Quyết định 979/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
105
lượt xem
8
download

Quyết định 979/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 979/QĐ-BHXH về việc công bố bộ thủ tục hành chính của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 979/QĐ-BHXH

 1. B O HI M XÃ H I VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 979/Q -BHXH Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH C A H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Ngh nh s 94/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10/01/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B o hi m xã h i Vi t Nam t i Công văn s 1071/TTg- TCCV ngày 30/6/2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B o hi m xã h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình T ng giám c công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan trình T ng giám c công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Th trư ng các ơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam và Giám c B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T NG GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 4; - T công tác chuyên trách CCTTHC c a Th tư ng Chính ph ; - TG , các Phó TG ; - Lưu VT, TCCB (2). Lê B ch H ng TH T C HÀNH CHÍNH C A H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 979/Q -BHXH ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam) Ph n I. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH C A H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM STT TÊN TH T C HÀNH CHÍNH LĨNH V C CƠ QUAN TH C HI N I. Th t c hành chính do B o hi m xã h i c p t nh th c hi n: 1 Ngư i s d ng lao ng ăng ký tham B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i gia BHXH, BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o t nh l n u hi m th t nghi p 2 Di chuy n nơi tham gia BHXH, BHYT B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i b t bu c và BHTN t a bàn khác n hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 3 Di chuy n nơi tham gia BHXH, BHYT B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i b t bu c và BHTN n a bàn khác hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 4 Ngư i s d ng lao ng thay i pháp B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i nhân, chuy n quy n s h u hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 5 i u ch nh óng BHXH, BHYT, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i
 3. BHTN khi ngư i s d ng lao ng sáp hi m y t b t bu c và b o t nh nh p hi m th t nghi p 6 i u ch nh óng BHXH, BHYT, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHTN khi ngư i s d ng lao ng gi i hi m y t b t bu c và b o t nh th , phá s n hi m th t nghi p 7 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT và BHTN b t bu c báo hi m y t b t bu c và b o t nh tăng lao ng chưa có s BHXH hi m th t nghi p 8 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o t nh tăng lao ng ã có s BHXH. hi m th t nghi p 9 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o t nh tăng lao ng sau khi h t th i gian ngh hi m th t nghi p ch thai s n, m au 10 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o t nh gi m lao ng (thôi vi c, chuy n công hi m th t nghi p tác …) 11 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o t nh gi m lao ng do ngh m au t 14 hi m th t nghi p ngày tr lên trong tháng. 12 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o t nh gi m lao ng do ngh hư ng ch hi m th t nghi p hưu trí, 1 l n … 13 Ngư i lao ng thay i m c óng B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 14 Ngư i lao ng thay i ch c v , ch c B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i danh ngh óng BHXH, BHYT b t hi m y t b t bu c và b o t nh bu c và BHTN. hi m th t nghi p 15 Ngư i s d ng lao ng t m d ng B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i óng vào qu vào qu hưu trí, t tu t hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 16 Ngư i s d ng lao ng ti p t c óng B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i vào qu hưu trí, t tu t hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 17 Truy óng BHXH, BHYT b t bu c và B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHTN hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 18 Thoái tr s ti n óng th a BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i
 4. BHYT b t bu c và BHTN cho ngư i hi m y t b t bu c và b o t nh s d ng lao ng. hi m th t nghi p 19 Ngư i s d ng lao ng óng BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHYT b t bu c và BHTN hàng tháng hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 20 Ngư i s d ng lao ng óng BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHYT b t bu c và BHTN theo kỳ (quý hi m y t b t bu c và b o t nh ho c 6 tháng) 01 l n hi m th t nghi p 21 i u ch nh h sơ lao ng tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 22 i u ch nh s ti n óng c a ngư i lao B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i ng tham gia BHXH, BHYT b t bu c hi m y t b t bu c và b o t nh và BHTN hi m th t nghi p 23 Thông báo k t qu óng BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 24 Lao ng có th i h n nư c ngoài B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tham gia BHXH b t bu c t nh 25 Ngư i lao ng t nguy n óng BHXH B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i b t bu c ho c ngư i s d ng óng 1 t nh (m t) l n cho ngư i lao ng 26 Xác nh n th i gian tham gia BHYT b t B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i bu c và t nguy n 3 năm liên t c c a và t nguy n t nh ngư i tham gia BHYT 27 óng BHXH, BHYT b t bu c và B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHTN b ng ti n m t hi m y t b t bu c và b o t nh hi m th t nghi p 28 óng BHXH, BHYT b t bu c và B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i BHTN b ng chuy n kho n t nh 29 ơn v qu n lý i tư ng ký h p ng B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i óng BHYT cho i tư ng ch tham t nh gia BHYT b t bu c 30 ơn v qu n lý i tư ng báo tăng, B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i gi m i tư ng ch tham gia BHYT b t t nh bu c 31 i tư ng ch tham gia BHYT b t B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i bu c thay i m c óng BHYT t nh 32 ơn v qu n lý i tư ng thanh lý h p B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i ng óng BHYT t nh Lĩnh v c c p s BHXH, th BHYT:
 5. 33 C p s cho ngư i tham gia BHXH b t B o hi m xã h i B o hi m xã h i bu c t nh 34 C p s cho ngư i tham gia BHXH t B o hi m xã h i B o hi m xã h i nguy n t nh 35 C p l i s BHXH do ngư i s d ng lao B o hi m xã h i B o hi m xã h i ng làm m t t nh 36 C p l i s BHXH do cơ quan BHXH B o hi m xã h i B o hi m xã h i làm m t t nh 37 C p l i s BHXH do ngư i tham gia B o hi m xã h i B o hi m xã h i BHXH b t bu c làm m t t nh 38 C p l i s BHXH do ngư i tham gia B o hi m xã h i B o hi m xã h i BHXH t nguy n làm m t t nh 39 C p l i s BHXH do ngư i s d ng lao B o hi m xã h i B o hi m xã h i ng làm h ng t nh 40 C p l i s BHXH do ngư i tham gia B o hi m xã h i B o hi m xã h i BHXH b t bu c làm h ng t nh 41 C p l i s BHXH do ngư i tham gia B o hi m xã h i B o hi m xã h i BHXH t nguy n làm h ng t nh 42 Xác nh n th i gian óng BHXH b t B o hi m xã h i B o hi m xã h i bu c hàng năm t nh 43 Xác nh n th i gian óng BHXH t B o hi m xã h i B o hi m xã h i nguy n hàng năm t nh 44 Xác nh n th i gian óng b o hi m th t B o hi m xã h i B o hi m xã h i nghi p hàng năm t nh 45 Xác nh n th i gian óng BHXH trư c B o hi m xã h i B o hi m xã h i năm 1995 t nh 46 Xác nh n th i gian óng BHXH i B o hi m xã h i B o hi m xã h i v i ngư i i lao ng có th i h n t nh nư c ngoài theo Hi p nh c a Chính ph và ngư i i làm i trư ng, phiên d ch, cán b vùng do ngư i nư c ngoài tr lương quy nh t i Quy t nh s 107/2007/Q -TTg ngày 13/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . 47 Xác nh n th i gian óng BHXH i B o hi m xã h i B o hi m xã h i v i ngư i i làm vi c nư c ngoài t nh theo hình th c h p tác tr c ti p gi a các B , a phương c a Nhà nư c ta v i t ch c kinh t c a nư c ngoài quy nh t i Quy t nh s 107/2007/Q - TTg ngày 13/7/2007 c a Th tư ng Chính ph .
 6. 48 Xác nh n th i gian óng BHXH i B o hi m xã h i B o hi m xã h i v i ngư i i h c t p, th c t p nư c t nh ngoài quy nh t i Quy t nh s 107/2007/Q -TTg ngày 13/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . 49 Xác nh n th i gian óng BHXH i B o hi m xã h i B o hi m xã h i v i ngư i i làm chuyên gia theo Hi p t nh nh c a Chính ph quy nh t i Quy t nh s 107/2007/Q -TTg ngày 13/7/2007 c a Th tư ng Chính ph . 50 Xác nh n th i gian óng BHXH cho B o hi m xã h i B o hi m xã h i ngư i tham gia BHXH b t bu c t nh hư ng ch hưu trí, t tu t. 51 Xác nh n th i gian óng BHXH cho B o hi m xã h i B o hi m xã h i ngư i tham gia BHXH t nguy n t nh hư ng ch hưu trí, t tu t 52 Xác nh n th i gian óng BHXH cho B o hi m xã h i B o hi m xã h i ngư i tham gia BHXH b t bu c t nh hư ng tr c p m t l n 53 Xác nh n th i gian óng BHXH cho B o hi m xã h i B o hi m xã h i ngư i tham gia BHXH t nguy n t nh hư ng tr c p m t l n 54 Xác nh n th i gian óng BHXH B o hi m xã h i B o hi m xã h i chuy n ơn v trong a bàn t nh t nh 55 Xác nh n th i gian óng BHXH b o B o hi m xã h i B o hi m xã h i lưu ho c chuy n ơn v ngoài a bàn t nh t nh 56 Xác nh n th i gian óng b o hi m th t B o hi m xã h i B o hi m xã h i nghi p hư ng tr c p th t nghi p t nh 57 Ghi i u ch nh thay i nhân thân trên B o hi m xã h i B o hi m xã h i s BHXH cho ngư i tham gia BHXH t nh b t bu c 58 Ghi i u ch nh thay i nhân thân trên B o hi m xã h i B o hi m xã h i s BHXH cho ngư i tham gia BHXH t nh t nguy n 59 Ghi i u ch nh c p b c, ch c v , ch c B o hi m xã h i B o hi m xã h i danh ngh , công vi c, nơi làm vi c t nh 60 C p th BHYT cho i tư ng cùng B o hi m y t B o hi m xã h i tham gia BHXH, BHYT b t bu c t nh 61 C p th BHYT cho i tư ng ch tham B o hi m y t B o hi m xã h i gia BHYT b t bu c t nh 62 C p th BHYT cho i tư ng tham gia B o hi m y t B o hi m xã h i
 7. BHYT t nguy n t nh 63 C p l i th BHYT cho ngư i tham gia B o hi m y t B o hi m xã h i BHYT b m t t nh 64 i th BHYT do ghi thông tin trên th B o hi m y t B o hi m xã h i BHYT không úng t nh 65 i th BHYT do b rách, h ng. B o hi m y t B o hi m xã h i t nh 66 i th BHYT do thay i cơ s khám B o hi m y t B o hi m xã h i b nh, ch a b nh ban u t nh Lĩnh v c gi i quy t ch BHXH: 67 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B bu c, làm vi c trong i u ki n bình nguy n Qu c phòng, B thư ng và b m au do b nh t t thông Công an, Ban Cơ thư ng y u Chính ph . 68 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B bu c, làm ngh ho c công vi c n ng nguy n Qu c phòng, B nh c, c h i, nguy hi m, làm vi c Công an, Ban Cơ thư ng xuyên nơi có ph c p khu y u Chính ph . v c h s t 0,7 tr lên và b m au do b nh t t thông thư ng. 69 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B bu c, b m c b nh c n i u tr dài nguy n Qu c phòng, B ngày. Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 70 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B bu c, ngh vi c chăm sóc con dư i 7 nguy n Qu c phòng, B tu i b m au Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 71 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B bu c, ngh vi c chăm sóc con dư i 7 nguy n Qu c phòng, B tu i b m au i v i trư ng h p khi Công an, Ban Cơ ngư i trư c ó (cha ho c m ) ã hư ng y u Chính ph . h t th i gian theo quy nh n u cha và m cùng ơn v s d ng lao ng. 72 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t ... và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B cha và m hai ơn v s d ng lao nguy n Qu c phòng, B ng. Công an, Ban Cơ y u Chính ph .
 8. 73 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B bu c, khám ch a b nh nư c ngoài. nguy n Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 74 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n tham gia BHXH b t bu c i và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B khám thai, sNy thai, n o, hút thai ho c nguy n Qu c phòng, B thai ch t lưu và ngư i lao ng th c Công an, Ban Cơ hi n các bi n pháp tránh thai. y u Chính ph . 75 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n làm vi c trong i u ki n bình và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B thư ng, ang óng BHXH b t bu c, nguy n Qu c phòng, B sinh con. Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 76 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n làm ngh ho c công vi c n ng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B nh c, c h i, nguy hi m, làm vi c nguy n Qu c phòng, B thư ng xuyên nơi có ph c p khu Công an, Ban Cơ v c h s t 0,7 tr lên ang óng y u Chính ph . BHXH b t bu c, sinh con. 77 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n là ngư i tàn t t, ngư i b tai và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B n n lao ng, b nh ngh nghi p ho c là nguy n Qu c phòng, B thương binh, ho c ngư i hư ng chính Công an, Ban Cơ sách như thương binh có t l thương y u Chính ph . t t t 21% tr lên ang óng BHXH b t bu c, sinh con. 78 Quy t toán ch thai s n i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng ang óng BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B bu c, nh n nuôi con nuôi dư i 4 tháng nguy n Qu c phòng, B tu i. Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 79 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n ang óng BHXH b t bu c, và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B sinh con mà sau khi sinh, con b ch t. nguy n Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 80 Quy t toán ch thai s n i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i trư ng h p c ngư i cha và ngư i m và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B óng BHXH b t bu c, mà sau khi sinh nguy n Qu c phòng, B con, ngư i m b ch t, ngư i cha ho c Công an, Ban Cơ ngư i tr c ti p nuôi dư ng ư c hư ng y u Chính ph . tr c p n khi con 4 tháng tu i. 81 Quy t toán ch thai s n iv i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i trư ng h p ch có ngư i m óng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B
 9. BHXH b t bu c, mà sau khi sinh con, nguy n Qu c phòng, B ngư i m b ch t, ngư i cha ho c Công an, Ban Cơ ngư i tr c ti p nuôi dư ng ư c hư ng y u Chính ph . tr c p n khi con 4 tháng tu i. 82 Quy t toán ch thai s n i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i trư ng h p ch có ngư i cha óng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B BHXH b t bu c, mà sau khi sinh con, nguy n Qu c phòng, B ngư i m b ch t, ngư i cha ư c Công an, Ban Cơ hư ng tr c p n khi con 4 tháng y u Chính ph . tu i. 83 Quy t toán tr c p ngh dư ng s c, B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ph c h i s c kh e sau m au i v i và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B ngư i lao ng tham gia BHXH b t nguy n Qu c phòng, B bu c. Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 84 Quy t toán tr c p ngh dư ng s c, B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ph c h i s c kh e sau thai s n i v i và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B ngư i lao ng tham gia BHXH b t nguy n Qu c phòng, B bu c. Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 85 Quy t toán tr c p ngh dư ng s c, B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ph c h i s c kh e sau tai n n lao ng, và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B b nh ngh nghi p i v i ngư i lao nguy n Qu c phòng, B ng tham gia BHXH b t bu c. Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 86 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i hàng tháng i v i ngư i lao ng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B tham gia BHXH b t bu c, trong trư ng nguy n Qu c phòng, B h p tai n n lao ng x y ra t i nơi làm Công an, Ban Cơ vi c, trong gi làm vi c y u Chính ph . 87 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i hàng tháng i v i ngư i lao ng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B tham gia BHXH b t bu c, trong trư ng nguy n Qu c phòng, B h p tai n n lao ng x y ra ngoài nơi Công an, Ban Cơ làm vi c, ngoài gi làm vi c y u Chính ph . 88 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i hàng tháng i v i ngư i lao ng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B tham gia BHXH b t bu c, trong trư ng nguy n Qu c phòng, B h p tai n n lao ng x y ra trên tuy n Công an, Ban Cơ ư ng i và v t nơi n nơi làm y u Chính ph . vi c. 89 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng m t B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i l n iv i ngư i lao ng tham gia và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B BHXH b t bu c, trong trư ng h p tai nguy n Qu c phòng, B n n lao ng x y ra t i nơi làm vi c, Công an, Ban Cơ trong gi làm vi c. y u Chính ph .
 10. 90 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng m t B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i l n iv i ngư i lao ng tham gia và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B BHXH b t bu c trong trư ng h p tai nguy n Qu c phòng, B n n lao ng x y ra ngoài nơi làm vi c, Công an, Ban Cơ ngoài gi làm vi c. y u Chính ph . 91 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng m t B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i l n i v i ngư i lao ng tham và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B BHXH b t bu c, trong trư ng h p tai nguy n Qu c phòng, B n n lao ng x y ra trên tuy n ư ng Công an, Ban Cơ i và v t nơi n nơi làm vi c. y u Chính ph . 92 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng do B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i thương t t tái phát i v i ngư i lao và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B ng tham gia BHXH b t bu c. nguy n Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 93 Gi i quy t tr c p b nh ngh nghi p B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i hàng tháng i v i ngư i lao ng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B tham gia BHXH b t bu c. nguy n Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 94 Gi i quy t tr c p b nh ngh nghi p B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i m t l n i v i ngư i lao ng tham và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B gia BHXH b t bu c nguy n Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 95 Gi i quy t tr c p b nh ngh nghi p do B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i b nh t t tái phát i v i ngư i lao ng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B tham gia BHXH b t bu c nguy n Qu c phòng, B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 96 Gi i quy t tr c p tai n n lao ng, B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i b nh ngh nghi p i v i ngư i lao và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B ng tham gia BHXH b t bu c, b tai nguy n Qu c phòng, B n n lao ng ho c b b nh ngh nghi p Công an, Ban Cơ nhi u l n ho c v a b tai n n lao ng y u Chính ph . v a b b nh ngh nghi p ư c giám nh t ng h p kh năng lao ng. 97 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng ang và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B óng BHXH b t bu c, tu i ngh hưu nguy n Qu c phòng, B v i i u ki n làm vi c bình thư ng và Công an, Ban Cơ tu i ngh hưu do có 15 năm tr y u Chính ph . lên làm ngh ho c công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m, làm vi c nơi có ph c p khu v c t 0,7 tr lên. 98 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i
 11. tháng i v i ngư i lao ng ang và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B óng BHXH b t bu c, b suy gi m kh nguy n Qu c phòng, B năng lao ng t 61% tr lên mà nam Công an, Ban Cơ t 50 tu i tr lên, n t 45 tu i y u Chính ph . tr lên ho c trư ng h p không ph thu c tu i i do có 15 năm làm ngh c bi t n ng nh c, c h i. 99 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng ang và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B óng BHXH b t bu c, b nhi m nguy n Qu c phòng, B HIV/AIDS do tai n n r i ro ngh Công an, Ban Cơ nghi p. y u Chính ph . 100 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng ang và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B óng BHXH b t bu c t i Công ty c nguy n Qu c phòng, B ph n do c ph n hóa t Công ty Nhà Công an, Ban Cơ nư c. y u Chính ph . 101 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng ang và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B óng BHXH b t bu c, thu c di n lao nguy n Qu c phòng, B ng dôi dư theo Ngh nh s Công an, Ban Cơ 110/2007/N -CP. y u Chính ph . 102 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng ang và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B óng BHXH b t bu c, thu c di n tinh nguy n Qu c phòng, B gi n biên ch theo Ngh nh s Công an, Ban Cơ 132/2007/N -CP. y u Chính ph . 103 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng ã óng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B BHXH b t bu c, i xu t c nh h p pháp nguy n Qu c phòng, B không v nư c úng h n theo Quy t Công an, Ban Cơ nh s 107/2007/Q -TTg. y u Chính ph . 104 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng óng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH b t bu c, ã ngh vi c b o lưu nguy n th i gian óng BHXH tu i ngh hưu v i i u ki n làm vi c bình thư ng và tu i ngh hưu do có 15 năm tr lên làm ngh ho c công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m, làm vi c nơi có ph c p khu v c t 0,7 tr lên. 105 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i lao ng óng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH b t bu c, ã ngh vi c b o lưu nguy n th i gian óng BHXH b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên mà nam
 12. t 50 tu i tr lên, n t 45 tu i tr lên ho c trư ng h p không ph thu c tu i i do có 15 năm làm ngh c bi t n ng nh c, c h i. 106 Gi i quy t tr c p hàng tháng i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i cán b xã theo Ngh nh s và b o hi m xã h i t t nh; 09/1998/N -CP, ch tu i hư ng tr nguy n c p. 107 Gi i quy t tr c p BHXH m t l n i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i v i ngư i lao ng ang óng BHXH và b o hi m xã h i t t nh; b t bu c, h t tu i lao ng. nguy n 108 Gi i quy t tr c p BHXH m t l n i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i v i ngư i lao ng ang óng BHXH và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B b t bu c, b suy gi m kh năng lao nguy n Qu c phòng; B ng 61% tr lên Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 109 Gi i quy t tr c p BHXH m t l n i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i v i ngư i lao ng ang óng BHXH và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B b t bu c, i nư c ngoài nh cư. nguy n Qu c phòng; B Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 110 Gi i quy t tr c p BHXH m t l n i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i v i ngư i lao ng óng BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; bu c, ã ngh vi c b o lưu th i gian nguy n ong BHXH i nư c ngoài nh cư 111 Gi i quy t tr c p BHXH m t l n i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i v i ngư i lao ng óng BHXH b t và b o hi m xã h i t t nh; bu c, ã ngh vi c b o lưu th i gian nguy n óng BHXH. 112 Gi i quy t tr c p tu t hàng tháng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i (g m c ti n mai táng) i v i thân và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B nhân ngư i lao ng ang óng BHXH nguy n Qu c phòng; B b t bu c, ch t. Công an, Ban Cơ y u Chính ph . 113 Gi i quy t tr c p tu t hàng tháng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i (g m c ti n mai táng) i v i thân và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B nhân ngư i lao ng ang óng BHXH nguy n Qu c phòng; B b t bu c, ch t do tai n n lao ng, Công an, Ban Cơ b nh ngh nghi p. y u Chính ph . 114 Gi i quy t tr c p tu t m t l n (g m c B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ti n mai táng) i v i thân nhân ngư i và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B lao ng ang óng BHXH b t bu c, nguy n Qu c phòng; B ch t Công an, Ban Cơ y u Chính ph .
 13. 115 Gi i quy t tr c p tu t m t l n (g m c B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ti n mai táng) i v i thân nhân ngư i và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B lao ng ang óng BHXH b t bu c, nguy n Qu c phòng; B ch t do tai n n lao ng, b nh ngh Công an, Ban Cơ nghi p. y u Chính ph . 116 Gi i quy t tr c p tu t hàng tháng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i (g m c ti n mai táng) i v i thân và b o hi m xã h i t t nh; nhân ngư i lao ng ang b o lưu th i nguy n gian óng BHXH b t bu c, ch t 117 Gi i quy t tr c p tu t m t l n (g m c B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ti n mai táng) i v i thân nhân ngư i và b o hi m xã h i t t nh; lao ng ang b o lưu th i gian óng nguy n BHXH b t bu c, ch t. 118 Gi i quy t tr c p tu t hàng tháng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i (g m c ti n mai táng) i v i thân và b o hi m xã h i t t nh; nhân ngư i lao ng tham gia BHXH nguy n b t bu c ang hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng, ch t. 119 Gi i quy t tr c p tu t m t l n (g m c B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ti n mai táng) i v i thân nhân ngư i và b o hi m xã h i t t nh; lao ng tham gia BHXH b t bu c nguy n ang hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng, ch t 120 Gi i quy t tr c p mai táng phí i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i thân nhân cán b xã theo Ngh nh s và b o hi m xã h i t t nh; 09/1998/N -CP, ang ch tu i nguy n hư ng tr c p, ch t. 121 Gi i quy t tr c p mai táng phí i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i thân nhân cán b xã theo Ngh nh s và b o hi m xã h i t t nh; 09/1998/N -CP ang hư ng tr c p nguy n hàng tháng, công nhân cao su ang hư ng tr c p hàng tháng, ngư i ang hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 91/2000/Q -TTg, ch t. 122 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i óng BHXH t và b o hi m xã h i t t nh; nguy n tu i ngh hưu theo quy nh. nguy n 123 Gi i quy t hư ng lương hưu hàng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tháng i v i ngư i óng BHXH t và b o hi m xã h i t t nh; nguy n mà có th i gian óng BHXH nguy n b t bu c 20 năm tr lên b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên. 124 Gi i quy t tr c p BHXH m t l n i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i v i ngư i óng BHXH t nguy n trong và b o hi m xã h i t t nh; trư ng h p bình thư ng nguy n
 14. 125 Gi i quy t tr c p BHXH m t l n i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i v i ngư i óng BHXH t nguy n i và b o hi m xã h i t t nh; nư c ngoài nh cư ( ã óng BHXH nguy n 20 năm tr lên). 126 Gi i quy t tr c p tu t hàng tháng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i (g m c ti n mai táng) i v i thân và b o hi m xã h i t t nh; nhân ngư i ang tham gia BHXH t nguy n nguy n mà có th i gian óng BHXH b t bu c 15 năm tr lên, ch t. 127 Gi i quy t tr c p tu t hàng tháng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i (g m c ti n mai táng) i v i thân và b o hi m xã h i t t nh; nhân ngư i tham gia BHXH t nguy n nguy n ang hư ng lương hưu mà có th i gian óng BHXH b t bu c 15 năm tr lên, ch t. 128 Gi i quy t tr c p tu t m t l n (g m c B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ti n mai táng) i v i thân nhân ngư i và b o hi m xã h i t t nh; ang tham gia BHXH t nguy n, ch t. nguy n 129 Gi i quy t tr tu t m t l n (g m c ti n B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i mai táng) i v i thân nhân ngư i tham và b o hi m xã h i t t nh; gia BHXH t nguy n ang hư ng nguy n lương hưu, ch t. 130 Gi i quy t hư ng lương hưu, tr c p B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i BHXH i v i ngư i ã óng BHXH và b o hi m xã h i t t nh; b t bu c, ang b o lưu th i gian óng nguy n BHXH, ch p hành xong hình ph t tù ho c v nư c nh cư ho c m t tích tr v . 131 Gi i quy t hư ng l i lương hưu, tr B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i c p BHXH hàng tháng i v i ngư i và b o hi m xã h i t t nh; tham gia BHXH b t bu c, ã ch p nguy n hành xong hình ph t tù ho c v nư c nh cư ho c m t tích tr v . 132 Gi i quy t hư ng lương hưu, tr c p B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i BHXH i v i ngư i ã óng BHXH và b o hi m xã h i t t nh; t nguy n, ang b o lưu th i gian óng nguy n BHXH, ch p hành xong hình ph t tù ho c v nư c nh cư ho c m t tích tr v . 133 Gi i quy t hư ng l i lương hưu, tr B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i c p BHXH hàng tháng i v i ngư i và b o hi m xã h i t t nh; tham gia BHXH t nguy n, ã ch p nguy n hành xong hình ph t tù ho c v nư c nh cư ho c m t tích tr v . 134 Gi i quy t di chuy n h sơ hư ng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i
 15. lương hưu, tr c p BHXH hàng tháng và b o hi m xã h i t t nh; BHXH B i v i ngư i tham gia BHXH b t nguy n Qu c phòng, B bu c, BHXH t nguy n b t u hư ng Công an, Ban Cơ ch , v nơi cư trú t i t nh, thành ph y u Chính ph . khác. 135 Gi i quy t di chuy n h sơ hư ng B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i lương hưu, tr c p BHXH hàng tháng và b o hi m xã h i t t nh; i v i ngư i tham gia BHXH b t nguy n bu c, BHXH t nguy n ang hư ng ch , v nơi cư trú t i t nh, thành ph khác. Lĩnh v c gi i quy t ch BHYT: 136 Th t c thNm nh ph n chi phí vư t B o hi m y t B o hi m xã h i ngu n kinh phí KCB BHYT t nh 137 Th t c ngh danh m c thu c thanh B o hi m y t B o hi m xã h i toán theo ch BHYT t nh 138 Th t c ngh thanh toán các d ch v B o hi m y t B o hi m xã h i k thu t m i phát sinh t i cơ s khám t nh ch a b nh. 139 Th t c thanh lý h p ng khám, ch a B o hi m y t B o hi m xã h i b nh BHYT t nh 140 Th t c thanh toán chi phí m tim h B o hi m y t B o hi m xã h i i v i ngư i tham gia BHYT t t nh nguy n 141 Th t c thanh toán tr c ti p chi phí B o hi m y t B o hi m xã h i khám ch a b nh BHYT t nh 142 Th t c i khám ch a b nh BHYT B o hi m y t Cơ s KCB và b o hi m xã h i t nh 143 Th t c ngh danh m c v t tư y t B o hi m y t B o hi m xã h i tiêu hao, v t tư y t thay th thanh toán t nh theo ch BHYT 144 Th t c ký h p ng khám, ch a b nh B o hi m y t B o hi m xã h i BHYT t nh 145 Th t c thanh toán chi phí khám, ch a B o hi m y t B o hi m xã h i b nh BHYT v i cơ s KCB BHYT t nh 146 Th t c thanh toán chi phí thu c ch ng B o hi m y t B o hi m xã h i th i ghép và thu c ung thư ngoài danh t nh m c. Lĩnh v c chi BHXH: 147 i tư ng hư ng m i ho c t nh khác BHXH b t bu c B o hi m xã h i chuy n n ngh lĩnh s ti n chưa t nh
 16. nh n. 148 i tư ng ư c duy t m i ho c t nh BHXH b t bu c B o hi m xã h i khác chuy n n ăng ký lĩnh ch t nh BHXH b ng th ATM 149 Ngư i s d ng lao ng l i 2% BHXH b t bu c B o hi m xã h i thanh quy t toán ch m au, thai t nh s n và ngh dư ng s c 150 Ngư i s d ng lao ng (n p c 23%) BHXH b t bu c B o hi m xã h i thanh quy t toán ch m au, thai t nh s n và ngh dư ng s c 151 i tư ng nh n ch BHXH m t l n BHXH b t bu c B o hi m xã h i b ng ti n m t t nh 152 i tư ng nh n ch BHXH m t l n BHXH b t bu c B o hi m xã h i qua tài kho n cá nhân. t nh lI. Th t c hành chính do B o hi m xã h i c p huy n th c hi n: Lĩnh v c Thu BHXH, BHYT, BHTN: 1 Ngư i s d ng lao ng ăng ký tham B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i gia BHXH, BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o huy n l n u hi m th t nghi p 2 Di chuy n nơi tham gia BHXH, BHYT B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i b t bu c và BHTN t a bàn khác n hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 3 Di chuy n nơi tham gia BHXH, BHYT B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i b t bu c và BHTN n a bàn khác hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 4 Ngư i s d ng lao ng thay i pháp B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i nhân, chuy n quy n s h u hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 5 i u ch nh óng BHXH, BHYT, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHTN khi ngư i s d ng lao ng sáp hi m y t b t bu c và b o huy n nh p hi m th t nghi p 6 i u ch nh óng BHXH, BHYT, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHTN khi ngư i s d ng lao ng gi i hi m y t b t bu c và b o huy n th , phá s n hi m th t nghi p 7 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT và BHTN b t bu c báo hi m y t b t bu c và b o huy n tăng lao ng chưa có s BHXH. hi m th t nghi p 8 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o huy n tăng lao ng ã có s BHXH. hi m th t nghi p 9 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o
 17. tăng lao ng sau khi h t th i gian ngh hi m th t nghi p huy n ch thai s n, m au. 10 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o huy n gi m lao ng (thôi vi c, chuy n công hi m th t nghi p tác …) 11 Ngư i s d ng lao ng tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o huy n gi m lao ng do ngh m au t 14 hi m th t nghi p ngày tr lên trong tháng 12 Ngư i s d ng lao ng ang tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN báo hi m y t b t bu c và b o huy n gi m lao ng do ngh hư ng ch hi m th t nghi p hưu trí, 1 l n. 13 Ngư i lao ng thay i m c óng B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 14 Ngư i lao ng thay i ch c v , ch c B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i danh ngh óng BHXH, BHYT b t hi m y t b t bu c và b o huy n bu c và BHTN hi m th t nghi p 15 Ngư i s d ng lao ng t m d ng B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i óng vào qu hưu trí, t tu t hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 16 Ngư i s d ng lao ng ti p t c óng B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i vào qu hưu trí, t tu t hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 17 Truy óng BHXH, BHYT b t bu c và B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHTN hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 18 Thoái tr s ti n óng th a BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHYT b t bu c và BHTN cho ngư i hi m y t b t bu c và b o huy n s d ng lao ng. hi m th t nghi p 19 Ngư i s d ng lao ng óng BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHYT b t bu c và BHTN hàng tháng. hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 20 Ngư i s d ng lao ng óng BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHYT b t bu c và BHTN theo kỳ (quý hi m y t b t bu c và b o huy n ho c 6 tháng) 01 l n hi m th t nghi p 21 i u ch nh h sơ lao ng tham gia B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHXH, BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 22 i u ch nh s ti n óng c a ngư i lao B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i ng tham gia BHXH, BHYT b t bu c hi m y t b t bu c và b o huy n
 18. và BHTN hi m th t nghi p 23 Thông báo k t qu óng BHXH, B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHYT b t bu c và BHTN hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 24 Lao ng có th i h n nư c ngoài B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i tham gia BHXH b t bu c huy n 25 Ngư i lao ng t óng BHXH b t B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i bu c ho c ngư i s d ng óng 1 (m t) huy n l n cho ngư i lao ng. 26 Xác nh n th i gian tham gia BHYT b t B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i bu c và t nguy n 3 năm liên t c c a và t nguy n huy n ngư i tham gia BHYT 27 óng BHXH, BHYT b t bu c và B o hi m xã h i, b o B o hi m xã h i BHTN b ng ti n m t hi m y t b t bu c và b o huy n hi m th t nghi p 28 óng BHXH, BHYT b t bu c và B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i BHTN b ng chuy n kho n huy n 29 ơn v qu n lý i tư ng ký h p ng B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i óng BHYT cho i tư ng ch tham huy n gia BHYT b t bu c 30 ơn v qu n lý i tư ng báo tăng, B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i gi m i tư ng ch tham gia BHYT b t huy n bu c 31 i tư ng ch tham gia BHYT b t B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i bu c thay i m c óng BHYT huy n 32 ơn v qu n lý i tư ng thanh lý h p B o hi m y t b t bu c B o hi m xã h i ng óng BHYT huy n 33 Ngư i tham gia BHXH t nguy n l n B o hi m xã h i t B o hi m xã h i u nguy n huy n 34 Ngư i tham gia BHXH t nguy n t B o hi m xã h i t B o hi m xã h i nơi khác chuy n n nguy n huy n 35 Ngư i tham gia BHXH t nguy n B o hi m xã h i t B o hi m xã h i chuy n i nơi khác nguy n huy n 36 Ngư i tham gia BHXH t nguy n ngh B o hi m xã h i t B o hi m xã h i hư ng ch BHXH nguy n huy n 37 Ngư i tham gia BHXH t nguy n sau B o hi m xã h i t B o hi m xã h i th i gian gián o n nguy n huy n 38 Ngư i tham gia BHXH t nguy n thay B o hi m xã h i t B o hi m xã h i i m c óng và phương th c óng nguy n huy n 39 i tư ng h c sinh, sinh viên t B o hi m y t t nguy n B o hi m xã h i nguy n tham gia BHYT huy n
 19. 40 i tư ng cán b Dân s G &TE t B o hi m y t t nguy n B o hi m xã h i nguy n tham gia BHYT huy n 41 i tư ng là cá nhân t nguy n tham B o hi m y t t nguy n B o hi m xã h i gia BHYT huy n 42 i tư ng nhân dân tham gia theo h B o hi m y t t nguy n B o hi m xã h i gia ình t nguy n tham gia BHYT huy n 43 Ngư i tham gia BHYT thu c h gia B o hi m y t t nguy n B o hi m xã h i ình c n nghèo huy n 44 Thoái tr BHYT t nguy n B o hi m y t t nguy n B o hi m xã h i huy n Lĩnh v c c p s BHXH, th BHYT 45 C p s cho ngư i tham gia BHXH b t B o hi m xã h i B o hi m xã h i bu c huy n 46 C p s cho ngư i tham gia BHXH t B o hi m xã h i B o hi m xã h i nguy n huy n 47 Xác nh n th i gian óng BHXH b t B o hi m xã h i B o hi m xã h i bu c hàng năm huy n 48 Xác nh n th i gian óng BHXH t B o hi m xã h i B o hi m xã h i nguy n hàng năm huy n 49 Xác nh n th i gian óng b o hi m th t B o hi m xã h i B o hi m xã h i nghi p hàng năm huy n 50 Xác nh n th i gian óng BHXH B o hi m xã h i B o hi m xã h i chuy n ơn v trong a bàn t nh. huy n 51 C p th BHYT cho i tư ng cùng B o hi m y t B o hi m xã h i tham gia BHXH, BHYT b t bu c huy n 52 C p th BHYT cho i tư ng ch tham B o hi m y t B o hi m xã h i gia BHYT b t bu c. huy n 53 C p th BHYT cho i tư ng tham gia B o hi m y t B o hi m xã h i BHYT t nguy n huy n 54 i th BHYT do ghi thông tin trên th B o hi m y t B o hi m xã h i BHYT không úng. huy n 55 i th BHYT do b rách, h ng. B o hi m y t B o hi m xã h i huy n 56 i th BHYT do thay i cơ s khám B o hi m y t B o hi m xã h i b nh, ch a b nh ban u huy n Lĩnh v c gi i quy t ch BHXH: 57 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t huy n bu c, làm vi c trong i u ki n bình nguy n thư ng và b m au do b nh t t thông
 20. thư ng 58 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t huy n bu c, làm ngh ho c công vi c n ng nguy n nh c, c h i, nguy hi m, làm vi c thư ng xuyên nơi có ph c p khu v c h s t 0,7 tr lên và b m au do b nh t t thông thư ng. 59 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t huy n bu c, b m c b nh c n i u tr dài nguy n ngày. 60 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t huy n bu c, ngh vi c chăm sóc con dư i 7 nguy n tu i b m au 61 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t huy n bu c, ngh vi c chăm sóc con dư i 7 nguy n tu i b m au i v i trư ng h p khi ngư i trư c ó (cha ho c m ) ã hư ng h t th i gian theo quy nh n u cha và m cùng ơn v s d ng lao ng. 62 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t huy n bu c, ngh vi c chăm sóc con dư i 7 nguy n tu i b m au i v i trư ng h p khi ngư i trư c ó (cha ho c m ) ã hư ng h t th i gian theo quy nh n u cha và m hai ơn v s d ng lao ng. 63 Quy t toán ch m au i v i B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ngư i lao ng tham gia BHXH b t và b o hi m xã h i t huy n bu c, khám ch a b nh nư c ngoài. nguy n 64 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n tham gia BHXH b t bu c i và b o hi m xã h i t huy n khám thai, sNy thai, n o, hút thai ho c nguy n thai ch t lưu và ngư i lao ng th c hi n các bi n pháp tránh thai. 65 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n làm vi c trong i u ki n bình và b o hi m xã h i t huy n thư ng, ang óng BHXH b t bu c, nguy n sinh con. 66 Quy t toán ch thai s n i v i lao B o hi m xã h i b t bu c B o hi m xã h i ng n làm ngh ho c công vi c n ng và b o hi m xã h i t huy n nh c, c h i, nguy hi m, làm vi c nguy n
Đồng bộ tài khoản