Quyết định 97/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 97/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v vi c ban hành Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT- BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Thông tin và Truy n thông và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Thông Tin và Truy n thông thu c y ban nhân dân c p t nh, và Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân c p huy n; Căn c Quy t nh s 49/2008/Q -UB ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p S Thông tin và Truy n thông tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Thông tin và Truy n thông t i Công văn s 1036/STTTT-VP ngày 08 tháng 10 năm 2008 và Giám c S N i v t i T trình s 870/TTr-SNV ngày 24 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Thông tin và Truy n thông thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký; bãi b các quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i quy nh c a Quy ch này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Thông tin và Truy n thông, Th trư ng các s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các cơ quan liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Như i u 4; Văn phòng Chính ph ; B N i v ; B Tư pháp; B Thông tin và Truy n thông; C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; Thư ng tr c Thành y; Thư ng tr c H ND. TP; TTUB: CT, các PCT; Nguy n Thành Tài y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; Ban T ch c Thành y; Ban Tuyên giáo Thành y; oàn i bi u Qu c h i TP; VPH -UB: Các PVP; Các Phòng CV, TTCB; Lưu:VT, (CNN-HH) H. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97 /2008/Q -UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Thông tin và Truy n thông là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v báo chí; xu t b n; bưu chính và chuy n phát; vi n thông và Internet; truy n d n phát sóng; t n s vô tuy n i n; công ngh thông tin, i n t , phát thanh và truy n hình; cơ s h t ng thông tin truy n thông, qu ng cáo báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm; qu n lý các d ch v công v thông tin và truy n thông thu c ph m vi qu n lý c a S ; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. S Thông tin và Truy n thông có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí t ngân sách và m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c thành ph ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. S Thông tin và Truy n thông thành ph H Chí Minh có tên giao d ch b ng ti ng Anh là: HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION. (Vi t t t là: DIC HCM City) Tr s làm vi c c a S Thông tin và Truy n thông t t i s 59, ư ng Lý T Tr ng, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh.
 3. i u 2. S Thông tin và Truy n thông ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a B Thông tin và Truy n thông. Chương II NHI M V - QUY N H N i u 3. S Thông tin và Truy n thông có các nhi m v sau 1. V thi hành pháp lu t: a) Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy t nh, ch th ph c v công tác qu n lý nhà nư c ngành thông tin, truy n thông, xu t b n và báo chí trên a bàn thành ph và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n ã trình; b) Trình y ban nhân dân thành ph quy ho ch, k ho ch phát tri n, chương trình, k ho ch dài h n 5 năm và hàng năm v thông tin, truy n thông phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn thành ph và quy ho ch phát tri n thông tin, truy n thông Qu c gia; c) Trình y ban nhân dân thành ph các ch trương, chính sách và bi n pháp nh m thúc Ny phát tri n thông tin, truy n thông phù h p v i quy ho ch phát tri n báo chí, xu t b n, bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin Qu c gia; d) Ch p hành úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý hành chính nhà nư c trong lĩnh v c thông tin, truy n thông trên a bàn thành ph ; ) Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n, các chương trình, d án, tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t v thông tin và truy n thông ã ư c phê duy t; thông tin tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S . 2. V báo chí: a) Trình y ban nhân dân thành ph các gi i pháp c th tri n khai các ho t ng báo chí trên a bàn thành ph bao g m báo in, báo nói, báo hình, báo i n t theo phân công, y quy n c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t; ch u trách nhi m tri n khai, ki m tra th c hi n; b) T ch c ki m tra báo chí lưu chi u và qu n lý báo chí lưu chi u trên a bàn thành ph ; c) C p, thu h i gi y phép ho t ng b n tin cho các cơ quan, t ch c trên a bàn thành ph ; d) Tr l i v ngh t ch c h p báo i v i vác cơ quan, t ch c c a thành ph ; ) Ti p nh n, thNm nh h sơ và ngh các c p có thNm quy n c p th nhà báo, c p phép ho t ng báo chí, gi y phép xu t b n các n phNm báo chí, n phNm thông tin
 4. khác theo quy nh c a pháp lu t cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, t ch c khác c a thành ph ; e) Xem xét cho phép các cơ quan báo chí c a a phương khác t văn phòng i di n, văn phòng liên l c, cơ quan thư ng trú trên a bàn thành ph . 3. V xu t b n: a) ThNm nh h sơ xin phép thành l p nhà xu t b n c a các t ch c, cơ quan nhà nư c thu c thành ph trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ngh B Thông tin và Truy n thông c p phép thành l p nhà xu t b n theo quy nh c a pháp lu t; b) C p, thu h i gi y phép xu t b n tài li u không kinh doanh cho cơ quan, t ch c c a thành ph , chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c c a trung ương t i thành ph ; c p, thu h i gi y phép nh p khNu xu t b n phNm không nh m m c ích kinh doanh cho cơ quan, t ch c, cá nhân c a thành ph ; c p, thu h i gi y phép ho t ng in xu t b n phNm và gi y phép in gia công xu t b n phNm cho nư c ngoài i v i các cơ s in xu t b n phNm thu c thành ph theo quy nh c a pháp lu t v xu t b n; c) C p, thu h i gi y phép tri n lãm, h i ch xu t b n phNm cho cơ quan, t ch c, cá nhân thu c thành ph , chi nhánh văn phòng i di n, ơn v tr c thu c cơ quan, t ch c thu c Trung ương t i thành ph ; t m ình ch vi c t ch c tri n lãm, h i ch xu t b n phNm c a cơ quan, t ch c, cá nhân do thành ph c p phép theo úng quy nh c a pháp lu t; d) Qu n lý vi c lưu chi u xu t b n phNm và t ch c c xu t b n phNm lưu chi u do thành ph c p phép; ch u trách nhi m t ch c thNm nh khi phát hi n xu t b n phNm lưu chi u có d u hi u vi ph m pháp lu t; ) T m ình ch ho t ng in xu t b n phNm ho c ình ch vi c in xu t b n phNm ang in n u phát hi n n i dung xu t b n phNm vi ph m i u 10 Lu t Xu t b n và báo cáo B trư ng B Thông tin và Truy n thông, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; t m ình ch vi c phát hành xu t b n phNm có n i dung vi ph m Lu t Xu t b n c a cơ s phát hành xu t b n phNm t i thành ph ; e) Th c hi n vi c tiêu h y xu t b n phNm vi ph m pháp lu t theo quy t nh c a c p có thNm quy n. 4. V bưu chính và chuy n phát: a) Trình y ban nhân dân thành ph các gi i pháp c th tri n khai các ho t ng công ích v bưu chính và chuy n phát trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; ch u trách nhi m tri n khai và ki m tra th c hi n; b) Hư ng d n, ki m tra, t ch c vi c th c hi n công tác b o v an toàn m ng bưu chính, an toàn và an ninh thông tin trong ho t ng bưu chính và chuy n phát trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t;
 5. c) Ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n các quy nh v áp d ng tiêu chuNn, ch t lư ng d ch v , an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính và chuy n phát trên a bàn thành ph ; d) Xác nh n thông báo ho t ng kinh doanh d ch v chuy n phát b ng văn b n do doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát trong ph m vi thành ph ; ) C p, s a i, b sung, thu h i gi y phép kinh doanh d ch v chuy n phát thư theo thNm quy n; e) Ph i h p tri n khai công tác qu n lý nhà nư c v tem bưu chính trên a bàn thành ph . 5. V vi n thông, Internet: a) Trình y ban nhân dân thành ph các gi i pháp c th tri n khai các ho t ng công ích v vi n thông và Internet trên a bàn thành ph , ch u trách nhi m tri n khai và ki m tra th c hi n; b) Hư ng d n, ki m tra, t ch c vi c th c hi n công tác b o v an toàn m ng vi n thông, an toàn và an ninh thông tin trong ho t ng vi n thông, Internet trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; c) Ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n quy nh v áp d ng các tiêu chuNn, ch t lư ng trong lĩnh v c vi n thông, Internet trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. d) H tr các doanh nghi p vi n thông trên a bàn thành ph hoàn thi n các th t c xây d ng cơ b n xây d ng các công trình vi n thông theo gi y phép ã ư c B Thông tin và Truy n thông c p cho doanh nghi p, phù h p v i quy ho ch phát tri n c a thành ph và theo quy nh c a pháp lu t; ) Ph i h p v i các ơn v ch c năng c a B Thông tin và Truy n thông tham gia m t s công o n trong quá trình c p phép và gi i quy t tranh ch p v k t n i, s d ng cơ s h t ng m ng vi n thông, Internet. 6. V i n t , công ngh thông tin: a) Trình y ban nhân dân thành ph : - Các chương trình, án phát tri n công nghi p công ngh thông tin bao g m công nghi p ph n c ng, công nghi p ph n m m - d ch v , công nghi p i n t trên a bàn thành ph phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a qu c gia và t ch c tri n khai th c hi n; - Chương trình, k ho ch ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, k ho ch xây d ng Chính ph i n t trên a bàn thành ph và t ch c tri n khai th c hi n; - Các cơ ch , chính sách phát tri n công nghi p ph n c ng, công nghi p ph n m m, công nghi p i n t , công nghi p n i dung s , khai thác d li u, u tư ng d ng
 6. công ngh thông tin phù h p v i c thù c a thành ph và phù h p v i quy ho ch phát tri n công ngh thông tin c a Qu c gia; - K ho ch b i dư ng, phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin trên a bàn thành ph ; ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n. b) Trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v an toàn công ngh thông tin theo thNm quy n; ch u trách nhi m t ch c và hư ng d n vi c th c hi n; c) Ch u trách nhi m tri n khai các chương trình xã h i hóa công ngh thông tin c a Chính ph , c a B Thông tin và Truy n thông trên a bàn thành ph theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph ; d) ThNm nh các chương trình, d án ng d ng công ngh thông tin trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; t ch c th c hi n các d án u tư v công ngh thông tin do y ban nhân dân thành ph giao; ) Trình y ban nhân dân thành ph k ho ch xây d ng m i, duy trì, nâng c p, m b o k thu t, m b o an toàn thông tin ph c v cho ho t ng ch o i u hành, tác nghi p c a lãnh o y ban nhân dân thành ph , ho t ng trang tin i n t ; hư ng d n các ơn v k t n i, s d ng cơ s h t ng cung c p thông tin và các d ch v hành chính công; e) Th c hi n các nhi m v chuyên trách v công ngh thông tin c a thành ph theo hư ng d n c a C c ng d ng công ngh thông tin thu c B Thông tin và Truy n thông; g) Kh o sát, i u tra, th ng kê tình hình ng d ng và phát tri n công nghi p công ngh thông tin; xây d ng cơ s d li u v s n phNm, doanh nghi p t i thành ph ph c v công tác báo báo nh kỳ theo quy nh. 7. V qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và trên xu t b n phNm: hư ng d n vi c th c hi n qu ng cáo trên báo chí, trên m ng thông tin máy tính và trên xu t b n phNm theo thNm quy n. 8. V phát thanh và truy n hình: a) T ch c tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n s nghi p phát thanh, truy n hình c a thành ph ; b) Ti p nh n và thNm nh h sơ xin c p phép ho t ng trong lĩnh v c phát thanh, truy n hình và thông tin i n t c a t ch c, ơn v do thành ph qu n lý, trình các c p có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; c) C p, thu h i gi y phép s d ng thi t b thu tín hi u phát thanh, truy n hình tr c ti p t v tinh cho các ơn v , t ch c, cá nhân trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; d) Th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c khác theo hư ng d n c a C c Qu n lý phát thanh, truy n hình và thông tin i n t thu c B Thông tin và Truy n thông.
 7. 9. V truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n i n: a) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch phân b kênh t n s c a các ho t ng thu phát vô tuy n i n trên a bàn thành ph ; các quy nh v i u ki n, k thu t, i u ki n khai thác các thi t b vô tuy n i n ư c s d ng có i u ki n; b) Th c hi n m t s nhi m v v c p phép tàu cá theo hư ng d n c a C c T n s vô tuy n i n thu c B Thông tin và Truy n thông. 10. V quy n tác gi , b n quy n và s h u trí tu : a) T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v quy n tác gi i v i s n phNm báo chí, xu t b n; b n quy n v s n phNm và d ch v công ngh thông tin và truy n thông; quy n s h u trí tu các phát minh, sáng ch thu c các lĩnh v c v thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph ; b) Th c hi n các bi n pháp b o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân i v i s h u trí tu trong lĩnh v c thông tin và truy n thông theo thNm quy n trên a bàn thành ph ; c) Hư ng d n nghi p v b o h các quy n h p pháp trong lĩnh v c quy n tác gi , b n quy n s h u trí tu cho các ngành, a phương, doanh nghi p, các t ch c xã h i và công dân i v i s n phNm, d ch v theo thNm quy n trên a bàn thành ph . 11. Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra ho t ng c a các h i, hi p h i và t ch c phi chính ph ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 12. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các ho t ng d ch v công v thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; giúp y ban nhân dân thành ph trong vi c t ch c công tác thông tin liên l c ph c v các cơ quan ng, Nhà nư c, ph c v qu c phòng, an ninh, i ngo i; thông tin phòng, ch ng l t, bão; thông tin v an toàn c u n n, c u h và các thông tin khNn c p khác trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 13. Tham gia thNm nh ho c thNm nh và ch u trách nhi m v n i dung thNm nh i v i các d án v u tư chuyên ngành v thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t và theo phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 14. T ch c nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c thông tin và truy n thông; hư ng d n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v áp d ng tiêu chuNn và quy chuNn k thu t, công b ch t lư ng s n phNm, d ch v iv i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph . 15. Th c hi n các nhi m v xây d ng, ph i h p xây d ng các nh m c kinh t - k thu t chuyên ngành thông tin và truy n thông theo hư ng d n c a B Thông tin và Truy n thông.
 8. 16. Ch o và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S . 17. V thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m và tranh ch p chuyên ngành: a) Thanh tra, ki m tra theo ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c c a S Thông tin và Truy n thông trong vi c ch p hành chính sách, ch quy nh c a Nhà nư c có liên quan và y ban nhân dân thành ph ; b) X lý các vi ph m v ho t ng thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph và gi i quy t tranh ch p chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t; c) Gi i quy t các ơn thư, khi u n i, t cáo c a các t ch c, cá nhân v các n i dung có liên quan n ch c năng, nhi m v và quy n h n c a S Thông tin và Truy n thông theo thNm quy n ho c xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t; d) T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, ki m tra, x lý và gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c thu c ph m vi qu n lý c a S . 18. V tài chính: a) Kinh phí ho t ng c a S Thông tin và Truy n thông do ngân sách nhà nư c c p. Ngoài ra, S Thông tin và Truy n thông ư c th c hi n các kho n thu, chi khác theo quy nh c a pháp lu t; b) Phân b và ki m tra th c hi n theo úng nguyên t c, ch tài chính và th c hi n d toán thu, chi, quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Cùng v i các s - ngành ch c năng c a thành ph t ch c ki m tra, ánh giá vi c s d ng kinh phí, tài s n do Nhà nư c giao cho các ơn v tr c thu c S . 19. Các công tác khác: a) Qu n lý nhà nư c v các ho t ng c a h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph theo phân công c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t; b) Qu n lý t ch c b máy, biên ch , tài chính, tài s n công; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn nghi p v i v i cán b , công ch c c a S theo quy nh c a pháp lu t; c) Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c thông tin và truy n thông thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và theo s phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph và B Thông tin và Truy n thông; d) Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và c a B Thông tin và
 9. Truy n thông; tham gia th c hi n i u tra th ng kê theo hư ng d n c a B Thông tin và Truy n thông, y ban nhân dân thành ph và theo yêu c u c a tình hình th c t ; ) Th c hi n các công tác khác theo phân công và y quy n c a y ban nhân dân thành ph . Chương III T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4. Lãnh oS 1. S Thông tin và Truy n thông có Giám c và m t s Phó Giám c; làm vi c theo ch Th trư ng. Giám c S Thông tin và Truy n thông ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n theo quy nh pháp lu t; báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân thành ph khi ư c yêu c u. 2. Giúp vi c cho Giám c S có các Phó Giám c ư c Giám c phân công ph trách gi i quy t m t s lĩnh v c công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. 3. Giám c, Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Thông tin và Truy n thông ban hành và theo phân c p qu n lý cán b c a thành ph . 4. Giám c S Thông tin và Truy n thông ư c quy n b nhi m, bãi nhi m các ch c danh lãnh o các phòng, ban và các ơn v tr c thu c S Thông tin và Truy n thông, tr các ch c danh do y ban nhân dân thành ph ho c Giám c S N i v b nhi m theo phân c p qu n lý cán b c a thành ph . i u 5. Cơ c u t ch c b máy 1. S Thông tin và Truy n thông bao g m: Văn phòng, Thanh tra, Phòng K ho ch - T ng h p và các phòng chuyên môn, nghi p v ; s lư ng phòng chuyên môn, nghi p v , văn phòng và thanh tra không vư t quá 8 phòng theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Thông tin và Truy n thông và B N i v . 2. S Thông tin và Truy n thông có các ơn v tr c thu c; Căn c quy nh c a pháp lu t hi n hành và tùy theo tình hình th c t công tác, Giám c S Thông tin và Truy n thông sau khi trao i và l y ý ki n các s , ngành có liên quan trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh thành l p ho c sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S áp ng yêu c u công tác ư c giao trong t ng th i kỳ. 3. Biên ch c a S Thông tin và Truy n thông ư c y ban nhân dân thành ph giao trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính s nghi p c a thành ph . Chương IV
 10. M I QUAN H CÔNG TÁC i u 6. i v i B Thông tin và Truy n thông 1. S Thông tin và Truy n thông ch u s ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Thông tin và Truy n thông nh m m b o th ng nh t v ho t ng c a ngành và phân c p qu n lý c a ngành trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương; báo cáo k t qu ho t ng và chương trình, k ho ch công tác cho B , tham d các cu c h p do B Thông tin và Truy n thông và các cơ quan ngang B tri u t p. 2. Khi ch o ho c hư ng d n c a B Thông tin và Truy n thông chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph ho c chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph ho c c a c p trên, S Thông tin và Truy n thông ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph gi i quy t. i u 7. i v i Thành y và các Ban Thành y S Thông tin và Truy n thông ch u s lãnh o c a Thành y v phương hư ng ho t ng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c thông tin và truy n thông và th c hi n nh ng nhi m v khác theo Ngh quy t và ch o c a Thành y. Báo cáo k t qu ho t ng thu c ph m vi qu n lý c a S Thông tin và Truy n thông cho Thư ng tr c Thành y và các Ban Thành y khi có yêu c u. i u 8. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. S Thông tin và Truy n thông ch u s ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph v các m t công tác t ch c, biên ch , kinh phí; th c hi n các k ho ch do thành ph giao và nh ng công tác khác theo phân công, y quy n c a y ban nhân dân thành ph ; 2. Báo cáo nh kỳ và t xu t các m t ho t ng c a S v i y ban nhân dân thành ph theo ch quy nh; 3. Ch u s giám sát c a H i ng nhân dân thành ph , có trách nhi m báo cáo, trình bày ho c cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph nh ng v n liên quan n lĩnh v c qu n lý hành chính, qu n lý nhà nư c c a S Thông tin và Truy n thông. i u 9. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các t ch c oàn th c a thành ph S Thông tin và Truy n thông t o i u ki n y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th , t ch c và cá nhân tham gia ý ki n v i S trong quá trình t ch c th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 10. i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph
 11. 1. S Thông tin và Truy n thông quan h ph i h p v i các cơ quan chuyên môn và cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph nh m th c hi n các ch c năng, nhi m v c a S theo phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph và phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c; 2. ư c yêu c u các s , ngành, các cơ quan, ơn v , T ng Công ty Nhà nư c (ho c tương ương) tr c thu c y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n - huy n cung c p thông tin tài li u v các doanh nghi p có các ho t ng liên quan n ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a S nh m ph c v cho vi c theo dõi, qu n lý, gi i quy t và ki m tra báo cáo c a S . i u 11. i v i y ban nhân dân qu n - huy n S Thông tin và Truy n thông ch trì ph i h p v i y ban nhân dân các qu n - huy n trong vi c quy ho ch phát tri n ngành thông tin và truy n thông trên a bàn qu n - huy n; hư ng d n th c hi n cơ ch chính sách, pháp lu t và các quy nh v qu n lý thông tin và truy n thông, ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c, xây d ng Chính ph i n t t i qu n - huy n. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 12. Căn c vào n i dung Quy ch này, Giám c S Thông tin và Truy n thông có trách nhi m quy nh c th ch c năng, nhi m v c a các phòng, ban; ban hành quy ch , ch qu n lý theo t ng lĩnh v c ph trách, phân công nhi m v cho t ng cán b , công ch c thu c ph m vi cơ c u t ch c c a S Thông tin và Truy n thông. i u 13. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Giám c S Thông tin và Truy n thông có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung, s a i n i dung Quy ch này cho phù h p./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản