Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 961/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 961/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 961/2002/Q -NHNN NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C S A I VÀ B SUNG M T S TÀI KHO N TRONG H TH NG TÀI KHO N K TOÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH 425/1998/Q -NHNN2 NGÀY 17/12/1998 C ATH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Nay s a i và b sung m t s tài kho n trong H th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 425/1998/Q -NHNN2 ngày 17-12-1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: 1- S a i tài kho n 481 như sau: 481 Qu d tr ngo i h i 4811 Qu d tr ngo i h i 4812 Mua bán và thanh toán ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i H ch toán tài kho n này ph i th c hi n theo các quy nh sau: a- nh kỳ hàng tháng (vào ngày cu i tháng), xác nh s chênh l ch tăng, gi m giá tr ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i trên cơ s so sánh s dư gi a tài kho n 4811"Qu d tr ngo i h i" (sau khi ã ánh giá l i ngo i t theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b vào ngày cu i tháng ho c ánh giá l i vàng theo giá thông báo ánh giá l i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy t nh). b- N u có chênh l ch thì h ch toán i u ch nh l i s dư TK 4812 cho b ng s dư TK 4811 (quy ra ng Vi t Nam ), s chênh l ch này chuy n vào bên Có ho c bên N TK 631 "Chênh l ch t giá ngo i t " (ghi i ng v i TK 4812)
  2. c- Vi c chuy n ngo i h i t Qu d tr ngo i h i sang Qu bình n t giá và giá vàng; ho c t m ng và s d ng ngo i h i t Qu d tr ngo i h i ph i căn c vào b n chính Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. V K toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m lưu B n chính Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . N i dung h ch toán các tài kho n này như sau: Tài kho n 4811 "Qu d tr ngo i h i" ch m t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c dùng h ch toán giá tr ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i. Bên Có ghi: - Giá tr ngo i h i nh p vào Qu d tr ngo i h i: + T Qu bình n t giá và giá vàng chuy n sang. + Mua ngo i h i. + Thu h i t m ng cho Ngân sách Nhà nư c. Bên N ghi: - Giá tr ngo i h i xu t t Qu d tr ngo i h i: + Chuy n sang Qu bình n t giá và giá vàng. + Bán ngo i h i; + T m ng cho Ngân sách Nhà nư c. S dư Có: - Ph n nh giá tr ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i, Ngân hàng Nhà nư c ang qu n lý. H ch toán chi ti t: - M 3 tài kho n chi ti t: + 4811.1- Ngo i t + 4811.2- Vàng + 4811.3- Các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t Tài kho n 4812 "Mua bán và thanh toán ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i" ch m t i V K toán - Tài chính dùng h ch toán các kho n mua bán và thanh toán ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i. Bên N ghi: - S ti n ng Vi t Nam ã chi ra mua ngo i h i (tính theo t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t i v i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi mua vào). - Thanh toán s ti n ng Vi t Nam (tăng) tương ng v i giá tr ngo i h i ư c i u chuy n t Qu bình n t giá và giá vàng sang ho c ư c hoàn tr t m ng (tính theo
  3. t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t i v i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi i u chuy n ho c thu h i t m ng). - K t chuy n s chênh l ch tăng giá tr ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i khi: + ánh giá l i ngo i t theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b vào ngày cu i tháng ( i ng v i tài kho n 631 - Chênh l ch t giá ngo i t ). + ánh giá l i vàng theo giá thông báo ánh giá l i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy t nh. Bên Có ghi: - S ti n ng Vi t Nam thu ư c do bán ngo i h i (tính theo t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t i v i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi bán ra). - Thanh toán s ti n ng Vi t Nam (gi m) tương ng v i giá tr ngo i h i chuy n sang Qu bình n t giá và giá vàng ho c t m ng, s d ng theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph (tính theo t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t iv i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi i u chuy n ho c khi t m ng). - K t chuy n s chênh l ch gi m giá tr ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i khi: + ánh giá l i ngo i t theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b vào ngày cu i tháng ( i ng v i tài kho n 631 - Chênh l ch t giá ngo i t ). + ánh giá l i vàng theo giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy t nh. S dư N : - Ph n nh s ti n ng Vi t Nam ã chi ra mua ngo i h i thu c Qu d tr ngo i h i ( i ng v i s dư tài kho n 4811 "Qu d tr ngo i h i ). H ch toán chi ti t: - M 3 tài kho n chi ti t: + 4812.1- Ngo i t + 4812.2- Vàng + 4812.3- Các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t 2- S a i tài kho n 483 như sau: 483 Qu bình n t giá và giá vàng 4831 Qu bình n t giá và giá vàng 4832 Mua bán và thanh toán ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng H ch toán tài kho n này ph i th c hi n theo các quy nh sau:
  4. a- Cu i kỳ k toán, xác nh s chênh l ch gi a doanh s ngo i h i bán ra (b ng t ng s ti n tính b ng ng Vi t Nam thu ư c do bán ngo i h i trong kỳ, tính theo t giá ho c giá th c t bán ra) và doanh s ngo i h i mua vào tương ng (b ng t giá ho c giá mua vào bình quân trong kỳ nhân v i s ngo i h i ã bán trong kỳ) h ch toán kho n chênh l ch này vào tài kho n Thu nh p hay Chi phí v kinh doanh ngo i h i. b- Sau khi th c hi n bư c 1 nêu trên, ti n hành xác nh s chênh l ch tăng, tăng gi m giá tr ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng trên cơ s so sánh s dư gi a tài kho n 4831 "Qu bình n t giá và giá vàng" (sau khi ã ánh giá l i ngo i t theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b vào ngày cu i tháng ho c ánh giá l i vàng theo giá thông báo ánh giá l i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy t nh) v i s dư tài kho n 4832 "Mua bán và thanh toán ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng" tìm ra s ch nh l ch thì h ch toán i u ch nh l i s dư TK 4832 cho b ng s dư TK 4831 (quy ra ng Vi t Nam), s chênh l ch này chuy n vào bên Có ho c bên N TK 631 "Chênh l ch t giá ngo i t " (ghi i ng v i TK 4832). N i dung h ch toán các tài kho n này như sau: Tài kho n 4831 "Qu bình n t giá và giá vàng" ch m t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c dùng h ch toán giá tr ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng. Bên Có ghi: - Giá tr ngo i h i nh p vào Qu bình n t giá và giá vàng: + T Qu d tr ngo i h i chuy n sang . + Mua ngo i h i Bên N ghi: - Giá tr ngo i h i xu t t Qu bình n t giá và giá vàng: + Chuy n sang Qu d tr ngo i h i. + Bán ngo i h i. S dư Có: - Ph n nh giá tr ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng, Ngân hàng Nhà nư c ang qu n lý. H ch toán chi ti t: - M 2 tài kho n chi ti t. + 4831.1- Ngo i t + 4831.2- Vàng + 4831.3- Các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t Tài kho n 4832 "Mua bán và thanh toán ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng" ch m t i S giao d ch NHNN dùng h ch toán các kho n mua bán và thanh toán ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng.
  5. Bên N ghi: - S ti n ng Vi t Nam ã chi ra mua ngo i h i (tính theo t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t i v i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi mua vào). - Thanh toán s ti n ng Vi t Nam (tăng) tương ng v i giá tr ngo i h i ư c i u chuy n t Qu d tr ngo i h i sang (tính theo t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t i v i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi i u chuy n). - K t chuy n s chênh l ch tăng giá tr ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng khi: + ánh giá l i ngo i t theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b vào ngày cu i tháng ( i ng v i tài kho n 631 - Chênh l ch t giá ngo i t ). + ánh giá l i vàng theo giá thông báo ánh giá l i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy t nh. Bên Có ghi: - S ti n ng Vi t Nam thu ư c do bán ngo i h i (tính theo t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t i v i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi bán ra). - Thanh toán s ti n ng Vi t Nam (gi m) tương ng v i giá tr ngo i h i chuy n sang Qu d tr ngo i h i (tính theo t giá th c t i v i ngo i t ho c giá th c t i v i vàng, các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t khi i u chuy n). - K t chuy n s chênh l ch gi m giá tr ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng khi: + ánh giá l i ngo i t theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b vào ngày cu i tháng ( i ng v i tài kho n 631 - Chênh l ch t giá ngo i t ). + ánh giá l i vàng theo giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . S dư N : - Ph n nh s ti n ng Vi t Nam ang chi ra mua ngo i h i thu c Qu bình n t giá và giá vàng ( i ng v i s dư tài kho n 4831). H ch toán chi ti t: - M 2 tài kho n chi ti t. + 4832.1- Ngo i t + 4832.2- Vàng + 4832.3- Các gi y t có giá và công c thanh toán b ng ngo i t 3- S a i tài kho n 9089 như sau: 9089 Ti n nghi gi , ti n gi , ti n b phá ho i ch x lý
  6. N i dung h ch toán tài kho n này như sau: Tài kho n 9089 " Ti n nghi gi , ti n gi , ti n b phá ho i ch x lý" dùng h ch toán các lo i nghi gi , ti n gi , ti n b phá ho i thu khách hàng. Bên Nh p ghi: - S ti n nghi gi , ti n gi , ti n b phá ho i nh p kho. Bên Xu t ghi: - S ti n nghi gi , ti n gi , ti n b phá ho i xu t kho. S còn l i: - Ph n nh s ti n nghi gi , ti n gi , ti n b phá ho i ang còn b o qu n trong kho. H ch toán chi ti t: - M tài kho n chi ti t theo t ng lo i ti n nghi gi , ti n gi , ti n b phá ho i và theo kho qu n lý. 4- B sung vào H th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c các tài kho n sau: a- Tài kho n 467- Kinh phí s nghi p Tài kho n này (ch m t i nh ng ơn v ư c c p và s d ng kinh phí s nghi p) dùng ph n nh s kinh phí s nghi p ư c hình thành t ngu n Ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n khác và vi c s d ng kinh phí s nghi p vào nh ng m c ích ch nh. Bên Có ghi: - S kinh phí ư c c p. Bên N ghi: - S kinh phí rút ra s d ng. S dư Có: - Ph n nh s kinh phí s nghi p c a Ngân hàng Nhà nư c còn chưa s d ng. H ch toán chi ti t: - M tài kho n chi ti t cho t ng m c ích ch nh. b- Tài kho n 973 - S d ng d tr ngo i h i theo l nh c a Chính ph Tài kho n này ch m t i Ngân hàng Nhà nư c Trung ương (V K toán - Tài chính) ) dùng ph n nh giá tr ngo i h i thu c d tr ngo i h i ã s d ng theo l nh c a Chính ph . Tài kho n 973 có các tài kho n c p III sau: 9731 B ng vàng 9732 B ng ngo i t Bên Nh p ghi: - Giá tr ngo i h i ã s d ng theo l nh c a Chính ph . Bên Xu t ghi: - Thu h i l i d tr ngo i h i ph n giá tr ngo i h i ã s d ng theo l nh c a Chính ph .
  7. S còn l i: - Ph n nh giá tr ngo i h i thu c d tr ngo i h i ã s d ng theo l nh c a Chính ph , chưa thu h i. H ch toán chi ti t: - M 1 tài kho n chi ti t. c- Tài kho n 98 - Các kho n n ph i thu Tài kho n này có các tài kho n c p II sau: 981 Các kho n n ph i thu khách hàng 982 Các kho n n ph i thu n i b + Tài kho n 981 "Các kho n n ph i thu khách hàng" dùng ph n nh các kho n khách hàng n mà Ngân hàng Nhà nư c ph i thu và tình hình thanh toán các kho n n ph i thu này, như: ph i thu ti n cho thuê tr s , thu phí b o lãnh cho khách hàng (trư ng h p thu sau)... + Tài kho n 982 "Các kho n n ph i thu n i b " dùng ph n nh các kho n n Ngân hàng Nhà nư c ph i thu trong n i b nhưng n th i h n mà v n chưa thu ư c, và tình hình thanh toán các kho n n ph i thu này, ví d : n v ti n thuê nhà iv i cán b Ngân hàng Nhà nư c theo h p ng... - K t c u c a tài kho n 981 và 982 như sau: Bên Nh p ghi: - S n Ngân hàng Nhà nư c s ph i thu. Bên Xu t ghi: - S n Ngân hàng Nhà nư c ã thu ư c. S còn l i: - Ph n nh s n Ngân hàng Nhà nư c còn ph i thu. H ch toán chi ti t: - M tài kho n chi ti t theo t ng ơn v , cá nhân n . d- Tài kho n 996- H n m c kinh phí do Ngân sách Nhà nư c c p, s d ng theo m c ích ch nh Tài kho n này (ch m t i nh ng ơn v ư c Ngân sách Nhà nư c c p kinh phí) dùng ph n nh s h n m c kinh phí và tình hình s d ng kinh phí Ngân sách Nhà nư c b ng h n m c (như: kinh phí ào t o, v n u tư xây d ng c p cho các d án...). Bên Nh p ghi: - S h n m c kinh phí ư c phân ph i, ư c thông báo. Bên Xu t ghi: - S h n m c kinh phí th c t ã nh n, ã rút. S còn l i: - Ph n nh s h n m c kinh phí còn l i chưa nh n, chưa rút.
  8. H ch toán chi ti t: - M tài kho n chi ti t theo t ng m c ích ch nh. Cu i năm, s h n m c kinh phí còn l i s b hu b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, Th trư ng ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Th Liên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản