Quyết định 99/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:67

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 99/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 99/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ hỗ trợ phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 162/1999/QĐ-BTC ngày 29/12/1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 99/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  99/2001/Q§­B T C   b ë n g µ y 02  th¸ng 10 n¨ m   2001 v Ò  s ö a ® æ i,  æ   u n g  C h Õ  ® é   b s kÕ   to¸n Q u ü  H ç  trî h¸t   p tri Ó n ba n   µ n h  kÌ m   h Q u y Õ t ® Þ n h   è  162/1999/Q§­B T C  n g µ y 29/12/1999 s B é  tr ng B é  T µi ch Ý nh  ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT    ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 133/2001/Q§­ TTg  µy  ng 10/9/2001  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò     ph v Quy  Õ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu; ch t d h tr  xu   ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 162/1999/Q§­BTC   µy  ng 24/12/1999 cña  é  ­   B Tr ëng  é  µichÝnh  BT  ban  µnh  Õ     Õ     ü   ç  î   iÓn; h Ch ®é k to¸nQu H tr  ph¸ttr Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n vµ    Tæng  Gi¸m  c   ®è Quü   ç  î   iÓn, H tr  ph¸ttr Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  nh  öa  æi, ®Þ s®   bæ  sung  Õ     Õ     ü   ç  î   iÓnban  µnh  Ìm  Ch ®é k to¸nQu H tr  ph¸ttr   h k Quy Õt  nh  è  ®Þ s 162/1999/Q§­ BTC   µy  ng 24/12/1999 cña  é   ëng  é   µi chÝnh    ông      B tr BT  ¸p d cho c¸c®¬n  Þ  éc Quü   ç  î   iÓn.   v thu   H tr ph¸ttr §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  2: Quy ®Þ n c hi l     t  01/10/2001. §i Ò u    ô   ëng  ô   Õ     Õ   3: V Tr V Ch ®é k to¸n,Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  ý, l  Tæng  Gi¸m  c  ü   ç  î   iÓn,Vô   ëng  ô  µichÝnh    ©n  µng  ®è Qu H tr  ph¸ttr   tr VT  c¸cNg h vµ      c¸cTæ chøc  µichÝnh,Ch¸nh    t    v¨n phßng  é  µichÝnh,Thñ  ëng    n   BT    tr c¸c®¬ vÞ  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. Q u y  ® Þ n h  s ö a ® æ i, b æ  s u n g  c h Õ  ® é  k Õ  to¸n Q u ü   h ç  trî h¸t  p  tri Ó n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 99/2001/Q§­   ®Þ s  BTC   ngµy 02/10/9/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh)   B tr BT  Thùc  Ön  hi Quy  Õ   Ýn  ông  ç  îxuÊt khÈu  ch t d h tr    ban  µnh  h theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 133/2001/Q§­ TTg  µy  ng 10/9/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, nh»m   c Th t Ch ph   phï hîp víi ÷ng       nh quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è     nghiÖp  ô  Ýn  ông   vt d hç  î Êt khÈu; TiÕp  tr xu     theo Th«ng   è  ts 76/2001/TT­BTC   µy  th¸ng9  ng 25    n¨m   2001  íng dÉn  ét  è  iÓ m   ña  H   m s® c Quy  Õ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu,Bé  µi  ch T d h tr  xu    T chÝnh  quy  nh  öa  æi,bæ   ®Þ s®   sung  ét  è  iÓ m   m s® trong Ch Õ     Õ     ü     ®é k to¸nQu Hç   î tr    iÓn ban  µnh  Ìm  ph¸ttr   h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 162/1999/Q§­ BTC   µy  ng 24/12/1999,nh    sau: I. Ò  t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n   V  k 1.Bæ     sung  ét  è  µikho¶n  Õ   m sT  k to¸n 1.1­Bæ     sung  µi t  kho¶n  512:Cho    vay  ç  î ÊtkhÈu h tr  xu   Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  vµ  Êp  sau:   n c c¸ct   c 2  c 3  +  5121:Cho  TK    vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  ng h   tr  xu   b»ng  VN§  íi d  180  µy ng ­TK    51211:Trong  ¹n   h ­TK    51212:Qu¸  ¹n díi   h   181  µy ng ­TK    51213:Qu¸  ¹n tõ181  µy  n   íi   h    ng ®Õ d   361  µy ng ­TK    51214:Qu¸  ¹n tõ361  µy  ëlªn   h    ng tr   ­TK    51215:Khã  ßi   ® ­TK    51216:Khoanh  î   n +  5122:Cho  TK    vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  ng h   tr  xu   b»ng  VN§  íi d  360  µy ng ­TK    51221:Trong  ¹n   h ­TK    51222:Qu¸  ¹n díi   h   181  µy ng ­TK    51223:Qu¸  ¹n tõ181  µy  n   íi   h    ng ®Õ d   361  µy ng ­TK    51224:Qu¸  ¹n tõ361  µy  ëlªn   h    ng tr   ­TK    51225:Khã  ßi   ® ­TK    51226:Khoanh  î   n +  5123:Cho  TK    vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  ng h   tr  xu   b»ng  VN§  íi d  720  µy ng ­TK    51231:Trong  ¹n   h ­TK    51232:Qu¸  ¹n díi   h   181  µy ng ­TK    51233:Qu¸  ¹n tõ181  µy  n   íi   h    ng ®Õ d   361  µy ng ­TK    51234:Qu¸  ¹n tõ361  µy  ëlªn   h    ng tr  
 3. ­TK    51235:Khã  ßi   ® ­TK    51236:Khoanh  î   n +  5127:Cho  TK    vay  trungvµ  µih¹n  ç  îxuÊtkhÈu    d   h tr      b»ng  VN§ ­TK    51271:Trong  ¹n   h ­TK    51272:Qu¸  ¹n   h ­TK    51273:Khã  ßi   ® ­TK    51274:Khoanh  î   n 1.2­Bæ     sung  µikho¶n  T  515:B¶o    ç  î ÊtkhÈu    l∙nhh tr  xu   Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  vµ  Êp  sau:   n c c¸ct   c 2  c 3  +  5151:B¶o    Ýn  ông  u    TK    l∙nht d ®Ç tb»ng  VN§ ­TK    51511:Cho    vay  b¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t ­TK    51512:Nî  ã  ßi   kh ® ­TK    51513:Nî  îckhoanh  ®  +  5152:B¶o    Ýn  ông  u    TK    l∙nht d ®Ç tb»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    51521:Cho    vay  b¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t ­TK    51522:Nî  ã  ßi   kh ® ­TK    51523:Nî  îckhoanh  ®  +  5153:B¶o    ù  Çu  TK    l∙nhd th b»ng  VN§ ­TK    51531:Nî  a    îctrong thêigian díi ngµy   ch thu ®         61  ­    TK 51532: Nî  a    ch thu  îc trong  êigian  õ  ngµy  n   íi181  ®  th   t 61  ®Õ d   ngµy ­TK    51533:Nî  a    îctõ181  µy  ëlªn   ch thu ®     ng tr   ­TK    51534:Nî  ã  ßi   kh ® ­TK    51535:Nî  îckhoanh  ®  +  5154:B¶o    ù  Çu  TK    l∙nhd th b»ng  ¹itÖ Ngo   ­TK    51541:Nî  a    îctrong thêigian díi ngµy   ch thu ®         61  ­TK    51542:Nî  a    îctrong thêigian tõ61  µy  n   íi   ch thu ®          ng ®Õ d   181  µy ng ­TK    51543:Nî  a    îctõ181  µy  ëlªn   ch thu ®     ng tr   ­TK    51544:Nî  ã  ßi   kh ® ­TK    51545:Nî  îckhoanh  ®  +  5155:B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  TK    l∙nhth   h  b»ng  VN§ ­TK    51551:Nî  a    îctrong thêigian díi ngµy   ch thu ®         61  ­TK    51552:Nî  a    îctrong thêigian tõ61  µy  n   íi   ch thu ®          ng ®Õ d   181  µy ng ­TK    51553:Nî  a    îctõ181  µy  ëlªn   ch thu ®     ng tr   ­TK    51554:Nî  ã  ßi   kh ® ­TK    51555:Nî  îckhoanh  ® 
 4. +  5156:B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  TK    l∙nhth   h  b»ng  ¹itÖ Ngo   ­TK    51561:Nî  a    îctrong thêigian díi ngµy   ch thu ®         61  ­TK    51562:Nî  a    îctrong thêigian tõ61  µy  n   íi   ch thu ®          ng ®Õ d   181  µy ng ­TK    51563:Nî  a    îctõ181  µy  ëlªn   ch thu ®     ng tr   ­TK    51564:Nî  ã  ßi    kh ® ­TK    51565:Nî  îckhoanh  ®  1.3­Bæ     sung  µi kho¶n  T  532: C Êp  ç  î   Êt sau  u    Ýn  ông  ç    h tr  i l∙ su   ®Ç t t d h trî ÊtkhÈu  xu   Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  vµ  Êp  sau:   n c c¸ct   c 2  c 3  +  5321:C Êp  ç  î   Êtsau  u    TK    h tr  i l∙su   ®Ç tb»ng  VN§ ­TK    53211:Dù     ña    ¸n c Trung  ng ¬ ­TK    53212:Dù     ña  Þa  ¬ng   ¸n c § ph +  5322:C Êp  ç  î   Êtsau  u    TK    h tr  i l∙su   ®Ç tb»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    53221:Dù     ña    ¸n c Trung  ng ¬ ­TK    53222:Dù     ña  Þa  ¬ng   ¸n c § ph 1.4­Bæ     sung  µikho¶n  T  005:L∙i phÝ  a    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu  ,   ch thu t d h tr  xu   Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  vµ  Êp  sau:   n c c¸ct   c 2  c 3  +  0051:L∙i a    TK     ch thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  VN§ ­TK    00511:L∙i a       ch thu b¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t ­TK    00512:L∙i a       ch thu b¶o    ù  Çu l∙nhd th ­TK    00513:L∙i a       ch thu b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång l∙nhth   h  ­TK    00514:L∙i a    n  ¹n b¶o    Ýn  ông  u      ch thu © h   l∙nht d ®Ç t ­TK    00515:L∙i a    n  ¹n b¶o    ù  Çu    ch thu © h   l∙nhd th ­TK    00516:L∙i a    n  ¹n b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång    ch thu © h   l∙nhth   h  ­TK    00517:L∙i    b¶o    Ýn  ông  u    îckhoanh l∙nht d ®Ç t®   ­TK    00518:L∙i    b¶o    ù  Çu  îckhoanh l∙nhd th ®   ­TK    00519:L∙i    b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  îckhoanh l∙nhth   h  ®  +  0052:PhÝ   a    TK    ch thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  VN§ ­TK    00521:PhÝ   a      ch thu b¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t ­TK    00522:PhÝ   a    n  ¹n b¶o    Ýn  ông  u     ch thu © h   l∙nht d ®Ç t ­TK    00523:PhÝ     b¶o    Ýn  ông  u    îckhoanh l∙nht d ®Ç t®   +  0053:L∙i a    TK     ch thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    00531:L∙i a       ch thu b¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t ­TK    00532:L∙i a       ch thu b¶o    ù  Çu l∙nhd th ­TK    00533:L∙i a       ch thu b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång l∙nhth   h  ­TK    00534:L∙i a    n  ¹n b¶o    Ýn  ông  u      ch thu © h   l∙nht d ®Ç t
 5. ­TK    00535:L∙i a    n  ¹n b¶o    ù  Çu    ch thu © h   l∙nhd th ­TK    00536:L∙i a    n  ¹n b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång    ch thu © h   l∙nhth   h  ­TK    00537:L∙i    b¶o    Ýn  ông  u    îckhoanh l∙nht d ®Ç t®   ­TK    00538:L∙i    b¶o    ù  Çu  îckhoanh l∙nhd th ®   ­TK    00539:L∙i    b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  îckhoanh l∙nhth   h  ®  +  0054:PhÝ   a    TK    ch thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    00541:PhÝ   a      ch thu b¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t ­TK    00542:PhÝ   a    n  ¹n b¶o    Ýn  ông  u     ch thu © h   l∙nht d ®Ç t ­TK    00543:PhÝ     b¶o    Ýn  ông  u    îckhoanh l∙nht d ®Ç t®   +  0055:L∙i a    TK     ch thu cho  vay  ç  î ÊtkhÈu h tr  xu   ­TK    00551:L∙i a       ch thu cho  vay  ¾n  ¹n  ç  î ÊtkhÈu ng h h tr  xu   ­TK    00552:L∙i a       ch thu cho  vay  trung vµ  µih¹n hç  î ÊtkhÈu   d     tr  xu   ­TK    00553:L∙i a    n  ¹n cho     ch thu © h   vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu ng h   tr  xu   ­TK    00554:L∙i a    n  ¹n cho     ch thu © h   vay  trungvµ  µih¹n  ç  î ÊtkhÈu.   d   h tr  xu   ­TK    00555:L∙i    cho  vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  îckhoanh ng h   tr  xu   ®  ­TK    00556:L∙i    cho  vay  trungvµ  µih¹n hç  î ÊtkhÈu  îckhoanh.   d     tr  xu   ®  2­  öa  æi, bæ   S ®   sung    µikho¶n  Êp  vµ  Êp  vµo    µikho¶n  c¸c t   c 2  c 3  c¸c t   cÊp  1 2.1­TK    131:Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng,sau          khibæ sung  ã    µikho¶n  c c¸ct   cÊp  vµ  Êp  sau: 2  c 3  +  1311:Ph¶ithu cña  TK       kh¸ch hµng    b»ng  VN§ ­TK    13111:Ph¶ithu cña       NSNN   Ò   ﮾ p   ñiro v b  r  ­TK    13112:Ph¶ithu cña  ñ  u    Ò   Òn b¶o  Ó m   ñiro      ch ®Ç tv ti   hi r  ­TK    13113:Ph¶ithu nhîng b¸n,thanh  ýtµi         l    s¶n ­TK    13111:Gi¸trÞtµis¶n  Õu ®∙  ö  ýbåith ng  ng  a    îc       thi   x l     ê nh ch thu ® ­TK    13117:Ph¶ithu vÒ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu     td h tr  xu   ­TK    13118:Ph¶ithu kh¸c      +  1312:Ph¶ithu cña  TK       kh¸ch hµng    b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    13127:Ph¶ithu vÒ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu     td h tr  xu   2.2­TK    451:Quü   ù    d phßng  ñiro,sau      r    khibæ sung  ã    µikho¶n  Êp  c c¸ct   c 2  µ  Êp  sau: v c 3  +  4511:Quü   ù  TK    d phßng  ñiro tÝn  ông  µih¹n r   d d  ­TK    45111:Quü   ù    d phßng  ñiro tÝn  ông  u      iÓn r   d ®Ç tph¸ttr ­TK    45112:Quü   ù    d phßng  ñiro tÝn  ông  ç  î ÊtkhÈu r   d h tr  xu   +  4517:Quü   ù  TK    d phßng  ñiro tÝn  ông  ¾n  ¹n r   d ng h ­TK    45172:Quü   ù    d phßng  ñiro tÝn  ông  ç  î ÊtkhÈu  ¾n  ¹n r   d h tr  xu   ng h
 6. 2.3­TK    463:Nguån  èn  ç  î   Êtsau  u  ,sau        v h tr  i l∙su   ®Ç t  khibæ sung  ã    c c¸c tµikho¶n  Êp  vµ  Êp  sau:   c 2  c 3  +  4631:Nguån  èn  ç  î   Êtsau  u    TK    v h tr  i l∙su   ®Ç tb»ng  VN§ ­    TK 46311: Nguån  èn  ç  îl∙ suÊt sau  u   tÝn  ông  u   ph¸t   v h tr    i   ®Ç t d ®Ç t   tr Ón i ­    TK 46312: Nguån  èn  ç  îl∙ suÊt sau  u    tÝn  ông  ç  îxuÊt   v h tr    i   ®Ç t d h tr    khÈu +  4632:Nguån  èn  ç  î   Êtsau  u    TK    v h tr  i l∙su   ®Ç tb»ng  ¹itÖ ngo   ­    TK 46321: Nguån  èn  ç  îl∙ suÊt sau  u   tÝn  ông  u   ph¸t   v h tr    i   ®Ç t d ®Ç t   tr Ón i ­    TK 46322: Nguån  èn  ç  îl∙ suÊt sau  u    tÝn  ông  ç  îxuÊt   v h tr    i   ®Ç t d h tr    khÈu  2.4­TK    711:Thu  Ëp  ¹t®éng    nh ho   nghiÖp  ô,sau      v  khibæ sung  ã    µi c c¸ct   kho¶n  Êp  vµ  Êp  sau: c 2  c 3  +  7111:Thu  ¹t®éng  TK    ho   cho  vay  b»ng  VN§ ­TK    71111:Thu      l∙cho  i vay  u    èn  ®Ç tv trong níc   ­TK    71114:Thu  Ý    ph cho  vay  ¹vèn  l  i ODA   ü  qu HTPT   îchëng ®  ­TK    71115:Thu      l∙cho  i vay  b¶o  l∙nh ­TK    71116:Thu      l∙cho  i vay  èn  µn  çi v nh r ­TK    71118:Thu      l∙cho  i vay  kh¸c +  7112:Thu  ¹t®éng  TK    ho   cho  vay  b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    71121:Thu      l∙cho  i vay  b»ng  ¹itÖ  ùhuy  ng ngo   t   ®é ­TK    71124:Thu  Ý    ph cho  vay  b»ng  ¹itÖ  ngo   vay  ODA   ­TK    71125:Thu      l∙cho  i vay  b»ng  ¹itÖ  ngo   b¶o  l∙nh ­TK    71126:Thu      l∙cho  i vay  èn  µn  çi v nh r ­TK    71128:Thu      l∙cho  i vay  b»ng  ¹itÖ  ngo   kh¸c +  7113:Thu    Òn göi TK    l∙ti   i ­TK    71131:Thu    Òn göib»ng    l∙ti     i VN§ ­TK    71132:Thu    Òn göib»ng  ¹itÖ   l∙ti     i ngo   +  7114:Thu  Ý  ¹t®éng  TK    ph ho   b¶o  l∙nh ­TK    71141­Thu  Ý  ¹t®éng    ph ho   b¶o    l∙nhb»ng  VN§  ­TK    71142­Thu  Ý  ¹t®éng    ph ho   b¶o    l∙nhb»ng  ¹itÖ ngo   +  7115:Thu  ¹t®éng  û  TK    ho   u th¸c ­TK    71151:Thu  ¹t®éng  û      ho   u th¸c ­TK    71152:Thu  ¹t®éng  û    èn    ho   u th¸cv KHCB     µnh c¸cng +  7116:Thu  Ý  Ò     é,chihé TK    ph v thu h     +  7117:  TK   Thu    l∙cho  i vay  ç  î ÊtkhÈu  h tr  xu     ­TK    71171:   Thu    l∙cho  i vay  ¾n  ¹n díi ng h   180  µy ng
 7. ­TK    71172:   Thu    l∙cho  i vay  ¾n  ¹n díi ng h   360  µy ng ­TK    71173:   Thu    l∙cho  i vay  ¾n  ¹n díi ng h   720  µy ng ­TK    71174:   Thu    l∙cho  i vay  trungvµ  µih¹n    d  +  7118:Thu  ¹t®éng  TK    ho   kh¸c ­TK    71181:   Thu  Ý  Þch  ô  ph d v thanh  to¸n ­TK    71182:   Thu    n  b¸n Ê chØ ­TK    71184:   Thu  chªnh  Öch  ûgi¸ l t  ­TK    71185:   Thu  Ý  ¹t®éng  ©n  ü ph ho   ng qu ­TK    71186:   Thu  Þch  ô   Ên d v tv ­TK    71188:   Thu  kh¸c +  7119:Thu  ¹t®éng  TK    ho   b¶o    ç  î ÊtkhÈu l∙nhh tr  xu   ­TK    71191:Thu      l∙cho  i vayb¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t ­TK    71192:Thu      l∙cho  i vay  b¶o    ù  Çu l∙nhd th ­TK    71193:Thu      l∙cho  i vay  b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång l∙nhth   h  ­TK    71194:Thu  Ý    ph b¶o    Ýn  ông  u   l∙nht d ®Ç t 2.5­TK    811:Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô,sau      v  khibæ sung  ã    µikho¶n  c c¸ct   cÊp  vµ  Êp  sau: 2  c 3    +  8111:Chi phÝ  TK     huy  ng  èn ®é v    81111:Chi tr¶l∙tiÒn vay  ­TK         i     81112:Chi tr¶l∙tr¸phiÕu  ­TK           ii    81113:Chi tr¶l∙tiÒn göi ­TK         i  +  8112:Chi phÝ    TK     t¸ b¶o  i l∙nh +  8113:Chi phÝ  Þch  ô  û  TK     d v u th¸c +  8114:Chi ho¹t®éng  ©n  ü TK      ng qu ­TK    81141:Chi phÝ  Þch  ô     d v thanh    to¸n ­TK    81142:Chi phÝ  Ën     v chuyÓn, bèc  Õp  Òn   x ti ­TK    81143:Chi phÝ  Óm  m,  ©n  ¹ ®ãng  ãi,    ki ®Õ ph lo   i g  b¶o  Ö   Òn   v ti    ­TK    81144:Chi phÝ  Ò   Ðc  µ  n     v s v Ê chØ  quan  äng tr +  8115:Chi dù  TK      phßng  ñiro r  ­TK    81151:Chi lËp quü  ù      d phßng  ñiro vÒ   ûgi¸ r     t    ­TK    81152:Chi lËp dù        phßng  ñiro r   ­TK    81153:Chi lËp dù        phßng  ñiro tÝn  ông  ç  î ÊtkhÈu  ¾n  ¹n r   d h tr  xu   ng h ­TK    81158:Chi lËp dù        phßng  ñiro tÝn  ông  µih¹n kh¸c r   d d    +  8118:Chi kh¸c TK     ­TK    81181:Chi hoa  ång     h huy  ng  èn ®é v ­TK    81184:Chi chªnh  Öch  ûgi¸    l t 
 8. ­TK    81187:Chi kh¸cvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu      ho   td h tr  xu   ­TK    81188:Chi kh¸c      2.6­TK    011: C¸c      v¨n b¶n cam   Õt  k cho kh¸ch hµng, sau          khibæ sung  ã  c c¸ctµi    kho¶n  Êp  vµ  Êp  sau: c 2  c 3  +  0111:Cam   Õt  TK    k b¶o    l∙nhcho  kh¸ch hµng   ­TK    01111:Cam   Õt    k b¶o    Ýn  ông  u      iÓn l∙nht d ®Ç tph¸ttr ­    TK 01112: Cam   Õt    k b¶o    Ýn  ông  u   hç  îxuÊt khÈu  l∙nh t d ®Ç t tr    b»ng  VN§ ­TK    01113:Cam   Õt    k b¶o    ù  Çu  l∙nhd th b»ng  VN§ ­TK    01114:Cam   Õt    k b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  l∙nhth   h  b»ng  VN§ ­    TK 01116: Cam   Õt    k b¶o    Ýn  ông  u   hç  îxuÊt khÈu  l∙nh t d ®Ç t tr    b»ng  ngo¹itÖ   ­TK    01117:Cam   Õt    k b¶o    ù  Çu  l∙nhd th b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    01118:Cam   Õt    k b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  l∙nhth   h  b»ng  ¹itÖ ngo   +  0112:Cam   Õt    µitrî TK    k c¸ct     cho  kh¸ch hµng   2.7­TK    013: C¸c  Êy  ê cã      gi t   gi¸, sau      khibæ sung  ã    µikho¶n  Êp    c c¸c t   c2 vµ  Êp  sau: c 3  +  0131:C¸c  Êy têcã    ña  ü   TK    gi     gi¸c Qu HTPT     µnh ph¸th +  0137:C¸c  Êy têcã    Ò   Êt,nhËp  Èu TK    gi     gi¸v xu   kh ­TK    01371:Chøng  õhµng  Êtnhê    t  xu   thu ­TK    01372:Chøng  õhµng  Êt® ßi  ícngoµithanh      t  xu   n    to¸ntheo L/c   ­TK    01378:Chøng  õcã      t   gi¸kh¸c +  0138:C¸c  Êy têcã    TK    gi     gi¸kh¸c 3­ Quy  nh  éidung  µ  ¬ng    ®Þ n  v ph ph¸p h¹ch to¸nkÕ       µikho¶n          to¸nc¸ct   bæ sung  íi m 3.1­Tµikho¶n     512   ­Cho  vay  èn  ç  î ÊtkhÈu v h tr  xu   Tµi kho¶n  µy    n ph¶n  ¸nh  è  Òn  s ti VN§   ü   ç   îph¸ttr Ón cho      Qu H tr   i   c¸c tæ chøc  µ    ©n  v c¸ nh s¶n  Êt kinh doanh  µng  Êt khÈu  xu     h xu   vay nh»m   ôc  ch   m ®Ý hç  î ÊtkhÈu  µ  ×nh  ×nh  tr xu   vt h thanh      to¸nc¸ckho¶n cho  vay  . ®ã H¹ch    µi kho¶n  to¸nT   512    ­ Cho vay  ç  î Êt khÈu, cÇn    äng m ét  h tr xu     t«n tr   sè  quy  nh  ®Þ sau: ­ Quü     HTPT   ùc hiÖn  th   cho vay  ç  î Êt khÈu  h tr  xu   theo  ng    éidung  ®ó c¸c n   vµ  i t ng quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è 133/2001/Q§    ®è  î   ®Þ ti   ®Þ s  ­ TTg  µy  ng 10/9/2001  cña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi ban  µnh h Quy  Õ   Ýn  ông  ç  îxuÊt ch t d h tr    khÈu. ­ KÕ     to¸n ph¶im ë         sæ theo  âi t¸ch b¹ch    d    c¸c kho¶n cho vay  ç  îxuÊt h tr    khÈu  ¾n  ¹n,dµih¹n  ng h     theo  õng  i t ng vay  èn.Trong  õng  t ®è  î   v  t kho¶n  î vay  n  cña  õng  i îng  t ®è t vay  ph¶i theo  âi ®Çy       éi dung: Sè   Òn    d  ®ñ c¸c n     ti vay, thêi    h¹n  vay,thêih¹n    î,l∙suÊt ph¶itr¶, è  ∙    è  îvay      tr¶n     i       ® tr¶, n   s s trong h¹n,qu¸ h¹n,      khã  ßi,khoanh  î.. ®  n  . 
 9. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  512­ Cho    vay  ç  î Êt h tr xu   khÈu. Bªn  î:  N  Sè   Òn cho    chøc,c¸ nh©n  ti   c¸c tæ     s¶n  Êt kinh doanh  µng  Êt khÈu  xu     h xu   vay  Bªn  ã:  C Sè  Òn thu nîvay,chuyÓn  îqu¸ h¹n,khã  ßi,khoanh  î ti         n      ®  n Sè    Nî: d bªn    Ph¶n ¸nh  è  Òn    chøc,c¸ nh©n  s ti c¸c tæ     s¶n  Êt kinh doanh  µng  Êt xu     h xu   khÈu  vay  a  n   ¹n tr¶nî. ch ®Õ h       Tµikho¶n    512   ­Cho  vay  ç  î ÊtkhÈu  ã  tµikho¶n  Êp    h tr  xu   c 4    c 2: ­TK    5121   ­Cho  vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  ng h   tr  xu   b»ng  VN§  íi d  180  µy ng ­TK    5122   ­Cho  vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  ng h   tr  xu   b»ng  VN§  íi d  360  µy ng ­TK    5123   ­Cho  vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  ng h   tr  xu   b»ng  VN§  íi d  720  µy ng ­TK    5127   ­Cho  vay  trungvµ  µih¹n  ç  î ÊtkhÈu    d   h tr  xu   b»ng  VN§. Trong  õng tµikho¶n  Êp  cã    µikho¶n  Êp  ph¶n      éidung  t    c 2  c¸ct   c 3  ¸nh c¸cn   sau: ­Trong  ¹n   h ­ Qu¸  ¹n  íi181  µy,tõ 181  µy  n   íi361  µy,qu¸ h¹n  õ 361    h (D   ng     ng ®Õ d   ng     t  ngµy  ëlªn) tr   ­Khã  ßi   ® ­Khoanh  î   n Riªng tµikho¶n     cho  vay  trungvµ  µih¹n chØ  ë   ét  µi   d    m m t  kho¶n    ¹n. qu¸ h   Ph¬ng  ph¸p h¹ch to¸nkÕ     ét  è  ¹t®éng        to¸nm s ho   kinhtÕ  ñ  Õu:   ch y 1­ KhixuÊttiÒn cho         vay,ghi:    Nî  512   TK  ­Cho  vay  ç  î ÊtkhÈu  µikho¶n  Êp  t ng  h tr  xu   (T   c 2 ¬ øng) Cã   111   Òn  Æt TK  ­Ti m Cã   112   Òn  öitrongníc TK  ­Ti g     2­ Khithu håinîgèc           cho  vay,ghi:    Nî  111   Òn  Æt TK  ­Ti m Nî  112   Òn  öitrong níc TK  ­Ti g     Cã   512   TK  ­Cho  vay  ç  î ÊtkhÈu  µikho¶n  Êp  t ng  h tr  xu   (T   c 2 ¬ øng) 3­  Õt  êih¹n  H th   cho  vay      îp  ng  ghi trªnh ®å hoÆc   Õ   c nhËn  î,n Õu   kh í   n  kh«ng  îcQuü   ®  HTPT   cho    ¹n    î th× kÕ     gia h tr¶n     to¸nph¶ichuyÓn  è  î vay  õ   s n  t  tµikho¶n    trong h¹n sang  µikho¶n    ¹n.(Riªngc¸ctµikho¶n     t  qu¸ h        cho vay  ¾n   ng h¹n  × khiqu¸ h¹n  th       ph¶ichuyÓn  õ tµikho¶n    t    trong h¹n    sang  µikho¶n    ¹n  t  qu¸ h díi181  µy.Khi nµo    ¹n  n     ng     qu¸ h ®Õ 181  µy  ¹ chuyÓn  õ tµikho¶n    ¹n  ng l   i t    qu¸ h díi181  µy    ng sang  µikho¶n  t  qu¸  ¹n  õ 181  µy  n   íi361  µy. Khi qu¸ h t  ng ®Õ d   ng      
 10. h¹n  õ 361  µy  ¹ chuyÓn  t  ng l   i sang  µikho¶n    ¹n  õ 361  µy  ëlªn)  êng  t  qu¸ h t   ng tr   . Tr hîp khã  ßi,khoanh  îcòng ¬ng  ù.   ®  n  t t 4­ Khicã  Õt ®Þnh  Ò   Öc  ö  ông  ü   ù      quy   v vi s d Qu d phßng  ñiro b﮾ p   ét  r    m phÇn  hoÆc   µn  é   to b kho¶n  vay  ña  c c¸c  nh©n,  chøc  c¸  tæ  s¶n  Êt  xu kinh   doanh  µng  ÊtkhÈu  h xu   4.1­K Õ           to¸nc¸cchinh¸nh,ghi:   Nî  63184   TK  ­Thanh    iÒu  to¸n® chuyÓn  ü  ù  qu d phßng  ñiro r  Cã   512   TK  ­Cho  vay  ç  î ÊtkhÈu  µikho¶n  Êp  t ng  h tr  xu   (T   c 2 ¬ øng) 4.2­ K Õ     to¸n t¹  ü   ç   îph¸t tr Ón    iQu H tr    i Trung  ng,  ï  õ víisè  iÒu  ¬ b tr     ® chuyÓn  éibé  Ò   ü  ù  n   v qu d phßng  ñiro víi     r       chinh¸nh,ghi: c¸c   Nî  451­ Quü   ù  TK    d phßng  ñiro nghiÖp  ô  µikho¶n  Êp  t ng  r   v (T   c 2 ¬ øng) Cã   63184­Thanh    iÒu  TK    to¸n® chuyÓn  ü  ù  qu d phßng  ñiro r  3.2­Tµikho¶n     515   ­B¶o    ç  î ÊtkhÈu l∙nhh tr  xu   Tµikho¶n  µy  ïng ®Ó     n d   ph¶n  sè  Òn Quü   ¸nh  ti   HTPT     tr¶thay ®¬n  Þ  îc   v®  b¶o    ç  î Êt khÈu  µ  cÇu  n  Þ  Ën  î víiQuü   l∙nhh tr xu   v yªu  ®¬ v nh n     trong tr ng  îp  ê h   ®¬n  Þ  v kh«ng  ùc hiÖn  îcnghÜa  ô  ña  × nh    n   ¹n    î víi     th   ®  vc m khi®Õ h tr¶n     c¸ c¸c nh©n, doanh    nghiÖp  µ  chøc  µichÝnh,tÝn  ông  v tæ  t   d kh¸c. H¹ch    µi kho¶n  to¸nT   515    ­ B¶o    ç  î Êt khÈu, cÇn    äng m ét  l∙nhh tr xu     t«n tr   sè  quy  nh  ®Þ sau: ­ Tµi kho¶n     515 chØ ph¶n ¸nh  è  Òn  ü   s ti Qu HTPT     tr¶thay c¸c tæ      chøc,   c¸ nh©n    s¶n  Êt kinh doanh  µng  Êt khÈu  îc b¶o    ç  îxuÊt khÈu  xu     h xu   ®  l∙nhh tr    trong  êng  îp    chøc, c¸ nh©n  tr h c¸c tæ     s¶n  Êt kinh  xu   doanh  µng  Êt khÈu  h xu   kh«ng  ùc  Ön  îc nghÜa  ô  ña  × nh     n   ¹n    î vay  îc Quü   th hi ®   vc m khi ®Õ h tr¶ n   ®  HTPT   b¶o l∙nh.  B¶o    Ýn  ông  u    l∙nht d ®Ç tkh«ng  éc ph¹m    µ  i t ng cña  thu   viv ®è  î   tÝn  ông  ç  î ÊtkhÈu  d h tr xu   kh«ng ph¶n  ë  µikho¶n  µy. ¸nh  t   n ­ Quü     HTPT   ùc hiÖn  th   b¶o    ç  î Êt khÈu  l∙nhh tr  xu   theo  ng    i t ng, ®ó c¸c ®è  î   néidung    quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  è  113  ®Þ s  /2001/Q§    ­ TTg  µy  ng 10/9/2001  cña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ýn  ông  ç  îxuÊt ch t d h tr    khÈu. ­ Quü     HTPT  kh«ng  îc b¶o    îtqu¸ sè  èn  Ýn  ông  ®  l∙nhv     v t d trong ph¹m  Þ    v tæng  è  èn  u    ña  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. s v ®Ç tc d ¸n ®   c th quy phª duy ­ KÕ     to¸n m ë       sæ theo  âi chitiÕt®Õ n   õng  n  Þ, c¸ nh©n  îc b¶o  d      t ®¬ v     ®  l∙nh, õng dù    îcb¶o   t   ¸n ®   l∙nh, õng néidung   t    b¶o   l∙nhtheo sè  Òn b¶o    ti   l∙nh, êi    th h¹n b¶o    l∙nh. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  515­ B¶o    ç  î Êt   l∙nhh tr xu   khÈu. Bªn  î: N  Sè  Òn Quü   ti   HTPT     tr¶thay chñ  u    îcb¶o    µ  cÇu  ñ  u     ®Ç t®   l∙nhv yªu  ch ®Ç tnhËn  îvíi ü   n    Qu Bªn  ã:  C Sè  Òn cho  ti   vay  viÖc    îthay ®∙    åi® îc do  tr¶n     thu h   Sè    Nî: d bªn   
 11. Sè  Òn Quü     îthay cho    ñ  u    a    åi ti   tr¶n     c¸cch ®Ç tch thu h Tµikho¶n    515   ­B¶o    ç  î ÊtkhÈu  ã  tµikho¶n  Êp    l∙nhh tr  xu   c 6    c 2: ­TK    5151   ­B¶o    Ýn  ông  u    l∙nht d ®Ç tb»ng  VN§ ­TK    5152   ­B¶o    Ýn  ông  u    l∙nht d ®Ç tb»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    5153   ­B¶o    ù  Çu  l∙nhd th b»ng  VN§ ­TK    5154   ­B¶o    ù  Çu  l∙nhd th b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    5155   ­B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  l∙nhth   h  b»ng  VN§ ­TK    5156   ­B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång  l∙nhth   h  b»ng  ¹itÖ ngo   Trong  çi tµikho¶n  Êp  ® îcm ë   tµikho¶n  Êp  ®Ó   m   c 2    3    c 3  theo  âicô  Ó  d   th theo chÊtl ng tÝn  ông:Cho     î   d   vay,khã  ßi,khoanh  î.   ®  n Ph¬ng  ph¸p h¹ch to¸nkÕ     ét  è  ¹t®éng        to¸nm s ho   kinhtÕ  ñ  Õu    ch y 1. Khi tæ      chøc,c¸ nh©n  îc b¶o    ç  î Êt khÈu     ®  l∙nhh tr xu   kh«ng  ùc hiÖn  th   ® îc nghÜa  ô    î vay  ña  × nh    n   ¹n,Quü     v tr¶n   cm khi®Õ h   HTPT  ph¶itr¶thay vµ       yªu cÇu  ñ  u    Ën  î,ghi:   ch ®Ç tnh n     Nî  515   TK  ­B¶o    ç  î ÊtkhÈu  µikho¶n  Êp  t ng  l∙nhh tr  xu   (T   c 2 ¬ øng) Cã   112   Òn  öitrongníc TK  ­Ti g     §ång  êighi®¬n  th     bªn  î  01112­ Cam   Õt  N TK    k b¶o    ç  î Êt khÈu­ l∙nhh tr  xu     TK  µiB¶ng  ©n  i kÕ   ngo   c ®è   to¸n. 2.    ü   Khi Qu HTPT   Ën  îc tiÒn    î cña      ©n,  chøc    nh ®  tr¶ n   c¸c c¸ nh tæ  s¶n xuÊtkinh doanh  ÊtkhÈu  îcb¶o    ç  î ÊtkhÈu    î,ghi:     xu   ®  l∙nhh tr  xu   tr¶n     Nî  111   Òn  Æt TK  ­Ti m Nî  112   Òn  öitrong níc TK  ­Ti g     Cã   515   TK  ­B¶o    ç  î ÊtkhÈu  µikho¶n  Êp  t ng  l∙nhh tr  xu   (T   c 2 ¬ øng) 3. Trêng  îp chñ  u    îcb¶o    ç  î Êt khÈu    h  ®Ç t®   l∙nhh tr xu   kh«ng    î ®óng  tr¶n   h¹n  ∙  ® cam   Õt  íiQuü   k v  HTPT,  Öc  ¹ch  vi h to¸n chuyÓn  µnh  î  ã  ßi,   th n kh ®   khoanh  îthùc hiÖn    ótto¸ngièng nh    êng  îp cho  n    c¸cb       c¸ctr h  vay  kh¸c. 3.3­Tµi kho¶n     532    Êp   ç  î   Êt sau  u    Ýn  ông  ç  î Êt ­C h tr  i l∙ su   ®Ç t t d h tr xu   khÈu Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n ¸nh  è  Òn  ü   s ti Qu HTPT   Êp  ç  î   Êt c h tr  i l∙ su   sau  u    ®Ç tcho    ù    c¸c d ¸n s¶n  Êt kinh doanh  µng  Êt khÈu  éc ®èi t ng xu     h xu   thu    î   quy  nh  t¹  ®Þ  i Quy Õt  nh  è  ®Þ s 133/2001/Q§­ TTg  µy  10/9/2001  ña  ñ  ­ ng   c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu. ch t d h tr  xu   H¹ch    µi kho¶n  to¸nT   532    Êp   ç  î   Êt sau  u     Ýn  ông  ç  î ­C h tr  i l∙ su   ®Ç t t d h tr  xuÊtkhÈu,cÇn    äng m ét  è      t«n tr   s quy  nh  ®Þ sau: ­ Chñ   u      ®Ç tchØ  îcnhËn  ç  î   Êt ®èi víisè  èn  ®  h tr  i l∙su       v vay  u    ®Ç t trong  ph¹m    vitæng  møc  u    ña  ù    µ  ù    ∙  µn  µnh  a  µo  ö  ông, ®Ç tc d ¸n v d ¸n ® ho th ® v sd   chñ  u    ∙  µn    èn  ®Ç t® ho tr¶v vay  theo  îp ®ång  Ýn  ông  îcQuü   h  td ®  HTPT   Êp  ch thuËn  µ  ý  îp ®ång  ç  î   Êtsau  u  . vkh  h tr  i l∙su   ®Ç t ­ Tuú    theo  quy    ña  ù    Öc  Êp  ç  î   Êt sau  u    îcthùc m« c d ¸n,vi c h tr  i l∙su   ®Ç t ®     hiÖn  õ m ét  n     Çn  t  ®Õ hail trong m ét    n¨m    ¬  ë  è  î gèc  ñ  u    ∙    trªnc s s n   ch ®Ç t® tr¶ cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td
 12. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  532­  Êp   ç  îl∙ suÊt C h tr   i   sau  u    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu. ®Ç tt d h tr xu   Bªn  î: N  Sè   Òn  ü   ti Qu HTPT   Êp  ç  îl∙ suÊt  c h tr   i sau  u    tÝn  ông  ç  îxuÊt ®Ç t d h tr    khÈu Bªn  ã:  C Sè  Òn ®∙  Õt to¸ncÊp  ç  î   Êtsau  u   ti   quy     h tr  i l∙su   ®Ç t Sè    Nî: d bªn    Sè  Òn cÊp  ç  î   Êtsau  u    ç  î ÊtkhÈu  a  îcquyÕt to¸n ti   h tr  i l∙su   ®Ç th tr  xu   ch ®     Tµi kho¶n    532    Êp  ç  î   Êt sau  u    Ýn  ông  ç  î Êt khÈu  ­C h tr  i l∙su   ®Ç t t d h tr  xu   cã  tµikho¶n  Êp    2    c 2: ­TK    5321­C Êp  ç  î   Êtsau  u      ù      h tr  i l∙su   ®Ç tc¸cd ¸n vay  b»ng  VN§ ­TK    5322­C Êp  ç  î   Êtsau  u      ù      h tr  i l∙su   ®Ç tc¸cd ¸n vay  b»ng  ¹itÖ ngo   M çi  µikho¶n  Êp  cã  TK  Êp  ®Ó   t  c 2  2  c 3  theo  âidù    ña  d   ¸n c Trung  ng  µ  ¬v dù    ña  a  ¬ng. ¸n c ®Þ ph Ph¬ng  ph¸p h¹ch to¸nkÕ     ét  è  ¹t®éng        to¸nm s ho   kinhtÕ  ñ  Õu    ch y 1­ T¹iQuü      Trung  ng: ¬  ­ Khi nhËn  îcnguån  èn  Êp  ç  î   Êt sau  u    ç  î Êt khÈu     ®  v c h tr  i l∙su   ®Ç th tr  xu   do  NSNN   chuyÓn, ghi:    Nî  112   Òn  öitrong níc TK  ­Ti g     Cã   463   ån  èn  ç  î   Êtsau  u  . TK  ­Ngu v h tr  i l∙su   ®Ç t ­ Khi chitiÒn  ùc hiÖn      th   chuyÓn  èn  Êp  ç  î   Êt sau  u    ç  î v c h tr  i l∙ su   ®Ç t h tr  xuÊtkhÈu    cho      c¸cChi nh¸nh  ü, ghi: Qu     Nî  63185    TK  ­ Thanh    iÒu  to¸n® chuyÓn  èn  Êp  ç  î   Êt sau  u   v c h tr  i l∙su   ®Ç t Cã   112   Òn  öitrongníc TK  ­Ti g     ­ KhiquyÕt to¸ncÊp  ç  î   Êtsau  u    ç  î Êt khÈu  îcduyÖt,       h tr  i l∙su   ®Ç th tr  xu   ®    ghi:   Nî  463   ån  èn  ç  î   Êtsau  u  . TK  ­Ngu v h tr  i l∙su   ®Ç t Cã   63185    TK  ­ Thanh    iÒu  to¸n® chuyÓn  èn  Êp  ç  î   Êt sau  u   v c h tr  i l∙su   ®Ç t 2­ T¹iChi nh¸nh  ü:      Qu   ­ KhinhËn  îcvèn  Êp  ç  î   Êt sau  u    ç  î Êt khÈu  Quü      ®  c h tr  i l∙su   ®Ç th tr  xu   do  TW   chuyÓn, ghi:    Nî  112   Òn  öitrong níc TK  ­Ti g     Cã   63185    TK  ­ Thanh    iÒu  to¸n® chuyÓn  èn  Êp  ç  î   Êt sau  u   v c h tr  i l∙su   ®Ç t ­ Khi xuÊt tiÒn cÊp  ç  î   Êt sau  u    ç  î Êt khÈu         h tr  i l∙su   ®Ç th tr  xu   cho    ñ  c¸c ch ®Ç u  ,ghi: t   
 13. Nî  532   Êp  ç  î   Êtsau  u    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu TK  ­C h tr  i l∙su   ®Ç tt d h tr  xu   Cã   112   Òn  öitrongníc TK  ­Ti g     ­ KhiquyÕt to¸ncÊp  ç  î   Êtsau  u    ç  î Êt khÈu  îcduyÖt,       h tr  i l∙su   ®Ç th tr  xu   ®    ghi:   Nî  63185    TK  ­ Thanh    iÒu  to¸n® chuyÓn  èn  Êp  ç  î   Êt sau  u   v c h tr  i l∙su   ®Ç t Cã   532   Êp  ç  î   Êtsau  u    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu TK  ­C h tr  i l∙su   ®Ç tt d h tr  xu   3.4­Tµikho¶n     005   , Ý  a    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu ­L∙i ph ch thu t d   h tr  xu   Tµi kho¶n  µy    n ph¶n  c¸c kho¶n  iphÝ  ¸nh    l∙ , trong ho¹t®éng  Ýn  ông  ç     td h trî Êt khÈu   xu   ph¶ithu  ña    c kh¸ch  µng  h theo  quy  nh    îp  ng, khÕ   c ®Þ trªnh ®å   í  nhng  a  ch thu  îc;kÓ   c¸c kho¶n  iphÝ   ®   c¶    l∙ , ph¶i thu  ng  îc cÊp  ã  Èm     nh ®   c th quyÒn  cho  Ðp  n  ¹n hoÆc   ph © h   khoanh  ¹cha    l  i thu. K Õt  Êu  µ  éi dung  c vn  ph¶n ¸nh  ña  µi kho¶n  c T  005­ , Ý   a  tÝn  L∙i ph ch thu  dông  ç  î ÊtkhÈu. h tr  xu   Bªn  î: N  Sè  iphÝ  a    îccña  l∙ , ch thu ®   kh¸ch hµng   Bªn  ã:  C Sè  iphÝ  ∙    îccña  l∙ , ® thu ®   kh¸ch hµng   Sè    Nî: d bªn    Ph¶n    è  iphÝ  ¸nh s l∙  , cßn  ph¶ithu   Tµikho¶n    005  ã  tµi c 5    kho¶n  Êp    c 2: ­TK    0051     a    ­L∙ich thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  VN§ ­TK    0052   Ý   a    ­Ph ch thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  VN§ ­TK    0053     a    ­L∙ich thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    0054   Ý   a    ­Ph ch thu b¶o    ç  î ÊtkhÈu  l∙nhh tr  xu   b»ng  ¹itÖ ngo   ­TK    0055     a    ­L∙ich thu cho  vay  ç  î ÊtkhÈu  h tr  xu   Ph¬ng  ph¸p h¹ch to¸nkÕ     ét  è  ¹t®éng        to¸nm s ho   kinhtÕ  ñ  Õu    ch y 1.  Õn   ú  § k thu  i phÝ   l∙   , cho vay, b¶o    ç  îxuÊt  Èu  ng    l∙nh h tr  kh nh kh¸ch  hµng  a    ch tr¶hoÆc     a    tr¶ch ®ñ cho  ü   Qu HTPT   theo  îp  ng  ∙  ý,kÕ     h ®å ® k   to¸n tÝnh  iphÝ  l∙ , kh¸ch hµng    cßn  ph¶itr¶trong kú  µ    n  µo  µikho¶n:      v ghi®¬ v t     Nî  005     Ý  a    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu  TK  ­L∙i ph ch thu t d , h tr  xu   (Tµikho¶n  µiB¶ng  ©n  i kÕ     ngo   c ®è   to¸n) 2.Khithu ® îctiÒn l∙  Ý         iph cho  , vay,b¶o    ç  î ÊtkhÈu,kÕ         l∙nhh tr  xu     to¸nghi ®¬n  µo  µikho¶n: v t    Cã   005   , Ý  a    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu. TK  ­L∙i ph ch thu t d   h tr  xu   (Tµikho¶n  µiB¶ng  ©n  i kÕ     ngo   c ®è   to¸n)
 14. II­ Ò  b¸o c¸o k Õ  to¸n v µ  b¸o c¸o q u y Õ t to¸n   V q u ü  H ç  trî h¸t  p  tri Ó n 1­ Bæ     sung: 1.1­B¸o    Õ     c¸o k to¸n ­B¸o      c¸o cho  vay  ¾n  ¹n hç  î ÊtkhÈu  ng h   tr  xu   (MÉu  è  07­ KT­  s B    Q) ­ B¸o    c¸o b¶o    Ýn  ông  ç  îxuÊt khÈu  ¾n   ¹n  Éu  è      l∙nh t d h tr    ng h (M s B 08­ KT­  Q) 1.2­B¸o    Õt to¸n   c¸o quy   ­ B¸o  quyÕt    c¸o  to¸n cho    vay  ¾n   ¹n  ç  î Êt khÈu  Éu  è  ng h h tr  xu   (M s B07­ QT­Q) ­B¸o    Õt to¸nb¶o    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu  ¾n  ¹n   c¸o quy     l∙nht d h tr  xu   ng h  (MÉu  è  08­ QT­  s B    Q) (BiÓu  É u       µ    Ých  m b¸o c¸o v gi¶ith quy  nh  ®Þ trongphô  ôckÌm    l  theo) 2­ Söa  æi:   ® 2.1­B¶ng  ©n  i kÕ     Éu  è:B01­   c ®è   to¸n(M s   KT­Q) ­Bæ     sung  µo  iÓ m   I ña  ô  ôcA   Çn  µis¶n    v® II  c ph l   ­Ph t  c¸cchØ    tiªusau: +  Cho  vay  ç  î ÊtkhÈu­ M∙  è  h tr  xu     s 137 +  B¶o    ç  î ÊtkhÈu­ M∙  è  l∙nhh tr  xu     s 138 +  Êp  ç  î   Êtsau  u    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu­ M∙  è  C h tr  i l∙su   ®Ç tt d h tr  xu     s 139. ­Bæ     sung  µo  Çn    v ph c¸cchØ    µib¶ng  ©n  i kÕ   tiªungo   c ®è   to¸n: +  , Ý  a    Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu L∙i ph ch thu t d   h tr  xu   2.2­B¸o        µichÝnh  Éu  è:B02­   c¸o thu chit   (M s   KT­Q): Bæ  sung  µo: Thu  Ëp  ¹t®éng  v  nh ho   nghiÖp  ô: M ôc     v  I­Thu  Ëp,    nh c¸c chØ    tiªusau: ­Thu      l∙cho  i vay  ÊtkhÈu; xu   ­Thu  ¹t®éng    ho   b¶o    ç  î ÊtkhÈu. l∙nhh tr  xu   2.3­B¸o    Õt      c¸o quy to¸ncho  vay  èn  Ýn  ông  u    ña  µ   íc(MÉu  vtd ®Ç t c Nh n   B 03­ QT­Q):   ét  è  ® îc chia thµnh  cét:Tæng   è  ét11),thu  î qu¸   C s 12      3    s (c     n    h¹n (cét12),khã  ßi,khoanh  î(cét13) (Xem  É u:  03­ QT­Q   nh  Ìm).     ®  n      m B    ®Ý k 2.4­B¸o  quyÕt      c¸o  to¸n b¶o    Ýn  ông  u    Éu  è  04­ l∙nht d ®Ç t (M s B  QT­Q):   Cét  è    è    î trong n¨m  îcchithµnh  cét:Tæng  è  µ  s 10­ S thu n     ®   2    s v trong ®ã   ã    kh ® ßi,khoanh  î(Xem  É u:  04­   n  m B  QT­Q   nh  Ìm) ®Ý k 2.5­B¸o    Õt    Êp  ç  î   Êt sau  u    Éu  è  05­   c¸o quy to¸nc h tr  i l∙ su   ®Ç t (M s B  QT­ Q): ­  á   Çn:  èn  ∙  Ën  å m   cét:Tæng   è, n¨m  íc chuyÓn  B ph V ® nh g 3    s  tr   sang,   n¨m  nay. ­ Thªm  ét:Luü  Õ   è  ∙  Êp  n   èikú  c¸o (Xem  É u:  05­   c  k s ® c ®Õ cu   b¸o    m B  QT­ Q   nh  Ìm). ®Ý k
 15. H Ö  th è ng t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n   k ¸p d ô n g  c h o  Q u ü  h ç  trî h¸t  p  tri Ó n (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 162/1999/Q§­BTC   µy  ng 24/12/1999   vµ  öa  æi    s® bæ sung  theo Quy Õt  nh  è 99/2001/Q§­   ®Þ s  BTC   µy  ng 02/10/2001  cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  TT Tµikho¶n   Tªn  äi g  C Êp  C Êp  C Êp   1 2 3 Lo¹i1:Tµis¶n       trong ho¹t®éng    1 111 TiÒn  Æt m   1111 TiÒn  Ötnam   Vi   1111 TiÒn VN§ t¹ quü    i 1 1111 Ng ©n  Õu  phi thanh    ¹ quü to¸nt  i 2 1112 Ngo¹itÖ   1113 Kim  ¹ quý,®¸  ý lo i     qu 1113 Kim  ¹ quý lo i   1 1113 §¸ quý   2 1114 Chøng  chØ  ã  c gi¸ 1114 Chøng  chØ  ã    ÞtiÒn VN§ c gi¸tr     1 1114 Chøng  chØ  ã    ÞtiÒn ngo¹itÖ c gi¸tr       2 2 112 TiÒn  öitrong níc g    1121 TiÒn  Ötnam Vi   1121 TiÒn  öiVN§  g  trongníckh«ng  ú  ¹n    kh 1 1121 TiÒn  öiVN§  g  trongníccã  ú  ¹n     kh 2 1122 Ngo¹itÖ   1122 TiÒn  öingo¹itÖ  g    trongníckh«ng  ú  ¹n    kh 1 1122 TiÒn  öingo¹itÖ  g    trongníccã  ú  ¹n     kh 2 1123 Kim  ¹ quý,®¸  ý lo i     qu 1123 Kim  ¹ quý lo i   1 1123 §¸ Quý   2 3 113 TiÒn  ang  ® chuyÓn 1131 TiÒn  Ötnam   Vi   1132 Ngo¹itÖ    4 114 TiÒn  öiquü  ù  g  d phßng  b¶o l∙nh
 16. 1141 TiÒn  öiquü  ù  g  d phßng  b¶o l∙nh 5 115 TiÒn  öinícngoµi g    1151 TiÒn  öinícngoµi g    1151 TiÒn  öinícngoµikh«ng  ú  ¹n g      kh 1 1151 TiÒn  öinícngoµicã  ú  ¹n g      kh 2 6 119 Dù   phßng  ñiro vÒ   ûgi¸ r     t  1191 Dù   phßng  ñiro vÒ   ûgi¸ r     t  7 121 §Çu   µichÝnh tt   1211 §Çu   µichÝnh  tt   b»ng VND 1211 §Çu   µo  Ýn  Õu  tv t phi 1 1211 §Çu   µo    Õu  tv tr¸phi i 2 1212 §Çu   µichÝnh  tt   b»ng  ¹itÖ ngo   1212 §Çu   µo  Ýn  Õu  tv t phi 1 1212 §Çu   µo    Õu tv tr¸phi i 2 8 131 Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng   1311 Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng    b»ng  VN§ 1311 Ph¶ithu cña     NSNN   Ò   ﮾ p   ñiro v b  r  1 1311 Ph¶ithu cña  ñ  u    Ò   Òn b¶o  Ó m   ñiro    ch ®Ç tv ti   hi r  2 1311 Ph¶ithu nhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n       l    3 1311 Gi¸trÞtµis¶n  Õu  ∙  ö  ýbåith ng  ng  a    ­     thi ® x l     ê nh ch thu ® 4 îc 1311 Ph¶ithu vÒ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu   td h tr  xu   7 1311 Ph¶ithu kh¸c    8 1312 Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng    b»ng  ¹itÖ ngo   1312 Ph¶ithu vÒ   Ýn  ông  ç  î ÊtkhÈu   td h tr  xu   7 9 132 Ph¶ithu cÊp  ïchªnh  Öch    Êt    b  l l∙su i 1321 Ph¶ithu cÊp  ïchªnh  Öch    Êt    b  l l∙su i 10 138 Ph¶ithu kh¸c    1381 Tµis¶n  Õu chê  ö  ý   thi   xl 1381 Gi¸trÞtµis¶n  Õu chê  ö  ýtrongho¹t®éng      thi   x l     qu¶n  ý l 1 1381 Gi¸ trÞ tµis¶n  Õu  ê  ö  ýtrong ho¹t®éng      thi ch x l      nghiÖp  2 vô 1388 Ph¶ithu kh¸c    1388 Ph¶i thu vÒ   åith ng  Ët chÊt do  Êt      áng  µi     b  ê v    m m¸t,h h t  1 s¶n  ∙  ã  ®c
 17. quyÕt ®Þnh  ö  ýbåith ng   x l    ê 1388 Ph¶ithu vÒ       cho    thuªTSC§ 2 1388 Ph¶i thu vÒ  chi ¹t ®éng  kh«ng ® îc cÊp trªn  ho    phª  3 duyÖt 1388 Ph¶ithu vÒ     u        chi®Ç tXDCB 4 1388 C¸c kho¶n  ph¶ithu kh¸c    8 11 141 T¹m  øng 1411 T¹m  øng  vÒ  nghiªn cøu, øng  dông KHKT  c¶i Õn  ti   nghiÖp  ôv 1412 T¹m  øng  o  ¹o ®µ t 1413 T¹m  øng  Ò   n  v Ê chØ 1414 T¹m  øng  Òn l ng  ti  ¬ cho  CBVC 1415 T¹m  øng  c«ng    Ý  t¸cph cho  CBVC 1418 T¹m  øng  kh¸c 12 142 Chi phÝ    íc   tr¶tr 1421 Chi phÝ    íc   tr¶tr 1421 Chi tr¶l∙tr c      í i 1 1421 Chi ®µo  ¹o, Ên  Ön   t  hu luy 2 1421 Chi phÝ    øng  ông  d c«ng  Ö   ngh th«ng tin 3 1421 Chi tr¶tiÒn thuªtµis¶n,b¶o  Ó m   µis¶n           hi t  4 1421 C«ng  ô,dông  ô  Êtdïng ph¶iph©n  c  c xu       bæ 5 1421 Chi phÝ    kh¸c 8 1422 Chi phÝ  ê  Õt    ch k chuyÓn 13 144 Ký  îc,ký  ü c   qu 1441 Ký  îc,ký  ü c   qu 14 152 VËt  Öu,dông  ô li   c 1521 VËt  Öu li 1521 S Ðc 1 1521 C¸c  ¹ Ên  lo   chØ i 2 1521 GiÊy  êin t  3 1521 VËt  Öu kh¸c li   8 1522 Dông  ôc 1522 C«ng  ô    ng c lao®é 1 1522 Dông  ô  c qu¶n  ý l
 18. 2 Lo¹i2:TµI s¶n  è  nh      c ®Þ 15 211 Tµis¶n  è  nh   c ®Þ 2111 Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh   c ®Þ hh 2111 Nhµ   öa,vËtkiÕn  óc c   tr 2 2111 M¸y  ãc  ÕtbÞ    äc m thi   tinh 3 2111 M¸y  ãc  ÕtbÞ, dông  ô  m thi     c qu¶n  ý l 4 2111 Ph¬ng  Ön vËn    ti   t¶i truyÒn  Én , d 5 2111 Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh    c ®Þ hh kh¸c 8 2112 Tµis¶n  è  nh    µichÝnh   c ®Þ thuªt   2113 Tµis¶n  è  nh  h×nh   c ®Þ v«  2113 Chi phÝ    iÓnnghiÖp  ô    ph¸ttr   v chuyªn m«n   1 2113 Chi phÝ c«ng  Ö       ngh th«ng  tin 2 2113 Quy Òn  ö  ông  t sd ®Ê 3 2113 Tµis¶n  è  nh  h×nh    c ®Þ v«  kh¸c 8 16 214 Hao  mßn   µi t  s¶n  è  nh c ®Þ 2141 Hao  mßn   µi t  s¶n  è  nh  ÷u  ×nh c ®Þ hh 2141 Hao  mßn  TSC§   µ   öa  Ët,kiÕn  óc ­Nh c v   tr 2 2141 Hao  mßn  TSC§  ­M¸y  ãc  ÕtbÞ    äc m thi   tinh 3 2141 Hao  mßn  TSC§  ­M¸y  ãc  ÕtbÞ, dông  ô  m thi     c qu¶n  ý l 4 2141 Hao  mßn  TSC§   ¬ng  Ön vËn    ­Ph ti   t¶i truyÒn  Én , d 5 2141 Hao  mßn  TSC§ h÷u  ×nh    h kh¸c 8 2142 Hao  mßn   µi t  s¶n  è  nh    µichÝnh c ®Þ thuªt   2143 Hao  mßn   µi t  s¶n  è  nh  h×nh c ®Þ v«  2143 Hao  mßn  TSC§     Ý    iÓnng/vô chuyªn m«n ­Chi ph ph¸ttr       1 2143 Hao  mßn  TSC§     Ý c«ng  Ö   ­Chi ph   ngh th«ng  tin 2 2143 Hao  mßn  TSC§  ­Quy Òn  ö  ông  t sd ®Ê 3 2143 Hao  mßn  TSC§  h×nh  v«  kh¸c 8 17 241 X ©y  ùng  ¬  d c b¶n  ë  d dang 2411 Mua  ¾ m   µis¶n  è  nh s t  c ®Þ
 19. 2412 X ©y  ùng  ¬  d c b¶n  ë  d dang 2412 Chi phÝ  ©y  ùng  ¾p  Æt   xd l® 1 2412 Chi phÝ  ÕtbÞ   thi   2 2412 Chi kiÕn  Õtc¬    thi   b¶n  kh¸c 8 2413 Söa  ÷a  ínTSC§ ch l   2413 Söa  ÷a  ínnhµ  µm  Öc,vËtkiÕn  óc ch l   l vi     tr 1 2413 Söa  ÷a  ¬ng  Ön vËn  ch ph ti   t¶i 2 2413 Söa  ÷a  ch m¸y  ãc  ÕtbÞ m thi   3 2413 Söa  ÷a  ínTSC§  ch l   kh¸c 8 Lo¹i3:Nî      ph¶itr¶   18 311 Vay  NHNN   µ    chøc  v c¸ctæ  TCTD   trongníc   3111 Vay  b»ng  VND 3111 Vay  trungh¹n  n   n¨m   ®Õ 5  1 3111 Vay  µih¹n d  2 3111 Vay  kh¸c 8 3112 Vay  b»ng  ¹itÖ ngo   3112 Vay  trungh¹n  n   n¨m   ®Õ 5  1 3112 Vay  µih¹n d  2 3112 Vay  kh¸c 8 19 312 Vay    µ    chøc  NH v c¸ctæ  TCTD   ícngoµi n  3121 Vay  Ön  î vi tr  qua  é  µichÝnh  BT  (ODA) 3121 Vay  trungh¹n  n   n¨m   ®Õ 5  1 3121 Vay  µih¹n d  2 3121 Vay  kh¸c 8 3122 Vay  ùctiÕp cña    chøc  tr     c¸ctæ  TCTD   ícngoµi n  3122 Vay  trungh¹n  n   n¨m   ®Õ 5  1 3122 Vay  µih¹n d  2 3122 Vay  kh¸c 8
Đồng bộ tài khoản