intTypePromotion=1

Quyết định 975-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:103

0
108
lượt xem
3
download

Quyết định 975-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 975-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 975-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 975/TC/Q§/TC T  n g µy  29 th¸ng 10 n¨ m  ën 1996 v Ò  viÖc b a n  h µ n h  B ¶ n  gi¸ u a  tèi  m  thiÓu t¹i c öa kh È u  ® Ó  tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña  ChÝnh phñ; C¨n  PhÇn   ,Th«ng   sè  cø  II  t 72A TC/TCT ngµy 30/8/1993 cña  Tµi  Bé  chÝnh  híng dÉn    thihµnh NghÞ ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh  phñ; Sau      æi  khitrao® thèng  nhÊt víi Th¬ng    Tæng      Bé  m¹ivµ  côc    H¶i quan.   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu  1.­  Ban hµnh danh môc  c¸c  Æt   m hµng thuéc diÖn Nhµ     níc qu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  B¶ng    vµ  gi¸mua     tèithiÓu  i t¹ cöa khÈu  ®èi  víic¸c m Æt       hµng thuéc  diÖn  Nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh  thuÕ  (ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh nµy) ®Ó   quan    c¬  thu  thuÕ  lµm  cø    c¨n  x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu      ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    x¸c ®Þnh  gi¸tÝnh    thuÕ theo    hîp ®ång; hoÆc         gi¸ghitrong hîp ®ång      thÊp  h¬n  víi   so    gi¸ mua     tèithiÓu  îc quy  ®   ®Þnh;  hoÆc  ®èi    víihµng   ho¸ nhËp  khÈu  theo ph¬ng  thøc kh¸ckh«ng      ph¶ilµmua        b¸n,kh«ng  thanh    to¸nqua  Ng©n  hµng. §èi víinh÷ng  Æt       m hµng  ghi trong hîp  cã      ®ång  cao h¬n B¶ng    gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu quy ®Þnh, th× gi¸tÝnh        thuÕ vÉn  ph¶i¸p dông      theo        gi¸ghitrªn hîp ®ång    mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng. §iÒu    2.­Nh÷ng hµng    ho¸ nhËp khÈu nÕu  ®ñ    cã  c¸c ®iÒu kiÖn sau  th× ® îcx¸c®Þnh          gi¸tÝnh  thuÕ  theo hîp ®ång      mua,  b¸n: 1. Hîp    ®ång mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng    theo  hîp lÖ  quy ®Þnh  299  sè  TMDL­ XNK   ngµy  9/4/1992 cña  Th¬ng    thÓ:   Bé  m¹i,cô  + Chñ thÓ    hîp ®ång ngo¹ith   ¬ng  ph¶i® îcghirâ rµng:Tªn,®Þa              chØ,    tµi kho¶n  cña ngêimua,    ngêib¸n.   +  ch÷  hîp  §ñ  ký  ph¸p (gi¸m ®èc hoÆc  ngêi ® îc gi¸m      ®èc  quyÒn), uû    phÝa  ViÖtNam     ph¶icã    dÊu. +  ®ñ    Cã  c¸c®iÒu  kho¶n  chñ  yÕu  cña  mét b¶n    hîp ®ång: Tªn    hµng,sè ­   l îng,quy    c¸ch phÈm  chÊt,thêih¹n  ®Þa       vµ  ®iÓm  giao hµng, gi¸c¶  ®iÒu      vµ  kiÖn giao hµng,ph¬ng      thøc thanh    chøng      to¸nvµ  tõthanh  to¸n. 2.Thanh      to¸nqua  Ng©n  hµng.
 2. 2 §iÒu    3.­Nh÷ng  Æt   m hµng thuéc Danh môc    Æt   c¸c m hµng Nhµ    níc qu¶n    gi¸tÝnh  lývÒ    thuÕ nhËp khÈu    mµ cha  trong b¶ng    cã    gi¸ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  nµy,th×    Côc   H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè    nguyªn c¨n cø    t¾c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu quy ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 7  ®Þnh sè  54/CP  tham  vµ  kh¶o  kiÕn  ý  cña  quan  c¬  thuÕ,vËt gi¸cïng cÊp            ®Ó x©y  dùng  bæ   sung. ViÖc  x©y dùng    bæ sung B¶ng    gi¸trong vßng  (b¶y)ngµy        7    kÓ tõ ngµy  ký  QuyÕt  ®Þnh  ph¶ib¸o    Bé      c¸o vÒ  Tµi chÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶i quan.Trong    vßng  (mêi l¨m)ngµy  tõ ngµy  15      kÓ    nhËn  îc QuyÕt  ®   ®Þnh    bæ sung,Bé      Tµi chÝnh    ý  sÏ cã  kiÕn    , tr¶lêi nÕu  kh«ng  ý  cã  kiÕn      tr¶lêith× QuyÕt  ®Þnh    bæ sung  ¬ng  ® nhiªn® îcthùc hiÖn        cho    tiÕp theo. c¸clÇn    Tæng   côc H¶i quan  c¨n  vµo  biÕn  cø  sù  ®éng    gi¸nhËp  khÈu  thùc tÕ  tõng    ® îcphÐp  thêikú    ®iÒu  chØnh    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu        trªndíi5% (n¨m  phÇn  tr¨m) cña    tõng  Æt   m hµng  trong  B¶ng    gi¸ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy      ®Ó ¸p dông  thèng  nhÊt gi÷a c¸c ®Þa        ph¬ng.Trêng    sù    hîp cã  biÕn  ®éng    t¨nghoÆc   gi¶m      Côc    trªn5% th×  H¶i quan  ®Þa  ph¬ng kÞp    c¸o thêib¸o    Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó Tæng   côc    H¶i quan  b¸o    Tµi chÝnh  QuyÕt  c¸o Bé    ra  ®Þnh  söa ®æi. §iÒu 4.­§èivíinh÷ng  Æt         m hµng kh«ng thuéc Danh môc    c¸c nhãm   m Æt  hµng Nhµ    níc qu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu, nÕu  ®ñ     cã  ®iÒu  kiÖn  ®Ó     ¸p dông    gi¸tÝnh thuÕ  theo    hîp ®ång  ® îc¸p  th×    dông    gi¸tÝnh  thuÕ  theo  hîp ®ång    ngo¹ith   ¬ng          phïhîp víi chøng    c¸c tõkh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn   viÖc mua  hµng,b¸n    hµng  nãië  nh    §iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  nµy.Nh÷ng  êng      tr hîp kh«ng  ®ñ  ®iÒu  kiÖn    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  theo  ®ång  ¸p  hîp  th×  dông   gi¸tÝnh  thuÕ  theo    c¸c QuyÕt  ®Þnh  353  sè  TC/TCT/Q§  ngµy 22/4/1994,sè    1400  TC/TCT/ Q§  ngµy  29/12/1994  sè  vµ  143  TC/TCT/Q§  ngµy  23/02/1995  cña      Bé Tµi chÝnh   vÒ viÖc ban  hµnh  B¶ng    gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu. Trêng    hîp nh÷ng  m Æt  hµng cha  trong c¸c B¶ng    cã      gi¸quy  ®Þnh  th× Côc    H¶i quan   c¸c tØnh,  thµnh  phè c¨n  vµo  cø  nguyªn  t¾c  ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  7  NghÞ   ®Þnh  54/CP  tham  sè  vµ  kh¶o  kiÕn  ý  cña  quan  c¬  thuÕ, vËt gi¸cïng        cÊp    ®Ó x©y  dùng    bæ sung. C¸c    quyÕt  ®Þnh   bæ sung  ph¶i göi vÒ   Tµi     Bé    chÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶iquan  trongvßng  (b¶y)ngµy  tõngµy    7    kÓ    ký. §iÒu      5.­Gi¸tÝnh  thuÕ      ®èi víihµng nhËp khÈu  qua  dông  îc ®∙  sö  ®   phÐp nhËp  khÈu b»ng 70%  (b¶y m ¬iphÇn      tr¨m)gi¸hµng        míicïng chñng  i   lo¹   . Nh÷ng  Æt   m hµng    trªnthùc tÕ    kh«ng  gi¸hµng    cã    míi cïng chñng  i lo¹ th×    c¨n cø  theo lo¹ hµng   ¬ng  ¬ng       i míit ® ®Ó tÝnh. §iÒu  6.­  QuyÕt ®Þnh  nµy thay thÕ c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 1187  TC/Q§/TCT  ngµy 20/11/1995;sè    146  TC/Q§/TCT  ngµy 01/3/1996 cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh  hiÖu      Bé    cã  lùcthihµnh    tõngµy 15/11/1996 ¸p dông      cho    tÊtc¶  c¸c h×nh    thøc  nhËp  khÈu tiÓu ng¹ch,chÝnh    ng¹ch,phi mËu       dÞch...Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
 3. 3 Danh   ô c m c¸c m Æ t  h µ n g  N h µ   íc q u ¶ n  lý gi¸ n  tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u  B a n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  sè 975 T C/ Q §/T C T n g µy  29/10/1996 cña B é  T µi ch Ý n h 1.S÷a  c¸cs¶n    vµ    phÈm   chÕ  biÕn    tõs÷a 2.ChÌ,cµ      i     phª c¸clo¹ 3.Bét mú,        bétng«,Maltbia     4.Hoa    Hublon,Cao    hoa  bia 5.Mì    dÇu  ®éng, thùc vËtc¸clo¹         i 6.Bét ngät(mú        chÝnh) vµ    i     c¸clo¹ giavÞ   7.§êng,b¸nh      møt  kÑo 8.N íckho¸ng,nícgi¶i     i           kh¸tc¸clo¹ . 9.R îu,biac¸clo¹ .         i 10.Nguyªn      liÖu s¶n  xuÊtthuèc l¸     11.Xi m¨ng,th¹chcao         12.S¬n, vÐc      i     nic¸clo¹ 13.DÇu       géi®Çu,  phßng xµ  14.DÇu     nhên 15.Phim    chôp  ¶nh,giÊy ¶nh     16.Plast   c¸cs¶n    icvµ    phÈm   b»ng  Plastic 17.S¨m,      i   lèpc¸clo¹ 18.GiÊy,b×a    i     c¸clo¹ 19.V¶ic¸clo¹       i 20.§å  vÖ    sø  sinh,g¹ch men     21.QuÇn    ¸o 22.Th¶m,    tÊm    tr¶isµn    ich¨n bao    c¸clo¹   ,   t¶i®ay... 23.BÕp     gas  ®å  vµ  dïng nhµ    bÕp    i c¸clo¹ 24.KÝnh    x©y  dùng 25.S¾t    thÐp    i c¸clo¹ 26.C¸c    cÊu  kiÖn  b»ng  nh«m 27.§å    ®iÖn  d©n  dông  linhkiÖn vµ    +  Qu¹t®iÖn    +  sÊy,níng Lß    +  M¸y  ®iÒu  hoµ  nhiÖt®é    +  l¹nh Tñ  +  M¸y  giÆt  +  B×nh  ®un    nícnãng +    Tivivµ  +    Nåi c¬m   ®iÖn
 4. 4 +  Radio,cassette,    dµn  cassette   +  B»ng    tõvideo,cassette   +  §Çu  video  +  Bãng  ®Ìn  ®iÖn    i c¸clo¹ +  Bµn    lµ +  M¸y      läcnícuèng  nãng  l¹nh +    §Ìn trang trÝ     +  M¸y    hótbôi +  M¸y  xay  sinh tè     +    Lo¹ikh¸c +  BiÕn  thÕ 28.§éng      c¬,m¸y  b¬m     níc,m¸y    ph¸t®iÖn 29.¾c     quy,pin   30.¤t« vµ        linhkiÖn 31.Xe    m¸y,xe    ®¹p  linhkiÖn  m¸y vµ    xe  32.M¸y    ¶nh,m¸y    photocopy 33.KÝnh    ®eo  ¾t, ®ång  m   hå 34.Bµn    ghÕ,  êng    m     i gi tñ,®Ö c¸clo¹ (Ba   tnhãm   Æt   m hµng) B¶ng  gi¸ m u a    thiÓu lµ m  c¨n c ø   tèi tÝnh thu Õ  n h Ë p   h È u k (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh    sè:975  TC/Q§/TCT  ngµy  29/10/1996 cña  TµichÝnh) Bé    M∙  sè Tªn  hµng §¬n vÞ  Gi¸ tÝnh (USD) 1 2 3 4   Ch ¬ng    4: S÷a  s¶n  vµ  phÈm   s÷a.. tõ  . 0402 S÷a  bét nguyªn liÖu (instant  whole milk   kg 1,60 powder) 0403 S÷a  Æc   ® êng  ® cã  (hép 397 gr), ïng 24  th   hép:   ­HiÖu    Nestle,  Longvigety(«ng    thä) thïng 10,30 0404 ­S÷a      béthép:   ­ HiÖu Nido (Ph¸p s¶n xuÊt) lo¹    ihép 900  hép 3,00 gr   ­HiÖu    Lactogen1  Lactogen2  vµ  hép  kg 1  hép 4,50   ­HiÖu    Guigoz1,Guigoz2  i   lo¹ hép    450  gr hép 2,00   ­ HiÖu Meij  iNhËt s¶n xuÊt, hép    400    gr hép 2,50 ®Õn  500  gr   ­ HiÖu    Dumex  c¸c níc Asean,    do      óc, New   kg 4,00
 5. 5 Zealand  s¶n  xuÊt lo¹    i hép  400    gr ®Õn   500  gr   ­ HiÖu    Snow NhËt  s¶n  xuÊtlo¹ hép    i  400    gr hép 2,50 ®Õn  500  gr   ­ HiÖu Morinaga NhËt s¶n xuÊt,hép    450  hép 2,00 gr   ­ HiÖu Pelargon, hép    450gr,Hµ     Lan s¶n  hép 4,50 xuÊt   ­HiÖu    Gall     ia Gall   Ph¸p  1; ia2  s¶n  xuÊt:   +  Hép  450grx  hép/thïng   12  thïng 14,40   +  Hép  900    6  gr x  hép/thïng thïng 13,20   Ch ¬ng    phª,chÌ,c¸c    vÞ... 9: Cµ      lo¹i gia  0901 Cµ  phª hoµ    Thuþ  vµ        tan do  Sü  c¸c níc G7 kg 15,00 s¶n xuÊt   Cµ    phª hoµ    c¸cnícAsean  tan do      s¶n  xuÊt kg 10,00   Cµ      khö  phª h¹t®∙  chÊtcaphein   kg 3,00   Cµ      Thuþ  vµ    phª bétdo  Sü  G7 s¶n  xuÊt kg 10,00   Cµ      c¸cnícAsean  phª bétdo      s¶n  xuÊt kg 7,00 0902 ChÌ Lipton ®∙ ®ãng  gãi do G7, BØ  s¶n  kg 10,00 xuÊt   ChÌ  Lipton®∙    ®ãng    Asean  gãido  s¶n  xuÊt kg 4,50   Hçn    phª s÷a  Asean  hîp cµ    do  s¶n  xuÊt kg 2,30   Ch ¬ng    11: C¸c  s¶n phÈm  xay  x¸t, m¹ch nha  (malt) . .. 1101 Bét mú:     ­Do          c¸cnícG7 s¶n  xuÊt tÊn 280,00   ­ Do  óc,Hµ  Lan,Singapore,Phi i i  s¶n  lpn tÊn 250,00 xuÊt   ­Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt tÊn 210,00 1102 Bét ng«    Mü,  Anh  s¶n  xuÊt tÊn 250,00 1107 Maltbia:     ­      Do óc, BØ,    Hµ Lan, §an    M¹ch, G7     s¶n  tÊn 430,00 xuÊt   ­Do    SÐc, Xlovakias¶n      xuÊt tÊn 410,00   ­Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt tÊn 340,00   Ch ¬ng      qu¶  dÇu... 12: H¹tvµ  cã  1210 Hublon:   ­T¬i   kg 2,00
 6. 6   ­Kh«   kg 4,00   ­Bét viªn     kg 5,00   Ch¬ng 13: C¸nh kiÕn ®á, G«m;  C¸c  i lo¹  nhùa c©y  c¸c  vµ  chÊt chiÕt xuÊt  thùc   tõ    vËt 1302 Cao  hoa  bia kg 27,00   Ch ¬ng    vµ  15: Mì  dÇu  ®éng  vËt hay thùc  vËt 1511 DÇu   Oleincä      th« (Crude  palm  Olein) tÊn 550,00   DÇu   Stearincä    (RBD  palm  stearin) tÊn 450,00 1512 DÇu   híng d¬ng      tinhchÕ tÊn 1000,00 1515 DÇu   võng tÊn 2000,00 1516 Shortening®«ng  Æc   ® tÊn 600,00   DÇu   thùc  ¨n  vËt c¸c hiÖu  Asean  do  s¶n  lÝt 1,00 xuÊt   DÇu  ®Ëu  t ¬ng th« ®∙ khö gum  (Crude  tÊn 600,00 Degummed   Soyabean  oil)   DÇu  b¬ magarine tõ dÇu  thùc vËt (gèc  tÊn 855,00 thùc vËt)   1519 AxÝt Steoric   tÊn 750,00   AxÝt olªic   tÊn 700,00   AxÝt bÐo  l   (tal ) tÊn 275,00   Cån  bÐo  c«ng  nghiÖp tÊn 340,00   Ch ¬ng    17: §êng  c¸c    vµ  lo¹imøt  kÑo... 1701 §êng  kÝnh  tr¾ng  (®êng    tinhluyÖn):   ­ Do  Hµn  Quèc, Brazi ,Cu  Ba, c¸c níc l    tÊn 380,00 Asean s¶n xuÊt   ­Do    Trung  Quèc  s¶n  xuÊt tÊn 350,00 1704 C¸c    lo¹ møt  i kÑo  ® êng: cã    * KÑo    hoa  qu¶:   ­Do          c¸cnícG7 s¶n  xuÊt:   +    Lo¹i®ãng  trong hép  hoÆc     gç  s¾t kg 3,50   +    Lo¹i®ãng    tóiPVC kg 3,00   ­ Do    Trung  Quèc s¶n  xuÊt:tÝnh    b»ng  50%   cña    G7 s¶n  xuÊt.   ­ Do  Asean, Hång  K«ng  s¶n xuÊt tÝnh  b»ng 70%  cña    G7 s¶n xuÊt   Ch ¬ng    cao  c¸c  18: Ca  vµ  s¶n  phÈm
 7. 7 tõ  cao... ca  1805 Ca  cao  bét:   ­Do        c¸cnícG7,  Thuþ  s¶n  Sü  xuÊt kg 4,00 1806 S«c«la (chocolate) c¸c d¹ng thái,  thanh,  viªn.   îc quy  .®   . ®æi  kg  ra  ®ùng  trong    c¸c lo¹ bao    i b×:   +  c¸cnícG7   Do      s¶n  xuÊt kg 11,00   +  Nga, §«ng    Do    ¢u, H«ng K«ng, §µiLoan,       kg 8,00 c¸cnícAsean       +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt kg 5,00   KÑo  pha  chocolateAsean    s¶n  xuÊt:   +  Mars  caramelchocolatebar     kg 4,00   +    M   M &  peanutchocolatecandy     kg 4,60   Ch ¬ng    19: C¸c  s¶n phÈm  chÕ   biÕn tõ ngò cèc,bét,tinh bét,s÷a..         . 1901 Bét dinh dìng ngò        cèc dïng  cho      trÎ (400  em hép 1,10 gr/hép) do      Ên §é,  Hång K«ng,    §µi Loan,  Ansean  s¶n xuÊt 1902 M×   liÒn  ¨n  Th¸iLan, Singapore      s¶n xuÊt  thïng 7,00 (gãi85      gr;thïng100    gãi) 1905 B¸nh  Æ n,  m ngät. . .   * B¸nh snack t«m, cua Th¸iLan    s¶n xuÊt  gãi 0,15 (gãi100    gr)   * B¸nh    quy  Æ n,  m ngätc¸clo¹ :     i   ­Do          c¸cnícG7 s¶n  xuÊt:   +    Lo¹i®ùng  trong hép    s¾t kg 4,00   +    Lo¹i®ùng  trong hép    giÊy,tói     nilon kg 3,50   ­ Do  Asean, Hång  K«ng  s¶n xuÊt tÝnh  b»ng 70%  cña    G7 s¶n xuÊt   ­ Do    Trung  Quèc s¶n  xuÊt tÝnh    b»ng 50%   cña    G7 s¶n  xuÊt   Ch ¬ng    21: C¸c s¶n  phÈm   chÕ   biÕn ¨n  îckh¸c.. ®   . 2103 Mú   chÝnh    (bétngät):   ­    Do Brazi     l G7 s¶n  , xuÊt lo¹    ithµnh phÈm   tÊn 1450,00 ®∙ ®ãng              kg) gãi®Ó b¸n lÎ(gãidíi1             ­ Do c¸c níc Asean s¶n xuÊt.Hµn    Quèc,  tÊn 1200,00 Trung  Quèc, §µi Loan, c¸c níc Asean            s¶n  xuÊt lo¹    i thµnh phÈm,  ®ãng        ®∙  gãi®Ó b¸n lÎ     kg)  (gãidíi1 
 8. 8   +  Lo¹i dïng lµm  nguyªn liÖu cho c«ng  nghiÖp thùc phÈm  tÝnh b»ng 90%  lo¹   i thµnh phÈm   ®ãng        ®∙  gãi®Ó b¸n lÎ   Ch ¬ng    uèng, r 22: §å    îu... 2201 N íc tr¸ c©y  cã  ga  kh«ng  cån  hiÖu  i thïng 20,00 Chamdor  (thïng12    chaix    0,75 lÝt)     N íc kho¸ng tù nhiªn vµ  níc tinh khiÕt   (mineral  water):   ­Lo¹i®ùng      trong chainhùa      PET:   + Lo¹i chai:500ml      ®Õn  600ml, thïng    12  thïng 2,40 chai   +    Lo¹ichai:  1500    ml,thïng12    chai thïng 6,00   N íccètCoca­     Cola kg 28,00   N ícgi¶ikh¸tEnegy        Redbul(hiÖu  con    2  bß  thïng 5,00 hóc) do    Th¸iLan    s¶n xuÊt,thïng 24        lon x  250  ml   N íc gi¶i kh¸t Margari  Mix (cã ® êng, ta   thïng 20,00 kh«ng  cån) 1000ml/chai    ,thïng12    chai,Mü     s¶n xuÊt   N íc Cocktai ­ Th¸iLan    l      s¶n xuÊt (thïng 24      thïng 10,00 hép  250  x  ml)   C¸c      lo¹ níckh¸c: i   +  íc ngät Coca  N     Cola  (Coke),Coke    Diet,   Fanta,Fanta Diet,      Sprite   * Lo¹ithïng24            lon;lon330  ml thïng 5,00   * Lo¹ichai nhùa      PET, thïng 12    chai 1,25    thïng 7,00 lÝt®Õn       1,5 lÝt   +  ícngätPepsiCola,PepsiDiet, Up N            7    * Lo¹ithïng24    330        lonx  ml thïng 5,00   * Lo¹i chai    nhùa PET  1,25   ­  lÝt 1,5 lÝt,   thïng 7,00 thïng12    chai   +  íc ngät c¸c hiÖu  N       kh¸c King    Cola,HBK     thïng 4,00 Cola,NGS     Cola,US     Cola.Thïng  lon x    24    330 ml   +  íc ngät F  N,  N     &  Schweppes,Crush    cam   thïng 5,00 chanh  i lo¹ thïng24    330      lonx  ml   +  N íc Soda,  Tonoc  hiÖu  F  &  N,  thïng 5,00 Schweppes thïng24    330    lonx  ml   +  íc ngät  N   h∙ng Jianlibao (KiÖn    b¶o    lùc) thïng 3,00 Trung  Quèc  s¶n xuÊt,thïng24    330ml     lonx  2203 Bia c¸clo¹ :     i
 9. 9   1.Bia do      Trung  Quèc  s¶n  xuÊt:   +    Bia chailo¹ thïng24    i     chaix    640  ml thïng 4,50    + Bia hép  ithïng 24    330  ®Õn   lo¹    lon x  ml  thïng 4,00  350 ml   2.Bia do          c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt:   +    Bia hiÖu  Heineken:   * Lo¹ilon(thïng24    330          lonx  ml) thïng 8,50    * Lo¹ichai(thïng24          chaix    350  ml) thïng 9,00   +    Bia hiÖu  Tiger:   * Lo¹ilon(thïng24    330          lonx  ml) thïng 7,60    * Lo¹ichai(thïng24          chaix    350  ml) thïng 8,00    +    Bia DAB   §øc:   * Lo¹ib×nh:5    b×nh/thïng       lÝt,2  thïng 5,00    * Lo¹i24      chaix    330  ml/thïng thïng 8,50    * Lo¹i24    330      lonx  ml/thïng thïng 7,30    * Lo¹i20      chaix    500  ml/thïng thïng 7,30    +  hép  Bia  Bitburger,Holsten §øc      s¶n xuÊt  thïng 7,00  lo¹ lon(thïng24    330    i     lonx  ml)   + Bia bock (h¬i)lo¹    itr¨ng,®en    hiÖu DAB   thïng 16,80  (§øc)lo¹ thïng(tÐc): lÝt    i    50    +    Bia chaiSchofferWeizen,thïng24          chaix    thïng 6,60  0,5 lÝt(§øc      s¶n xuÊt)   + Bia    c¸c hiÖu Asahi,Sapporo,Kirin.       .do  . thïng 7,60  NhËt B¶n  s¶n  xuÊt (thïng24    330­     lon x  370  ml)   +  Bia hiÖu Kronenburg Ph¸p s¶n xuÊt  thïng 7,00  (thïng24    330    lonx  ml)   +  Bia hiÖu Foster Export Lager óc s¶n  thïng 7,00  xuÊt(thïng24    375      lonx  ml)   +  Bia chai Bass Anh  s¶n xuÊt thïng 24  thïng 7,50  chaix    300  ®Õn   ml  400 ml   +  bool(h¬i)hiÖu  Bia      Bass  (Anh  s¶n  xuÊt),   thïng 16,80  lo¹ thïng(tÐc)50    i     lÝt   + Bia hiÖu  Bass Anh s¶n xuÊt,24    lon x  thïng 7,00  33c1 /thïng   + Bia  hép    c¸c hiÖu  §µi Loan  do    s¶n xuÊt  thïng 5,50  lo¹ thïng24    330­   i   lonx  350ml   + Bia hép  hiÖu Caslemaine  óc  ( s¶n  xuÊt)   thïng 6,50  lo¹ lon(thïng24    330    i     lonx  ml/thïng)   +  Bia hiÖu  Guiness Saint Pauli  San  , thïng 6,50 
 10. 10 Miguel,  Stel   lonx  la24    330  /thïng ml    +    Bia hiÖu  Achor (24    296    lonx  ml/thïng) thïng 7,00    +   Bia   hiÖu   Blue   Light  (24lon   x  thïng 5,00  296ml/thïng)   +  hiÖu    Bia  OB Hµn Quèc  s¶n  xuÊt (24      lon thïng 5,50  x  330  ml/thïng)   + Bia hiÖu Corona  Mªhic« s¶n xuÊt (24  thïng 9,00  chaix    355 ml/thïng)   +    Bia hiÖu  AmstelHµ    Lan  s¶n  xuÊt   * Lo¹ilon:24    330        lonx  ml/thïng thïng 8,00    * Lo¹ichai: chaix       24    330  ml/thïng thïng 8,50    + Bia hiÖu Claushales §øc    s¶n xuÊt (24  thïng 6,50  chaix    330  ml/thïng)   + Bia    lon hiÖu Oranjebboom, thïng 24      lon thïng 6,00  x  330  Hµ  ml  Lan  s¶n xuÊt   +    Bia hiÖu  Tennest,  Anh  s¶n  xuÊt   * Lo¹i50  th     lÝt/ ïng thïng 16,80   * Lo¹i24    33  th     lonx  cl/ ïng thïng 7,00    * Lo¹i24      chaix  cl/ ïng   33  th thïng 7,50  2204 R îuvang     +  îu  R vang c¸c hiÖu  c¸c      do  níc G7 s¶n  xuÊt:   * Lo¹i12      ®é lÝt 2,80    * Lo¹itrªn12  ®Õn   ®é       ®é  20  lÝt 4,00    +  îu  R vang  c¸c níc §«ng    do      ¢u, Nga s¶n  xuÊt:   ­Lo¹i12      ®é lÝt 2,00    ­Lo¹itrªn12  ®Õn   ®é       ®é  20  lÝt 3,00  2208 R îum¹nh     * R îuRemy      Martin:   +  îuRemy  R   MartinVSOP   lÝt 20,00    +  îuRemy  R   Martinde    Club lÝt 30,00    * R îuRemy      MartinNapoleon:     ­Lo¹iRegular     lÝt 41,00    ­Lo¹iExtraOld       lÝt 43,00    * R îuRemy      MartinXO     Special lÝt 64,00    * R îuRemy      MartinExtra   lÝt 93,00    * R îuRemy      MartinExtraPerfect     ion lÝt 97,00 
 11. 11   * R îuRemy      MartinLimoges:     +    Lo¹iBlue lÝt 95,00    +    Lo¹iGold lÝt 132,00    * R îuRemy      MartinLouisXIII     lÝt 368,00    * R îuHennessy:       +  îuHennessy  R   VSOP   ter Lit lÝt 61,00    +  îuHennessy  R   VSOP lÝt 23,00    +  îuHennessy  R   XO lÝt 74,00    +  îuHennessy    R   XO Litre lÝt 62,00    +  îuHennessy    R   XO Mag lÝt 69,00    +  îuHennessy    R   XO Mugnum lÝt 62,00    +  îuHennessy  R   Paradis lÝt 260,00    * R îuMartel :     l   +  îuMartelVS R     l lÝt 13,00    +  îuMartelMedail   R     l lonVSOP lÝt 23,00    +  îuMartelCordon  R     l Blue lÝt 50,00    +  îuMartelNapoleon R     l lÝt 50,00    +  îuMartelXO   R     Supreme l lÝt 82,00    +  îuMartelExtra R     l lÝt 165,00    * R îuOtard:       +  îuOtrad VSOP R     lÝt 19,00    +  îuOtrad Napoleon R     lÝt 30,00    +  îuOtrad XO R     lÝt 52,00    +  îuOtrad Extra R     lÝt 113,00    * R îuCamus:       +  îuCamus  R   VSOP lÝt 23,00    +  îuCamus  R   Napoleon lÝt 53,00    +  îuCamus  R   XO lÝt 81,00       +  îuCamus  R   Extra lÝt 103,00    * R îuScotch de        luxeWhisky:     +  R îu Ballant 's ine  Gold Seal, Special   lÝt 13,00  Reserve,12    yearold     +  îuBell   yearold R   's12    lÝt 12,00       +  îuDimple Scotch 15  R       yearold   lÝt 13,00       +  îuDunhilOld  R     l Master lÝt 25,00       +  îuJohnnieWalkerBlack Label R         lÝt 13,00 
 12. 12   +  îuJW   R   Black LabelWB     lÝt 23,00    +  îuJohnnieWalkerPremier R       lÝt 41,00    +  îuJohnnieWalkerBlue  R       Label lÝt 61,00    +  îuJohnnieWalkerRed  R       Label lÝt 5,20    +  îuRoyalSalute21  R       yearold   lÝt 51,00    +  îuChivas Regal12  R       years lÝt 12,00    +  îuWhisky NhËt  R     B¶n  s¶n  xuÊt:   +  îuOld  R   Suntory lÝt 7,60       * R îuEnglishGin  îuginAnh):       (r       +  îuGondon'sDry  R     Gin lÝt 4,60    +  îuBeefeaterLondon  R     Dry  Gin lÝt 4,50       +  îuGilbey'sLondon  R     Dry  Gin lÝt 3,80    * R îuVodka:       +  îuAsolutVodka  R     (Thuþ  §iÓn  s¶n  xuÊt) lÝt 3,00       +  îuAsolutCitron(ci rus) R       t   Vodka lÝt 4,00       +  îuSminoff R    Vodka  Red  (Mü  s¶n  xuÊt) lÝt 3,00       +  îuSminoff R    Blue  Label lÝt 2,80    +  îuVodka  R   Nga  s¶n  xuÊt lÝt 1,80     2204 * R îuChampagne      (S©m   panh):   +  îuKrug  R   Grande  Cuvee lÝt 51,80       +  îuCharlesHeidsieckBrut R       lÝt 19,80       +  îuCharlesHeidsieckRose  R       1983­1985 lÝt 30,80       +  îuPiperHeidsieckBrut R       lÝt 7,40       +  îuChampagne  Nga  R   do  s¶n  xuÊt lÝt 2,00       * Mét  lo¹ r     sè  iîukh¸c:     +  îuVAT  R   69 lÝt 3,00    +  îuRaynalVSOP   R     Brandy lÝt 4,50    +  îuPassportWhisky R     lÝt 5,90       +  îuSequinNapoleon R     lÝt 4,00       +  Whisky ScottLabel5       lÝt 5,00       Ch ¬ng    24: Thuèc    nguyªn  l¸vµ  liÖu  thuèc l¸ 2401 Thuèc      t¸chcäng l¸ ®∙    l¸ tÊn 4.100,00    Thuèc      l¸ cha    l¸ t¸chcäng tÊn 2.050,00      Thuèc        i l¸ c¸clo¹ sîi tÊn 7.000,00      Ch ¬ng    25: Kho¸ng  s¶n...
 13. 13 2520 Th¹ch cao    dïng trongy          tÕ,mü thuËt tÊn 95,00  2523 Th¹ch cao    dïng trongs¶n      xuÊtxim¨ng    tÊn 50,00       * Xi m¨ng      Trung  Quèc  s¶n  xuÊt   ­Xi m¨ng      ®en:   +    Lo¹iP500  (PC40) tÊn 45,00    +    Lo¹iP400  (PC30) tÊn 40,00       ­Xi m¨ng      tr¾ng:   +    Lo¹iP500  (PC40) tÊn 100,00       +    Lo¹iP400  (PC30) tÊn 80,00       * Xi m¨ng  c¸cníckh¸cs¶n      do        xuÊt:   ­Xi m¨ng      tr¾ng:   +  PC40  Indonesias¶n    xuÊt tÊn 140,00    +  PC40  Hµn  Quèc  s¶n  xuÊt tÊn 140,00       +  PC30  Hµn  Quèc  s¶n  xuÊt tÊn 120,00       +  PC30  c¸cnícG7   do      s¶n  xuÊt tÊn 180,00       +  PC40  c¸cnícG7   do      s¶n  xuÊt tÊn 200,00       ­Xi m¨ng      ®en:   +  PC40  B¾c  TriÒu    Tiªns¶n  xuÊt tÊn 45,00    +  PC40    Th¸iLan  s¶n  xuÊt tÊn 59,00       +  PC40  Indonesias¶n    xuÊt tÊn 62,00       +  PC40    §µiLoan,Hµn    Quèc  s¶n  xuÊt tÊn 62,00       +  PC40  c¸cnícG7   do      s¶n  xuÊt tÊn 80,00       * Xi m¨ng        rêitÝnh  b»ng  80%     xim¨ng  ®ãng  bao   Ch ¬ng    32: C¸c  chÊt chiÕt xuÊt   lµm chÊt thuéc da... 3208 S¬n:   * S¬n      níc(emulsionpaint)   :   ­ Lo¹is¬n êng        t c¸c hiÖu Denzo, TV     ATM,  National Tempo,   Causeway,   Luxury, ,    Superrior . do  Asean, §µi Loan, Hång  ..  K«ng,Hµn    Quèc s¶n xuÊt   +    Lo¹is¬n  trongnhµ   lÝt 0,50    +    Lo¹is¬n  ngoµitrêi   lÝt 1,00       ­S¬n    Varnishc¸chiÖu        Th¸iLan  s¶n  xuÊt lÝt 1,60       ­S¬n    Lacquerc¸chiÖu        Th¸iLan  s¶n  xuÊt lÝt 1,80       ­ B×nh s¬n xÞt hiÖu ATV...do    Th¸i Lan    t¸ 11,00    
 14. 14 s¶n  xuÊt(lo¹400      i cc/b×nh:12    b×nh/t¸)   ­S¬n    chèng  Trung  rØ  Quèc  s¶n  xuÊt kg 0,33       ­S¬n    chèng  Detex Ph¸p  rØ    s¶n  xuÊt lÝt 1,00       ­S¬n    chèng  PrimatePh¸p  rØ    s¶n  xuÊt lÝt 2,50       ­ S¬n  chèng  Primate  Glacidor Ph¸p  rØ  ­    lÝt 13,00     s¶n xuÊt   ­S¬n    chèng  Detex TE  rØ    Ph¸p  s¶n  xuÊt lÝt 5,00       * VÐc      nic¸ch nhiÖtPE      165­ thïng200kg 35    thïng 270,00       * VÐc      nic¸ch ®iÖn W       2390  thïng16    kg thïng 22,00       * VÐc     ni c¸ch ®iÖn    PE 165­ thïng 200  40    thïng 274,00     kg   ­S¬n    Sunco    Th¸iLan  s¶n  xuÊt1    kg/hép hép 5,50       ­S¬n    ph¶n  quang  Hµn  Quèc  s¶n  xuÊt lÝt   4,80       ­S¬n êng  i t ý    t sil ca do  s¶n    xuÊt:   +  S¬n  trongnhµ   kg 0,65       +  S¬n  ngoµitrêi   kg 1,20       Ch ¬ng    phßng,  chÊt  34: Xµ  c¸c  tÈy  röa... 3401 Xµ  phßng      bét(bétgiÆt)c¸cnícs¶n        xuÊt kg 1,00     3403 * DÇu     nhên  hép  h∙ng BP,  do    Anh  s¶n  xuÊt   ­ Power stroke 2T  (hép 0,7 lÝt x  24  thïng 15,00     hép/thïng)   ­ Power stroke 4T  (hép 0,7 lÝt x  24  thïng 13,00     hép/thïng)   ­ Power  stroke 4T  (hép  1lÝt x  24  thïng 18,00     hép/thïng)   ­ Super V20W/50  hép(hép  4lÝt x  6  thïng 20,00     hép/thïng)   ­   Super   V20W/50   hép(hép   1lÝt  x  thïng 22,00     24hép/thïng)   ­Autral   (hép  lÝtx  hép/thïng)     50  DX 4    6  thïng 39,00       ­Energon    (hép  lÝtx  hép/thïng)   HD 40  4    6  thïng 16,00       ­Energon    (hép  lÝtx  hép/thïng)   HD 40  1    24  thïng 19,00       ­Energearoil (hép  lÝtx  hép/thïng)      EP  4    6  thïng 21,00       ­VanellusC3­40,can  lÝt       18  can 13,00       * DÇu     nhên  Singapores¶n  do    xuÊt:   ­Esso    golden lube 40        (18 lÝt/can) lÝt 0,70       ­Esso    golden lube 50        (18 lÝt/can) lÝt 0,73       ­Esso    golden lube 40      (200  lÝt/can) lÝt 0,53    
 15. 15   ­Esso    golden lube 50      (200  lÝt/can) lÝt 0,56       ­Gear    140   oilST  lÝt 0,65       * DÇu  nhên Shellc¸c  i Singapore    lo¹ ,   s¶n  xuÊt:   ­Gadiniaoil       40 lÝt 0,87       ­Tellusoil       68 lÝt 0,72       ­Tellusoil 15       T  lÝt 0,85       ­O mola      oil100 lÝt 0,76       ­O mola      oil320 lÝt 0,80       ­Rumula      oilX15W­40  (Rimula) lÝt 1,22       ­Dromus    B lÝt 1,40       * DÇu     nhên  Totalc¸clo¹       iPh¸p  , s¶n  xuÊt:   ­CarterEP      220  (200  lÝt/drum) lÝt 0,71       ­AzollaZS­32      (200  lÝt/drum) lÝt 0,70       ­CarterEP      320  (200  lÝt/drum) lÝt 0,73       * DÇu     nhên  Nga  s¶n  xuÊt tÊn 260,00       Ch ¬ng    37: C¸c  vËt  liÖu  ¶nh, ®iÖn    ¶nh 3702 Phim chôp ¶nh  G7   do  s¶n xuÊt  iHG   lo¹  tê 1,42     100/36   * Phim    mµu  Kodak   ­Gold   +    Lo¹i100  GR­135/24 cuén 1,50       +    Lo¹i100  GR­135/36 cuén 1,70       +    Lo¹i200  GR­135/36 cuén 2,00       +    Lo¹i200  GR­135/24 cuén 1,60       +    Lo¹i400  GR­135/36 cuén 2,20       * Phim    mµu  hiÖu  Kodak  Kadakrome:   ­ Lo¹i 64  PU  Including Processing KR   cuén 4,00     135/36   ­ Lo¹i 200  PU  Including Processing KL  cuén 4,50     135/36   * Phim mµu  hiÖu Kodak    GB 135­ Gold  36  cuén 2,05     200 GEN     s¶n  4,óc  xuÊt   * Phim  mµu  hiÖu  Kodak  Mü  Funsuc  EnglishFor Export24        kiÓu:   ­CAT   400584   No  cuén 4,60       ­CAT   400733   No  cuén 9,20       * Phim    mµu  hiÖu  Konica:   ­Lo¹iSuper SR         100 135/36 cuén 1,50    
 16. 16   ­Lo¹iSuper SR         200 135/36 cuén 1,60       ­Lo¹iSR       super400    135/24 cuén 1,55       ­Lo¹iXG       100  135/36 cuén 1,54       ­Lo¹iXG       100  135/24 cuén 1,04       ­Lo¹iXG       200  135/36 cuén 1,60       ­Lo¹iXG       200  135/24 cuén 1,50       ­Lo¹iChrome      R­100  135/36 cuén 1,80       * Phim    mµu  hiÖu    i Fuji   lo¹ 135/36 cuén 1,48       * Phim    mµu  hiÖu  Mitsubishi:   ­Lo¹iMX       100  135/36 cuén 1,55       * Phim    mµu  hiÖu  Agfa  135/36 cuén 1,36       * Phim    mµu  hiÖu    FujiNhËt  s¶n  xuÊt:   ­Provia400      120/12 cuén 1,96       ­Provia100      120/12 cuén 1,80       ­VelviaVRP   120/12     50  cuén 2,83       ­ProfNHG       400  120/12 cuén 2,16       ­Reala CS       100 120 cuén 1,50       ­NegativeB/W       120  PAN cuén 0,85       * Phim    chôp  ¶nh  ®en  tr¾ng  hiÖu  Orwo:   ­PAN     400  ASA   125/36 cuén 1,10       ­PAN   ASA     25  135/36 cuén 1,00       ­PAN     100  ASA   135/36 cuén 1,00     3703 1.GiÊy    ¶nh mµu  hiÖu Fuji Kodak,Konica,   ,     QA, Agfa..do          c¸cnícG7 s¶n  . xuÊt:   ­Lo¹ikhæ       175      8,9 cm x  m/cuén cuén 44,00       ­ Lo¹ikhæ       20,8 cm   25,4 cm/tê (hép    x      100  hép 24,00     tê)   ­Lo¹ikhæ       50,8 cm  61    x  cm/tê(hép  tê)   50  hép 80,00       ­Lo¹ikhæ       12,7 cm  175    x  m/cuén cuén 65,00       ­Lo¹ikhæ       25,4 cm  83    x  m/cuén cuén 75,00       2. GiÊy ¶nh Kodak  iEkta  lo¹  Color Royal     Brazi  ls¶n  xuÊt:   * Lo¹i15,2 cm   146,3 m/cuén       x    cuén 60,00       * Lo¹i20,3 cm   84        x  m/cuén cuén 65,00       * Lo¹i25,4 cm   84        x  m/cuén cuén 75,00       GiÊy ¶nh ®en  tr¾ng §øc s¶n xuÊt nh∙n  hép 24,00    
 17. 17 hiÖu  (BN111), cì (18x24) cm  (lo¹ 100  i tê/hép)   GiÊy  ¶nh  ®en  tr¾ng  (Orwo  BN1)  cì   hép 20,30  (18x24)cm       (lo¹100  i tê/hép)   GiÊy  ¶nh  ®en  tr¾ng  (Orwo  BH1)  cì   hép 20,00     (18x24)cm       (lo¹100  i tê/hép)   GiÊy ¶nh    FujiNhËt B¶n s¶n xuÊt SF     A40  cuén 78,00     cì(30,48x8.380)cm       GiÊy ¶nh    FujiNhËt B¶n s¶n xuÊt PG     50,8  cuén 80,00     cm   30,5 m/cuén x      Ch ¬ng    39: Plasticvµ  s¶n    c¸c  phÈm   b»ng  Plastic   Thanh  nhùa  (5x40x1800)mm     §µiLoan  s¶n  Thanh 0,40     xuÊt   èng  nhùa  PVC:   +    m m Phi16  m 0,15       +    m m Phi25  m 0,27       +    m m Phi30  m 0,36       Nhùa    tr¶isµn  PVC   G7   do  s¶n  xuÊt:   ­Cã    keo  d¸n tÊn 1.700,00    ­Cha  keo    cã  d¸n tÊn 1.500,00      Bao  b¸nh  b×  kÑo b»ng PVC, PE, OPP  vµ  cuén 18,00     c¸cchÊtt    ¬ng    inmµu  tù®∙    55mm   1000m/ x  cuén  §µi Loan, Asean, Hµn  do        Quèc s¶n  xuÊt   Bao  b¸nh  b×  kÑo  b»ng PVC, PE, OPP  vµ  cuén 45,00     c¸c chÊt t¬ng  tù ®∙ in mµu  290mm  x  1000m/cuén do  §µi Loan, Asean, Hµn  Quèc s¶n xuÊt   B¨ng  keo  PVC     i c¸clo¹ kg 1,80       TÊm  PVC  khæ  2 mÐt, dµy 0,7 m m  §µi   m 2,20     Loan,Asean    s¶n xuÊt   Líi     khæ     PE 1,6 mÐt  dïng    lãtnÖm     §µiLoan  m 0,90     s¶n xuÊt   TÊm     lîpb»ng  nhùa    §µiLoan  s¶n  xuÊt kg 2,00    TÊm     lîpb»ng  nhùa  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt kg 1,40       TÊm  nhùa xèp c¸ch nhiÖt dµy 10 m m,  tÊm 3,00     khæ  (910 x 2280)mm, do §µi Loan s¶n  xuÊt   Bån    Æt röa m   ­G7     s¶n  xuÊt chiÕc 30,00    
 18. 18   ­Asean    s¶n  xuÊt chiÕc 15,00       ­Lo¹ido      Trung  Quèc  s¶n  xuÊt chiÕc 7,50       Bån  t¾m  plast   icIndonesia s¶n    xuÊt,khæ   chiÕc   45,00     1,5 m     ®Õn     kh«ng  1,7 m,  kÌm  x¶ bé    Bån  t¾m  plast  dµi 1,7 m,  cã bé  x¶  chiÕc ic 74,00     Singapores¶n    xuÊt   Bån  t¾m  plast  (khæ  1,2m  ®Õn  1,5m)  ic kh«ng kÌm  x¶ bé    +    ý  Lo¹ido  s¶n  xuÊt chiÕc 47,00       +    Trung  Lo¹ido  Quèc  s¶n  xuÊt chiÕc 36,00       Bé  cöa  vµo  ra  b»ng nhùa  Asean  do  s¶n  m2 12,00     xuÊt   Bé cöa    sæ gåm   cöa  1  chíp  cöa  vµ  ch¾n  m2 12,00     giãAsean    s¶n  xuÊt   Bé  cöa    ra vµo  b»ng  nhùa    lo¹ c¸nh gÊp i   m2 2,36       Ch ¬ng    40: Cao  vµ  s¶n  su  c¸c  phÈm   b»ng  cao  su   A/  lèp,s¨m,yÕm   «t«: Bé      xe    * Bé      lèp,s¨m, yÕm   G7     do  s¶n  xuÊt:   ­145­   SR14 bé 30,00    ­145­   SR13 bé 21,00       ­155­   SR13 bé 25,00       ­165­   SR14 bé 30,00       ­175­   SR14 bé 30,00       ­185­   SR14C­8pr bé 32,00       ­185/70R14   bé 48,00       ­195/65­   R15 bé 37,00       ­205/60­   R15 bé 41,00       ­205/65­   R15 bé 42,00       ­205/70­   R15 bé 45,00       ­225/75­   R16­8pr bé 44,00       ­245/75­   R16­10pr bé   44,00       ­550­   13/8pr bé 18,00       ­560­   13/6pr bé 20,00       ­600­   12/4pr bé 20,00       ­600­   13/8pr bé 30,00       ­600­   14/8pr bé 31,00       ­600­   15/8pr bé 36,00    
 19. 19   ­615­   13/6pr bé 29,00       ­650­   10/10pr bé 30,00       ­645­   14/6pr bé 30,00       ­650­   14/8pr bé 31,00       ­650­   15/10pr bé 38,00       ­650­   15/8pr bé 36,00       ­650­   16/10pr bé 51,00       ­650­   16/8pr bé 50,00       ­695­   14/6pr bé 30,00       ­700­   15/10pr bé 54,00       ­700­   16/10pr bé 57,00       ­750­   16/12pr bé 77,00       ­750­   20/12pr bé 90,00       ­825­   15/14pr bé 99,00       ­900­   20/14pr bé 140,00       ­1100­   20/16pr bé 216,00       ­1200­   20/18pr bé 257,00       ­500­   12/8pr bé 23,00       ­185­   65/15pr bé 36,00       ­195­   70/14pr bé 36,00       ­205­   70/14pr bé 45,00       ­215­   55/16pr bé 48,00       ­235­   60/16pr bé 48,00       ­235­   75/15pr bé 48,00       ­265­   70/15pr bé 48,00       ­205­   16/8pr bé 57,00       ­1200­   24/18pr bé 290,00       * Bé      lèp,s¨m, yÕm     Trung  Quèc  s¶n  xuÊt:   ­650­   16/10pr bé 25,00       ­750­   20/14pr bé 50,00       ­825­   20/14pr bé 59,00       ­900­   20/14pr bé 70,00       ­650­   14/8pr bé 25,00       ­650­   16/10pr bé 37,00       ­650­   16/12pr bé 43,00    
 20. 20   ­650­   20/14pr bé 53,00       *    Bé lèp, s¨m,    yÕm   Nga,  do  Hµn  Quèc,  Asean;§µiLoan,Ên  s¶n        §é  xuÊt:   ­750­   20/12pr bé 80,00       ­850­   20/10pr bé 92,20       ­825­   20/12pr bé 95,00       ­825­   20/14pr bé 108,30       ­900­   20/14pr bé 120,70       ­900­   20/12pr bé 117,30       ­1000­   20/12pr bé 119,70       ­1000­   20/14pr bé 132,70       ­900­   20/16pr bé 130,60       ­1000­   20/16pr bé 164,00       ­1100­   20/14pr bé 176,00       ­1100­   20/16pr bé 187,90       ­1100­   20/18pr bé 193,00       ­1200­   20/16pr bé 219,70       ­1200­   20/18pr bé 223,60       ­1200­   24/16pr bé 257,30       ­1200­   24/18pr bé 263,80       ­1200­   24/20pr bé 269,70       ­1200­   24/24pr bé 480,00       ­1300­   21/12pr bé 214,00       ­1300­   24/14pr bé 227,90       ­1400­   24/12pr bé 273,80       ­1750­   25/12pr bé 330,20       ­600­   12/8pr bé 25,00       ­600­   13/8pr bé 26,50       ­600­   13/6pr bé 25,70       ­650­   9/8pr bé 20,00       ­650­   10/8pr bé 23,00       ­650­   13/8pr bé 25,00     ­840­   13/6pr bé 24,20     ­840­   13/8pr bé 25,30     ­600­   14/6pr bé 25,80    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2