intTypePromotion=1

Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
104
lượt xem
13
download

Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 966/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § c ñ a  H è N G  § è C  N G ¢ N   µ N G  N H µ   ¦í C S è  966/2003/Q§­N H N N   T H N n g µ y  22 th¸ng 8 n¨ m  2003 v Ò   h o  vay b» n g  n g o ¹i Ö  c ñ a  c  t t æ   h øc   Ý n  ô n g  ® è i víi c t d  kh¸ch h µ n g  vay lµ  g êi c  tró n T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µy  th¸ng12    cø    h Nh n     ng 12    n¨m  1997  vµ  Ët söa  æi, bæ   Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  m s® c Lu   h Nh n   Nam   è  s 10/2003/QH11  µy  th¸ng6  ng 17    n¨m 2003; ­C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12    cø    tæ  td ng 12    n¨m  1997;   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 5    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é; B  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýngo¹ihèivµ  l      NghÞ   nh  è  ®Þ s 05/2001/N§­   µy    CP ng 17 th¸ng 1    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   ®Þnh  è  s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  lýngo¹ihèi;      Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q U Y Õ T   ÞNH   § §i Ò u 1. Tæ  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi xem   Ðt td ®  ho   ngo     x  quyÕt  nh  ®Þ cho kh¸ch  µng  µ ngêi c  ó vay  èn  h l    tr   v b»ng  ¹itÖ  i  íic¸c ngo   ®è v     nhu  Çu  èn  c v sau  y: ®© 1.  Ó   § thanh to¸n cho  íc ngoµi tiÒn  Ëp  Èu  µng    n    nh kh h ho¸, dÞch  ô    v phôc  ô  ¹t®éng  v ho   s¶n  Êt,kinhdoanh. xu     2. § Ó   ùc hiÖn    ù  ®Ç u   , ph¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh  µng    th   c¸c d ¸n  t  ¸n  xu     h ho¸ vµ  Þch  ô  ÊtkhÈu;thùc hiÖn    ù    u  ,ph¬ng     d v xu       c¸cd ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh xu     doanh  ã  ån    ¹itÖ      c ngu thu ngo   trªnl∙nhthæ  ÖtNam. Vi   3.ChiÕtkhÊu  é      b chøng  õxuÊtkhÈu. t      4.Cho    vay  i víi êilao®éng  i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµitheo ®è     ng     ® l vi c th     n       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®Þ c Ng h Nh n     5. § Ó   ùc hiÖn    ù  ®Ç u      th   c¸c d ¸n  ttheo  Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  quy ®Þ c Th t   phñ. 6. § Ó     î nícngoµitr ch¹n,n Õu    tr¶n       í    kho¶n vay  ã      iÒu  Ön  c ®ñ c¸c ® ki sau:   Dù     u  ,ph¬ng    ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  ö  ông  xu     sd kho¶n  vay  ícngoµi®ã   n    cã  Öu  hi qu¶; doanh    nghiÖp  ã  c kh¶  n¨ng    î gèc  µ    èn  tr¶n   v l∙ v vay  i b»ng  ¹i ngo   tÖ;tiÕtkiÖm  îcchiphÝ     ®   vay  èn  víi Öc  v so    vi vay  èn  ícngoµi. v n 
  2. 2 7. C¸c    nhu  Çu  c vay  èn  ¾n   ¹n    v ng h ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  µ   xu     m kh¸ch   hµng vay kh«ng  ã  ån    ¹itÖ,n Õu  îctæ  c ngu thu ngo     ®   chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  ho¹t®éng  ¹ihèi cam   Õt    ngo     k b»ng  v¨n b¶n b¸n  ¹itÖ  ngo   hoÆc   ã  îp  ng   c h ®å mua  ¹itÖ  ú  ¹n ®Ó     îvay. ngo   k h   tr¶n     8. §èivíi         nhu  Çu  èn  c¸c c v n»m   µiquy  nh  ¹ §iÒu  µy  ngo   ®Þ ti  n ph¶i® îcsù     chÊp  Ën  ícb»ng    thu tr   v¨n b¶n  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u      2. Tæ chøc  Ýn  ông  td cho  vay  b»ng  ¹itÖ  ngo   theo  Quy Õt  nh   ®Þ nµy  µ  v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   cho  vay,qu¶n  ýngo¹ihèi.Trêng  îp cho    l     h  vay b»ng  ¹itÖ    ö  ông    ngo   ®Ó s d ë trong níc,th×      kh¸ch hµng    ph¶ib¸n  è  ¹i   s ngo   tÖ  vay    ®ã cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td cho vay. §i Ò u    3. 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh    ®Þ n c hi l     sau  êil¨m  µy,kÓ   õ ngµy  m   ng   t   ®¨ng  C«ng  b¸o  µ  v thay thÕ      c¸c Quy Õt  nh:  ®Þ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 418/2000/Q§­ NHNN7   µy  th¸ng 9  ng 21    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Th ®è Ng h Nh n   ®èi îng  t cho  vay b»ng  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông; Quy Õt  nh  è  ngo   c c¸c tæ  td   ®Þ s 343/2003/Q§­ NHNN   µy  th¸ng 4  ng 10    n¨m  2003  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc vÒ   Öc  öa  æi, bæ   n   vi s ®   sung  Òu  Quy Õt  nh   è  §i 1  ®Þ s 418/2000/Q§­ NHNN7   µy    ng 21 th¸ng 9    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Th ®è Ng h Nh n   ®èi t ng cho   î   vay b»ng  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông. ngo   c c¸ctæ  td 2. Thñ  ëng    n  Þ   éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n     Gi¸m  ®èc    chinh¸nh  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi, ®è tæ  td ®  ho   ngo     kh¸ch hµng    vay  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2