Quyết định 97/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
9
download

Quyết định 97/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ----------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 97/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG CÁC HÀNH VI VI PH M PHÁP LU T TRONG LĨNH V C THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Báo chí ngày 28/12/1989; Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t Báo chí ngày 12/6/1999; Căn c Lu t Xu t b n ngày 03/12/2004; Lu t S a i, b sung m t s i u Lu t Xu t b n ngày 03/6/2008; Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29/6/2006; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s T nh có liên quan; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16/11/2001; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25/5/2002; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Xét ngh c a Giám c S Thông tin và Truy n thông t i công văn s 820/STTTT- Ttra ngày 6/8/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ph i h p công tác phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Thay th Quy t nh s 64/2007/Q -UBND ngày 19/6/2007 c a UBND thành ph Hà N i (cũ) và Quy t nh s 1152/Q -UBND ngày 05/7/2007 c a UBND t nh Hà Tây. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c S Thông tin và Truy n thông, S Công Thương, Công an Thành ph , C c H i quan Thành ph , S Văn hóa, Th thao và Du l ch; UBND các qu n, huy n và th xã; Các t ch c, cá nhân, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Các B TTTT; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - oàn BQH Thành ph ; - Ch t ch UBND Thành ph ( b/c); - Các /c Phó Ch t ch UBND Thành ph ; - Các Báo, ài c a TP: - Trung tâm Công báo, C ng giao ti p THN; Ngô Th Thanh H ng - Website Chính ph , C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - /c CVP, PVP ình H ng; - Phòng VHKG; THKT; - Lưu: VT, VHKG. QUY CH PH I H P CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG CÁC HÀNH VI VI PH M PHÁP LU T TRONG LĨNH V C THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2009/Q -UBND ngày 28/8/2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh: - Nguyên t c ph i h p, n i dung ph i h p, trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c khi tham gia công tác phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c: báo chí, xu t b n; bưu chính và chuy n phát, vi n thông và internet; truy n d n phát sóng; t n s vô tuy n i n; công ngh thông tin, i n t ; phát thanh và truy n hình; cơ s h t ng thông tin truy n thông; qu ng cáo trên báo chí, m ng thông tin máy tính và xu t b n phNm (g i t t là thông tin và truy n thông); - Trách nhi m c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông v vi c cung c p thông tin, tài li u theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c th c hi n phòng, ch ng, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t thu c lĩnh v c thông tin và truy n thông. 2. Quy ch này áp d ng i v i S Thông tin và Truy n thông; S Công Thương; S Văn hóa, Th thao và Du l ch; Công an Thành ph ; C c H i quan thành ph ; UBND các qu n, huy n và th xã; Các t ch c, doanh nghi p, cá nhân tham gia ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn Thành ph . i u 2. Nguyên t c ph i h p
  3. 1. Công tác ph i h p th c hi n trên nguyên t c tuân th quy nh c a pháp lu t, k p th i và hi u qu . Quá trình ph i h p không làm nh hư ng n ch c năng, nhi m v c a các bên tham gia ph i h p. 2. Trong quá trình ph i h p c a các cơ quan ch c năng: vi c cung c p thông tin v các hành vi vi ph m pháp lu t m b o thông tin ư c k p th i, các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có th cung c p b ng các hình th c: i n tho i, E-mail, nh n tin, băng ghi âm… sau ó th c hi n thông tin b ng văn b n có xác nh n c a Th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p ( i v i văn b n i n t thì vi c xác nh n là ch ký i n t ). 3. S Thông tin và Truy n thông; S Công Thương; S Văn hóa, Th thao và Du l ch; Công an Thành ph ; C c H i quan thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã; Các t ch c, doanh nghi p tham gia ph i h p có trách nhi m c cán b ph trách vi c theo dõi, c p nh t thông tin, làm u m i trong vi c ti p nh n thông tin, giao nh n tài li u, s li u liên quan. Cán b ư c giao nhi m v có trách nhi m m b o bí m t thông tin theo quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t v cung c p thông tin, k p th i báo cáo lãnh o tr c ti p qu n lý x lý thông tin ch o công tác ph i h p. 4. Vi c x lý các v vi c ư c th c hi n theo quy nh t i i u 42 (Nguyên t c xác nh thNm quy n x lý vi ph m hành chính) Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002. Trong trư ng h p vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a nhi u ngư i, thì vi c x ph t do ngư i th lý u tiên th c hi n. i u 3. N i dung ph i h p 1. Ph i h p tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t liên quan n lĩnh v c thông tin và truy n thông. 2. Ph i h p th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. 3. Ph i h p th c hi n vi c cung c p, trao i thông tin ph c v công tác qu n lý và khi phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. 4. Ph i h p trong ho t ng thanh tra, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ph i h p i u tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. 6. Ph i h p trong vi c tham mưu, xu t v i UBND Thành ph các cơ ch , gi i pháp nâng cao hi u qu vi c phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. Chương 2. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, T CH C, DOANH NGHI P, CÁ NHÂN TRONG PH I H P VÀ QUY TRÌNH PH I H P i u 4. Trách nhi m c a S Thông tin và Truy n thông
  4. 1. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng k ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t hàng năm. Ch o các cơ quan truy n thông c a thành ph và phòng Văn hóa và Thông tin các qu n, huy n, th xã th c hi n tuyên truy n, ph bi n r ng rãi cho các t ch c, cá nhân v các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. 2. Là cơ quan thư ng tr c ti p nh n thông tin v các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. X lý thông tin và ch o các doanh nghi p, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông cung c p các s li u, tài li u cho các cơ quan ch c năng tham gia ph i h p khi có yêu c u. 3. Thành l p oàn thanh tra, ki m tra khi phát hi n ho c ti p nh n thông tin v các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn, x lý các i tư ng có hành vi vi ph m theo thNm quy n. Khi phát hi n có d u hi u t i ph m ti n hành l p h sơ chuy n sang cơ quan i u tra theo quy nh c a pháp lu t. 4. Quy t nh trưng c u giám nh, làm th t c trình cơ quan có thNm quy n thành l p H i ng giám nh tư pháp v các lĩnh v c thông tin và truy n thông theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ch trì ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n công tác phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn. 6. Hư ng d n các doanh nghi p, t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn Thành ph v công tác ph i h p v i các cơ quan ch c năng tham gia phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. i u 5. Trách nhi m c a S Công Thương 1. Ch o các ơn v thu c thNm quy n qu n lý, trong quá trình tri n khai nhi m v phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t v lĩnh v c thông tin và truy n thông như: buôn bán hàng l u, hàng c m, hàng kinh doanh có i u ki n… thu c lĩnh v c thông tin và truy n thông, ch ng t ch c ki m tra sau ó thông tin v i S Thông tin và Truy n thông ph i h p x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cung c p thông tin v d u hi u vi ph m pháp lu t thu c lĩnh v c thông tin và truy n thông c a các t ch c, cá nhân ư c phát hi n trong quá trình tri n khai nhi m v ph i h p theo dõi và t ch c thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m. 3. Hư ng d n, ch o Chi c c Qu n lý th trư ng Thành ph ch o các i Qu n lý th trư ng qu n, huy n, th xã tham gia ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a qu n, huy n, th xã th c hi n công tác ki m tra, x ph t các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn theo ch c năng, thNm quy n. i u 6. Trách nhi m c a Công an Thành ph 1. Ch trì công tác i u tra, xác minh và x lý các i tư ng có hành vi t i ph m trong lĩnh v c thông tin và truy n thông sau khi ti p nh n h sơ do cơ quan ch c năng l p chuy n n theo quy nh.
  5. 2. i v i các n i dung thông tin c n xác minh t các t ch c, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông ph c v công tác i u tra thì có văn b n ngh S Thông tin và Truy n thông ph i h p, cung c p. 3. C cán b tham gia oàn thanh tra, ki m tra theo ngh c a cơ quan ch c năng khi cơ quan ch c năng thành l p oàn thanh tra thanh tra, ki m tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông do các cơ quan ơn v , t ch c, doanh nghi p, cá nhân cung c p thông tin. 4. Ch o và hư ng d n Công an các qu n, huy n, ch ng tham gia ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn. i u 7. Trách nhi m c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 1. Ch o các ơn v thu c thNm quy n qu n lý, trong quá trình tri n khai nhi m v phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t thu c lĩnh v c thông tin và truy n thông có trách nhi m cung c p thông tin cho S Thông tin và Truy n thông ph i h p x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Thanh tra S Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m cung c p thông tin v các d u hi u vi ph m pháp lu t thu c lĩnh v c thông tin và truy n thông c a các t ch c, cá nhân ư c phát hi n trong quá trình tri n khai nhi m v cho Thanh tra S Thông tin và Truy n thông ph i h p, theo dõi và t ch c thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m. 3. Ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông hư ng d n, ch o Phòng Văn hóa thông tin các qu n, huy n, th xã tham gia ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a qu n, huy n, th xã t ch c ki m tra, x ph t các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn theo ch c năng, thNm quy n. i u 8. Trách nhi m c a C c H i quan thành ph . 1. Trong quá trình th c thi nhi m v , phát hi n các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t thu c lĩnh v c thông tin và truy n thông như: xu t, nh p khNu hàng l u, hàng c m, hàng kinh doanh có i u ki n thì t ch c ki m tra sau ó thông tin v i S Thông tin và Truy n thông ph i h p x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong quá trình x lý các hành vi vi ph m pháp lu t thu c lĩnh v c thông tin và truy n thông c n s ph i h p v i các cơ quan ch c năng ph i có văn b n ngh và ch trì x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Trách nhi m c a y ban nhân dân các qu n, huy n và th xã. 1. Ch o các phòng, ban ph i h p v i các cơ quan, ơn v ch c năng c a thành ph và trên a bàn qu n lý tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát và x lý nghiêm các hành vi vi ph m trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. 2. Thông báo v i S Thông tin và Truy n thông khi phát hi n nh ng d u hi u c a các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông.
  6. i u 10. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông 1. Các t ch c, cá nhân, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph Hà N i, có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan qu n lý nhà nư c phòng, ch ng các hành vi vi ph m trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. Th c hi n theo hư ng d n c a S Thông tin và Truy n thông v công tác ph i h p phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. 2. Khi phát hi n các d u hi u vi ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c thông tin và truy n thông ph i k p th i báo cáo cho S Thông tin và Truy n thông và các cơ quan qu n lý có thNm quy n ngăn ch n và x lý k p th i. 3. Có trách nhi m cung c p y thông tin, tài li u theo quy nh c a pháp lu t nh m ph c v công tác i u tra, xác minh, x lý i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t khi có yêu c u c a cơ quan ch c năng. 4. Có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n các bi n pháp nghi p v , k thu t nh m k p th i ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông. i u 11. Quy trình, cơ ch ph i h p trong phát hi n và x lý vi ph m 1. Khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông các cơ quan, doanh nghi p, t ch c, cá nhân có trách nhi m cung c p k p th i v S Thông tin và Truy n thông. Trư ng h p nghiêm tr ng ph i cung c p thông tin ng th i cho cơ quan Công an ngăn ch n, h n ch h u qu do hành vi vi ph m pháp lu t gây ra. 2. S Thông tin và Truy n thông th c hi n vi c ti p nh n, x lý thông tin, ti n hành m i các cơ quan, ơn v có liên quan c cán b tham gia oàn thanh tra, ki m tra. Thành l p oàn thanh tra, ki m tra và phân công nhi m v cho các cán b ư c c tham gia ph i h p. Công an thành ph ; S Công Thương; S Văn hóa, Th thao và Du l ch; C c H i quan thành ph , UBND các qu n, huy n, th xã; Các t ch c và doanh nghi p liên quan có trách nhi m ph i h p c ngư i tham gia oàn thanh tra, ki m tra theo ngh c a S Thông tin và Truy n thông. Các t ch c, doanh nghi p có trách nhi m cung c p các h sơ, tài li u liên quan n i tư ng th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng thông tin và truy n thông; th c hi n các bi n pháp nghi p v , k thu t nh m k p th i ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông theo yêu c u c a S Thông tin và Truy n thông, Công an thành ph và các cơ quan thNm quy n khác. 3. S Thông tin và Truy n thông ti n hành l p th t c và x lý các trư ng h p vi ph m hành chính trong ho t ng thông tin và truy n thông theo thNm quy n. Khi phát hi n có d u hi u t i ph m thì ti n hành l p th t c chuy n h sơ v Công an thành ph theo quy nh c a pháp lu t.
  7. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 12. Ch báo cáo 1. S Thông tin và Truy n thông có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v ch c năng, UBND các qu n, huy n, th xã nh kỳ 6 tháng/l n t ch c h p ánh giá, trao i v k t qu th c hi n, t ng h p báo cáo xu t v i UBND Thành ph các cơ ch , gi i pháp nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng các hành vi vi ph m trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn Thành ph . 2. S Công Thương; S Văn hóa, Th thao và Du l ch; Công an thành ph ; C c H i quan thành ph ; UBND các qu n, huy n, th xã và cơ quan, ơn v tham gia ph i h p có trách nhi m th c hi n báo cáo k t qu phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông v i UBND Thành ph . Báo cáo g i v S Thông tin và Truy n thông t ng h p và báo cáo UBND Thành ph . i u 13. Kinh phí th c hi n 1. Kinh phí m b o cho công tác ph i h p th c hi n trên nguyên t c: Cơ quan, ơn v nào ch trì v vi c thì s d ng ngu n kinh phí c a cơ quan, ơn v mình theo quy nh hi n hành. 2. Kinh phí ho t ng ư c s d ng t các ngu n: - Ngu n ngân sách nhà nư c c p; - Ngu n thu t x ph t vi ph m hành chính theo quy nh; - Các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. i u kho n thi hành 1. Giám c S Thông tin và Truy n thông, S Công Thương, S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công an thành ph , C c H i quan thành ph , UBND các qu n, huy n, th xã; Các t ch c, doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. 2. Cơ quan, ơn v và cá nhân có thành tích xu t s c v công tác th c hi n phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thông tin và truy n thông trên a bàn thành ph Hà N i ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. S Thông tin và Truy n thông là cơ quan thư ng tr c theo dõi ôn c vi c th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n quy ch , n u có v n vư ng m c ho c phát sinh, các cơ quan, ơn v k p th i thông báo v S Thông tin và Truy n thông t ng h p trình UBND thành ph xem xét, i u ch nh, b sung.
Đồng bộ tài khoản