intTypePromotion=1

Quyết định 98/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định 98/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 98/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 98/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  t¦íng  h Ý n h  p h ñ  S è  98/2003/Q§­T T g   c n g µ y 14  th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   N giai ® o ¹ n 2003    ­ 2005 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­ TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Õp tôc®Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íi, t  ph v vi ti     m s x   m     iÓn  ph¸ttr vµ  ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam;  Bé:  Õ   ¹ch  µ  ®Ò ngh c Ng h Nh n     c¸c  K ho v §Çu  ; Néi  ô;  µi chÝnh; Lao  ng  Th¬ng  t  v T    ®é ­  binh  µ  héi; v X∙   Ban Kinh  Õ  t Trung  ng, ¬ Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª duyÖt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íccña  ©n  µng  µ  ícViÖtNam     o¹n  nh n   Ng h Nh n     giai® 2003    ­2005  ô  (Ph lôckÌm    theo). Thèng  c  ©n  µng  µ  ícViÖtNam   ®è Ng h Nh n     chØ  o  ö  ýnh÷ng  ån t¹ vÒ   ®¹ x l   t  i   tµichÝnh  ña    c Tæng  c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam   íckhiquyÕt  nh   tyV b   qu Vi   tr     ®Þ viÖc    Ëp  s¸p nh Tæng  c«ng    µy  µo  ©n  µng  tyn v Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng  th«n  Öt Nam,  ©n   µng  Vi   Ng h Ph¸ttr Ón nhµ  ng   i   ®å b»ng  s«ng  öu  C Long  theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh, b¸o  kÕt  ®Þ hi h   c¸o  qu¶  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  tr   t Ch ph trongquý  n¨m    IV  2003. §i Ò u 2. Thèng  c   ©n   µng  µ   íc ViÖt  ®è Ng h Nh n   Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo  ng  éi dung  µ  Õn    ∙  îc duyÖt. Trêng  îp  iÒu  ®ó n  v ti ®é ® ®     h® chØnh,    bæ sung ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ch thu c Th t   ph ViÖc  µnh  Ëp míidoanh  th l   nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn  nh n     theo ®óng    chØ  o  ®¹ cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹  Th t Ch ph t ic«ng v¨n  è  s 1214/CP­§MDN   µy  th¸ng 10  ng 07    n¨m 2002.
  2. 2 §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi ©n  µng  µ  ícViÖtNam    Ng h Nh n     trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng      th   Ph ¸n. Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖm   «n     ® ®èc, híng dÉn  µ      v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  Þ  d  th   Ph ¸n n   th   ngh víi ñ íngChÝnh  ñ       Th t   ph c¸cgi¶iph¸p th¸ogìkhã        kh¨ntrongqu¸tr×nhthùchiÖn.           §i Ò u 4.  Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   µ  ñ  ëng    ¬  ®è Ng h Nh n     v Th tr c¸c c quan  ªn li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c tr ù c thu é c  N g © n  h µ n g  N h µ  n í c Vi Ö t N a m  th ù c hi Ö n   s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 98/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng5  14    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph I.Nh÷ng     doanh  nghiÖp  µ   µ   íc  Õp  ôc  ¾ m   ÷  m Nh n ti t n gi 100%   èn  v ®iÒu  Ö  µ  ÷ nguyªn  l v gi   ph¸p  © n   n   nh ®Õ n¨m  2005: 1.Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch: Ý  ­Nhµ     m¸y    Òn Quèc  Inti   gia. 2.Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh doanh:   ­Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam,   h Ngo   ¬ Vi   ­Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng  ÖtNam, th Vi   ­Ng ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam,  i     ­Ng ©n  µng    h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n ViÖtNam,     ­Ng ©n  µng    h Ph¸ttr Ónnhµ  ng   i   ®å b»ng  s«ng  öu  C Long. II  .Doanh nghiÖp  ùc  Ön    Ç n   th hi cæ ph ho¸,trong    µ   íc gi÷      ®ã Nh n   cæ ph Ç n   Êp  Êt  µ 51%   èn  iÒu  Ö    th nh l   v® l khi b¸n    Çn   Çn  u:  å m     cæ ph l ®Ç g 04 doanh  nghiÖp 1.C«ng    ¬   Ý  ©n  µng     ùc hiÖn    tyC kh Ng h II th   ­ n¨m  2003, 2.C«ng    ©y  ùng  ©n  µng   ùc hiÖn    tyX d Ng h ­th   n¨m  2004, 3.C«ng    Ët   ©n  µng   ùc hiÖn    tyV tNg h ­th   n¨m  2004, 4.C«ng    ¬   Ý  ©n  µng    ùc hiÖn    tyC kh Ng h I­th   n¨m  2004. II   ùc  Ön  nhËp  ITh hi s¸p  . Tæng   c«ng    ùc  Ön  ty th hi n¨m  2003: Thùc  Ön  hi s¸p  Ëp  nh Tæng  c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Öt  ty V b ® qu Vi Nam   µo  v Ng ©n   µng  h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam   µ  ©n   µng  Vi   v Ng h Ph¸ttr Ónnhµ  ng   i   ®å b»ng  s«ng  öu  C Long.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2