Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
7
download

Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 966/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 966/2003/Q -NHNN NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2003 V CHO VAY B NG NGO I T C A T CH C TÍN D NG I V I KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯ I CƯ TRÚ TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i và Ngh nh s 05/2001/N -CP ngày 17 tháng 1 năm 2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i xem xét quy t nh cho khách hàng là ngư i cư trú vay v n b ng ngo i t i v i các nhu c u v n sau ây: 1. thanh toán cho nư c ngoài ti n nh p khNu hàng hoá, d ch v ph c v ho t ng s n xu t, kinh doanh. 2. th c hi n các d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh hàng hoá và d ch v xu t khNu; th c hi n các d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh có ngu n thu ngo i t trên lãnh th Vi t Nam. 3. Chi t kh u b ch ng t xu t khNu. 4. Cho vay i v i ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. th c hi n các d án u tư theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 6. tr n nư c ngoài trư c h n, n u kho n vay có các i u ki n sau: D án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh s d ng kho n vay nư c ngoài ó có hi u qu ;
  2. doanh nghi p có kh năng tr n g c và lãi v n vay b ng ngo i t ; ti t ki m ư c chi phí vay v n so v i vi c vay v n nư c ngoài. 7. Các nhu c u vay v n ng n h n s n xu t, kinh doanh mà khách hàng vay không có ngu n thu ngo i t , n u ư c t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i cam k t b ng văn b n bán ngo i t ho c có h p ng mua ngo i t kỳ h n tr n vay. 8. i v i các nhu c u v n n m ngoài quy nh t i i u này ph i ư c s ch p thu n trư c b ng văn b n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. T ch c tín d ng cho vay b ng ngo i t theo Quy t nh này và quy nh c a pháp lu t v cho vay, qu n lý ngo i h i. Trư ng h p cho vay b ng ngo i t s d ng trong nư c, thì khách hàng ph i bán s ngo i t vay ó cho t ch c tín d ng cho vay. i u 3. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy t nh: Quy t nh s 418/2000/Q -NHNN7 ngày 21 tháng 9 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v i tư ng cho vay b ng ngo i t c a các t ch c tín d ng; Quy t nh s 343/2003/Q -NHNN ngày 10 tháng 4 năm 2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i, b sung i u 1 Quy t nh s 418/2000/Q -NHNN7 ngày 21 tháng 9 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v i tư ng cho vay b ng ngo i t c a các t ch c tín d ng. 2. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i, khách hàng vay ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản