intTypePromotion=1

Quyết định 96/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định 96/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 96/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  96/1998/Q§­N H N N 1 T n n g µ y  13 th¸ng 3 n¨ m  1998 q u y  ® Þ n h  l∙is u Ê t ti Ò n  ö i n g o ¹i Ö   g  t c ñ a c¸c t æ   h ø c   Ý n  ô n g, kh o   ¹ c  h µ  n íc t¹i c t d b N N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  th¸ng5    cø  l Ng h Nh n   23    n¨m  1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  è  cø  ®Þ c Ch ph s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m   1993  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V nghiªncøu    kinhtÕ.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay quy  nh  ®Þ møc    Êt tiÒn göingo¹itÖ  õtiÒn göidù  l∙su   i      (tr      tr÷b ¾t  éc)cña    chøc  Ýn  ông  îcphÐp    bu   c¸ctæ  td ®  kinh doanh  ¹itÖ  µ  ña    ngo   v c Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   ícnh  b  n    i h Nh n   sau: 1.TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n:   g  kh Lo¹ingo¹itÖ      L∙i Êt(%/n¨m)  su   §«    ü   laM (USD)  4,86  B¶ng  Anh  (GBP)  7,00  M¸c  §øc  (DEM)  3,00  Fr¨ng Ph¸p    (FRF)  3,00  Yªn  Ët  Nh (JPY)  0,04 2.TiÒn  öicã  ú  ¹n   g  kh Kú  ¹n h L∙i Êt(%   su   n¨m) USD DEM GBP FRF JPY 1  th¸ng 5,40 3,25 7,25  3,20  0,65  3  th¸ng 5,43  3,30 7,30  3,30  0,55  6  th¸ng  5,45  3,35  7,35  3,35  0,53  9  th¸ng 5,48 3,40  7,38  3,40  0,50  1  n¨m  5,52  3,50 7,40 3,50  0,48
  2. 2 §i Ò u 2. C¸c møc     Êt quy  nh  ¹  Òu  cña  l∙ su   i ®Þ ti §i 1  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n cã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  hi l     k t ng 01/4/1998, thay  Õ      th c¸c møc   i Êt    l∙ su quy   ®Þnh  ¹  tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 83/Q§­ NH7   µy  ng 24/3/1995  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc.Sè     Òn göingo¹itÖ  Nh n   d ti       kh«ng  ú  ¹n  ña    chøc  Ýn  ông  k h c c¸c tæ  td vµ  Kho  ¹c Nhµ   íc®Õ n   èingµy  b  n  cu   31/3/1998 chuyÓn    sang    ông  ¸p d theo    c¸c møc     Êt quy  nh  ¹  l∙ su   i ®Þ ti Quy Õt  nh  µy;sè    Òn  öingo¹itÖ  ã  ú  ¹n  ®Þ n   d ti g     ckh vÉn  ùc hiÖn  th   theo møc    Êt®ang  öicho  n   Õt  ú  ¹n.   l∙su   i g  ®Õ h k h §i Ò u    ñ   Þch  éi  ng  3. Ch t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c Nhµ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   td   b  n  tr c¸c ®¬ v thu Ng hµng  µ   ícTrung  ng, Gi¸m  c      Nh n   ¬  ®è c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  Þu  ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2