intTypePromotion=1

Quyết định 99/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 99/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 99/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 99/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ sè 99/2004/q®­ttg ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc thµnh lËp tæng c«ng ty du lÞch hµ néi thÝ ®iÓm ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ngµy   20   th¸ng   4   n¨m   1995; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; XÐt ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1.  Phª duyÖt §Ò  ¸n thµnh lËp Tæng c«ng ty Du lÞch   Hµ  Néi thÝ   ®iÓm ho¹t  ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ  ­ C«ng ty  con, kinh doanh ®a ngµnh, trong ®ã ngµnh chÝnh lµ kinh doanh  du lÞch, gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ quy ho¹ch ph¸t triÓn   ngµnh du lÞch ®Õn n¨m 2010 cã tÝnh ®Õn n¨m 2020 cña c¶ níc. 1.   C«ng   ty   mÑ   ­   Tæng   c«ng   ty   Du   lÞch   Hµ   Néi   lµ   doanh  nghiÖp nhµ  níc,  ®îc h×nh thµnh trªn c¬  së  tæ chøc l¹i C«ng  ty Du lÞch Hµ  Néi vµ  C«ng ty Hoµng Long, C«ng ty Du lÞch vµ  Th¬ng   m¹i   Cæ   Loa,   C«ng   ty   Du   lÞch   th¬ng   m¹i   H¶i   D¬ng   s¸p  nhËp vµo. 2. C«ng ty con lµ  C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh  viªn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn, C«ng ty cæ  phÇn mµ C«ng ty mÑ cã vèn gãp chi phèi, bao gåm: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn mµ C«ng ty  mÑ gi÷ 100% vèn §iÒu lÖ: ­ C«ng ty Du lÞch dÞch vô Hµ Néi, ­ C«ng ty Du lÞch vµ  Th¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long (bao  gåm c¶ C«ng ty Du lÞch th¬ng m¹i Hµ  Néi vµ  C«ng ty Du lÞch  th¬ng   m¹i   §èng   §a   s¸p   nhËp   vµo   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   86/2003/Q§­TTg ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ). b) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn:
  2. 2 ­ C«ng ty Th¬ng m¹i vµ §Çu t ph¸t triÓn Hµ Néi (bao gåm c¶  C«ng ty Du lÞch th¬ng m¹i Thanh niªn s¸p nhËp vµo theo QuyÕt   ®Þnh sè 86/2003/Q§­TTg ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ).                   c) C«ng ty cæ phÇn: ­ C«ng ty cæ phÇn Du lÞch th¬ng m¹i Thñ ®«. 3. C«ng ty kh¸c cã vèn gãp cña C«ng ty mÑ: ­ C«ng ty liªn doanh Sofitel Metropole. ­ C«ng ty cæ phÇn Kh¸ch s¹n Phó Gia, ­ Lµng §oµn kÕt Hå T©y, ­ Kh¸ch s¹n Ph¬ng §«ng, ­ Kh¸ch s¹n §iÖn Biªn. 4. Tæng c«ng ty Du lÞch Hµ  Néi ho¹t  ®éng theo m« h×nh  C«ng ty mÑ  ­ C«ng ty con thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ  ®Çu t vèn vµo c¸c c«ng ty con, c«ng ty kh¸c theo §iÒu lÖ  tæ  chøc, ho¹t  ®éng vµ  Quy chÕ  tµi chÝnh thÝ   ®iÓm  ® îc c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §iÒu 2. Ph©n c«ng nhiÖm vô: 1. Bé trëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt quy chÕ tµi chÝnh cña  Tæng c«ng ty Du lÞch Hµ  Néi, trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña  ñy ban  nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. 2. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi: ­ ChØ  ®¹o triÓn khai thùc hiÖn §Ò  ¸n; QuyÕt  ®Þnh thµnh  lËp C«ng ty mÑ; c¸c C«ng ty con nãi t¹i §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh   nµy theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Chñ   ®éng ph¸t triÓn thªm c«ng  ty con,  c«ng  ty cã  vèn gãp cña c«ng  ty mÑ   ®Ó  tõng bíc  ®a  Tæng c«ng ty Du lÞch Hµ  Néi trë  thµnh doanh nghiÖp quy m«   lín   h¬n,   thùc   hiÖn   ®îc   vai   trß   chñ   ®¹o   trong   ph¸t   triÓn   ngµnh du lÞch cña Thñ ®« vµ c¶ níc. ­ Tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t ®éng cña C«ng ty mÑ. §iÒu 3.  QuyÕt   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  3. 3 Chñ  tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè  Hµ  Néi, Bé  trëng c¸c  Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Tæng  côc Du lÞch vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2