu é c  T §i Ò u    Òu  Ön    îcthµnh  Ëp  3. §i ki ®Ó ®   l C«ng    Òu  èitrùcthuéc tyki h       Ng ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ã  Ó  îcThèng  c  ©n  µng  µ   h th m   ph c th ®   ®è Ng h Nh nícchÊp  Ën    thu cho  µnh  Ëp  th l C«ng    Òu  èitrùcthuéc Ng ©n   µng  ¬ng  tyki h       h th m¹icæ   ©n    ã      iÒu  Ön    ph khic ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1. Cã   êigian  ¹t®éng  t  Êt lµ 03    th   ho   Ý nh     n¨m  Ó   õ ngµy  k t  khaitr ng  ¹t   ¬ ho   ®éng;  2. T×nh  ×nh  µichÝnh  µnh  ¹nh, ho¹t®éng    h t  l m     kinh doanh    trong 2    n¨m   gÇn  Êt cã  itûlÖ  îqu¸ h¹n díi nh   l∙    n         , 3%; 3.Bé    m¸y  qu¶n  Þ,®iÒu  µnh  µ  Ö   èng  Óm    éibé  ¹t®éng  ã  tr   h v h th ki tran   ho   c hiÖu  qu¶; 4.H Ö   èng    th th«ng    ¸p  tin® øng    Çu  yªu c qu¶n  ý; l
  3. 3 5. Kh«ng    ¹m      viph c¸c quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  trong ho¹t®éng  ©n  µng     ng h vµ    c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët,kh«ng  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  lu   b x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti   v ho   ng h trong thêigian Ýt  Êt 1         nh   n¨m tÝnh  n   êi®iÓ m     µnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc; ®Õ th   xinth l  tyki h     6.  îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp   ùc  Ön  §  h Nh n   ph th hi c¸c nghiÖp  ô  v kinh  doanh  ¹itÖ. ngo   §i Ò u    å   ¬    Þ  Êp  Ën  µnh  Ëp  4. H s ®Ò ngh ch thu th l C«ng    Òu  èitrùc tyki h     thuéc  Hå   ¬    s ®Ò nghÞ   Êp  Ën  µnh  Ëp  ch thu th l C«ng    Òu  èi trùc thuéc  ty ki h     Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  h th m   ph bao  å m: g 1. Tê   ×nh  ña  ñ   Þch  éi  ng    tr c Ch t H ®å qu¶n  ýNg ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   l  h th m  phÇn    Þ  èng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp  µnh  Ëp  ®Ò ngh Th ®è Ng h Nh n   ph th l C«ng    ty kiÒu  èitrùcthuéc; h    2. NghÞ   Õt  ¹ihéi ®ång    «ng  Õt  Þ   Ò   Öc  µnh  Ëp    quy §     cæ ® quy ngh v vi th l C«ng    Òu  èitrùcthuéc; tyki h     3.§ Ò     µnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc kh¶  ,   ¸n th l  tyki h       thi trong ®ã       ph¶inªu    râ sù  Çn  Õtthµnh  Ëp c«ng      c thi   l  ty,møc  èn  iÒu  Ö,néidung  µ  ¹m    ¹t v® l    v ph viho   ®éng, bé    m¸y  chøc  ©n  ù,ph¬ng    ¹t®éng  tæ  nh s  ¸n ho   trong 03    n¨m  u,  ®Ç trong  ®ã   râ hiÖu  nªu    qu¶  µ  îÝch  µnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc; v l  i th l  tyki h     4. Dù     th¶o  iÒu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ® l v tæ  v ho   c C«ng    Òu  èitrùc tyki h     thuéc;  5. ý  Õn  Êp  Ën    ki ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  û   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ¬i ® Æt   ô së  Ýnh  n  tr   ch C«ng    Òu  èi trùc thuéc  Ò   ¬i ® Æt   ô së  ty ki h     v n  tr   chÝnh  ña  c C«ng    Òu  èitrùcthuéc. tyki h     6.Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp  ùc hiÖn    ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   ph th   c¸cnghiÖp  ô    v kinh doanh  ¹itÖ.   ngo   7. B¸o    c¸o  Óm   ki to¸n 2    n¨m  Çn  Êt  µ  g nh v b¸o c¸o  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n cuèi     quý  Çn  Êt cña  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn; g nh   Ng h th m   ph   8. ý  Õn  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam       ki Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh,thµnh  è  ¬i   ph n   C«ng    Òu  èitrùcthuéc ® Æt  ôsë  Ýnh  êng  îp trôsë  Ýnh  tyki h       tr   ch (tr h     ch C«ng    ty kiÒu  èitrùcthuéc ® Æt  h      kh¸c®Þa  ¬ng  ¬iNg ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    ph n  h Th m   ph ® Æt  ôsë  Ýnh). tr   ch §i Ò u    ×nh  ù,thñ tôc 5. Tr t    1. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  µnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc   h th m   ph th l  tyki h       lËp  bé  å  ¬  02  h s theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti   4  Quy  nh  µy  öiNg ©n  µng  ®Þ n g  h Nhµ   íc ViÖt Nam     n    Chi nh¸nh tØnh, thµnh  è  ¬i Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ     ph n   h th m  phÇn  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch   2. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬, Ng ©n     th   15  l vi k t   nh ®ñ h s   hµng  µ   ícViÖtNam     Nh n     Chi nh¸nh  tØnh,thµnh  è  ¬iNg ©n  µng  ¬ng  ¹i   ph n   h th m  cæ   Çn  Æt  ôsë  Ýnh  ph ® tr   ch ph¶ixem   Ðt,thÈm  nh  µ  ã    Õn    x  ®Þ v c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ìm  bé  å  ¬)tr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. (k 01  h s     ®è Ng h Nh n
  4. 4 3. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬, Thèng    th   30  l vi k t   nh ®ñ h s   ®èc  ©n  µng  µ   ícxem   Ðt vµ  ã    Õn  Ng h Nh n   x   c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Êp  Ën    ch thu hay kh«ng  Êp  Ën  Öc  µnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc. ch thu vi th l  tyki h     §i Ò u    6. §¨ng  ý    k kinh doanh  µ  v khaitr ng  ¹t®éng   ¬ ho   1. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ  µy  îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  th   06    t ng ®   h Nh n   thuËn  b»ng    v¨n b¶n,ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    h th m   ph ph¶ihoµn  Êtc¸c thñ tôc   t        ®¨ng  ý  k kinh doanh, ®¨ng      b¸o Trung  ng  ¬ hoÆc   a   ¬ng  sè  ªntiÕp  µ  ®Þ ph 3  li   v c¸c quy  nh    ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët®Ó   Õn hµnh  lu   ti   khaitr ng  ¹t®éng    ¬ ho   C«ng    ty kiÒu  èitrùcthuéc. h    2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  îccÊp  Êy    th   7  k t  ®  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh, ng©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    h th m  ph ph¶i göi b¶n     sao  Êy  Gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ∙  îcc«ng    ®®  chøng  ña  c C«ng    Òu  èitrùcthuéc tyki h       cho  ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Ng h Nh n   ¬  h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh, thµnh  è  ¬i Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Æt   ô së  Ýnh  µ    ph n   h th m  ph ® tr   ch v Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     Chi nh¸nh tØnh, thµnh  è  ¬i C«ng    Òu    ph n   ty ki hèitrùcthuéc ® Æt  ôsë  Ýnh.      tr   ch M ô c  II.N é i d u n g  h o ¹t  é n g  c ñ a C « n g  ty    ® ki Ò u  h è i trù c thu é c §i Ò u    éi dung  ¹t®éng 7. N   ho   Néi dung  ¹t®éng    ho   C«ng    Òu  èi trùcthuéc:Thùc  Ön  ty ki h       hi nghiÖp  ô  v kinh doanh  Òu  èi theo  ki h   quy  nh   Ön  µnh  ña  µ   íc vµ  ña  ©n   ®Þ hi h c Nh n   c Ng hµng  µ   ícvÒ   Òu  èi. Nh n   ki h §i Ò u 8. Quan  Ö   ÷a  ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn  ë  ÷u  íi h gi Ng h th m cæ ph s h v  C«ng    Òu  èitrùcthuéc tyki h     1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ùc hiÖn  Êp  èn    µnh  Ëp  µ    h th m   ph th   c v khith 1 v cÊp  èn    v bæ sung  cho C«ng    Òu  èi trùc thuéc  ng  êiph¶i b¸o    ty ki h     ®å th     c¸o Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     Chi nh¸nh  ¬i ® Æt   ô së  Ýnh  ña  ©n   n  tr   ch c Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  th m   ph sau    ùc hiÖn  Êp  èn. khith   cv 2. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    Ýnh    h th m   ph khit to¸n c¸c tû lÖ  toµn        an  ph¶i   trõkháivèn  ùcã      t   tæng  è  èn  ∙  Êp  s v ® c cho    c¸cC«ng    ùcthuéc.Ng ©n  µng  tytr     h th ng  ¹i cæ   Çn  ¬ m   ph ph¶i®¶m     b¶o  ã  è  èn  iÒu  Ö  ùc cã  csv ® l th   sau    õ®i  khitr   tæng  è  èn  Êp  s v c cho    c¸c C«ng    ùc thuéc  ty tr   kh«ng  Êp  ¬n  th h møc   èn v ph¸p   ®Þnh  i víi ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn. ®è     ng h th m   ph 3. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ë  ÷u    h th m   ph s h kh«ng  îccÊp  Ýn  ông    ®  td cho C«ng    Òu  èitrùcthuéc. tyki h     §i Ò u      9. Chi nh¸nh  µ  v C«ng    ùcthuéc tytr   1.Chi nh¸nh:   
  5. 5 a.C«ng    Òu  èitrùcthuéc chØ  îcphÐp  ë       tyki h       ®  m chinh¸nh    îcNg ©n   khi®   hµng  µ   ícViÖt Nam     Nh n     Chi nh¸nh tØnh,thµnh  è  ¬ic«ng    Òu  èitrùc   ph n   tyki h     thuéc  Æt   ôsë  Ýnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ® tr   ch v Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh,   thµnh  è  ¹ ®Þa  µn  ¬ic«ng    Òu  èitrùcthuéc dù  Õn  ë     ph t i  b (n   tyki h       ki m chinh¸nh)   chÊp  Ën. thu b.Tr×nh  ù,thñ tôc,hå  ¬    ë       t       s xinm chinh¸nh  C«ng    Òu  èitrùcthuéc: tyki h       C«ng    Òu  èitrùcthuéc lËp  å  ¬  öing©n  µng  µ   ícViÖt Nam   tyki h       hsg  h Nh n     chinh¸nh    tØnh, thµnh  è  ¬i dù  nh  ë       ph n   ®Þ m chinh¸nh  C«ng    Òu  èi trùc ty ki h     thuéc;Hå   ¬  å m   ã:   sg c ­   kiÕn  Êp  Ën  ý ch thu cho  ë     m chi nh¸nh  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt c Ng h Nh n     Nam     chinh¸nh tØnh, thµnh  è  ¬i C«ng    Òu  èi trùc thuéc  Æt   ôsë    ph n   ty ki h     ® tr   chÝnh. ­  ê   ×nh  ña  ñ   Þch  éi  ng  T tr c Ch t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ   Þch  tr   Ch t C«ng    ty kiÒu  èitrùcthuéc nªu  â sù  Çn  Õtthµnh  Ëp    h      r  c thi   l chinh¸nh C«ng    Òu  èi tyki h   trùcthuéc;   ­Ph¬ng    ¹t®éng  ña      ¸n ho   c chinh¸nh  C«ng    Òu  èitrùcthuéc; tyki h     ­ B¶n    sao  ã  c c«ng chøng  Êy  Êp  Ën  µnh  Ëp  Gi ch thu th l C«ng    Òu  èi ty ki h   trùcthuéc cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc,GiÊy      Th ®è Ng h Nh n   §¨ng  ý  k kinh doanh  ña    c C«ng    Òu  èitrùcthuéc. tyki h     ­C¸c  µiliÖu kh¸c(nÕu  Çn  Õt)   t      c thi . 2. C«ng    ùcthuéc:C«ng    Òu  èitrùcthuéc Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i   tytr     tyki h       h th m  cæ   ©n  ph kh«ng  îcthµnh  Ëp c«ng    ùcthuéc. ®  l  tytr   §i Ò u    ¹ch    Õ   10. H to¸nk to¸n C«ng    Òu  èitrùcthuéc thùc hiÖn  ¹ch to¸nkÕ     tyki h         h     to¸ntheo chÕ     Õ     ®é k to¸nhiÖn  µnh  ña  µ   íctheo lo¹ h×nh    h c Nh n    i   c«ng ty. §i Ò u    c¸o ho¹t®éng  11. B¸o      §Þnh  ú  th¸ng1  Çn  k 06    l C«ng    Òu  èitrùcthuéc ph¶igöib¸o    ×nh  tyki h           c¸o t h×nh  chøc  ©n  ù  µ  ¹t®éng  tæ  nh s v ho   cho  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh, thµnh  è  ¬i C«ng    Òu  èi ® Æt   ôsë  Ýnh, Ng ©n   µng    ph n   ty ki h   tr   ch   h Nhµ   íc ViÖt Nam     n    Chi nh¸nh tØnh, thµnh  è  ¬i Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ     ph n   h th m  phÇn  Æt  ôsë  Ýnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ® tr   ch v Ng h Nh n     (Thanh    ©n   traNg hµng  µ   ícvµ  ô    ©n  µng). Nh n   V c¸cNg h §i Ò u      Ó,ph¸ s¶n,thanh  ý 12. Gi¶ith       l Trêng  îp  h C«ng    Òu  èitrùcthuéc  ¹t®éng  ty ki h     ho   kh«ng  Öu  hi qu¶, thua    lçhoÆc     ¹m    viph ph¸p luËt® îcthùc hiÖn        thanh  ý,   Ó  l  gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h
  6. 6 C H ¦¬ N G  III.T R¸ C H  N Hi Ö M  C ñ A  C¸ C  § ¥ N  V Þ     T H U é C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N í C §i Ò u    13. Tr¸ch nhiÖm   ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam       c Ng h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh,thµnh  è.   ph 1. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       h Nh n     Chi nh¸nh tØnh, thµnh  è  ¬i Ng ©n     ph n   hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  Æt  ôsë  Ýnh  ã  th m   ph ® tr   ch c tr¸chnhiÖ m:   a.TiÕp  Ën  å  ¬    µnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc Ng ©n  µng    nh h s xinth l  tyki h       h th ng  ¹i cæ   Çn,  ¬ m   ph nghiªn cøu, thÈm   nh  µ  ã  ê tr×nh  Ìm  å  ¬  ×nh     ®Þ v c t  k h s tr   Thèng  c  ©n   µng  µ   ícxem   Ðt,chÊp  Ën  Öc  µnh  Ëp  ®è Ng h Nh n   x  thu vi th l C«ng   ty kiÒu  èitrùcthuéc cña  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    a  µn  h      ng h th m   ph trªn®Þ b theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  kho¶n  quy  nh  µy; t i 5  2  ®Þ n b. Phèihîp víi ©n  µng  µ   ícViÖtNam            Ng h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh,thµnh  è    ph n¬iC«ng    Òu  èitrùcthuéc ® Æt  ôsë  Ýnh  ùc hiÖn    tyki h       tr   ch th   qu¶n  ý,gi¸m    l  s¸t C«ng    Òu  èitrùcthuéc theo ®óng  tyki h         quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h c.Tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc®×nh    Th ®è Ng h Nh n   chØ  ¹t®éng  µ  ng  ho   v ®ã cöa C«ng    Òu  èitrùcthuéc khiviph¹m  tyki h          nghiªm  äng quy  nh  ña  tr   ®Þ c ph¸p  luËt. 2.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam       h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh,thµnh  è  ¬iC«ng      ph n   ty kiÒu  èitrùcthuéc ® Æt  ôsë  Ýnh  ã  h      tr   ch c tr¸chnhiÖm:   a.  ã     Õn  i  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt  C ý ki ®è v   h Nh n   Nam  Chi nh¸nh tØnh,   thµnh  è  ¬i Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Æt   ô së  Ýnh  Ò   Öc  ph n   h th m  ph ® tr   ch v vi thµnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc; l  tyki h     b. Gi¸m    íng  Én  Öc    s¸t,h d vi khai tr ng  ¹t®éng    ¬ ho   C«ng    Òu  èi trùc ty ki h     thuéc ®¶m     b¶o quy  nh; ®Þ   c.Thùc  Ön    hi qu¶n  ý,gi¸m    l  s¸tc«ng    Òu  èitrùcthuéc    a   µn  tyki h     trªn®Þ b theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam       h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh,thµnh  è  ¬iC«ng      ph n   ty kiÒu  èitrùcthuéc m ë     h      chinh¸nh  ã  c tr¸chnhiÖm:  èihîp víi ©n  µng  µ     Ph       Ng h Nh nícViÖtNam         Chi nh¸nh tØnh,thµnh  è  ¬iC«ng    Òu  èitrùcthuéc ® Æt     ph n   tyki h       trô së  Ýnh  Ò   Öc  ë       ch v vi m chinh¸nh  µ  v qu¶n  ý,gi¸m    ¹t®éng  ña    ]  s¸tho   c Chi nh¸nh C«ng    Òu  èitrùcthuéc trªn®Þa  µn  tyki h        b theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 14. Tr¸ch  Öm   ña    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc nhi c c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   Trung  ng: ¬ 1.Vô    C¸c  ©n  µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng: td phing h a. TiÕp  Ën, nghiªncøu, thÈm  nh  å  ¬  ña    nh       ®Þ h s c C«ng    Òu  èitrùc ty ki h     thuéc do    Gi¸m  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     ®è Ng h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh,thµnh  è    ph göi ®Õ n;  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh   Êp  Ën    tr Th ®è Ng h Nh n   ®Þ ch thu hoÆc  kh«ng  Êp  Ën  Öc  µnh  Ëp C«ng    Òu  èitrùcthuéc; ch thu vi th l  tyki h       b. § Ò   Êt xö  ýc¸c vÊn    ªnquan  n   Öc  Êp  Ën  µnh  Ëp,   xu   l     ®Ò li   ®Õ vi ch thu th l  ®×nh chØ  ¹t®éng  µ  ng  öa  ho   v ®ã c C«ng    Òu  èitrùcthuéc. tyki h     2.Thanh    ©n  µng  µ   íc:   traNg h Nh n
  7. 7 a. Thanh    ©n   µng  µ   íc cã    traNg h Nh n   tr¸chnhiÖm     xem   Ðt,®¸nh    Ò   x  gi¸v hå  ¬  µ  iÒu  Ön  sv® ki cho  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  µnh  Ëp  Ng h th m   ph th l C«ng   ty kiÒu  èitrùcthuéc. h    b. ChØ   o  µ  chøc    ®¹ v tæ  thanh    tra,gi¸m    ¹t®éng  ña    s¸tho   c c¸c C«ng    ty kiÒu  èi trùc thuéc  h    theo chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ph¸p  Ëtquy    v  h do  lu   ®Þnh. 3. Vô     Qu¶n  ýNgo¹ihèi cã  l      tr¸chnhiÖ m     tham    ã    Õn  i  íinéi gia,c ý ki ®è v     dung  ¹t®éng  ña  ho   c C«ng    Òu  èitrùcthuéc khixinphÐp  µnh  Ëp. tyKi h         th l C H ¦¬ N G  IV. §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H §i Ò u    Öc  öa  æi, bæ   15. Vi s ®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n  ¹  tiQuy  nh  µy  ®Þ n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Th ®è Ng h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản