intTypePromotion=1

Quyết định 97/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định 97/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 97/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 97/2006/QĐ-TTg NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, như sau: 1. Giữ nguyên các công ty và lâm trường sau: - Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Đắk Glei (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Đắk Pô Kô, Rừng Thông, Đắk Ba); - Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Ngọc Hồi (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Dục Nông, Sa Loong); - Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Đăk Tô (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Đắk Tô, Quang Trung, Ngọc Linh); - Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Sa Thầy (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Sa Thầy, Mo Ray, Sê San); - Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Kon Plông (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Măng Cành I, Măng La, Tân Lập); - Lâm trường Kon Tum. 2. Tách Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy thành 02 đơn vị là: Công ty Đầu tư phát triển lâm công nghiệp và Dịch vụ Kon Rẫy (có các Lâm trường hạch toán phụ thuộc: Măng Đen, Đắk Ruồng) và Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy. 3. Thành lập mới Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh như Điều 1 của Quyết định này. 2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các công ty, lâm trường và ban quản lý rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương và các quy định của pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng.
  2. 2 Điều 3. Các Bộ : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện Đề án này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi thực hiện Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2