intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 96/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

59
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 96/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 96/2005/CP­TTg  ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Long Thñ tíng ChÝnh phñ  C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/ Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty Nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty Nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Long, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi doanh nghiÖp Nhµ  níc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh VÜnh  Long nh sau: 1. Cæ phÇn ho¸, Nhµ níc gi÷ cæ phÇn chi phèi: ­ C«ng ty Khai th¸c c«ng tr×nh thuû n«ng, ­ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu 2. ChuyÓn thµnh ®¬n vÞ sù nghiÖp: - C«ng ty Qu¶n lý, söa ch÷a c«ng tr×nh giao th«ng. §i Ò u   2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh VÜnh Long cã  tr¸ch   nhiÖm   chØ   ®¹o   hoµn   thµnh   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh nghiÖp Nhµ  níc trùc thuéc nh §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy  trong n¨m 2005 §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh VÜnh Long vµ  Thñ  tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2