Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 987/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 987/2004/Q -NHNN NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH TÀI CHÍNH IV I ƠN VN S NGHI P CÓ THU THU C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 100/1998/N -CP ngày 10/12/1998 c a Chính ph quy nh ch tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph ban hành ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu thu c Ngân hàng Nhà nư c. i tư ng áp d ng Quy ch bao g m: Th i báo ngân hàng, T p chí ngân hàng và Trung tâm thông tin tín d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1/1/2005. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này h t hi u l c thi hành. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, V trư ng V T ng ki m soát và Th trư ng các ơn v s nghi p có thu ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Vũ Th Liên ( ã ký) QUY CH
  2. TÀI CHÍNH I V I ƠN VN S NGHI P CÓ THU THU C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành theo Quy t nh s 987/2004/Q -NHNN ngày 05/8/2004) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Các ơn v s nghi p có thu thu c Ngân hàng Nhà nư c (sau ây g i t t là các ơn v ) th c hi n các nhi m v s nghi p ph c v ho t ng ti n t , tín d ng và ngân hàng theo quy ch ho t ng c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Ngoài nhi m v s nghi p, các ơn v ư c th c hi n các ho t ng cung ng d ch v nhưng không làm nh hư ng n vi c hoàn thành nhi m v s nghi p ư c giao và ph i tuân th theo úng pháp lu t c a Nhà nư c. i u 2. Các ơn v có b ng cân i tài kho n, ư c s d ng m t s tài kho n trong H th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c ph n ánh các m t ho t ng c a ơn v , th c hi n theo ch k toán, tài chính Ngân hàng Nhà nư c. Các ơn v ư c Ngân hàng Nhà nư c giao qu n lý m t s tài s n và kinh phí c n thi t ho t ng, có trách nhi m s d ng tài s n và kinh phí h p lý, ti t ki m, hi u qu và úng m c ích. i u 3. Các ơn v ư c ch ng s p x p t ch c và biên ch ư c giao phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v , th c hi n ký k t các lo i h p ng lao ng trên cơ s yêu c u công vi c và kh năng tài chính c a ơn v mình. Chương 2: QUY NNH C TH I. Ngu n tài chính c a ơn v s nghi p có thu i u 4. Ngu n tài chính c a ơn v s nghi p có thu g m: 1. Ngu n kinh phí do Ngân hàng Nhà nư c c p: a. V n mua s m trang thi t b ph c v ho t ng s nghi p th c hi n theo k ho ch hàng năm do Th ng c phê duy t. Vi c mua s m tài s n c nh hay s a ch a l n tài s nc nh th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c. b. Kinh phí b sung chi ho t ng c a ơn v trên cơ s khoán s chênh l ch gi a các kho n thu và các kho n chi quy nh t i kho n 2 i u 4 và kho n 2, kho n 3 i u 5 c a Quy ch này. Ph n kinh phí này ư c c p n nh trong 3 năm, trư ng h p khi ơn v có bi n ng trong ho t ng ho c có thay i v cơ ch , chính sách c a Nhà nư c thì hàng năm có th ư c tăng ho c gi m theo m t t l nh t nh. T l này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh trên cơ s ch và k ho ch thu chi tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c hàng năm.
  3. c. Kinh phí th c hi n các nhi m v t xu t do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao. 2. Ngu n thu c a ơn v : a. Thu v t ho t ng s nghi p: Trên cơ s nhi m v s nghi p ư c giao, các ơn v quy nh c th , chi ti t t ng kho n thu trong Quy ch tài chính c a ơn v mình. b. Các ngu n thu h p pháp khác: Thu v thanh lý công c lao ng, v t r ti n mau h ng sau khi ã tr chi phí thanh lý (n u có), thu ti n ph t vi ph m h p ng, thu th a qu , quà t ng, bi u (n u có)... c. Thu t ho t ng cung ng d ch v khác. M c thu cho các ho t ng này do th trư ng ơn v quy t nh theo nguyên t c b o m bù p chi phí và có tích lu . II. N i dung chi c a ơn v s nghi p có thu: i u 5. N i dung chi c a các ơn v g m: 1. Các kho n chi không thư ng xuyên: a. Chi u tư phát tri n: Là kho n chi mua s m trang thi t b ph c v ho t ng c a ơn v . ây là kho n chi không thư ng xuyên phát sinh trong quá trình ho t ng c a ơn v . Hàng năm, các ơn v l p k ho ch v nhu c u mua s m tài s n c nh trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét, quy t nh. b. Chi th c hi n các nhi m v t xu t do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao. 2. Chi ho t ng thư ng xuyên theo ch c năng, nhi m v ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao. a. Chi ho t ng nghi p v chuyên môn: Là các kho n chi tr c ti p ph c v ho t ng s nghi p c a ơn v . Th trư ng ơn v quy nh chi ti t n i dung các kho n chi này trên cơ s yêu c u th c hi n nhi m v chuyên môn c a ơn v ư c Th ng c giao. b. Chi cho ngư i lao ng, g m: Chi ti n lương, ti n công, ph c p lương, chi ăn trưa, chi trang ph c giao d ch và b o h lao ng, chi ph c p c h i, các kho n chi óng góp theo lương, chi công tác xã h i, chi h tr ho t ng c a các oàn th , chi tr c p khó khăn, thôi vi c theo ch . c. Chi cho ho t ng qu n lý và công v : Là các kho n chi cho công tác qu n lý hành chính và công v phát sinh thư ng xuyên ph c v ho t ng c a ơn v . Kho n chi này ư c tính theo nh m c chi qu n lý và công v ư c ư c Th ng c phê duy t trên cơ s s lao ng nh biên c a ơn v . N i dung chi ho t ng qu n lý và công v g m: Chi v t li u và gi y t in, chi bưu phí, i n tho i, chi v i n, nư c, v sinh cơ quan, chi công tác phí, chi ào t o, hu n luy n nghi p v , chi phí cho thanh tra, ki m tra, ki m toán, chi xu t b n tài li u, tuyên
  4. truy n qu ng cáo, chi h i ngh , t p hu n ng n ngày, chi l tân, khánh ti t và các kho n chi ho t ng qu n lý và công v khác. d. Chi v tài s n: G m: Trích kh u hao tài s n c nh, chi B o dư ng và s a ch a tài s nc nh, công c lao ng, chi mua s m công c lao ng, chi thuê tài s n. Vi c thuê tài s n c a các ơn v ph i ư c s ch p thu n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. e. Các kho n chi khác (ngoài các n i dung chi nói trên). 3. Chi ho t ng cung ng d ch v : Là các kho n chi ph c v cho ho t ng cung ng d ch v ngoài nhi m v chuyên môn c a ơn v . Các kho n chi này d a trên cơ s ch ng t h p pháp, h p l và tuân th nguyên t c thu cung ng d ch v ph i bù p ư c chi cung ng d ch v và có tích lu . III. Nguyên t c qu n lý tài chính ơn v s nghi p có thu i u 6. Nguyên t c giao khoán kinh phí: Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao khoán ch tiêu chênh l ch thu chi hàng năm cho t ng ơn v theo nguyên t c tăng thu, ti t ki m chi, qu n lý chênh l ch thu chi. 1. Vi c giao khoán cho năm u tiên ph i m b o: a. Chênh l ch thu chi c a ơn v bao g m thu ho t ng s nghi p ( i m a kho n 2 i u 4) tr chi ho t ng nghi p v chuyên môn ( i m a kho n 2 i u 5) không th p hơn so v i năm li n k ( i v i ơn v có s chênh l ch dương), không cao hơn so v i năm li n k ( i v i ơn v có s chênh l ch âm) và ph n u tăng (gi m) d n qua các năm (tr các y u t b t thư ng do thay i chính sách, ch c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c). b. Ti n lương, thu nh p c a ngư i lao ng không th p hơn năm trư c khi th c hi n khoán. 2. Vi c giao khoán cho các năm sau trên cơ s k ho ch do ơn v l p và ư c Ngân hàng Nhà nư c duy t. Căn c k ho ch ư c duy t, vi c c p phát kinh phí s ư c th c hi n nh kỳ vào u m i quý trong năm. i u 7. Nguyên t c qu n lý và h ch toán các kho n thu, chi: 1. T t c các kho n thu, chi phát sinh trong quá trình ho t ng c a ơn v ph i ư c h ch toán y , chính xác và k p th i vào s sách k toán theo ch quy nh. 2. Các ơn v ph i th c hi n thu , úng ch , không th t thu, không t ý mi n gi m các kho n thu. Nghiêm c m vi c các kho n thu ngoài s sách k toán, gi l i các kho n thu l p qu trái phép dư i m i hình th c.
  5. 3. Các ơn v ph i th c hi n chi tiêu úng ch do Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c ban hành. M i kho n chi phát sinh ph i căn c trên ch ng t h p pháp, h p l . Nghiêm c m vi c ghi chi các kho n chưa th c chi, ghi chi l p qu trái phép. Không ư c phép ghi vào chi phí các kho n nêu t i kho n 8 i u 8 Quy t nh s 657/2003/Q -NHNN ngày 25/6/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 4. Các ơn v ư c th c hi n t m ng t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c t m th i gi i quy t nhu c u chi trư c m t trong khi các kho n thu và kinh phí Ngân hàng Nhà nư c c p chưa bù d p. Các kho n t m ng ph i ư c t t toán ngay trong năm. 5. Khi phát sinh ho t ng d ch v ngoài nhi m v chuyên môn ư c giao, th trư ng ơn v ph i l p k ho ch và d toán thu chi c th trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, sau khi ư c Th ng c phê duy t m i tri n khai th c hi n. i u 8. Nguyên t c qu n lý, h ch toán và quy t toán các kho n chi mua s m, s a ch a l n tài s n c nh. 1. Vi c th c hi n mua s m, s a ch a l n tài s n c nh trong các ơn v ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v u tư và xây d ng. 2. Các ơn v có trách nhi m qu n lý và s d ng t t m i lo i tài s n ư c giao, m s sách theo dõi, ghi chép chính xác toàn b tài s n và tình hình bi n ng tài s n theo ch k toán hi n hành, xây d ng n i quy qu n lý ch t ch , m b o vi c s d ng tài s n phát huy tác d ng và hi u qu . 3. Khi có nhu c u như ng bán, thanh lý tài s n c nh, ơn v l p h sơ và th c hi n các th t c theo quy nh g i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) xét duy t và th c hi n sau khi có thông báo ư c duy t. S ti n thu v như ng bán, thanh lý tài s n c nh sau khi tr các kho n chi phí v thanh lý, như ng bán (n u có) ph i n p v Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) theo ch quy nh. i u 9. Ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng: 1. Căn c vào k t qu tài chính trong năm xác nh qu ti n lương, ti n công c a ơn v trong th i gian trư c m t như sau: - i v i ơn v s nghi p t m b o chi phí: H s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u không quá 2 l n so v i m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. - i v i ơn v s nghi p b o m m t ph n chi phí: H s i u ch nh tăng thêm m c lương t i thi u không quá 1,5 l n so v i m c lương t i thi u chung do Nhà nư c quy nh. Trong ph m vi t ng qu ti n lương, ti n công ư c xác nh theo m c trên, sau khi th ng nh t v i t ch c công oàn và ư c công khai trong ơn v , Th trư ng ơn v quy t nh vi c chi tr ti n lương, ti n công cho ngư i lao ng theo ch t lư ng và hi u qu công vi c.
  6. 2. Trư ng h p ơn v s nghi p có thu hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch giao khoán ra, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c s xem xét b sung h s i u ch nh tăng thêm b ng m c t i a quy nh t i Ngh nh 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph ban hành Ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu. 3. Khi Nhà nư c i u ch nh các quy nh v ti n lương, nâng m c lương t i thi u, ơn v s nghi p t cân i trang tr i các kho n chi tăng thêm theo chính sách, ch m i. Cu i năm tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c s i u ch nh l i qu ti n lương, ti n công c a ơn v cho phù h p. i u 10. Trích l p các qu : Hàng năm, sau khi trang tr i toàn b chi phí ho t ng và th c hi n y nghĩa v v i Ngân sách Nhà nư c, n u có s chênh l ch ph n thu l n hơn ph n chi thì ơn v ư c trích l p các qu : Qu d phòng n nh thu nh p, Qu khen thư ng, phúc l i và Qu phát tri n ho t ng s nghi p. M c trích l p các qu do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Vi c s d ng các qu th c hi n theo quy nh t i i u 18 Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph ban hành Ch tài chính i v i ơn v s nghi p có thu. IV. T ch c h ch toán và L p báo cáo tài chính i u 11. Các ơn v s d ng tài kho n 3639 - "Các kho n khác ph i thu" và tài kho n 468 "Các kho n ch thanh toán khác" trong B ng cân i tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c theo dõi và ph n ánh toàn b các kho n thu, chi h p pháp, h p l phát sinh trong quá trình ho t ng. Các kho n thu h ch toán vào bên có tài kho n 3639, các kho n chi h ch toán vào bên n tài kho n 468. Cu i năm, tuỳ theo tính ch t c a t ng tài kho n, các ơn v k t chuy n các kho n thu ho c các kho n chi vào m t trong 2 tài kho n ch còn s dư trên m t tài kho n. Các ơn v m ti u kho n chi ti t theo dõi các kho n thu, chi theo n i dung, tính ch t c a m i kho n thu, chi. i v i ơn v có s chênh l ch thu l n hơn chi, sau khi ư c duy t quy t toán vào quý I năm sau, ơn v k t chuy n ph n chênh l ch còn l i vào thu nh p c a Ngân hàng Nhà nư c (tài kho n 796 - Thu v ho t ng c a các ơn v s nghi p). i u 12. Các ơn v ư c s d ng tài kho n 467 - Kinh phí s nghi p trong H th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c ph n ánh ngu n kinh phí do Ngân hàng Nhà nư c c p chi ho t ng thư ng xuyên. K t thúc năm tài chính, các kho n kinh phí chưa s d ng h t ơn v ư c chuy n sang năm sau ho t ng i u 13. Các ơn v ư c m tài kho n 591 - Thanh toán khác gi a các ơn v Ngân hàng Nhà nư c t i S giao d ch th c hi n các kho n giao d ch trong thanh toán và t i V K toán Tài chính ti p nh n kinh phí mua s m tài s n c nh. i u 14. Vào tháng 9 hàng năm, các ơn v l p các k ho ch tài chính năm sau c a ơn v mình g i Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) trư c 10/9 có cơ s
  7. xét duy t và thông báo cho các ơn v th c hi n. K ho ch tài chính năm c a các ơn v g m: - K ho ch thu nh p, chi phí (kèm thuy t minh chi ti t); - K ho ch mua s m tài s n c nh và phương ti n tin h c; - K ho ch s a ch a l n tài s n c nh; Trong quá trình th c hi n K ho ch thu nh p chi phí, các ơn v ư c i u ch nh d toán gi a n i dung các kho n chi ho t ng thư ng xuyên nhưng ph i m b o s chênh l ch thu chi t i a không cao (th p) hơn s ã ư c giao. i u 15. Các báo cáo th c hi n k ho ch tài chính và th i h n g i báo cáo c a các ơn v th c hi n theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Căn c Quy ch này, Th trư ng các ơn v s nghi p có trách nhi m ban hành quy ch thu chi n i b c a ơn v mình làm cơ s cho vi c t ch c tri n khai th c hi n. i u 17. V trư ng V K toán - Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này i v i Th i báo ngân hàng, T p chí ngân hàng và Trung tâm thông tin tín d ng. i u 18. V trư ng V T ng ki m soát có trách nhi m t ch c th c hi n ki m toán n ib i v i các ơn v s nghi p theo Quy ch ki m soát n i b , ki m toán n i b Ngân hàng Nhà nư c. i u 19. Vi c b sung, s a i Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản