Quyết định 98/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 98/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình II, huyện Từ Liêm-Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 98/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 98/2001/Q -UB Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH II, HUY N T LIÊM- T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; -Căn c Quy t nh s 36/2001/Q - UB ngày 8/6/2001 v vi c duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i M ình II t l 1/2000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 487/2001/TTr- KTST ngày 21 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình II, huy n T Liêm, t l 1/500 do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p, v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: - V trí: Khu ô th m i M ình II thu c a bàn xã M ình, huy n T Liêm, Hà N i. - Ph m vi và ranh gi i khu ô th m i: + Phía B c và ông B c giáp khu tr i gi ng lúa c huy n T Liêm + Phía Nam và Tây Nam giáp khu Liên h p th thao Qu c gia. + Phía ông và ông Nam giáp khu dân cư thôn Phú M , xã M ình. + Phía Tây và Tây B c giáp khu ô th m i M ình I do Công ty Kinh doanh nhà Hà N i (B Qu c phòng) làm ch u tư.
  2. - Quy mô: + T ng di n tích khu v c nghiên c u: 262440 m2 + Quy mô dân s (quy ho ch) là 5540 ngư i 2. M c tiêu: - C th hoá m t ô t c a quy ho ch chi ti t huy n T Liêm và Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình II, t l 1/2000 ã ư c duy t xây d ng m t khu ô th m i hi n i ng b cơ s h t ng k thu t và cơ s h t ng xã h i; m b o theo các quy nh c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam; tuân th các quy nh v b o v các công trình k thu t, công trình di tích l ch s , văn hoá và b o v môi trư ng; phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và các quy nh xây d ng khác có liên quan phù h p v i i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a a phương. - Khai thác h p lý, hi u qu qu t hi n có, áp ng nhu c u vè ăn , sinh ho t, làm vi c c a nhân dân, huy ng ư c nhi u ngu n v n h p pháp cùng tham gia u tư xây d ng úng k ho ch, ti n . - ánh giá, phân khu ch c năng s d ng t, m t xây d ng, t ng cao công trình và h s s d ng t phù h p cho t ng ô t c th , làm cơ s pháp lý cho ch u tư th c hi n xây d ng theo quy ho ch. - Khu ô th m i m b o khang trang, hi n i, mang m b n s c văn hoá dân t c, gi i quy t nhu c u v nhà cho nhân dân Th ô theo Chương trình phát tri n nhà c a Thành ph , t o i u ki n và môi trư ng s ng n nh phù h p v i quy ho ch lâu dài. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch Ki n trúc: a. Quy ho ch s d ng t: a.1. Công trình công c ng: - Công trình công c ng c p thành ph và khu v c ư c b trí, xác nh trên cơ s c a Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000 ã ư c UBND TP Hà N i phê duy t. - D c hai bên tr c ư ng 17,5 m c t ngang khu v c b trí các công trình công c ng c p ơn v , m b o bán kính ph c v và liên h thu n ti n v i các khu v c lân c n. - Trư ng h c, nhà tr , khu cây xanh th thao t p trung ư c b trí t i trung tâm khu ô th n i li n v i khu di tích chùa i An t o nên m t h th ng cây xanh liên hoàn, liên h ch t ch v i khu v c làng xóm và khu Liên h p th thao Qu c gia. a.2. Nhà : bao g m 2 lo i
  3. - Nhà cao t ng k t h p d ch v công c ng: Có s t ng t 9 n 15 t ng (t ng 1 s d ng làm d ch v công c ng), ư c b trí d c theo các tuy n ư ng thành ph và khu v c bao quanh khu ô th . - Trong các nhóm nhà k t h p t ch c l i vào nhà v i sân vư n và bãi xe nh m ph c v t t nhu c u i s ng cho ngư i dân trong khu v c. - Nhà bi t th ư c b trí xung quanh khu trung tâm, k t h p gi a cây xanh trong t ng bi t th v i cây xanh t p trung c a ơn v và khu v c, t o thành m t h th ng cây xanh hoàn ch nh, t o s h p d n cho khu ô th . D ki n các lô t bi t th có di n tích trung bình kho ng 200 m2. a.3. D ki n b trí 2 lô t CT1 (nhà cao t ng) và BT4 (nhà th p t ng bi t th ) v i t ng di n tích t 23.940 m2 chi m 18,6% t xây d ng nhà c a khu ô th , ph c v nhu c u c a Thành ph v di dân gi i phóng m t b ng, gi i quy t nhà cho các i tư ng chính sách (theo tinh th n Ngh quy t s 09 ngày 21/07/2000 c a H i ng nhân dân thành ph ). a.4. Cây xanh, TDTT: - Cây xanh t p trung ư c b trí t i trung tâm khu ô th , k t h p v i cây xanh trong trư ng h c, nhà tr , bãi xe t p trung, nhóm nhà bi t th và chùa i An, t o nên m t h th ng cây xanh liên hoàn góp ph n c i t o vi khí h u và c i thi n môi trư ng s ng cho ngư i dân trong khu v c. B NG T NG H P CH TIÊU S D NG T ¨ T ng di n tích t nghiên c u: 262440 m2 ¨ S ngư i: 5540 ngư i H ng m c Di n tích T l Tiêu chuNn (m2) (%) (m2/ngư i) T ng di n tích t nghiên c u 262440 100,0 47,5 - t ư ng thành ph và khu v c 29254 11,2 5,3 - t công c ng TP và khu 16345 6,2 3,0 - t di tích l ch s 17690 6,7 3,2 - t ơn v 199151 75,9 (100) 36,0 + t xây d ng nhà 128670 (64,6) 23,2 + t trư ng THCS và ti u h c 14161 (7,2) 2,6 + t nhà tr , m u giáo 8631 (4,3) 1,6 + t cây xanh, TDTT 9988 (5,0) 1,8 + t công trình công c ng 4572 (2,3) 0,8
  4. + t giao thông 26914 (13,5) 4,9 + t bãi xe t p trung 6215 (3,1) 1,1 Ghi chú: Trong ph n t ư ng thành ph có 1940 m2 t dành xây d ng h th ng mương thoát nư c. CÁC CH TIÊU KINH T K THU T CHO T XÂY D NG NHÀ H ng m c Nhà cao t ng Nhà bi t th T ng Ch tiêu T l Ch tiêu T l Ch tiêu T l Di n tích t XD 73034m2 56,8% 55636m2 43,2% 128670 100% nhà m2 Di n tích xây d ng 23060 m2 57,9% 16800 m2 42,1% 39860 m2 100% Di n tích sàn 187490 81,7% 42000 m2 18,3% 229490 100% m2 m2 M t xây d ng 31,6% 30,2% 31,0% H s s d ng t 2,6 l n 0,8 l n 1,8 l n T ng cao bình 8,1 t ng 2,5 t ng 5,8 t ng quân S ngư i t ư c 4700 840 ngư i 5540 ngư i ngư i Tiêu chuNn bình 35 m2//ng 50 m2/ng 41,4 quân di n tích m2/ng sàn/ng b.B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan - Các công trình nhà cao t ng, công trình công c ng c p thành ph và khu v c ư c b trí d c theo tr c ư ng l n xung quanh khu ô th . T i các v trí tr ng y u, c a ngõ vào khu trung tâm, b trí các công trình h p kh i, có t ng cao t 12 t ng tr lên t o i m nh n không gian ki n trúc, c nh quan cho khu v c. - Các v trí c th như sau: + Phía ông B c (góc ư ng 40m vào khu Liên h p Th thao Qu c gia c t ư ng 40m t thôn Phú M sang) và phía ông Nam khu t (góc ư ng 40m vào khu Liên h p Th thao Qu c gia c t ư ng 50m t thôn Phú M sang), b trí t h p các công trình d ch v công c ng thương m i. + D c trên các tuy n ư ng thành ph và khu v c bao quanh khu ô th , b trí các công trình nhà chung cư cao t ng (có s t ng t 9 n 15 t ng), t o b m t ki n trúc hi n i cho khu ô th , k t h p cây xanh, sân vư n và bãi xe, có hình th c ki n trúc phong phú và h p d n.
  5. + D c 2 bên tuy n ư ng 17,5m t i trung tâm khu ô th b trí các công trình công c ng ph c v hàng ngày (trung tâm thương m i, nhà tr , trư ng h c, sân TDTT…) Nm b o bán kính ph c v theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. - Nhóm nhà bi t th ư c b trí linh ho t, k t h p gi a h th ng cây xanh t p trung và cây xanh trong t ng lô t t o thanh m t h th ng cây xanh liên hoàn. - Các yêu c u v t ch c b o v c nh quan: Chùa i An là di tích, t o c nh quan, cây xanh và môi trư ng c a khu v c, ph i ư c b o v . Vi c t ch c khai thác ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. - Hình th c ki n trúc các công trình ph i ư c nghiên c c cho p, hi n i, mang m b n s c dân t c và hài hoà v i c nh quan khu v c… - Các ch tiêu ki n trúc quy ho ch, th lo i công trình ư c xác nh cho t ng ô t khi thi t k c th . Tuy nhiên, khi l p d án u tư xây d ng, căn c i u ki n c th v k thu t, kinh t , xã h i, môi trư ng có th i u ch nh cho phù h p v i ch c năng s d ng t ã ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t. - Hình dáng kích thư c các công trình trong b n v t ch c không gian ki n trúc ch mang tính ch t minh ho ý tư ng chung và s ư c xác nh c th giai o n thi t k xây d ng sau này. 3.2 Quy ho ch mang lư i các công trình h t ng k thu t a. Quy ho ch giao thông: + T tr ng t ư ng trong ơn v : 13-15% di n tích t ơn v +M td ư ng giao thông khu v c: 7,8 km/k m2 a.1. M ng ư ng: - M ng ư ng thành ph và khu v c: + Tuy n ư ng phía B c khu ô th là ư ng khu v c có m t c t ngang B=40m v i 6 làn xe (trong ó: lòng ư ng 22,5m và d i phân cách trung tâm 3,0m, v a hè=2x7,25m). + Tuy n ư ng phía ông khu ô th là tuy n ư ng vào khu Liên h p th thao Qu c gia có m t c t ngang B=40m (trong ó: lòng ư ng 22,5m và d i phân cách trung tâm 3,0m, v a hè= 2x7,25m) + Tuy n ư ng phía Tây khu ô th là ư ng khu v c có B=43m bao g m 4 làn xe trong ó: lòng ư ng= 2x7,5m, v a hè= 2x7,5m, d i phân cách trung tâm k t h p b trí tuy n c ng h p thoát nư c= 13m) + Tuy n ư ng phía Nam khu ô th là ư ng liên khu v c v i m t c t ngang B=50m bao g m 4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ
  6. (trong ó: lòng ư ng và d i phân cách = 34m, v a hè= 2x8m). - M ng ư ng nhánh bên trong khu ô th ư c quy ho ch theo nguyên t c m b o s liên h thu n l i gi a các công trình công c ng, như nhà tr , trư ng h c, gi a các nhóm nhà bên trong khu ô th , ng th i cũng t o m i liên h m t thi t v i h thông ư ng khu v c và thành ph xung quanh. - M t c t ngang c a ư ng nhánh có B=13,5m n 17,5m v i b r ng lòng ư ng 7,5m, v a hè r ng t 3 ÷ 5 m. ư ng n i b có m t c t ngang B=11,5m. a..2. Bãi xe: - Các bãi xe có t ng di n tích 6215 m2 - Yêu c u i v i các công trình công c ng, các khu nhà chung cư cao t ng và các bi t th khi thi t k , xây d ng ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho xe ư c tính vào t xây d ng công trình. - i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (dư i 6 gi ) thì t xây d ng các bãi này ư c tính t bãi xe công c ng. b. San n n, thoát nư c mưa: b.1. San n n: - Cao kh ng ch n n t 6,2m n 6,8m d c d n v phía Tây-Nam khu ô th . - d c n n i=0,003 ÷ 0,004. chênh cao gi a hai ư ng ng m c Dh=0,1m. b.2. Thoát nư c mưa: - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t k , xây d ng là h th ng riêng. - Xây d ng mương thoát nư c mưa c a thành ph ch y d c theo tuy n ư ng khu v c có m t c t ngang 40m phía B c và u n i vào tuy n mương hi n có, s ư c c i t o ch y d c theo ư ng khu v c có m t c t ngang rông 43m phía Tây khu ô th . - Hư ng thoát nư c chính v phía Tây- Nam theo mương quy ho ch v tr m Phú ô, ra sông Nhu . c. Quy ho ch c p nư c: - Ch tiêu dùng nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày- êm - Công trình công c ng: 38m3/ha-ngày- êm - Nư c tư i r a ư ng: 10m3/ha-ngày - Nư c d phòng: 25% t ng Qtb ngày.
  7. c.1. Ngu n nư c: Ngu n c p cho Khu ô th m i M ình II d ki n ư c l y t nhà máy nư c Mai D ch qua các ư ng ng c p nư c c a thành ph phía ông, phía Tây và phía Nam khu ô th . c.2. M ng lư i ư ng ng - M ng lư i ư ng ng c p nư c trong khu ô th m i ư c thi t k , xây d ng là m ng lư i k t h p gi a m ng vòng và các m ng nhánh c t. - i v i nhà và các công trình th p t ng (dư i 5 t ng) ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. - i v i các công trình cao trên 5 t ng ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a và s ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án xây d ng các công trình ó. - M ng lư i ư ng ng c p nư c t i các công trình trong t ng lô t s ư c nghiên c u thi t k trong giai o n thi t k k thu t ph thu c vào quy mô, tính ch t và m t b ng c a các công trình trong t ng lô t. c.3. C p nư c c u ho : - B trí xây d ng các h ng nư c phòng cháy ch a cháy t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t. Các h ng nư c c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D.³110mmm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150,. - Bên trong các công trình u ư c thi t k , l p t h th ng phòng cháy, ch a cháy theo úng tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành c a nhà nư c. d. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng. d.1. Quy ho ch thoát nư c bNn + Nư c th i sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày- êm + Nư c th i công trình công c ng: 38 m3/ha-ngày êm - H th ng thoát nư c bNn c a khu ô th m i ư c thi t k , xây d ng là h th ng riêng bi t, tách h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn. Nư c th i t các công trình ư c x lý sơ b qua các b bán t ho i sau ó ư c thu gom theo h th ng c ng riêng ưa v tr m bơm c a khu ô th bơm v tr m x lý nư c th i c a thành ph ; trong giai o n u khi h th ng thoát nư c bNn c a thành ph và khu v c chưa ư c xây dưng, ư c bơm t m vào h th ng thoát nư c mưa c a khu v c. - V lâu dài khi h th ng thoát nư c bNn c a thành ph và khu v c bao g m các tuy n c ng chính, các tr m bơm chính ư c xây d ng (d c theo các tuy n ư ng thành ph , khu v c xung quanh) thì h th ng thoát nư c bNn c a khu ô th s ư c x lý, u n i vào h th ng c ng c a thành ph và bơm v tr m x lý nư c th i Phú ô.
  8. d.2. Rác th i - Tiêu chuNn: 0,9kg/ngư i-ngày - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên, m b o an toàn, v sinh môi trư ng. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng có th gi i quy t theo 2 phương th c sau: + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/thùng thu n ti n cho vi c thu gom, v n chuy n rác th i. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p th c hi n ch c năng v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . e. Quy ho ch c p i n: + Nhà cao t ng: 0,7 KW/ngư i + Bi t th : 5 KW/h + Công trình công c ng: 0,05 KW/m2 sàn + Trư ng h c: 0,09 KW/hs + Nhà tr , m u giáo: 0,15 KW/hs + Chi u sáng: 1,2 W/m2 - Ngu n trung th c p cho các tr m h th trong khu ô th m i ư c thi t k s d ng th ng nh t c p i n áp 22 KV. - Các tuy n 22 KV d ki n dùng cáp ng m - M ng lư i trung th ư c thi t k theo phương pháp m ch vòng v n hành h . - Ngu n i n chính c p cho khu ô th m i M ình II ư c l y t tr m 110/22 KV Ki u Mai d ki n xây d ng vào năm 2005, theo quy ho ch c a Vi n Năng Lư ng ho c l y ngu n t tr m Thanh Xuân m i ư c xây d ng. - Trư c m t, khi tr m Ki u Mai chưa ư c xây d ng thì ngu n c p i n có th l y t tr m 110/22/10/6KV Nghĩa ô phía ông B c, cách khu v c kho ng 4,5 km. Ch u tư k t h p v i khu ô th m i M ình I do Công ty Kinh doanh nhà HN- B Qu c phòng làm ch u tư ph i h p cùng xây d ng ư ng cáp t Nghĩa ô và Ki u Mai v . f. Quy ho ch h th ng thông tin:
  9. + Công trình công c ng: 1 s /200m2 sàn + Nhà tr , trư ng h c: 5 s /trư ng + Nhà cao t ng: 1 s / 4 ngư i + Bi t th : 1 s /h - Các thuê bao thu c khu ô th m i M ình II ư c ph v t t ng ài v tinh (TL5) 4000 s d kiéen xây d ng phía ông Nam khu ô th m i M ình II. g. T ng h p ư ng dây, ư ng ng: - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình,… trên các ư ng khu v c và liên khu v c s ư c t vào các tuy-nen k thu t b trí trên v a hè c a các tuy n ư ng này. - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình… trên các ư ng nhánh, ư ng vào nhà s ư c t h th ng ng gen b ng nh a ho c trong các rãnh xây có n p an BTCT, b trí trên v a hè. - i v i h th ng thoát nư c mưa, nư c bNn do ph i mb ov d c, chôn sâu nên xây d ng theo các tuy n riêng. i u II: - Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m, ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t; ch trì ph i h p v i các ch u tư và U ban nhân dân huy n T Liêm, U ban nhân dân xã M ình t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình II ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n, ch o, hư ng d n Ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t khu ô th m i này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhiêm t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a Pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u III: Chánh Văn phòng H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính- Nhà t, Tài chính- V t giá, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Khoa h c Công ngh Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã M ình, T ng Giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng; Giám c, Th trư ng các S , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  10. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản