Quyết định 96/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định 96/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BÀ R A - VŨNG TÀU Đ c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 96/2007/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH BÀ R A - VŨNG TÀU Y BAN NHÂN DÂN T NH BÀ R A - VŨNG TÀU Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 80/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c t ch c m ng lư i th ng kê và đi u tra, kh o sát giá đ t, th ng kê báo cáo giá các lo i đ t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh quy t s 32/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a H i đ ng nhân dân t nh v vi c phê duy t b ng giá các lo i đ t năm 2008 trên đ a bàn t nh Bà R a – Vũng Tàu; Theo đ ngh c a liên ngành: S Tài chính - S Tài nguyên và Môi trư ng - C c Thu t nh t i T trình s 2557/TTrLN-TC-TNMT-CT ngày 27 tháng 11 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh b ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu đ làm cơ s : 1. Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 3. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 4. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 5. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a pháp lu t; 6. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 7. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; Đi u 2. Trư ng h p giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t, ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng đ u th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn b ng giá đ t do y ban nhân dân t nh quy đ nh t i Quy t đ nh này.
 2. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2008. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 4630/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy đ nh b ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Bà R a - Vũng Tàu. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Th trư ng các cơ quan chuyên môn; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph , th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Tr n Minh Sanh QUY Đ NH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH BÀ R A - VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 96/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ t nông nghi p 1. Khái ni m: nhóm đ t nông nghi p quy đ nh t i kho n 4 Đi u 6 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph , c th : - Đ t s n xu t nông nghi p bao g m: đ t tr ng cây hàng năm, đ t tr ng cây lâu năm, đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; - Đ t lâm nghi p bao g m: đ t r ng s n xu t, đ t r ng phòng h , đ t r ng đ c d ng; - Đ t nuôi tr ng th y s n; - Đ t làm mu i; - Đ t nông nghi p khác. 2. Cách xác đ nh v trí đ t nông nghi p: - Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; đ t nông nghi p n m trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng, trong ph m vi khu dân cư th tr n, khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t (trư ng h p đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư th tr n, khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) đư c xác đ nh là v trí 1 c a t ng vùng. - Đ i v i đ t nông nghi p ngoài khu dân cư, cách xác đ nh v trí (kho ng cách t ng v trí) tương t như cách xác đ nh v trí đ t c a khu dân cư nông thôn (theo quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 2 Quy đ nh này). Riêng đ t làm mu i đư c xác đ nh theo 03 v trí như sau: - V trí 1: 500 m đ u k t đư ng giao thông chính - V trí 2: sau mét th 500 c a v trí 1 đ n mét th 1.000 tính t đư ng giao thông chính ho c 500 m đ u tính t đư ng liên thôn, liên xã. - V trí 3: các v trí còn l i không thu c 02 v trí nêu trên. 3. Cách xác đ nh giá đ t các lo i đ t nông nghi p khác:
 3. Đ i v i các lo i đ t nông nghi p khác theo quy đ nh c a Chính ph , căn c vào giá các lo i đ t nông nghi p li n k ho c khu v c lân c n trong cùng vùng đ xác đ nh giá đ t. Đi u 2. Đ t phi nông nghi p t i nông thôn 1. Đ t t i nông thôn: a) Khái ni m: đ t nông thôn c a h gia đình, cá nhân bao g m đ t đ xây d ng nhà , xây d ng các công trình ph c v đ i s ng, vư n, ao trong cùng m t th a đ t có nhà đư c xác đ nh là đ t thu c khu dân cư nông thôn, phù h p v i quy ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t. b) Phân lo i khu v c: đ t nông thôn g m có 03 khu v c: b.1) Khu v c 1: đ t có m t ti n ti p giáp v i tr c đư ng giao thông chính n m t i khu dân cư trung tâm xã ho c c m xã (khu dân cư đư c xác đ nh theo Đi u 43 Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP và là khu dân cư nơi có tr s y ban nhân dân xã); g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu công nghi p, khu ch xu t; ho c không n m t i khu v c khu dân cư trung tâm xã nhưng g n đ u m i giao thông ho c g n ch nông thôn, c th : - Đ t có m t ti n tr c đư ng giao thông chính n m t i khu dân cư trung tâm xã ho c c m xã; - Đ t có m t ti n ven đ u m i giao thông chính n m t i khu dân cư trung tâm xã ho c c m xã; - Đ t có m t ti n tr c đư ng giao thông chính giáp khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p; - Đ t có m t ti n ven đ u m i giao thông chính giáp khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p; - Đ t thu c khu v c ch nông thôn, b n xe (v i bán kính 200 m tính t trung tâm ch , b n xe); - Đ t thu c khu v c khu dân cư trung tâm xã; - Đ t có m t ti n đư ng giao thông chính không n m t i khu dân cư trung tâm xã (ho c c m xã), không giáp khu thương m i – du l ch, khu công nghi p; đ t có m t ti n ven đ u m i giao thông chính không n m t i khu dân cư trung tâm xã (ho c c m xã), không giáp khu thương m i – du l ch, khu công nghi p… áp d ng đơn giá đ t v trí 2. b.2) Khu v c 2: đ t n m ven các tr c đư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i khu v c khu dân cư trung tâm xã ho c c m xã; khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu ch xu t, c th : - Đ t thu c khu v c giáp v i khu dân cư trung tâm xã ho c c m xã (trong đo n 200 mét k t ranh gi i khu dân cư trung tâm xã); - Đ t có m t ti n ti p giáp khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p (trong kho ng cách 200 mét k t ranh gi i khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p); - Đ t n m giáp khu ch nông thôn, b n xe (sau mét th 200 k t trung tâm ch , b n xe); - Đ t có m t ti n các đư ng giao thông liên thôn giáp v i khu v c khu dân cư trung tâm xã ho c c m xã, khu thương m i d ch v , khu du l ch (trong đo n 200 mét k t ranh gi i khu dân cư trung tâm xã ho c trong đo n 200 mét k t ranh gi i khu thương m i, khu du l ch, khu công nghi p); - Đ t có v trí ti p giáp v i v trí 4 c a khu v c 1. b.3) Khu v c 3: là nh ng v trí còn l i trên đ a bàn xã, c th : - Đ t n m tách bi t khu dân cư trung tâm xã ho c c m xã (sau mét th 200 k t ranh gi i khu dân cư trung tâm xã); khu thương m i d ch v , khu du l ch, khu công nghi p (sau mét th 200 k t ranh gi i khu thương m i d ch v , khu du l ch, khu công nghi p); khu v c ch , b n xe (sau mét th 400 k t khu dân cư trung tâm ch , b n xe); - Đ t có v trí ti p giáp v trí 4 c a khu v c 2; - Đ t không thu c các khu v c 1 và khu v c 2; Trong m i khu v c đư c chia thành 4 v trí tính theo đư ng giao thông. c) Cách xác đ nh v trí đ t c a 03 khu v c: Đ t t i nông thôn đư c xác đ nh t đư ng giao thông l y chi u sâu 200 m tính t l gi i hi n h u h p pháp, c th : - L gi i hi n h u h p pháp c a qu c l : t chân đư ng tr ra m i bên là 20 m.
 4. - L gi i hi n h u h p pháp c a t nh l : t chân đư ng tr ra m i bên là 10 m. - L gi i hi n h u h p pháp c a đư ng liên xã, liên thôn: t ranh gi i m t ti n h p pháp c a th a đ t tr vào. V trí đ t đư c xác đ nh theo b n đ đ a chính, sơ đ b n v đã đư c l p và đang s d ng đa phương, có 4 v trí như sau: c.1) Áp d ng đ i v i th a đ t n m đư ng giao thông chính, ven đ u m i giao thông: - V trí 1: 50 m đ u tính t l gi i h p pháp c a đư ng giao thông chính, ven đ u m i giao thông, trư ng h p chưa có l gi i thì đư c tính t ranh gi i m t ti n h p pháp tr vào. - V trí 2: sau mét th 50 c a v trí 1 đ n mét th 100. - V trí 3: sau mét th 100 c a v trí 2 đ n mét th 150. - V trí 4: sau mét th 150 c a v trí 3 đ n mét th 200 c.2) Áp d ng đ i v i th a đ t thu c khu v c ch nông thôn, b n xe, trung tâm xã: - V trí 1: 50 m đ u tính t ranh gi i m t ti n h p pháp c a th a đ t. - V trí 2: sau mét th 50 c a v trí 1 đ n mét th 100. - V trí 3: sau mét th 100 c a v trí 2 đ n mét th 150. - V trí 4: sau mét th 150 c a v trí 3 đ n mét th 200. Trư ng h p th a đ t có 2, 3 m t ti n đư ng tr lên thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t c a đư ng nào có t ng giá tr c a th a đ t l n nh t. 2. Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn: a) Khái ni m: đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn bao g m: đ t xây d ng khu công nghi p; đ t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh; đ t s d ng cho ho t đ ng khoáng s n; đ t s n xu t v t li u xây d ng, làm đ g m t i nông thôn. b) Phân lo i khu v c: Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn cũng đư c chia làm 3 khu v c và m i khu v c có 4 v trí. Cách phân lo i khu v c tương t như đ t t i nông thôn nêu trên. c) Cách xác đ nh v trí đ t c a 3 khu v c: Cách xác đ nh v trí c a đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn đư c xác đ nh tương t như đ t t i nông thôn quy đ nh t i đi m c kho n 1 Đi u 2 Quy đ nh này. Đi u 3. Đ t phi nông nghi p t i đô th 1. Đ t đô th : a) Khái ni m: đ t t i đô th bao g m đ t đ xây d ng nhà , xây d ng các công trình ph c v đ i s ng trong cùng m t th a đ t có nhà thu c khu dân cư đô th , phù h p v i quy ho ch xây d ng đô th đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t. b) Đ t phi nông nghi p thu c đô th đư c chia theo 3 lo i đô th : - Đô th lo i 2: bao g m các phư ng thu c thành ph Vũng Tàu tr xã Long Sơn. - Đô th lo i 3: bao g m các phư ng thu c th xã Bà R a. - Đô th lo i 5: bao g m: th tr n Phú M , huy n Tân Thành; th tr n Long Đi n, th tr n Long H i, huy n Long Đi n; th tr n Ngãi Giao, huy n Châu Đ c; th tr n Phư c B u, huy n Xuyên M c; th tr n Đ t Đ và th tr n Phư c H i, huy n Đ t Đ . c) Phân lo i đư ng ph và cách xác đ nh v trí thu c đô th : c.1) Đư ng ph , h m, h m c a h m trong đô th : - Đư ng ph chính đư c hi u là nh ng đư ng ph trong đô th đã đư c li t kê trong danh m c ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Nh ng đư ng ph không đư c li t kê trong danh m c này đư c coi là h m.
 5. - H m chính đư c hi u là m t nhánh n i tr c ti p vào đư ng ph chính và chưa đư c li t kê trong danh m c lo i đư ng ph kèm theo Quy t đ nh này. - H m ph hay h m c a h m đư c hi u là m t nhánh n i vào h m chính (không ph i là h m chính kéo dài ngo n ngèo, g p khúc). c.2) M i lo i đô th đư c chia t 1 đ n 4 lo i đư ng ph : - Đư ng ph lo i I: là nơi có đi u ki n đ c bi t thu n l i đ i v i các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, sinh ho t có cơ s h t ng đ ng b , có giá đ t th c t cao nh t. - Đư ng ph lo i II: là nơi có đi u ki n thu n l i đ i v i các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, sinh ho t, có cơ s h t ng tương đ i đ ng b , có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình đư ng ph lo i I. - Đư ng ph lo i III: là nơi có đi u ki n tương đ i thu n l i đ i v i các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, sinh ho t; có cơ s h t ng tương đ i đ ng b , có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình đư ng ph lo i II. - Đư ng ph lo i IV: là các đư ng ph còn l i, có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình c a đư ng ph lo i III. c.3) M i lo i đư ng ph đư c chia t 1 đ n 5 v trí khác nhau: - V trí 1: áp d ng cho nh ng th a đ t n m m t ti n đư ng ph chính có chi u sâu t i đa 50 m tính t l gi i h p pháp, trư ng h p chưa có l gi i thì đư c tính t ranh gi i m t ti n h p pháp tr vào. - V trí 2: áp d ng cho nh ng th a đ t n m m t ti n h m chính, có chi u r ng t 4 m tr lên và kéo dài đ n 80 m tính t l gi i h p pháp c a đư ng ph chính; v trí 3 đư c tính sau mét th 80 đ n mét th 150; v trí 4 đư c tính sau mét th 150 đ n mét th 220; v trí 5 đư c tính sau mét th 220. + Trư ng h p trong h m chính (có chi u r ng t 4 m tr lên và có chi u dài 80 m đ u k t đư ng ph chính) có h m ph v i chi u r ng t 3,5 m tr lên, thì th a đ t n m m t ti n h m ph này đư c tính theo v trí 3 trong đo n 80 m k t h m chính; v trí 4 đư c tính sau mét th 80 đ n mét th 150; v trí 5 đư c tính sau mét th 150. + Trư ng h p trong h m chính (có chi u r ng t 4 m tr lên và có chi u dài 80 m đ u k t đư ng ph chính) có h m ph v i chi u r ng nh hơn 3,5 m thì th a đ t n m m t ti n h m ph này đư c tính theo v trí 4 trong đo n 80 mét k t h m chính, sau mét th 80 tính theo v trí 5. - V trí 3: áp d ng đ i v i th a đ t n m m t ti n h m chính có chi u r ng l n hơn 1,5 m và nh hơn 4 m, kéo dài đ n 80 m tính t l gi i h p pháp c a đư ng ph chính; v trí 4 đư c tính sau mét th 80 đ n mét th 150; v trí 5 đư c tính sau mét th 150. - V trí 4: áp d ng đ i v i th a đ t n m m t ti n h m chính, có chi u r ng t 1,5 m tr xu ng và kéo dài đ n mét th 80 tính t l gi i h p pháp c a đư ng ph chính. - V trí 5 (áp d ng đ i v i thành ph Vũng Tàu và th xã Bà R a): đư c tính sau mét th 80 c a v trí 4 và các trư ng h p còn l i (h m chính, h m ph ) không thu c v trí 1, 2, 3, 4 đã quy đ nh trên đây. 2. Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i đô th : a) Khái ni m: đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i đô th bao g m: đ t xây d ng khu công nghi p; đ t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh; đ t s d ng cho ho t đ ng khoáng s n; đ t s n xu t v t li u xây d ng, làm đ g m t i đô th . b) Cách xác đ nh v trí: đ t s n xu t, kinh doanh phi nông ngh êp t i đô th đư c xác đ nh v trí tương t như đ t t i đô th đư c quy đ nh t i đi m c.3 kho n 1 Đi u 3 Quy đ nh này. Đi u 4. Cách xác đ nh giá đ t m t s lo i đ t phi nông nghi p khác t i nông thôn và t i đô th a) Đ i v i đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p; đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh; đ t tôn giáo, tín ngư ng (bao g m đ t do các cơ s tôn giáo s d ng, đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h ); đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t xây d ng nhà b o tàng, nhà b o t n, nhà trưng b y tác ph m ngh thu t, cơ s sáng tác văn hóa ngh thu t), căn c vào giá đ t li n k ho c giá đ t t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ) đã đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh đ xác đ nh m c giá c th . b) Đ i v i đ t s d ng vào các m c đích công c ng theo quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 6 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP và các lo i đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t cho các công trình xây
 6. d ng khác c a tư nhân không nh m m c đích kinh doanh và không g n li n v i đ t ; đ t làm nhà ngh , lán, tr i cho ngư i lao đ ng; đ t đô th đư c s d ng đ xây d ng nhà ph c v m c đích tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên đ t; đ t xây d ng chu ng tr i chăn nuôi đ ng v t đư c pháp lu t cho phép; đ t xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; đ t xây d ng nhà kho, nhà c a h gia đình, cá nhân đ ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p), căn c vào giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n k ho c giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ) đã đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh đ xác đ nh m c giá c th . c) Đ i v i đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a, căn c vào giá lo i đ t li n k đã đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh đ xác đ nh. d) Đ i v i đ t sông, ngòi, kênh, r ch, su i và m t nư c chuyên dùng s d ng vào m c đích nuôi tr ng th y s n thì áp d ng khung giá đ t nuôi tr ng th y s n; s d ng vào m c đích phi nông nghi p ho c s d ng vào m c đích phi nông nghi p k t h p v i nuôi tr ng khai thác th y s n thì căn c vào giá đ t phi nông nghi p li n k ho c giá đ t phi nông nghi p t i vùng lân c n g n nh t (trư ng h p không có đ t li n k ) đã đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh đ xác đ nh m c giá c th . e) Đ i v i nhóm đ t chưa s d ng (bao g m đ t b ng chưa s d ng, đ t đ i núi chưa s d ng, núi đá không có r ng cây): khi c n đ nh m c giá, căn c vào giá c a các lo i đ t li n k đã đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh đ xác đ nh. Khi đ t chưa s d ng đư c c p có th m quy n cho phép đưa vào s d ng, căn c vào khung giá đ t cùng lo i, cùng m c đích s d ng do y ban nhân dân t nh quy đ nh đ đ nh m c giá đ t c th . Chương 2: B NG GIÁ CÁC LO I Đ T Đi u 5. B ng giá đ t nông nghi p 1. B ng giá đ t nông nghi p t i đô th : a) B ng giá đ t tr ng cây lâu năm: 2 STT Khu v c Đơn giá (1.000 đ ng/m ) 1 Các phư ng thu c thành ph Vũng Tàu 158 2 Các phư ng thu c th xã Bà R a 126 3 Th tr n thu c các huy n 101 b) B ng giá đ t tr ng cây hàng năm: 2 STT Khu v c Đơn giá (1.000 đ ng/m ) 1 Các phư ng thu c thành ph Vũng Tàu 158 2 Các phư ng thu c th xã Bà R a 126 3 Th tr n thu c các huy n 101 c) B ng giá đ t nuôi tr ng th y s n: 2 STT Khu v c Đơn giá (1.000 đ ng/m ) 1 Các phư ng thu c thành ph Vũng Tàu 158 2 Các phư ng thu c th xã Bà R a 126 3 Th tr n thu c các huy n 101 d) B ng giá đ t r ng s n xu t, r ng đ c d ng, r ng phòng h : 2 STT Khu v c Đơn giá (1.000 đ ng/m ) 1 Các phư ng thu c thành ph Vũng Tàu 60 2 Các phư ng thu c th xã Bà R a 48
 7. 3 Th tr n thu c các huy n 38 2. B ng giá đ t nông nghi p t i nông thôn: 2.1. Áp d ng đ i v i đ a bàn các xã trên đ a bàn t nh: a) B ng giá đ t tr ng cây lâu năm: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 90 77 65 55 Khu v c 2 47 40 34 29 Khu v c 3 25 21 - - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 2 khu v c 3 đư c tính là: 21.000 đ ng/m Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t (trư ng h p đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) đư c xác đ nh là v trí 1 c a t ng khu v c. b) B ng giá đ t tr ng cây hàng năm: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 90 77 65 55 Khu v c 2 47 40 34 29 Khu v c 3 25 21 - - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 2 khu v c 3 đư c tính là: 21.000 đ ng/m Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t (trư ng h p đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) đư c xác đ nh là v trí 1 c a t ng khu v c. c) B ng giá đ t nuôi tr ng th y s n: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 90 77 65 55 Khu v c 2 47 40 34 29 Khu v c 3 25 21 - - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 2 khu v c 3 đư c tính là: 21.000 đ ng/m Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t (trư ng h p đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) đư c xác đ nh là v trí 1 c a t ng khu v c. d) B ng giá đ t r ng s n xu t, r ng đ c d ng, r ng phòng h : 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4
 8. Khu v c 1 34 29 24 21 Khu v c 2 18 15 13 11 Khu v c 3 9 8 - - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 2 khu v c 3 đư c tính là: 8.000 đ ng/m . 2.2. Áp d ng đ i v i huy n Côn Đ o: a) B ng giá đ t tr ng cây lâu năm: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 90 54 38 26 Lo i 2 54 32 23 16 Lo i 3 32 19 14 10 Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t (trư ng h p đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) đư c xác đ nh là v trí 1 c a t ng vùng (lo i đư ng). b) B ng giá đ t tr ng cây hàng năm: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 90 54 38 26 Lo i 2 54 32 23 16 Lo i 3 32 19 14 10 Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t (trư ng h p đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) đư c xác đ nh là v trí 1 c a t ng vùng (lo i đư ng). c) B ng giá đ t nuôi tr ng th y s n: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 90 54 38 26 Lo i 2 54 32 23 16 Lo i 3 32 19 14 10 Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t (trư ng h p đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) đư c xác đ nh là v trí 1 c a t ng vùng (lo i đư ng). d) B ng giá đ t r ng s n xu t, r ng đ c d ng, r ng phòng h : 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 34 21 14 10
 9. Lo i 2 21 12 9 6 Lo i 3 12 7 5 4 3. B ng giá đ t làm mu i: a) Áp d ng đ i v i thành ph Vũng Tàu: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m V trí đ t 1 2 3 2 Đơn giá (1.000 đ/m ) 62 38 29 b) Áp d ng đ i v i th xã Bà R a và các huy n: Tân Thành, Châu Đ c, Long Đi n, Đ t Đ , Xuyên M c, Côn Đ o: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m V trí đ t 1 2 3 2 Đơn giá (1.000 đ/m ) 44 38 29 Đi u 6. B ng giá đ t phi nông nghi p t i nông thôn: 1. B ng giá đ t , đ t xây d ng tr s cơ quan, đ t xây d ng công trình s nghi p t i nông thôn (kèm theo 08 ph l c danh m c các tuy n đư ng c a 08 huy n, th xã, thành ph trên đ a bàn t nh): a) Áp d ng đ i v i th xã Bà R a: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 1.875 1.125 788 552 Khu v c 2 480 288 201 141 Khu v c 3 113 68 48 - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 3 khu v c 3 đư c tính là: 48.000 đ ng/m b) Áp d ng đ i v i xã Long Sơn, huy n Tân Thành, Châu Đ c, Long Đi n, Xuyên M c: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 1.500 900 630 441 Khu v c 2 353 212 150 105 Khu v c 3 84 50 - - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 2 khu v c 3 đư c tính là: 50.000 đ ng/m c) Áp d ng đ i v i huy n Đ t Đ : 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 1.125 675 473 330 Khu v c 2 264 158 111 78 Khu v c 3 63 38 - - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 2 khu v c 3 đư c tính là: 38.000 đ ng/m d) Áp d ng đ i v i huy n Côn Đ o: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m
 10. Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 2.250 1.620 1.170 720 Lo i 2 1.620 1.350 900 540 Lo i 3 1.080 900 630 360 - V trí 1: 50 m đ u tính t l gi i h p pháp c a th a đ t. - V trí 2: sau mét th 50 c a v trí 1 đ n mét th 100. - V trí 3: sau mét th 100 c a v trí 2 đ n mét th 150. - V trí 4: sau mét th 150 c a v trí 3 đ n mét th 200. 2. B ng giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn: a) Áp d ng đ i v i th xã Bà R a: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 938 563 393 276 Khu v c 2 221 132 93 65 Khu v c 3 53 - - - 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 1 khu v c 3 đư c tính là: 53.000 đ ng/m b) Áp d ng đ i v i xã Long Sơn, huy n Tân Thành, Châu Đ c, Long Đi n, Xuyên M c: 2 ĐVT : 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 750 450 315 221 Khu v c 2 177 106 75 53 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 4 khu v c 2 đư c tính là: 53.000 đ ng/m c) Áp d ng đ i v i huy n Đ t Đ : 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Khu v c V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Khu v c 1 563 338 236 165 Khu v c 2 132 80 56 39 2 Đơn giá đ t c a v trí sau v trí 4 khu v c 2 đư c tính là: 39.000 đ ng/m d) Áp d ng đ i v i huy n Côn Đ o: 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 1.125 810 585 360 Lo i 2 810 675 450 270 Lo i 3 540 450 315 180 - V trí 1: 50 m đ u tính t l gi i h p pháp c a th a đ t. - V trí 2: sau mét th 50 c a v trí 1 đ n mét th 100. - V trí 3: sau mét th 100 c a v trí 2 đ n mét th 150.
 11. - V trí 4: sau mét th 150 c a v trí 3 đ n mét th 200. Đi u 7. B ng giá đ t phi nông nghi p t i đô th 1. B ng giá đ t , đ t xây d ng tr s cơ quan, đ t xây d ng công trình s nghi p t i đô th (kèm theo 08 ph l c danh m c các tuy n đư ng c a 08 huy n, th xã, thành ph trên đ a bàn t nh): a) Áp d ng đ i v i các phư ng c a thành ph Vũng Tàu (đô th lo i 2): 2 Đơn v tính :1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 Lo i 1 12.000 7.200 5.040 3.525 2.468 Lo i 2 7.200 4.320 3.000 2.100 1.470 Lo i 3 4.320 2.625 1.800 1.275 893 Lo i 4 2.625 1.575 1.125 750 525 Riêng m t s tuy n đư ng, đo n đư ng sau đây: Trưng Tr c, Trưng Nh , Ba Cu, Lý Thư ng Ki t (đo n t Ph m Ngũ Lão đ n Lê Quý Đôn), Tr n Hưng Đ o, Đ Chi u (đo n t Lý Thư ng Ki t đ n 2 2 Lê Lai), Nguy n Văn Tr i, có giá đ t v trí 1: 16.000.000 đ ng/m , v trí 2: 9.600.000đ ng/m , v trí 3: 2 2 2 6.720.000 đ ng/m , v trí 4: 4.700.000 đ ng/m , v trí 5: 3.300.000 đ ng/m . b) Áp d ng đ i v i các phư ng c a th xã Bà R a (đô th lo i 3): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 Lo i 1 8.400 5.040 3.525 2.475 1.733 Lo i 2 5.040 3.000 2.100 1.500 1.050 Lo i 3 3.000 1.800 1.275 900 630 Lo i 4 1.800 1.125 750 540 378 c) Áp d ng đ i v i các th tr n c a huy n Tân Thành (đô th lo i 5): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 4.480 2.700 1.900 1.300 Lo i 2 2.700 1.600 1.120 800 Lo i 3 1.600 1.000 700 500 d) Áp d ng đ i v i các th tr n c a các huy n: Châu Đ c, Long Đi n (đô th lo i 5): 2 Đơn v tính :1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 3.360 2.025 1.425 975 Lo i 2 2.025 1.200 840 600 Lo i 3 1.200 750 525 375 đ) Áp d ng đ i v i các th tr n c a huy n Xuyên M c (đô th lo i 5): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 3.360 2.025 1.425 975 Lo i 2 2.025 1.200 840 600
 12. Lo i 3 1.200 750 525 375 Lo i 4 720 525 368 263 e) Áp d ng đ i v i các th tr n c a huy n Đ t Đ (đô th lo i 5): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 2.625 1.575 1.100 770 Lo i 2 1.575 945 660 460 Lo i 3 945 565 400 280 - V trí 1: 50 m đ u tính t l gi i h p pháp c a th a đ t. - V trí 2: sau mét th 50 c a v trí 1 đ n mét th 100. - V trí 3: sau mét th 100 c a v trí 2 đ n mét th 150. - V trí 4: sau mét th 150 c a v trí 3 đ n mét th 200. - V trí 5: sau mét th 200 c a v trí 4. 2. B ng giá đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p t i đô th : a) Áp d ng đ i v i các phư ng c a thành ph Vũng Tàu (đô th lo i 2): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 Lo i 1 6.000 3.600 2.520 1.763 1.234 Lo i 2 3.600 2.160 1.500 1.050 735 Lo i 3 2.160 1.313 900 638 446 Lo i 4 1.313 788 563 375 263 Riêng m t s tuy n đư ng, đo n đư ng sau đây: Trưng Tr c, Trưng Nh , Ba Cu, Lý Thư ng Ki t (đo n t Ph m Ngũ Lão đ n Lê Quý Đôn), Tr n Hưng Đ o, Đ Chi u (đo n t Lý Thư ng Ki t đ n 2 2 Lê Lai), Nguy n Văn Tr i, có giá đ t v trí 1: 8.000.000 đ ng/m , v trí 2: 4.800.000 đ ng/m , v trí 3: 2 2 2 3.360.000 đ ng/m , v trí 4: 2.350.000 đ ng/m , v trí 5: 1.650.000 đ ng/m . b) Áp d ng đ i v i các phư ng c a th xã Bà R a (đô th lo i 3): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 V trí 5 Lo i 1 4.200 2.520 1.763 1.238 866 Lo i 2 2.520 1.500 1.050 750 525 Lo i 3 1.500 900 638 450 315 Lo i 4 900 563 375 270 189 c) Áp d ng đ i v i các th tr n c a huy n Tân Thành (đô th lo i 5): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 2.240 1.350 950 650 Lo i 2 1.350 800 560 400 Lo i 3 800 500 350 250 d) Áp d ng đ i v i các th tr n c a các huy n: Châu Đ c, Long Đi n (đô th lo i 5):
 13. 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 1.680 1.013 713 488 Lo i 2 1.013 600 420 300 Lo i 3 600 375 263 188 đ) Áp d ng đ i v i các th tr n c a huy n Xuyên M c (đô th lo i 5): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 1.680 1.013 713 488 Lo i 2 1.013 600 420 300 Lo i 3 600 375 263 188 Lo i 4 360 263 184 132 e) Áp d ng đ i v i các th tr n c a huy n Đ t Đ (đô th lo i 5): 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Lo i đư ng V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 Lo i 1 1.313 720 353 263 Lo i 2 900 480 225 150 Lo i 3 450 240 135 90 - V trí 1: 50 m đ u tính t l gi i h p pháp c a th a đ t. - V trí 2: sau mét th 50 c a v trí 1 đ n mét th 100. - V trí 3: sau mét th 100 c a v trí 2 đ n mét th 150. - V trí 4: sau mét th 150 c a v trí 3 đ n mét th 200. - V trí 5: sau mét th 200 c a v trí 4. Đi u 8. X lý v giá m t s trư ng h p c th 1. Th a đ t có chi u dài l n hơn 50 m đư c xác đ nh như sau: - M t th a đ t có m t ti n đư ng ph chính thì v trí 1 (VT1) l y đ dài đ n 50 m; sau mét th 50 đ n mét th 100 đư c tính v trí 2 (VT2); sau mét th 100 đ n mét th 150 tính v trí 3 (VT3); sau mét th 150 tính theo v trí 4; sau mét th 200 tính theo v trí 5. - Th a đ t có m t ti n h m chính, h m ph thì v trí đ u l y đ dài đ n 50 m; sau mét th 50 (toàn b ph n đ t còn l i) đư c tính theo v trí li n k th p hơn nhưng không áp d ng đ i v i trư ng h p th a đ t có v trí đ u là v trí 5. 2. Th a đ t có m t m t ti p giáp đư ng ph chính: giá đ t đư c tính theo đư ng ph chính đó. 3. Th a đ t có 2, 3 m t ti p giáp đư ng ph chính: giá đ t đư c tính theo đư ng ph chính nào có t ng tr giá c a th a đ t l n nh t. 4. Th a đ t thu c đô th t a l c trong h m n i ra nhi u đư ng ph chính thì giá đ t xác đ nh như sau: - Trư ng h p th a đ t thu c khu v c chưa đư c c p s nhà thì giá đ t đư c tính theo h m nào n i ra đư ng ph chính g n nh t. - Trư ng h p th a đ t thu c khu v c đã đư c c p s nhà thì giá đ t đư c xác đ nh theo h m c a đư ng ph đã đư c c p s nhà. 5. Giá đ t t a l c trong các khu v c quy ho ch, đang thi công ho c đã thi công hoàn ch nh:
 14. a) Trư ng h p giao đ t, tính ti n thuê đ t, chuy n m c đích, h p th c hóa quy n s d ng đ t c a các t ch c, đơn v kinh t , h gia đình, cá nhân mà th a đ t t a l c trong các khu v c quy ho ch, đang thi công ho c đã thi công hoàn ch nh đư c xác đ nh như sau: - Đ i v i nh ng tuy n đư ng, đo n đư ng đã thi công hoàn ch nh đưa vào s d ng nhưng chưa đư c y ban nhân dân t nh xác đ nh lo i đư ng (ho c chưa đi u ch nh lo i đư ng) t i các ph l c c a Quy t đ nh này thì y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph có trách nhi m t p h p xác đ nh lo i đư ng đ xu t ngay đ S Tài chính ch trì ph i h p v i C c Thu , S Tài nguyên - Môi trư ng, S Xây d ng xem xét đi u ch nh ho c b sung lo i đư ng trình y ban nhân dân t nh quy đ nh cho phù h p. Đ t t a l c trong các khu v c, tuy n đư ng (k c h m) quy ho ch nhưng chưa thi công hoàn ch nh đưa vào s d ng t i th i đi m xác đ nh giá thì giá đ t đư c tính theo v trí đ i v i lo i đư ng ph chính (ho c h m chính, h m ph ) hi n h u đã đư c quy đ nh trong danh m c đư ng ph . b) Trư ng h p h gia đình, cá nhân đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép chuy n quy n, n p l phí trư c b đư c áp d ng như sau: - Đ t t a l c trong các khu v c, tuy n đư ng (k c h m) quy ho ch chưa thi công ho c đã thi công hoàn ch nh đưa vào s d ng nhưng chưa đư c y ban nhân dân t nh xác đ nh lo i đư ng (ho c chưa đi u ch nh lo i đư ng) t i các ph l c c a Quy t đ nh này thì giá đ t đư c tính theo v trí đ i v i lo i đư ng ph chính (ho c h m chính, h m ph ) hi n h u đã đư c quy đ nh trong danh m c đư ng ph . 6. Cách xác đ nh giá đ t c a th a đ t li n kh i v i nhau cùng m t ch s d ng: Đ i v i nh ng th a đ t trong cùng m t gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, c a cùng m t ch s d ng đ t li n kh i v i nhau t a l c t i m t ti n đư ng ho c h m thì giá đ t đư c tính theo đ t li n kh i. Chương 3: T CH C TH C HI N Đi u 9. Cơ quan Tài nguyên - Môi trư ng các c p ch u trách nhi m xác đ nh v trí đ t và l p b n đ hi n tr ng th c t c a các th a đ t, th hi n đ y đ trong b n v các n i dung có liên quan như: đ r ng, đ dài tuy n đư ng vào, khu v c, v trí liên h v i tên đư ng mà th a đ t nêu trên s đư c c p s nhà và ch u trách nhi m v cách th hi n v trí này đ có cơ s pháp lý th c hi n. Đ i v i th a đ t ti p giáp t 02 m t đư ng tr lên thì ph i th hi n đ y đ đư ng vào th a đ t. Đi u 10. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t không thông qua hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, Nhà nư c thu h i đ t và trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ti n hành c ph n hóa l a ch n hình th c giao đ t mà giá đ t quy đ nh t i th i đi m giao đ t, th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t, th i đi m tính giá đ t vào giá tr doanh nghi p c ph n hóa chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng thì y ban nhân dân c p huy n báo cáo y ban nhân dân t nh quy t đ nh giá đ t c th cho phù h p. Vi c xác đ nh giá đ t đư c th c hi n theo phương pháp xác đ nh giá đ t quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004, Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph và Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B Tài chính. Đi u 11. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph và các ngành liên quan có trách nhi m ph n nh, đ xu t ý ki n đ S Tài chính nghiên c u hư ng d n ho c trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh./. PH L C 01 DANH M C ĐƯ NG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH VŨNG TÀU (Kèm theo Quy t đ nh s 96/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu) A) NH NG TUY N ĐƯ NG THU C ĐÔ TH : 2 ĐVT: 1.000 đ ng/m
 15. Đo n đư ng Giá đ t (v TT Tên đư ng m i trí 1) T Đ n 1 Ba Cu Tr n đư ng 16,000 2 Bà Huy n Thanh Quan Tr n đư ng 4,320 Lê L i Yên Bái 4,320 3 Bà Tri u Yên Bái Ba Cu 2,625 Lê L i Lê Ng c Hân 2,625 4 B c Sơn (phư ng 11) Tr n đư ng 2,625 5 B ch Đ ng Tr n đư ng 7,200 6 B n Đò (phư ng 9) Tr n đư ng 2,625 7 B n Nôm (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 Lê H ng Phong H m 442 Bình Giã 7,200 8 Bình Giã H m 442 Bình Giã Đư ng 30/4 4,320 9 Cao Bá Quát (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 10 Cao Th ng Tr n đư ng 7,200 11 Chi Lăng (phư ng 12) Tr n đư ng 2,625 12 Chu M nh Trinh Tr n đư ng 4,320 13 Cô B c Tr n đư ng 4,320 14 Cô Giang Lê L i Tri u Vi t Vương 4,320 Dã Tư ng (phư ng Th ng 15 Tr n đư ng 4,320 Tam ) Đào Duy T (phư ng Th ng 16 Tr n đư ng 4,320 Tam) 17 Đinh Tiên Hoàng Tr n đư ng 7,200 Lý Thư ng Ki t Lê Lai 16,000 18 Đ Chi u Lê Lai H m 114 4,320 19 Đô Lương (phư ng 11, 12) Tr n đư ng 2,625 20 Đo n cu i Qu c l 51B Lê H ng Phong Nguy n An Ninh 12,000 21 Đoàn Th Đi m Tr n đư ng 4,320 22 Đ i C n (phư ng 8) Tr n đư ng 7,200 Đ ng Đa (phư ng 9 + 23 Tr n đư ng 2,625 phư ng 10) 24 Đ ng Kh i Tr n đư ng 7,200 Vòng xoay Li t Sĩ Nguy n An Ninh 12,000 25 Đư ng 3/2 Nguy n An Ninh Phư c Th ng 4,320
 16. Đo n đư ng Giá đ t (v TT Tên đư ng m i trí 1) T Đ n Ngã 4 Gi ng nư c o Ông T 7,200 Cơ s Trung Tín o Ông T 4,320 (c u Cây Kh cũ) 26 Đư ng 30/4 Cơ s Trung Tín (c u Hoa Lư 2,625 Cây Kh cũ) Hoa Lư C u C May 4,320 h t ph n đ t giao 27 Đư ng b kè R ch B n Đình D án nhà Đ i An Công ty Phát tri n 4,320 Nhà Tr n Phú Nhà s 12/6A 7,200 28 Đư ng lên Bi t th Đ i S Nhánh đư ng lên Tr n Phú 4,320 Bi t th Đ i S 29 Dương Vân Nga (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 Đư ng vào Xí nghi p Quy t 30 Tr n đư ng 2,625 Ti n 31 Đư ng ven bi n H i Đăng Đư ng 3/2 C uC aL p 2,625 32 H Long Tr n đư ng 12,000 s 5 (Nhà ngh H Long 4,320 Long An cũ) s 5 (Nhà ngh Long đèn H i Đăng 2,625 An cũ) 33 H i Đăng Ngã 3 Tư ng Chúa 2,625 2,625 H m H i Đăng H i Thư ng Lãn Ông 34 Tr n đư ng 2,625 (phư ng 10) Hai tuy n đư ng n i t 35 đư ng Bình Giã vào Khu ch Bình Giã khu ch R ch D a 2,625 R ch D a 36 Hàn M c T (phư ng 7) Tr n đư ng 4,320 37 Hàn Thuyên (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 38 H m 40 - Phan Đăng Lưu Tr n đư ng 4,320 39 H m 492 - đư ng 30/4 N i t đư ng 30/4 khu ch R ch D a 2,625 40 H m 524 - đư ng 30/4 N i t đư ng 30/4 khu ch R ch D a 2,625 41 H m 58 Nguy n Gia Thi u Tr n đư ng 2,625 42 H m s 1 Nguy n An Ninh Tr n đư ng 2,625
 17. Đo n đư ng Giá đ t (v TT Tên đư ng m i trí 1) T Đ n 43 H m s 110 Ph m H ng Thái Ph m H ng Thái Ngô Đ c K 7,200 44 H Quý Ly Tr n đư ng 4,320 45 H Tri Tân (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 46 H Xuân Hương Tr n đư ng 4,320 47 Hoa Lư (phư ng 12) Tr n đư ng 2,625 48 Hoàng Di u Tr n đư ng 12,000 Hoàng Hoa Thám (phư ng 2, 49 Tr n đư ng 12,000 3) 50 Hoàng Văn Th (phư ng 7) Tr n đư ng 7,200 Hoàng Vi t, phư ng 6 51 Tr n đư ng 2,625 (Phư c Lâm T cũ) 52 Hùng Vương Tr n đư ng 7,200 Huy n Trân Công Chúa 53 Tr n đư ng 7,200 (phư ng 8) 4,320 54 Huỳnh Khương An Tr n đư ng 55 Huỳnh Khương Ninh Tr n đư ng 4,320 56 Kha V n Cân (phư ng 7) Tr n đư ng 4,320 57 Kim Đ ng (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 58 Ký Con Tr n đư ng 4,320 59 Kỳ Đ ng Tr n đư ng 2,625 60 La Văn C u Tr n đư ng 7,200 H t ph n đ t giao 61 L c Long Quân Võ Th Sáu Công ty Phát tri n 4,320 Nhà 62 Lê Hoàn (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 63 Lê H ng Phong Lê L i Thùy Vân 12,000 Lê Quý Đôn Th ng Nh t 7,200 64 Lê Lai Th ng Nh t Trương Công Đ nh 4,320 65 Lê L i Tr n đư ng 12,000 Tr n Phú Th Khoa Huân 12,000 66 Lê Ng c Hân Th Khoa Huân Bà Tri u 4,320 67 Lê Ph ng Hi u Tr n đư ng 4,320 68 Lê Quang Đ nh đư ng 30/4 Bình Giã 4,320
 18. Đo n đư ng Giá đ t (v TT Tên đư ng m i trí 1) T Đ n Ngã 5 Lê Quý Đôn - Quang Trung Lê L i -Th Khoa 12,000 69 Lê Quý Đôn Huân Đo n còn l i 7,200 70 Lê Thánh Tông Tr n đư ng 2,625 71 Lê Th Riêng Tr n đư ng 2,625 72 Lê Văn L c Tr n đư ng 4,320 73 Lê Văn Tám Tr n đư ng 7,200 74 Lương Th Vinh Tr n đư ng 4,320 75 Lương Văn Can Tr n đư ng 4,320 76 Lưu Chí Hi u (phư ng 9, 10) Tr n đư ng 2,625 77 Lưu H u Phư c (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 78 Lý Thái T Tr n đư ng 2,625 Nguy n Trư ng T Ph m Ngũ Lão 7,200 79 Lý Thư ng Ki t Ph m Ngũ Lão Lê Quý Đôn 16,000 Lê Quý Đôn Bà Tri u 7,200 Lê L i Lê Lai 12,000 80 Lý T Tr ng H m 45, 146 Lý T Lê Lai 4,320 Tr ng 81 M c Đĩnh Chi Tr n đư ng 4,320 82 Mai Thúc Loan (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 83 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Tr n đư ng 12,000 Nguy n An Ninh Cao Th ng 7,200 84 Ngô Đ c K Cao Th ng Pasteur 4,320 Đo n còn l i 2,625 85 Ngô Quy n (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 86 Ngô Văn Huy n Tr n đư ng 7,200 87 Ngư Ph Tr n đư ng 2,625 Nguy n B u (phư ng Th ng 88 Tr n đư ng 4,320 Tam) 89 Nguy n An Ninh Tr n đư ng 12,000 Nguy n B o, phư ng 6 (T 90 Tr n đư ng 2,625 Do cũ ) 91 Nguy n B nh Khiêm Tr n đư ng 7,200
 19. Đo n đư ng Giá đ t (v TT Tên đư ng m i trí 1) T Đ n 92 Nguy n Chí Thanh Tr n đư ng 7,200 93 Nguy n Công Tr Tr n đư ng 2,625 94 Nguy n Cư Trinh Tr n đư ng 4,320 Quang Trung Tr n Hưng Đ o 12,000 95 Nguy n Du Tr n Hưng Đ o Trương Công Đ nh 7,200 Nguy n Đ c Th y (phư ng 96 Tr n đư ng 2,625 10) Nguy n Gia Thi u (phư ng 97 Tr n đư ng 2,625 12) 98 Nguy n Hi n Tr n đư ng 2,625 99 Nguy n H i (phư ng 8) Tr n đư ng 4,320 Trư ng Ti u h c đư ng 30/4 4,320 100 Nguy n H u C nh Chí Linh Đo n còn l i 2,625 101 Nguy n H u C u Tr n đư ng 7,200 102 Nguy n Kim Tr n đư ng 4,320 103 Nguy n Lương B ng Tr n đư ng 4,320 104 Nguy n Thái Bình Tr n đư ng 4,320 105 Nguy n Thái H c (phư ng 7) Tr n đư ng 12,000 Lê Quang Đ nh Nguy n H u C nh 4,320 106 Nguy n Thi n Thu t Đo n còn l i 2,625 107 Nguy n Trãi Tr n đư ng 12,000 Ngô Đ c K Nhà s 40 và s 31 12,000 108 Nguy n Tri Phương Nhà s 40 và s 31 Trương Công Đ nh 4,320 109 Nguy n Trung Tr c Tr n đư ng 4,320 110 Nguy n Trư ng T Tr n đư ng 7,200 111 Nguy n Văn C Tr n đư ng 7,200 112 Nguy n Văn Tr i Tr n đư ng 16,000 113 Nơ Trang Long (phư ng 10) Tr n đư ng 4,320 114 Pasteur Tr n đư ng 7,200 115 Ph m C L ng (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 116 Ph m H ng Thái Tr n đư ng 7,200 117 Ph m Ng c Th ch Tr n đư ng 7,200
 20. Đo n đư ng Giá đ t (v TT Tên đư ng m i trí 1) T Đ n 118 Ph m Ngũ Lão Tr n đư ng 4,320 Nam Kỳ Kh i Nghĩa Xô Vi t Ngh Tĩnh 4,320 119 Ph m Th Hi n Đo n còn l i 2,625 120 Ph m Văn Dinh Tr n đư ng 2,625 Ph m Văn Ngh (Quân C ng 121 Tr n đư ng 2,625 cũ) 122 Phan B i Châu Tr n đư ng 7,200 Thùy Vân Võ Th Sáu 12,000 123 Phan Chu Trinh Ngã 3 Võ Th Sáu Đinh Tiên Hoàng 7,200 124 Phan Đăng Lưu Tr n đư ng 7,200 125 Phan Đình Phùng Tr n đư ng 12,000 126 Phan K Bính Tr n đư ng 4,320 127 Phan Văn Tr Tr n đư ng 7,200 128 Phó Đ c Chính Tr n đư ng 7,200 129 Phùng Kh c Khoan Tr n đư ng 7,200 130 Phư c Th ng (phư ng 12) Tr n đư ng 2,625 131 Quang Trung Tr n đư ng 12,000 132 Sương Nguy t Ánh Tr n đư ng 2,625 133 T n Đà (Hai Bà Trưng cũ) Tr n đư ng 2,625 134 Tăng B t H Tr n đư ng 2,625 135 Th ng Nhì Tr n đư ng 2,625 136 Thi Sách Tr n đư ng 12,000 Quang Trung Lê Lai 12,000 137 Th ng Nh t Lê Lai Trương Công Đ nh 7,200 138 Th Khoa Huân Tr n đư ng 12,000 Thùy Vân (phư ng 2, 139 Tr n đư ng 12,000 phư ng 8) Ti n C ng (h m Quân C ng 140 Tr n đư ng 2,625 cũ ) 141 Tô Hi n Thành Tr n đư ng 4,320 142 Tôn Đ n (phư ng 10) Tr n đư ng 2,625 143 Tôn Th t Thuy t Tr n đư ng 2,625 144 Tôn Th t Tùng Tr n đư ng 7,200
Đồng bộ tài khoản