intTypePromotion=1

Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ của tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
140
lượt xem
13
download

Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ của tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ của tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu sửa đổi, bổ sung Bảng giá 62/1999/QĐ-TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ của tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  æ n g  C ô c  tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  S è  97/1999/Q§­T C H Q   g µy  23  T ën c n th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  viÖc B a n   µ n h  b ¶ n g  gi¸ 3  h  tÝnh thu Õ  tèi thiÓu s öa  ® æ i,  æ   u n g  b¶ n g  gi¸ 62/1999/Q§­T C H Q b s   T æ n g  C ô c tr ëng T æ n g  côc  ¶i quan  H ­ C¨n  thÈm    cø  quyÒn  nguyªn t¾c    vµ    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ hµng  xuÊt  khÈu,hµng    nhËp khÈu quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 7  ®Þnh  54/CP ngµy  th¸ng  28  8 n¨m 1993  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,    thuÕ nhËp  khÈu; ­ C¨n  Th«ng     cø  t172/1998/TT­BTC  ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh   54/CP  sè  ngµy 28/8/1993, NghÞ     ®Þnh  sè  94/1998/N§­   CP ngµy  17/11/1998 cña    ChÝnh phñ; ­C¨n  Th«ng     cø  t82/1997/TT­ BTC   ngµy  11/11/1997 cña  TµichÝnh;   Bé    ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  590A/1998/Q§­BTC  ngµy  th¸ng 4  29    n¨m  1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh b¶ng    gi¸mua     tèithiÓu  i t¹ cöa  khÈu    ®Ó tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu; ­ C¨n  ý    cø  kiÕn cña  Tµi chÝnh  i Bé    t¹ C«ng v¨n  1195  sè  TC/TCT ngµy  18/03/1999. Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy b¶ng    gi¸tÝnh thuÕ    tèi thiÓu  söa  æi, bæ   ®   sung  b¶ng    gi¸tÝnh thuÕ ban  hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  sè 62/1999/Q§­TCHQ  ngµy  30/1/1999 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. §iÒu 2. Gi¸ tÝnh    thuÕ    Æt   c¸c m hµng söa  æi, bæ   ®   sung ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy thay thÕ    nh÷ng  Æt   m hµng cïng  i lo¹ quy ®Þnh    t¹i b¶ng gi¸ ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 62/1999/Q§­ TCHQ  ngµy  30/01/1999.
 2. 2 §iÒu 3.    §iÒu    B∙ibá  2, §iÒu  vµ  3  söa  æi  ® §iÒu  cña  1  QuyÕt ®Þnh  62/1999/Q§­ TCHQ   sau:"Ban  nh    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh nµy b¶ng      gi¸tèi thiÓu    ®Ó tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  dông  ¸p  ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  thuéc danh môc   Æt   m hµng  nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh thuÕ kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ theo  hîp ®ång  quy ®Þnh   i§iÓm   Môc     t¹  1  C Th«ng    t 82/1997/TT­BTC   ngµy  11/11/1997 cña  Tµi chÝnh  Bé    hoÆc  nhËp  khÈu  îc ®   thanh        to¸ndíi h×nh  c¸c thøc kh¸c".   §iÒu  4.  QuyÕt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi hµnh  kÓ  tõ ngµy  15/04/1999.  
 3. 3 B ¶ n g  gi¸ ö a ® æ i  b æ  s u n g  b ¶ n g  gi¸ 2  s  6 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  97/1999/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  23/3/1999) Tªn  hµng   §¬n  vÞ  Gi¸tÝnh    tÝnh thuÕ 1 2 3 Ch¬ng  4: * Pho      i   m¸tc¸clo¹ : +  c¸cnícG7,    Do      EU s¶n  xuÊt   kg 3,20 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 2,50 * S÷a    kem kg 2,00 Ch¬ng  9: * Cµ    in1    phª 3    Maccoffee kg 0,70 Ch¬ng  11: Maltbia:   +  G7,    Do  óc,New   Zealand,SÐc, Slovakias¶n        xuÊt  tÊn 250,00 + Do        c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt  tÊn 180,00 Ch¬ng  16: * ThÞt hép    i     c¸clo¹ : +  c¸cnícG7,    Do      EU s¶n  xuÊt   kg 1,50 +  c¸cnícASEAN,  Do      Hµn  Quèc  s¶n  xuÊt  kg 1,20 * C¸    hép    i c¸clo¹ : +  c¸cnícG7,    Do      Ma Rèc  s¶n  xuÊt  kg 1,50 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 1,00 * C¸    mßi  hép  hiÖu    G¸INéi  BA C¤    TRî kg 0,50 * Xóc    xÝch kg 3,00 Ch¬ng  18: * Bét cacao      cha  pha thªm  êng  chÊt ngätkh¸c: ® vµ      +  c¸cnícG7,    Do      EU s¶n  xuÊt kg 1,30 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 0,70 Ch¬ng  19: * Bét dinh dìng ngò          cèc (®îc®ãng    trong hép    s¾t,thiÕc ..)     : +  G7,  Do  EU,  NewZealand,óc   s¶n  xuÊt  kg 4,00 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 2,50 * Huû  khung    bá  gi¸Bét b¾p   hiÖu  Super  quy ®Þnh   i t¹ b¶ng  gi¸62   * Bét  b¾p   pha  êng  cã  ® s÷a  hiÖu  Super  ®ùng  trong bÞch  kg 1,20 nilon Ch¬ng  30: * T©n    §é    dîcÊn  s¶n  xuÊt  + Subsyde­ 100  P,  viªn/hép hép 2,10 Ch¬ng  32: * Bét mµu      dïng  trong s¶n    xuÊt s¬n   kg 10,00 Ch¬ng  33:
 4. 4 *  m Æt   Bá  hµng  DÇu    géi ®Çu   (Shampoo)  níc x¶      vµ    c¸c lo¹ i cña  h∙ng Shiseido * PhÊn    r«m    trÎem 100gr 0,45 * Kem,    s÷a dìng da:   +  G7   Do  s¶n  xuÊt   lÝt 4,5 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   lÝt 3,00 * Kem   dìng  hiÖu  da  Lander,PerssonalCare        , Vitalcare    do  kg 3,00 Mü   s¶n xuÊt  * S÷a  dìng  hiÖu  da  Lander,PersonalCare,Vitaicare do              Mü lÝt 2,20 s¶n  xuÊt   * N íchoa:     +    Lo¹iSalome­ Perfume  toi t   de  le ml 0,03 +    Lo¹iRose     noir­Perfume  toi t de  le ml 0,03 Ch¬ng  34: * ChÊt      tÈy,khö    mïibån  cÇu    (lo¹®ãng      lÎ i gãi®Ó b¸n  ) +  G7   Do  s¶n  xuÊt kg 4,50 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt kg 3,50 * ChÊt    khö    mïihiÖu  tedo    Eli   Mü s¶n  xuÊt kg 4,00 Ch¬ng  37: * Phim    mÇu  Kodak    Gold: ­Lo¹iNegative(dïngchôp          th«ng  êng): th ­    ­Lo¹i100  ASA    ­135/24 Cuén 1,20 ­    ­Lo¹i100  ASA    ­135/36 Cuén 1,40 ­    ­Lo¹i200  ASA    ­135/36 Cuén 1,60 ­    ­Lo¹i200  ASA    ­135/24 Cuén 1,30 ­    ­Lo¹i400  ASA    ­135/36 Cuén 1,70 ­    ­Lo¹i400  ASA    ­135/24 Cuén 1,40 ­    ­Lo¹ikh¸c Cuén 1,20 ­Lo¹iChrome      Slide(dïngchôp      chuyªn dông)   ­    ­Lo¹i135   ­36/25  ASA Cuén 2,80 ­    ­Lo¹i135   ­36/64  ASA Cuén 3,20 ­    ­Lo¹i135   ­36/100  ASA Cuén 3,00 ­    ­Lo¹i135   ­36/200  ASA Cuén 3,60 ­    ­Lo¹i135   ­36/400  ASA Cuén 4,00 ­    ­Lo¹iEktraChrome     ­120 Cuén 2,80 ­    ­Lo¹ikh¸c Cuén 1,60 ­Phim    mÇu  hiÖu  Kodak  kadakrome: ­     PU   ­Lo¹i64  IncludingProcessingKR       135/36 Cuén 3,20 ­    ­Lo¹i200   PU IncludingProcessingKR       135/36 Cuén 3,60 ­    ­Lo¹ikh¸c Cuén 2,00 ­Phim    mÇu  hiÖu  Kodak    GB 135/36 Gold    200 GEN4 Cuén 1,60 ­Phim    mÇu  hiÖu  Kodak  Funsuc  Englishforexport24        kiÓu  ­CAT   400584 ­  No  Cuén 3,20  ­CAT   400733 ­  No  Cuén 7,30 * Phim    mÇu  hiÖu  Konica
 5. 5 ­    ­Lo¹iSuper SR     100  135/36 Cuén 1,20 ­    ­Lo¹iSuper SR     100  135/36 Cuén 1,30 ­    ­Lo¹iSuper SR     400  135/24 Cuén 1,20 ­    ­Lo¹i100  ASA   135/36 Cuén 1,20 ­    ­Lo¹i100  ASA   135/24 Cuén 0,80 ­    ­Lo¹i200  ASA   135/36 Cuén 1,30 ­    ­Lo¹i200  ASA   135/24 Cuén 1,20 ­    ­Lo¹i400  ASA   135/36 Cuén 1,60 ­    ­Lo¹iChrome    R ­100  135/36 Cuén 1,40 ­    ­Lo¹ikh¸c Cuén 1,20 * Phim    mÇu   hiÖu  Mitsubishi Cuén 1,00 * Phim    mÇu   hiÖu  Agfa: ­Lo¹iNegative     ­     ASA    ­Lo¹i50  ­135/36 Cuén 2,40 ­    ­Lo¹i100  ASA   ­135/12 Cuén 0,40 ­    ­Lo¹i100  ASA   ­135/24 Cuén 0,80 ­    ­Lo¹i100  ASA   ­135/36 Cuén 1,00 ­    ­Lo¹i200  ASA   ­135/36 Cuén 1,20 ­    ­Lo¹i400  ASA   ­135/24 Cuén 1,20 ­    ­Lo¹i400  ASA   ­135/36 Cuén 1,30 ­    ­Lo¹iPortraiXPS     t ­160 Cuén 1,80 ­    ­Lo¹iUltra50/120   Cuén 2,00 ­    ­Lo¹ikh¸c Cuén 1,20 ­Lo¹iChrome      RSX Cuén 2,40 * Phim    mµu  hiÖu  Fuji: Cuén 2,40 ­Lo¹iNegative135/36       Cuén 1,20 ­Lo¹iNegativeB/W         120  PAN Cuén 0,60 ­Lo¹iProvia400        120/12 Cuén 1,50 ­Lo¹iProvia100        120/12 Cuén  1,40 ­Lo¹iVelviaVRP   120/12       50  Cuén 2,20 ­Lo¹iProf       NHG   400 120/12    Cuén  1,70 ­Lo¹iReala CS100        120 Cuén 1,20 ­Lo¹ikh¸c     Cuén  0,80 * Phim    mµu  hiÖu  Polaroid,       i ¶nh  lo¹ lÊy ngay TÊm 0,60 * Phim    mµu   c¸chiÖu  kh¸ctÝnh ¬ng  ¬ng      t ® lo¹ phim  i Agfa * Phim    chôp  ¶nh  ®en  tr¾ng: ­HiÖu    Orwo  135/36 Cuén 0,80 ­HiÖu    Kodak  135/36 Cuén  1,60 ­HiÖu    Agfa  120/16 Cuén 1,20 ­HiÖu    kh¸c Cuén 0,80 * Phim    nhùa  mµu  dïng cho  ®iÖn  ¶nh    (®∙ghi) +  G7   Do  s¶n  xuÊt   MÐt 0,80 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   MÐt 0,50 ­ Phim    chuyªn dïng    ngµnh   indïng  cho chÕ  b¶n  mµu  ®iÖn    tö Cuén 144,00 ®∙ phñ    lípnh¹y s¸ng    cha ph¬is¸ng    khæ  460mm*60m,  Mexico 
 6. 6 s¶n xuÊt   * Phim    X­quang    c¸chiÖu: +  G7   Do  s¶n  xuÊt   TÊm 0,10 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   TÊm   0,10 2.GiÊy    ¶nh: * GiÊy    ¶nh  mµu   hiÖu  Fuji Kodak,Konica,QA,    ,     Agfa..   c¸c .do    . nícG7,      óc,New   Zealand,Brazins¶n      xuÊt:  ­D¹ng    cuén: ­Lo¹ikhæ       8,9cm    * 175 mÐt/cuén Cuén 35,00 ­Lo¹ikhæ       12,7cm*175mÐt/cuén Cuén 52,00 ­Lo¹ikhæ       15,2 cm*    mÐt    (tõ84  ®Õn     díi175  mÐt)/cuén Cuén 48,00 ­Lo¹ikhæ       12,5cm    * 175 mÐt    trëlªn/cuén Cuén 54,00 ­    ­Lo¹ikhæ   10,2cm*150mÐt/cuén Cuén 36,00 ­    ­Lo¹ikhæ   101,6cm*  mÐt/cuén 30  Cuén 96,00 ­    ­Lo¹ikhæ   50,8cm    mÐt/cuén * 84  Cuén 130,00 ­    ­Lo¹ikhæ   20,3cm*  mÐt/cuén 84  Cuén  55,00 ­    ­Lo¹ikhæ   25,4cm*  mÐt/cuén 84  Cuén 65,00 ­    ­Lo¹ikhæ   30,5cm*84  mÐt/cuén Cuén 62,00 ­    ­Lo¹ikhæ   105cm  50  x  mÐt/cuén Cuén 208,00 ­    ­Lo¹ikhæ   50,8cm  30,5 mÐt/cuén x    Cuén 64,00 ­ NÕu   ­  kh¸c chiÒu    dµi th×  tÝnh  theo  lÖ, tuú tû      theo khæ ­D¹ng    tê: ­    ­Lo¹ikhæ   50,8cm  76,2cm/tê(50tê/hép) x    Hép 80,00 ­    ­Lo¹ikhæ   50,8cm  61  x  cm/tê(50   tê/hép) Hép  64,00 ­    ­Lo¹ikhæ   20,8cm  25,4 cmtê  x    (100 tê/hép) Hép  19,00 * GiÊy  ¶nh  ®en   tr¾ng  G7   do  s¶n  xuÊt, óc,    new  Zealand,   Brazins¶n    xuÊt (lo¹100      i tê/hép): ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 9  12  Hép  4,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm  10  15  Hép  6,40 ­    ­Lo¹ikhæ   x 13  18cm Hép  16,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x 18  24cm Hép 19,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x 20  25cm Hép  28,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x 25  30cm Hép  36,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x 30  40cm Hép  43,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x 40  50cm  Hép 120,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x 50  60cm Hép  176,00 * GiÊy  ¶nh  d¹ng   tê nÕu  ®ãng    gãikh¸c sè îng    l th×  tÝnh  theo  tûlÖ  tê   sè  * GiÊy  ¶nh  c¸c níc kh¸c s¶n  do        xuÊt tÝnh    b»ng 70%   G7   do  s¶n xuÊt cïng chñng  i     lo¹ . Ch¬ng        38      *    Æt   Bá m hµng  chÊt  phô  gia  dïng  cho  s¶n  xuÊt lµm  bãng  nhùa,lµm        dÎo,t¹omµng  chèng  kÕt      i tña c¸clo¹ * DÇu         ho¸ dÎo DOP   dïng trong s¶n    xuÊt nhùa   TÊn 515,00 Ch¬ng              50,51,52,53,54,55,56:
 7. 7 18.C¸c      ® îcthÊm    lo¹ v¶i®∙    i tÈm, hå,phñ      d¸t * Huû   khung      bá  gi¸ v¶i mÕch   dùng,    v¶i keo  quy  ®Þnh   i t¹  b¶ng    gi¸62/1999/Q§­ TCHQ * V¶imex      dùng  v¶ikeo  vµ    dùng  lµm      cæ ¸o khæ   0,9m ­Do      G7 s¶n  xuÊt:   +      Lo¹itõ50g  ®Õn    díi100g/m2 MÐt 0,60 +      Lo¹itõ100g  ®Õn    díi 150g/m2 MÐt 1,00 +    Lo¹i150g/m2    trëlªn MÐt 1,50 ­ Do         c¸c níc ngoµi G7     s¶n  xuÊt (trõTrung      Quèc)  tÝnh b»ng  70%     G7   lo¹ do  s¶n  i xuÊt ­    Do Trung  quèc  s¶n  xuÊt  tÝnh  b»ng  40%   ido    lo¹  G7 s¶n  xuÊt 22.V¶iCotton 100%         (batis) khæ   1,6m +  G7   Do  s¶n  xuÊt   MÐt 0,60 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   MÐt 0,42 Ch¬ng  57: D©y  giÒng  cña íi l  ®¸nh  c¸ TÊn 1.000,00 Ch¬ng  64: * GiÇy    bata ngêilín:     +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt   §«i 0,30 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   §«i 0,50 Ch¬ng  68: * Huû  khung    mµi    bá  gi¸®¸  quy  ®Þnh   t¹ b¶ng    i gi¸62 * V¶inh¸m      (abrasivedcloth)   +  G7   Do  s¶n  xuÊt   Kg 5,40 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   Kg 3,60 +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt   kg 2,20 * GiÊy    nh¸m: +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt (thïng25­     30kg) Kg 0,50 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt tÝnh    b»ng  140%   hµng  cïng lo¹ do      i Trung  Quèc  s¶n  xuÊt Ch¬ng  70: * KÝnh  «t«  Trung  xe  do  Quèc  s¶n  xuÊt tÝnh    b»ng  40%   i lo¹  do    G7 s¶n  xuÊt cïng chñng        lo¹ quy  i ®Þnh   t¹ b¶ng    i gi¸62 * Cèc      (ly) thuû  tinh +  G7,  Do  Sec  s¶n  xuÊt   ­Lo¹itõ30ml          trëxuèng chiÕc 0,40 ­Lo¹itõtrªn30  ®Õn           ml  60ml ChiÕc 0,60 ­Lo¹itõtrªn60  ®Õn           ml  150ml ChiÕc 1,00 ­Lo¹itõ         trªn150  ®Õn  ml  200ml ChiÕc 1,20 ­Lo¹itõtrªn200  ®Õn           ml  250ml    ChiÕc  1,40 ­Lo¹itrªn250ml       ChiÕc 1,60 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt:   ­Lo¹itõ30ml          trëxuèng ChiÕc 0,04 ­Lo¹itõtrªn30ml          ®Õn   60ml ChiÕc 0,06 ­Lo¹itõtrªn60  ®Õn           ml  150ml ChiÕc 0,12
 8. 8 ­Lo¹itõtrªn150  ®Õn           ml  200ml ChiÕc 0,15 ­Lo¹itõ         trªn200ml  ®Õn   250ml ChiÕc 0,18 ­Lo¹itrªn250ml       ChiÕc  0,20 Ch¬ng  73: * Long  ®en,      vÝt    ib»ng  lß so, èc  c¸c lo¹  s¾t thÐp  Trung  do  Kg 0,40 Quèc  s¶n xuÊt   Ch¬ng  83:    * Kho¸ tñhå  ch×m   Trung      s¬  do  Quèc  s¶n  xuÊt ChiÕc 0,10 Ch¬ng  84: 1.C¸c      lo¹ ®éng    i c¬,m¸y  næ: * §éng  (m¸y næ)    c¬    ch¹yx¨ng:   +  G7   Do  s¶n  xuÊt: ­      ­Lo¹idíi 1,5HP ChiÕc 40,00 ­    ­Lo¹i1,5HP ChiÕc 70,00 ­      ­Lo¹itrªn1,5HP  ®Õn   HP 3  ChiÕc 100,00 ­      ­Lo¹itrªn3HP   ®Õn   HP 4  ChiÕc 120,00 ­      ­Lo¹itrªn4HP   ®Õn   HP 5  ChiÕc  145,00 ­      ­Lo¹itrªn5HP   ®Õn  6HP ChiÕc 160,00 ­      ­Lo¹itrªn6HP   ®Õn   HP 8  ChiÕc 200,00 ­      ­Lo¹itrªn8HP   ®Õn   HP 9  ChiÕc 225,00 ­      ­Lo¹itrªn9HP   ®Õn   HP 10  ChiÕc 240,00 ­      ­Lo¹itrªn10HP  ®Õn   11HP ChiÕc 280,00 ­      ­Lo¹itrªn11HP  ®Õn   13HP ChiÕc 300,00 ­      ­Lo¹itrªn13HP  ®Õn   15HP ChiÕc 340,00 ­      ­Lo¹itrªn15HP  ®Õn   20HP ChiÕc 400,00 ­      ­Lo¹itrªn20HP  ®Õn   25HP ChiÕc 480,00 +        Do c¸c níc kh¸c s¶n    xuÊt  tÝnh  b»ng 70%   ido    lo¹  G7 s¶n  xuÊt * §éng  (m¸y næ)    c¬    diezel: +  G7   Do  s¶n  xuÊt: ­      ­Lo¹idíi 1HP      ChiÕc 80,00 ­      ­Lo¹itõ1HP   ®Õn     díi 3HP ChiÕc 160,00 ­      ­Lo¹itõ3HP   ®Õn     díi 4HP   ChiÕc 180,00 ­      ­Lo¹itõ4HP   ®Õn     díi 6HP ChiÕc  250,00 ­      ­Lo¹itõ6HP   ®Õn     díi 8HP ChiÕc 300,00 ­      ­Lo¹itõ8HP   ®Õn     díi 10HP ChiÕc 360,00 ­      ­Lo¹itõ10HP  ®Õn     díi15HP ChiÕc 600,00 ­      ­Lo¹itõ15HP  ®Õn     díi20HP ChiÕc 720,00 ­      ­Lo¹itõ20HP  ®Õn     díi30HP ChiÕc 1.000,00 ­      ­Lo¹itõ30HP  ®Õn     díi40HP ChiÕc 1.400,00 ­      ­Lo¹itõ40HP  ®Õn     díi50HP ChiÕc 1.800,00 ­      ­Lo¹itõ50HP  ®Õn     díi60HP  ChiÕc 2.000,00 ­       trëlªn ­Lo¹itõ60    ChiÕc 2.400,00 +        Do c¸c níc kh¸c s¶n    xuÊt  tÝnh  b»ng 70%   ido    lo¹  G7 s¶n 
 9. 9 xuÊt +  Trung  Do  Quèc  s¶n xuÊt:   ­      ­Lo¹idíi 1HP ChiÕc 18,00 ­      ­Lo¹itõ1HP   ®Õn     díi 3HP ChiÕc 32,00 ­      ­Lo¹itõ3HP   ®Õn     díi 4HP ChiÕc 48,00 ­      ­Lo¹itõ4HP   ®Õn     díi 6HP ChiÕc 60,00 ­      ­Lo¹itõ6HP   ®Õn     díi 8HP ChiÕc 90,00 ­      ­Lo¹itõ8HP   ®Õn     díi 10HP ChiÕc 100,00 ­      ­Lo¹itõ10HP  ®Õn     díi15HP ChiÕc 130,00 ­      ­Lo¹itõ15HP  ®Õn     díi20HP ChiÕc 160,00 ­      ­Lo¹itõ20HP  ®Õn     díi24HP ChiÕc 200,00 ­      ­Lo¹itõ24HP    trëlªn ChiÕc 260,00 * C¸c ®éng    c¬: M¸y thuû,m¸y      xíi m¸y  , cµy        tay ¸p gi¸theo m¸y  næ  cïng lo¹ cã      c«ng  i suÊt t  ¬ng  ¬ng ® * §éng  (m¸y)xe  t«:   c¬    «  ­Do      G7 s¶n  xuÊt: +  t¶i Xe  : ­    ­Lo¹il¾p  cho  díi tÊn xe    2  ChiÕc 500 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ2  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi4  ChiÕc 1.000,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ4  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi6  ChiÕc 1.500,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ6  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi8  ChiÕc 1.900,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ8  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi12  ChiÕc 2.200,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ12  ®Õn       xe    tÊn  díi tÊn 15  ChiÕc 2.800,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ15  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi 20  ChiÕc 3.500,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ20  ®Õn     tÊn xe    tÊn  díi 30  ChiÕc 4.000,00 ­    ­Lo¹il¾p  cho  tõ30  trëlªn xe    tÊn    ChiÕc 4.500,00 +  bus  Xe  chë kh¸ch: ­       chç  ­Lo¹itrªn15  ®Õn   chç 20  ChiÕc 1.800,00 ­       chç  ­Lo¹itõ21  ®Õn   chç 30  ChiÕc 3.000,00 ­       chç  ­Lo¹itõ31  ®Õn   chç 40  ChiÕc  4.000,00 ­       chç  ­Lo¹itõ41  ®Õn   chç 60  ChiÕc 5.000,00 +  Du  Xe  lÞch: ­    ­Lo¹il¾p  cho  díi chç xe    7  Lo¹ic«ng    suÊt díi     2.0 ChiÕc 1.000,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ2.0 ®Õn           díi2.5 ChiÕc 1.400,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ2.5 ®Õn           díi3.0 ChiÕc 1.500,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ3.0 ®Õn           díi4.0 ChiÕc 1.800,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ4.0 trëlªn         ChiÕc  2.100,00 ­ Lo¹il¾p  ­   cho  tõ7  xe    chç  ®Õn   chç 15  Lo¹ic«ng    suÊt díi     2.0 ChiÕc 1.200,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ2.0 ®Õn             díi2.5 ChiÕc  1.500,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ2.5 ®Õn           díi3.0 ChiÕc 1.800,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ3.0 ®Õn           díi4.0 ChiÕc 2.100,00 Lo¹ic«ng    suÊt tõ4.0 trëlªn         ChiÕc  2.300,00 ­ Do         c¸c níc kh¸c s¶n    xuÊt tÝnh    b»ng  70%     gi¸hµng  cïng    lo¹i
 10. 10 do    G7 s¶n  xuÊt   * §Üa    CD­  M   RO tr¾ng      lÇn): (lo¹ghi1  i +  G7   Do  s¶n  xuÊt   ChiÕc 1,20 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   ChiÕc 0,80 * M¸y    tÝnh  ®iÖn  tö: ­Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt   +    sè Lo¹i8  C¸i   1,50 +    sè Lo¹i10  C¸i   2,50 +    sè Lo¹i12  C¸i   5,00 ­ Do       G7 s¶n  xuÊt  tÝnh  b»ng 200%   i Trung  lo¹ do  Quèc s¶n  xuÊt   ­    Do c¸c   níc kh¸c  s¶n  xuÊt tÝnh  b»ng 150%   ido  lo¹  Trung  Quèc  s¶n xuÊt   Ch¬ng  85: 1.M«       t¬ ®iÖn * Do      G7 s¶n  xuÊt:   ­Lo¹idíi       1HP ChiÕc 40,00 ­Lo¹itõ1HP         ®Õn     díi 3HP ChiÕc 72,00 ­Lo¹itõ3HP         ®Õn     díi 6HP   ChiÕc 100.00 ­Lo¹itõ6HP         ®Õn     HP díi 10  ChiÕc 180,00 ­Lo¹itõ10HP        ®Õn     HP díi 15  ChiÕc 200,00 ­Lo¹itõ15HP        ®Õn    díi 20HP  ChiÕc 280,00 ­Lo¹itõ20HP        ®Õn    díi 25HP ChiÕc 320,00 ­Lo¹itõ25HP        ®Õn    díi 30HP ChiÕc 360,00 ­Lo¹itõ30HP        ®Õn    díi 35HP ChiÕc 400,00 ­Lo¹itõ35HP        ®Õn    díi 40HP ChiÕc 450,00 ­Lo¹itõ40HP        ®Õn    díi 45HP ChiÕc  500,00 ­Lo¹itõ45HP        ®Õn    díi 50HP ChiÕc  550,00 ­Lo¹itõ50HP        ®Õn    díi 55HP ChiÕc  600,00 ­Lo¹itõ55HP        ®Õn    díi 60HP ChiÕc  650,00 ­Lo¹itõ60HP        ®Õn    díi 65HP ChiÕc  700,00 ­Lo¹itõ65HP        ®Õn    díi 70HP ChiÕc  740,00 ­Lo¹itõ70HP        ®Õn    díi 75HP ChiÕc  770,00 ­Lo¹itõ75HP       ChiÕc  800,00 ­Lo¹itrªn75HP       ChiÕc  850,00 * Lo¹ido      Trung  Quèc  s¶n  xuÊt tÝnh    b»ng  50%     G7   lo¹ do  s¶n  i xuÊt   * Lo¹ido          c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt tÝnh    b»ng  70%     G7   lo¹ do  s¶n  i xuÊt   2.M¸y      ph¸t®iÖn: * Do      G7 s¶n  xuÊt:   +    Lo¹ich¹ydÇu  pha      3  (tù®éng  chuyÓn nguån) ­      ­Lo¹idíi 1KVA ChiÕc  450,00 ­      ­Lo¹itõ1KVA   ®Õn     díi1,5KVA ChiÕc  550,00 ­      ­Lo¹itõ1,5KVA  ®Õn     díi2,5KVA ChiÕc  700,00
 11. 11 ­        ­Lo¹itõ2,5KVA   ®Õn    díi 5KVA   ChiÕc  900,00 ­      ­Lo¹itõ5KVA   ®Õn    díi 8KVA   ChiÕc  1.800,00 ­      ­Lo¹itõ8KVA   ®Õn    díi 10KVA   ChiÕc  2.700,00 ­      ­Lo¹itõ10KVA   ®Õn    díi 15KVA   ChiÕc  3.500,00 ­      ­Lo¹itõ15KVA   ®Õn    díi 20KVA   ChiÕc  4.200,00 ­      ­Lo¹itõ20KVA   ®Õn    díi 25KVA   ChiÕc  4.800,00 ­      ­Lo¹itõ25KVA   ®Õn    díi 30KVA   ChiÕc  5.500,00 ­      ­Lo¹itõ30KVA  ®Õn       díi40KVA   ChiÕc  6.000,00 ­      ­Lo¹itõ40KVA   ®Õn    díi 50KVA   ChiÕc  6.500,00 ­      ­Lo¹itõ50KVA   ®Õn    díi 60KVA   ChiÕc  7.500,00 ­      ­Lo¹itõ60KVA   ®Õn    díi 70KVA   ChiÕc  8.500,00 ­ Lo¹itõ70KVA   ­     ®Õn    díi 80KVA   ChiÕc  9.500,00 ­      ­Lo¹itõ80KVA   ®Õn    díi 90KVA   ChiÕc  10.000,00 ­      ­Lo¹itõ90KVA   ®Õn    díi 100KVA   ChiÕc  10.500,00 ­      ­Lo¹itõ100KVA   ®Õn    díi 125KVA   ChiÕc  11.500,00 ­      ­Lo¹itõ125KVA   ®Õn    díi 150KVA   ChiÕc  13.000,00 ­      ­Lo¹itõ150KVA   ®Õn    díi 175KVA   ChiÕc  15.000,00 ­      ­Lo¹itõ175KVA   ®Õn    díi 200KVA   ChiÕc  17.000,00 ­      ­Lo¹itõ200KVA   ®Õn    díi 220KVA   ChiÕc  19.000,00 ­      ­Lo¹itõ220KVA   ®Õn    díi 250KVA   ChiÕc  22.000,00 ­      ­Lo¹itõ250KVA   ®Õn    díi 300KVA ChiÕc  25.000,00 ­      ­Lo¹itõ300KVA   ®Õn    díi 350KVA ChiÕc 28.000,00 ­    350  ­Lo¹i  KVA ChiÕc 32.000,00 ­      ­Lo¹itrªn350KVA ChiÕc 35.000,00 +    Lo¹ikh«ng    tù ®éng  chuyÓn  nguån  tÝnh  b»ng  80%   i   lo¹ tù ®éng  chuyÓn  nguån  cïng c«ng  cã    suÊt +      pha  Lo¹idíi 3  tÝnh  b»ng  70%     pha  cïng c«ng  lo¹ 3  i cã    suÊt * Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt tÝnh    b»ng  50%       lo¹ G7 s¶n  i xuÊt. *    Do c¸c   níc kh¸c  s¶n  xuÊt  tÝnh  b»ng  70%   ido    lo¹  G7 s¶n  xuÊt 2. Dynamo   m¸y  ph¸t®iÖn    (kh«ng  ®éng  kÐo)  c¬  tÝnh  b»ng  20%     gi¸m¸y    ph¸t®iÖn  nguyªn chiÕc    cïng c«ng    suÊt 3. §éng  kÐo    c¬  cña  m¸y   ph¸t®iÖn  tÝnh  b»ng  60%       gi¸trÞm¸y  ph¸t®iÖn    nguyªn chiÕc    cïng c«ng    suÊt. * Huû  khung      bá  gi¸®Üa   compact®∙      ghich¬ng  tr×nh * §Üa      CD tr¾ng  cha    ghich¬ng  tr×nh (Lo¹i     chØ    îc1  ghi®   lÇn) ­Do      G7 s¶n  xuÊt +        Lo¹ighi©m +      Lo¹ighi©m ChiÕc 1,00 +      Lo¹ighih×nh ChiÕc 1,50 ­ Do        c¸c níc kh¸c s¶n   xuÊt tÝnh    b»ng  70%   hµng  cïng  i lo¹ do  G7  s¶n  xuÊt Ch¬ng  87: II  .Phô    «  tïngxe  t« * Huû  khung    bá  gi¸hép      møc    tay l¸ cã  i gi¸200  USD/chiÕc  quy  ®Þnh   t¹ B¶ng    i gi¸62 II   IPhô    m¸y  c¸cnícG7   . tïngxe  do      s¶n  xuÊt
 12. 12 * Cate    m¸y + Dïng  cho      ®Ò lo¹ xe cã  i ChiÕc 13,00 + Dïng  cho    kh«ng  ®Ò lo¹ xe  i cã  ChiÕc 6,50 * M¸y  g¾n    xe  m¸y  tÝnh  b»ng  35%     nguyªn chiÕc  gi¸xe    cïng   chñng  ilo¹ * Phô    m¸y  c¸cnícASEAN,      tïngxe  do      §µiLoan  s¶n xuÊt tÝnh    b»ng  70%     G7   lo¹ do  s¶n  i xuÊt Ch¬ng  90 * Phô      tïngcña  m¸y  Photocopy (trèng):   +  G7   Do  s¶n  xuÊt ChiÕc 20,00 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   ChiÕc 10,00 Ch¬ng  91: 1.§ång  ®eo    hå  tay: * §ång  ®eo      hå  tay®iÖn    töQuartzhiÖu    Rado: +  Thuþ    Do  SÜ s¶n  xuÊt: ­KÝnh  êng   th ChiÕc 96,00 ­KÝnh    saphia ChiÕc 160,00 +  G7   Do  s¶n  xuÊt tÝnh    b»ng  50%     gi¸®ång  do  hå  Thuþ    SÜ s¶n  xuÊt +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt   ChiÕc 3,00 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   ChiÕc 6,00 IV.Phô      tïng®ång  hå:    * M¸y  ®ång  Quartz®eo    hå    tayhiÖu  Longiness,Rolex do      ChiÕc 150,00 Thuþ   SÜ s¶n  xuÊt   * Huû  khung      bá  gi¸m¸y  ®ång  Quartz®eo      hå    tayc¸chiÖu  do  c¸cnícngoµiG7,        Trung  Quèc  s¶n xuÊt quy    ®Þnh    t¹ B¶ng    i gi¸ 62 Ch¬ng  96: * Bót xo¸:     +  G7   Do  s¶n  xuÊt   ChiÕc  0,20 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   ChiÕc 0,16 * Bót l«ng c¸clo¹         i ChiÕc 0,10 D©y  kÐo  (kho¸kÐo)   * D©y    kÐo  d¹ng    sîi rêi: +  G7   Do  s¶n  xuÊt ­D©y    nilon ­        ­Lo¹idµidíi 20cm Sîi 0,04 ­        ­Lo¹idµitõ20cm  ®Õn     díi60cm Sîi   0,06 ­        ­Lo¹idµitõ60cm  ®Õn     díi70cm Sîi   0,08 ­      ­Lo¹idµi70cm    trëlªn Sîi 0,10 ­D©y    kim  i lo¹ ­        ­Lo¹idµidíi 25cm Sîi 0,05 ­        ­Lo¹idµitõ25cm    trëlªn Sîi   0,07 +  c¸cnícngoµiG7   Do        s¶n  xuÊt tÝnh    b»ng 70%     G7   lo¹ do  i s¶n  xuÊt  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2