Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá 62/1999/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 97/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ TÍNH THU T I THI U S A Đ I, B SUNG B NG GIÁ 62/1999/QĐ-TCHQ T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính; Căn c Quy t đ nh 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành b ng giá mua t i thi u t i c a kh u đ tính thu nh p kh u; Căn c ý ki n c a B Tài chính t i Công văn s 1195 TC/TCT ngày 18/03/1999. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng giá tính thu t i thi u s a đ i, b sung b ng giá tính thu ban hành kèm theo Quy t đ nh s 62/1999/QĐ-TCHQ ngày 30/1/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Đi u 2. Giá tính thu các m t hàng s a đ i, b sung ban hành kèm theo Quy t đ nh này thay th nh ng m t hàng cùng lo i quy đ nh t i b ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh s 62/1999/QĐ-TCHQ ngày 30/01/1999. Đi u 3. Bãi b Đi u 2, Đi u 3 và s a đ i Đi u 1 c a Quy t đ nh 62/1999/QĐ-TCHQ như sau: "Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng giá t i thi u đ tính thu nh p kh u áp d ng đ i v i nh ng m t hàng không thu c danh m c m t hàng nhà nư c qu n lý giá tính thu không đ đi u ki n áp giá tính thu theo h p đ ng quy đ nh t i Đi m 1 M c C Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính ho c nh p kh u đư c thanh toán dư i các hình th c khác". Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/04/1999. Ph m Văn Dĩnh
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký) B NG GIÁ S A Đ I B SUNG B NG GIÁ 62 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 97/1999/QĐ-TCHQ ngày 23/3/1999) Tên hàng Đơn v Giá tính tính thu 1 2 3 Chương 4: * Pho mát các lo i: + Do các nư c G7, EU s n xu t kg 3,20 + Do các nư c khác s n xu t kg 2,50 * S a kem kg 2,00 Chương 9: * Cà phê 3 in 1 Maccoffee kg 0,70 Chương 11: Malt bia: + Do G7, Úc, New Zealand, Séc, Slovakia s n xu t t n 250,00 + Do các nư c khác s n xu t t n 180,00 Chương 16: * Th t h p các lo i: + Do các nư c G7, EU s n xu t kg 1,50 + Do các nư c ASEAN, Hàn Qu c s n xu t kg 1,20 * Cá h p các lo i: + Do các nư c G7, Ma R c s n xu t kg 1,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 1,00 * Cá mòi h p hi u BA CÔ GÁI N I TR kg 0,50 * Xúc xích kg 3,00 Chương 18: * B t cacao chưa pha thêm đư ng và ch t ng t khác: + Do các nư c G7, EU s n xu t kg 1,30
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Do các nư c khác s n xu t kg 0,70 Chương 19: * B t dinh dư ng ngũ c c (đư c đóng trong h p s t, thi c ..): + Do G7, EU, NewZealand, Úc s n xu t kg 4,00 + Do các nư c khác s n xu t kg 2,50 * Hu b khung giá B t b p hi u Super quy đ nh t i b ng giá 62 * B t b p có pha đư ng s a hi u Super đ ng trong b ch nilon kg 1,20 Chương 30: * Tân dư c n Đ s n xu t + Subsyde-P, 100 viên/h p h p 2,10 Chương 32: * B t màu dùng trong s n xu t sơn kg 10,00 Chương 33: * B m t hàng D u g i đ u (Shampoo) và nư c x các lo i c a hãng Shiseido * Ph n rôm tr em 100gr 0,45 * Kem, s a dư ng da: + Do G7 s n xu t lít 4,5 + Do các nư c khác s n xu t lít 3,00 * Kem dư ng da hi u Lander, Perssonal Care , Vital care do kg 3,00 M s n xu t * S a dư ng da hi u Lander, Personal Care, Vitai care do M lít 2,20 s n xu t * Nư c hoa: + Lo i Salome- Perfume de toilet ml 0,03 + Lo i Rose noir - Perfume de toilet ml 0,03 Chương 34: * Ch t t y, kh mùi b n c u (lo i đóng gói đ bán l ) + Do G7 s n xu t kg 4,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 3,50 * Ch t kh mùi hi u Elite do M s n xu t kg 4,00
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 37: * Phim m u Kodak Gold: - Lo i Negative (dùng ch p thông thư ng): -- Lo i 100 ASA - 135/24 Cu n 1,20 -- Lo i 100 ASA - 135/36 Cu n 1,40 -- Lo i 200 ASA - 135/36 Cu n 1,60 -- Lo i 200 ASA - 135/24 Cu n 1,30 -- Lo i 400 ASA - 135/36 Cu n 1,70 -- Lo i 400 ASA - 135/24 Cu n 1,40 -- Lo i khác Cu n 1,20 - Lo i Chrome Slide (dùng ch p chuyên d ng) -- Lo i 135 - 36/25 ASA Cu n 2,80 -- Lo i 135 - 36/64 ASA Cu n 3,20 -- Lo i 135 - 36/100 ASA Cu n 3,00 -- Lo i 135 - 36/200 ASA Cu n 3,60 -- Lo i 135 - 36/400 ASA Cu n 4,00 -- Lo i Ektra Chrome - 120 Cu n 2,80 -- Lo i khác Cu n 1,60 - Phim m u hi u Kodak kadakrome: -- Lo i 64 PU Including Processing KR 135/36 Cu n 3,20 -- Lo i 200 PU Including Processing KR 135/36 Cu n 3,60 -- Lo i khác Cu n 2,00 - Phim m u hi u Kodak GB 135/36 Gold 200 GEN4 Cu n 1,60 - Phim m u hi u Kodak Funsuc English for export 24 ki u -- CAT No 400584 Cu n 3,20 -- CAT No 400733 Cu n 7,30 * Phim m u hi u Konica -- Lo i Super SR 100 135/36 Cu n 1,20 -- Lo i Super SR 100 135/36 Cu n 1,30 -- Lo i Super SR 400 135/24 Cu n 1,20
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Lo i 100 ASA 135/36 Cu n 1,20 -- Lo i 100 ASA 135/24 Cu n 0,80 -- Lo i 200 ASA 135/36 Cu n 1,30 -- Lo i 200 ASA 135/24 Cu n 1,20 -- Lo i 400 ASA 135/36 Cu n 1,60 -- Lo i Chrome R - 100 135/36 Cu n 1,40 -- Lo i khác Cu n 1,20 * Phim m u hi u Mitsubishi Cu n 1,00 * Phim m u hi u Agfa: - Lo i Negative -- Lo i 50 ASA - 135/36 Cu n 2,40 -- Lo i 100 ASA - 135/12 Cu n 0,40 -- Lo i 100 ASA - 135/24 Cu n 0,80 -- Lo i 100 ASA - 135/36 Cu n 1,00 -- Lo i 200 ASA - 135/36 Cu n 1,20 -- Lo i 400 ASA - 135/24 Cu n 1,20 -- Lo i 400 ASA - 135/36 Cu n 1,30 -- Lo i Portrait XPS - 160 Cu n 1,80 -- Lo i Ultra 50/120 Cu n 2,00 -- Lo i khác Cu n 1,20 - Lo i Chrome RSX Cu n 2,40 * Phim màu hi u Fuji: Cu n 2,40 - Lo i Negative 135/36 Cu n 1,20 - Lo i Negative B/W 120 PAN Cu n 0,60 - Lo i Provia 400 120/12 Cu n 1,50 - Lo i Provia 100 120/12 Cu n 1,40 - Lo i Velvia VRP 50 120/12 Cu n 2,20 - Lo i Prof NHG 400 120/12 Cu n 1,70 - Lo i Reala CS100 120 Cu n 1,20 - Lo i khác Cu n 0,80
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Phim màu hi u Polaroid, lo i l y nh ngay T m 0,60 * Phim màu các hi u khác tính tương đương lo i phim Agfa * Phim ch p nh đen tr ng: - Hi u Orwo 135/36 Cu n 0,80 - Hi u Kodak 135/36 Cu n 1,60 - Hi u Agfa 120/16 Cu n 1,20 - Hi u khác Cu n 0,80 * Phim nh a màu dùng cho đi n nh (đã ghi) + Do G7 s n xu t Mét 0,80 + Do các nư c khác s n xu t Mét 0,50 - Phim chuyên dùng ngành in dùng cho ch b n màu đi n t Cu n 144,00 đã ph l p nh y sáng chưa phơi sáng kh 460mm*60m, Mexico s n xu t * Phim X-quang các hi u: + Do G7 s n xu t T m 0,10 + Do các nư c khác s n xu t T m 0,10 2. Gi y nh: * Gi y nh màu hi u Fuji, Kodak, Konica, QA, Agfa.... do các nư c G7, Úc, New Zealand, Brazin s n xu t: - D ng cu n: Cu n 35,00 - Lo i kh 8,9cm * 175 mét/cu n - Lo i kh 12,7cm*175mét/cu n Cu n 52,00 - Lo i kh 15,2 cm* (t 84 mét đ n dư i 175 mét)/cu n Cu n 48,00 - Lo i kh 12,5cm * 175 mét tr lên/cu n Cu n 54,00 -- Lo i kh 10,2cm*150mét/cu n Cu n 36,00 -- Lo i kh 101,6cm* 30 mét/cu n Cu n 96,00 -- Lo i kh 50,8cm * 84 mét/cu n Cu n 130,00 -- Lo i kh 20,3cm* 84 mét/cu n Cu n 55,00 -- Lo i kh 25,4cm* 84 mét/cu n Cu n 65,00 -- Lo i kh 30,5cm*84 mét/cu n Cu n 62,00 -- Lo i kh 105cm x 50 mét/cu n Cu n 208,00
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Lo i kh 50,8cm x 30,5 mét/cu n Cu n 64,00 -- N u khác chi u dài thì tính theo t l , tuỳ theo kh - D ng t : -- Lo i kh 50,8cm x 76,2cm/t (50t /h p) H p 80,00 -- Lo i kh 50,8cm x 61 cm/t (50 t /h p) H p 64,00 -- Lo i kh 20,8cm x 25,4 cmt (100 t /h p) H p 19,00 * Gi y nh đen tr ng do G7 s n xu t, Úc, New Zealand, Brazin s n xu t (lo i 100 t /h p): -- Lo i kh 9 x 12 cm H p 4,00 -- Lo i kh 10 x 15 cm H p 6,40 -- Lo i kh 13 x 18cm H p 16,00 -- Lo i kh 18 x 24cm H p 19,00 -- Lo i kh 20 x 25cm H p 28,00 -- Lo i kh 25 x 30cm H p 36,00 -- Lo i kh 30 x 40cm H p 43,00 -- Lo i kh 40 x 50cm H p 120,00 -- Lo i kh 50 x 60cm H p 176,00 * Gi y nh d ng t n u đóng gói khác s lư ng thì tính theo t l s t * Gi y nh do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% do G7 s n xu t cùng ch ng lo i. Chương 38 * B m t hàng ch t ph gia dùng cho s n xu t làm bóng nh a, làm d o, t o màng ch ng k t t a các lo i * D u hoá d o DOP dùng trong s n xu t nh a T n 515,00 Chương 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56: 18. Các lo i v i đã đư c th m t m, h , ph dát * Hu b khung giá v i m ch d ng, v i keo quy đ nh t i b ng giá 62/1999/QĐ-TCHQ * V i mex d ng và v i keo d ng làm c áo kh 0,9m - Do G7 s n xu t: + Lo i t 50g đ n dư i 100g/m2 Mét 0,60
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Lo i t 100g đ n dư i 150g/m2 Mét 1,00 + Lo i 150g/m2 tr lên Mét 1,50 - Do các nư c ngoài G7 s n xu t (tr Trung Qu c) tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t - Do Trung qu c s n xu t tính b ng 40% lo i do G7 s n xu t 22. V i Cotton 100% (batis) kh 1,6m + Do G7 s n xu t Mét 0,60 + Do các nư c khác s n xu t Mét 0,42 Chương 57: Dây gi ng c a lư i đánh cá T n 1.000,00 Chương 64: * Gi y bata ngư i l n: + Do Trung Qu c s n xu t Đôi 0,30 + Do các nư c khác s n xu t Đôi 0,50 Chương 68: * Hu b khung giá đá mài quy đ nh t i b ng giá 62 * V i nhám (abrasived cloth) + Do G7 s n xu t Kg 5,40 + Do các nư c khác s n xu t Kg 3,60 + Do Trung Qu c s n xu t kg 2,20 * Gi y nhám: + Do Trung Qu c s n xu t (thùng 25-30kg) Kg 0,50 + Do các nư c khác s n xu t tính b ng 140% hàng cùng lo i do Trung Qu c s n xu t Chương 70: * Kính xe ôtô do Trung Qu c s n xu t tính b ng 40% lo i do G7 s n xu t cùng ch ng lo i quy đ nh t i b ng giá 62 * C c (ly) thu tinh + Do G7, Sec s n xu t - Lo i t 30ml tr xu ng chi c 0,40 - Lo i t trên 30 ml đ n 60ml Chi c 0,60 - Lo i t trên 60 ml đ n 150ml Chi c 1,00
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i t trên 150 ml đ n 200ml Chi c 1,20 - Lo i t trên 200 ml đ n 250ml Chi c 1,40 - Lo i trên 250ml Chi c 1,60 + Do các nư c khác s n xu t: - Lo i t 30ml tr xu ng Chi c 0,04 - Lo i t trên 30ml đ n 60ml Chi c 0,06 - Lo i t trên 60 ml đ n 150ml Chi c 0,12 - Lo i t trên 150 ml đ n 200ml Chi c 0,15 - Lo i t trên 200ml đ n 250ml Chi c 0,18 - Lo i trên 250ml Chi c 0,20 Chương 73: * Long đen, lò so, c vít các lo i b ng s t thép do Trung Kg 0,40 Qu c s n xu t Chương 83: * Khoá t h sơ chìm do Trung Qu c s n xu t Chi c 0,10 Chương 84: 1. Các lo i đ ng cơ, máy n : * Đ ng cơ (máy n ) ch y xăng: + Do G7 s n xu t: -- Lo i dư i 1,5HP Chi c 40,00 -- Lo i 1,5HP Chi c 70,00 -- Lo i trên 1,5HP đ n 3 HP Chi c 100,00 -- Lo i trên 3HP đ n 4 HP Chi c 120,00 -- Lo i trên 4HP đ n 5 HP Chi c 145,00 -- Lo i trên 5HP đ n 6HP Chi c 160,00 -- Lo i trên 6HP đ n 8 HP Chi c 200,00 -- Lo i trên 8HP đ n 9 HP Chi c 225,00 -- Lo i trên 9HP đ n 10 HP Chi c 240,00 -- Lo i trên 10HP đ n 11HP Chi c 280,00 -- Lo i trên 11HP đ n 13HP Chi c 300,00 -- Lo i trên 13HP đ n 15HP Chi c 340,00
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Lo i trên 15HP đ n 20HP Chi c 400,00 -- Lo i trên 20HP đ n 25HP Chi c 480,00 + Do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t * Đ ng cơ (máy n ) diezel: + Do G7 s n xu t: -- Lo i dư i 1HP Chi c 80,00 -- Lo i t 1HP đ n dư i 3HP Chi c 160,00 -- Lo i t 3HP đ n dư i 4HP Chi c 180,00 -- Lo i t 4HP đ n dư i 6HP Chi c 250,00 -- Lo i t 6HP đ n dư i 8HP Chi c 300,00 -- Lo i t 8HP đ n dư i 10HP Chi c 360,00 -- Lo i t 10HP đ n dư i 15HP Chi c 600,00 -- Lo i t 15HP đ n dư i 20HP Chi c 720,00 -- Lo i t 20HP đ n dư i 30HP Chi c 1.000,00 -- Lo i t 30HP đ n dư i 40HP Chi c 1.400,00 -- Lo i t 40HP đ n dư i 50HP Chi c 1.800,00 -- Lo i t 50HP đ n dư i 60HP Chi c 2.000,00 -- Lo i t 60 tr lên Chi c 2.400,00 + Do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t + Do Trung Qu c s n xu t: -- Lo i dư i 1HP Chi c 18,00 -- Lo i t 1HP đ n dư i 3HP Chi c 32,00 -- Lo i t 3HP đ n dư i 4HP Chi c 48,00 -- Lo i t 4HP đ n dư i 6HP Chi c 60,00 -- Lo i t 6HP đ n dư i 8HP Chi c 90,00 -- Lo i t 8HP đ n dư i 10HP Chi c 100,00 -- Lo i t 10HP đ n dư i 15HP Chi c 130,00 -- Lo i t 15HP đ n dư i 20HP Chi c 160,00 -- Lo i t 20HP đ n dư i 24HP Chi c 200,00
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Lo i t 24HP tr lên Chi c 260,00 * Các đ ng cơ: Máy thu , máy x i, máy cày tay áp giá theo máy n cùng lo i có công su t tương đương * Đ ng cơ (máy) xe ô tô: - Do G7 s n xu t: + Xe t i: -- Lo i l p cho xe dư i 2 t n Chi c 500 -- Lo i l p cho xe t 2 t n đ n dư i 4 t n Chi c 1.000,00 -- Lo i l p cho xe t 4 t n đ n dư i 6 t n Chi c 1.500,00 -- Lo i l p cho xe t 6 t n đ n dư i 8 t n Chi c 1.900,00 -- Lo i l p cho xe t 8 t n đ n dư i 12 t n Chi c 2.200,00 -- Lo i l p cho xe t 12 t n đ n dư i 15 t n Chi c 2.800,00 -- Lo i l p cho xe t 15 t n đ n dư i 20 t n Chi c 3.500,00 -- Lo i l p cho xe t 20 t n đ n dư i 30 t n Chi c 4.000,00 -- Lo i l p cho xe t 30 t n tr lên Chi c 4.500,00 + Xe bus ch khách: -- Lo i trên 15 ch đ n 20 ch Chi c 1.800,00 -- Lo i t 21 ch đ n 30 ch Chi c 3.000,00 -- Lo i t 31 ch đ n 40 ch Chi c 4.000,00 -- Lo i t 41 ch đ n 60 ch Chi c 5.000,00 + Xe Du l ch: -- Lo i l p cho xe dư i 7 ch Lo i công su t dư i 2.0 Chi c 1.000,00 Lo i công su t t 2.0 đ n dư i 2.5 Chi c 1.400,00 Lo i công su t t 2.5 đ n dư i 3.0 Chi c 1.500,00 Lo i công su t t 3.0 đ n dư i 4.0 Chi c 1.800,00 Lo i công su t t 4.0 tr lên Chi c 2.100,00 --Lo i l p cho xe t 7 ch đ n 15 ch Lo i công su t dư i 2.0 Chi c 1.200,00 Lo i công su t t 2.0 đ n dư i 2.5 Chi c 1.500,00 Lo i công su t t 2.5 đ n dư i 3.0 Chi c 1.800,00
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lo i công su t t 3.0 đ n dư i 4.0 Chi c 2.100,00 Lo i công su t t 4.0 tr lên Chi c 2.300,00 - Do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% giá hàng cùng lo i do G7 s n xu t * Đĩa CD- ROM tr ng (lo i ghi 1 l n): + Do G7 s n xu t Chi c 1,20 + Do các nư c khác s n xu t Chi c 0,80 * Máy tính đi n t : - Do Trung Qu c s n xu t + Lo i 8 s Cái 1,50 + Lo i 10 s Cái 2,50 + Lo i 12 s Cái 5,00 - Do G7 s n xu t tính b ng 200% lo i do Trung Qu c s n xu t - Do các nư c khác s n xu t tính b ng 150% lo i do Trung Qu c s n xu t Chương 85: 1. Mô tơ đi n * Do G7 s n xu t: - Lo i dư i 1HP Chi c 40,00 - Lo i t 1HP đ n dư i 3HP Chi c 72,00 - Lo i t 3HP đ n dư i 6HP Chi c 100.00 - Lo i t 6HP đ n dư i 10 HP Chi c 180,00 - Lo i t 10HP đ n dư i 15 HP Chi c 200,00 - Lo i t 15HP đ n dư i 20HP Chi c 280,00 - Lo i t 20HP đ n dư i 25HP Chi c 320,00 - Lo i t 25HP đ n dư i 30HP Chi c 360,00 - Lo i t 30HP đ n dư i 35HP Chi c 400,00 - Lo i t 35HP đ n dư i 40HP Chi c 450,00 - Lo i t 40HP đ n dư i 45HP Chi c 500,00 - Lo i t 45HP đ n dư i 50HP Chi c 550,00 - Lo i t 50HP đ n dư i 55HP Chi c 600,00
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i t 55HP đ n dư i 60HP Chi c 650,00 - Lo i t 60HP đ n dư i 65HP Chi c 700,00 - Lo i t 65HP đ n dư i 70HP Chi c 740,00 - Lo i t 70HP đ n dư i 75HP Chi c 770,00 - Lo i t 75HP Chi c 800,00 - Lo i trên 75HP Chi c 850,00 * Lo i do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% lo i do G7 s n xu t * Lo i do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t 2. Máy phát đi n: * Do G7 s n xu t: + Lo i ch y d u 3 pha (t đ ng chuy n ngu n) -- Lo i dư i 1KVA Chi c 450,00 -- Lo i t 1KVA đ n dư i 1,5KVA Chi c 550,00 -- Lo i t 1,5KVA đ n dư i 2,5KVA Chi c 700,00 -- Lo i t 2, 5KVA đ n dư i 5KVA Chi c 900,00 -- Lo i t 5KVA đ n dư i 8KVA Chi c 1.800,00 -- Lo i t 8KVA đ n dư i 10KVA Chi c 2.700,00 -- Lo i t 10KVA đ n dư i 15KVA Chi c 3.500,00 -- Lo i t 15KVA đ n dư i 20KVA Chi c 4.200,00 -- Lo i t 20KVA đ n dư i 25KVA Chi c 4.800,00 -- Lo i t 25KVA đ n dư i 30KVA Chi c 5.500,00 -- Lo i t 30KVA đ n dư i 40KVA Chi c 6.000,00 -- Lo i t 40KVA đ n dư i 50KVA Chi c 6.500,00 -- Lo i t 50KVA đ n dư i 60KVA Chi c 7.500,00 -- Lo i t 60KVA đ n dư i 70KVA Chi c 8.500,00 --Lo i t 70KVA đ n dư i 80KVA Chi c 9.500,00 -- Lo i t 80KVA đ n dư i 90KVA Chi c 10.000,00 -- Lo i t 90KVA đ n dư i 100KVA Chi c 10.500,00 -- Lo i t 100KVA đ n dư i 125KVA Chi c 11.500,00
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Lo i t 125KVA đ n dư i 150KVA Chi c 13.000,00 -- Lo i t 150KVA đ n dư i 175KVA Chi c 15.000,00 -- Lo i t 175KVA đ n dư i 200KVA Chi c 17.000,00 -- Lo i t 200KVA đ n dư i 220KVA Chi c 19.000,00 -- Lo i t 220KVA đ n dư i 250KVA Chi c 22.000,00 -- Lo i t 250KVA đ n dư i 300KVA Chi c 25.000,00 -- Lo i t 300KVA đ n dư i 350KVA Chi c 28.000,00 -- Lo i 350 KVA Chi c 32.000,00 -- Lo i trên 350KVA Chi c 35.000,00 + Lo i không t đ ng chuy n ngu n tính b ng 80% lo i t đ ng chuy n ngu n có cùng công su t + Lo i dư i 3 pha tính b ng 70% lo i 3 pha có cùng công su t * Do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% lo i G7 s n xu t. * Do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t 2. Dynamo máy phát đi n (không đ ng cơ kéo) tính b ng 20% giá máy phát đi n nguyên chi c cùng công su t 3. Đ ng cơ kéo c a máy phát đi n tính b ng 60% giá tr máy phát đi n nguyên chi c cùng công su t. * Hu b khung giá đĩa compact đã ghi chương trình * Đĩa CD tr ng chưa ghi chương trình (Lo i ch ghi đư c 1 l n) - Do G7 s n xu t + Lo i ghi âm + Lo i ghi âm Chi c 1,00 + Lo i ghi hình Chi c 1,50 - Do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% hàng cùng lo i do G7 s n xu t Chương 87: II. Ph tùng xe ô tô * Hu b khung giá h p tay lái có m c giá 200 USD/chi c quy đ nh t i B ng giá 62 III. Ph tùng xe máy do các nư c G7 s n xu t
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Cate máy + Dùng cho lo i xe có đ Chi c 13,00 + Dùng cho lo i xe không có đ Chi c 6,50 * Máy xe g n máy tính b ng 35% giá xe nguyên chi c cùng ch ng lo i * Ph tùng xe máy do các nư c ASEAN, Đài Loan s n xu t tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t Chương 90 * Ph tùng c a máy Photocopy (tr ng): + Do G7 s n xu t Chi c 20,00 + Do các nư c khác s n xu t Chi c 10,00 Chương 91: 1. Đ ng h đeo tay: * Đ ng h đeo tay đi n t Quartz hi u Rado: + Do Thu Sĩ s n xu t: - Kính thư ng Chi c 96,00 - Kính saphia Chi c 160,00 + Do G7 s n xu t tính b ng 50% giá đ ng h do Thu Sĩ s n xu t + Do Trung Qu c s n xu t Chi c 3,00 + Do các nư c khác s n xu t Chi c 6,00 IV. Ph tùng đ ng h : * Máy đ ng h Quartz đeo tay hi u Longiness, Rolex do Chi c 150,00 Thu Sĩ s n xu t * Hu b khung giá máy đ ng h Quartz đeo tay các hi u do các nư c ngoài G7, Trung Qu c s n xu t quy đ nh t i B ng giá 62 Chương 96: * Bút xoá: + Do G7 s n xu t Chi c 0,20 + Do các nư c khác s n xu t Chi c 0,16 * Bút lông các lo i Chi c 0,10 Dây kéo (khoá kéo)
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Dây kéo d ng s i r i: + Do G7 s n xu t - Dây nilon -- Lo i dài dư i 20cm S i 0,04 -- Lo i dài t 20cm đ n dư i 60cm S i 0,06 -- Lo i dài t 60cm đ n dư i 70cm S i 0,08 -- Lo i dài 70cm tr lên S i 0,10 - Dây kim lo i -- Lo i dài dư i 25cm S i 0,05 -- Lo i dài t 25cm tr lên S i 0,07 + Do các nư c ngoài G7 s n xu t tính b ng 70% lo i do G7 s n xu t
Đồng bộ tài khoản