Quyết định 963/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 963/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 963/QĐ-BXD về việc điều chỉnh phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 963/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 963/Q -BXD Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/2/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy ch làm vi c c a cơ quan B Xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2006/Q -BXD ngày 18/8/2006 c a B trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 1314/Q -TTg ngày 21/8/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m ông Nguy n ình Toàn gi ch c Th trư ng B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 161/Q -BXD ngày 25/02/2009 c a B trư ng B Xây d ng v vi c phân công công tác c a B trư ng và các Th trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh n i dung i u 3 c a Quy t nh s 161/Q -BXD ngày 25/02/2009 v phân công công tác c a B trư ng và các Th trư ng như sau: 1. B trư ng Nguy n H ng Quân: a) Lãnh o, qu n lý, ch o, i u hành m i m t ho t ng c a B theo ch c năng, nhi m v c a B Xây d ng; nh ng công vi c thu c thNm quy n, trách nhi m c a B và B trư ng ư c quy nh trong Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan. b) Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác: - Ch o chung vi c xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách qu n lý ngành Xây d ng; nh hư ng, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a B ; công tác thanh tra, ki m tra trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B trên ph m vi c a nư c. - Xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o th c hi n chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ô th qu c gia, các chương trình, d án qu c gia v phát tri n ô th ; vi c phân công, phân c p qu n lý ô th , ánh giá, phân lo i ô th .
  2. - Công tác l p, thNm nh và ch o th c hi n các án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; công tác u tư xây d ng các công trình, d án tr ng i m qu c gia. - Công tác c i cách hành chính ngành Xây d ng. - K ho ch, chương trình công tác c a B ; t ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t, chương trình, k ho ch c a ng và Chính ph . - Công tác k ho ch, u tư, ngân sách nhà nư c; công tác t ch c cán b ; công tác thi ua – khen thư ng; công tác xây d ng ng, b o v chính tr n i b . - Th c hi n nhi m v : Trư ng ban ch o c i cách hành chính c a B Xây d ng; Trư ng ban i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Xây d ng; Ch t ch H i ng Ki n trúc – Quy ho ch B Xây d ng; Ch t ch H i ng nghi m thu nhà nư c các công trình xây d ng; Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B Xây d ng; Ch t ch H i ng Khoa h c công ngh B Xây d ng. c) Th c hi n các nhi m v c a thành viên Chính ph và các nhi m v khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công. 2. Th trư ng thư ng tr c Cao L i Quang: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - M t s nhi m v qu n lý nhà nư c v lĩnh v c phát tri n ô th , bao g m: các cơ ch , chính sách, gi i pháp v u tư xây d ng và phát tri n các ô th ng b ; các chính sách, gi i pháp qu n lý quá trình ô th hóa, các mô hình qu n lý ô th ; quy ch khu ô th m i; qu n lý tr t t xây d ng ô th ; các d ch v trong khu ô th . - Qu n lý nhà nư c v lĩnh v c h t ng k thu t. - Ph trách chung v công tác pháp ch , xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, h th ng quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia c a ngành Xây d ng; công tác thanh tra chuyên ngành Xây d ng. - Công tác vì s ti n b ph n ngành Xây d ng; m nhi m ch c trách Trư ng ban Vì s ti n b ph n ngành Xây d ng. - Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. b) Th c hi n nhi m v , quy n h n c a Th trư ng thư ng tr c theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a cơ quan B Xây d ng và t i Quy t nh này. 3. Th trư ng Nguy n Tr n Nam: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: nhà và công s ; kinh doanh b t ng s n; v t li u xây d ng.
  3. - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; h th ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hóa thu c ngành Xây d ng. - Công tác h p tác qu c t ; công tác thông tin và truy n thông ngành Xây d ng; t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i, tri n lãm c a ngành Xây d ng. - Ho t ng xu t, nh p khNu hàng hóa ngành Xây d ng; u tư ra nư c ngoài c a ngành Xây d ng. - Ch o các chương trình xóa ói gi m nghèo c a ngành Xây d ng. - Công tác văn phòng, quy ch , l l i làm vi c c a kh i cơ quan B . b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 4. Th trư ng Bùi Ph m Khánh: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v ho t ng xây d ng (bao g m: l p và qu n lý d án u tư xây d ng công trình; kh o sát, thi t k , thi công xây d ng; i u ki n, năng l c hành ngh ho t ng xây d ng; l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng; c p gi y phép xây d ng); qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng. - Công tác qu n lý ch t lư ng, ti n t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia. - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách. - Ch o lĩnh v c cơ khí xây d ng; công tác an toàn, v sinh lao ng, môi trư ng ngành Xây d ng. - Công tác qu c phòng – an ninh, phòng ch ng bão l t. - Th c hi n nhi m v : y viên Ban ch o nhà nư c, kiêm T trư ng T công tác giúp vi c Ban ch o t i D án Th y i n Sơn La và D án Nhà máy l c d u Dung Qu t; Trư ng ban ch huy quân s , Trư ng ban ch huy phòng ch ng l t bão B Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 5. Th trư ng Tr n Văn Sơn: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v lĩnh v c kinh t xây d ng.
  4. - Xây d ng các cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n và qu n lý các lo i d ch v công; các cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr , nh hư ng phát tri n các doanh nghi p, h p tác xã thu c m i thành ph n kinh t ho t ng s n xu t kinh doanh trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . - Công tác qu n lý kinh t xây d ng t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia; công tác qu n lý kinh t xây d ng, tài chính k toán các d án u tư xây d ng do B làm ch u tư. - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách; công tác thanh tra hành chính, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B . - Công tác qu n lý tài chính, tài s n, công tác k toán, lao ng, ti n lương trong các cơ quan, ơn v tr c thu c B ; công tác y t ngành Xây d ng. - Công tác i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B . - Công tác th c hành ti t ki m, ch ng th t thoát, lãng phí, tham nhũng. - Th c hi n nhi m v Phó Trư ng ban i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công. 6. Th trư ng Nguy n ình Toàn: a) Giúp B trư ng theo dõi, ch o các lĩnh v c công tác: - Qu n lý nhà nư c v lĩnh v c ki n trúc, quy ho ch xây d ng. - Công tác khoa h c công ngh ; công tác ào t o phát tri n ngu n nhân l c ngành Xây d ng; công tác ào t o, b i dư ng ki n th c qu n lý ô th cho cán b chính quy n ô th . - Công tác xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t, tiêu chuNn qu c gia, công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao ph trách. - Công tác ki n trúc, quy ho ch xây d ng, h t ng k thu t t i các d án u tư xây d ng quan tr ng, các công trình tr ng i m qu c gia, các d án u tư xây d ng do B làm ch u tư. - Ch o th c hi n các án quy ho ch xây d ng do B làm ch u tư. - Th c hi n nhi m v Trư ng ban ch o Chương trình công ngh thông tin ngành Xây d ng. b) Th c hi n m t s nhi m v khác do B trư ng phân công.
  5. i u 2. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th n i dung i u 3, i u 4 c a Quy t nh s 161/Q -BXD ngày 25/02/2009 v vi c phân công công tác c a B trư ng và các Th trư ng B Xây d ng. B trư ng, các Th trư ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( báo cáo); - VP Chính ph ; các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n H ng Quân - y ban nhân dân, S Xây d ng, S Quy ho ch – Ki n trúc các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản