Quyết định 99/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
44
lượt xem
6
download

Quyết định 99/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 99/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 99/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH RAU, QU VÀ CHÈ AN TOÀN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t và C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh qu n lý s n xu t, kinh doanh rau, qu và chè an toàn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 43/2007/Q -BNN ngày 16/5/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy nh qu n lý s n xu t, ch bi n và ch ng nh n chè an toàn; Quy t nh s 106/2007/Q -BNN ngày 28/12/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành Quy nh v qu n lý s n xu t và kinh doanh rau an toàn. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n, Th trư ng các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. QUY NNH QU N LÝ S N XU T, KINH DOANH RAU, QU VÀ CHÈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99 /2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh v i u ki n và ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn; i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn; ánh giá và ch ng nh n rau, qu , chè an toàn; công b rau, qu , chè an toàn; i u ki n kinh doanh; ki m tra và x lý vi ph m trong s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn. 2. Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài ăng ký s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè; các t ch c, cá nhân liên quan n ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch ; ch ng nh n và công b ; ki m tra và x lý vi ph m trong s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn t i Vi t Nam. 3. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia có quy nh khác thì th c hi n theo i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Rau, qu an toàn là s n phNm rau, qu tươi ư c s n xu t, sơ ch phù h p v i các quy nh v m b o an toàn v sinh th c phNm có trong VietGAP (Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t cho rau, qu tươi an toàn t i Vi t Nam) ho c các tiêu chuNn GAP khác tương ương VietGAP và m u i n hình t ch tiêu v sinh an toàn th c phNm quy nh t i Ph l c 3 c a Quy nh này. 2. Chè an toàn là s n phNm chè búp tươi ư c s n xu t phù h p v i các quy nh v m b o an toàn v sinh th c phNm có trong VietGAP (Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t cho chè búp tươi an toàn t i Vi t Nam) ho c các tiêu chuNn GAP khác tương ương VietGAP; ư c ch bi n theo Quy trình ch bi n chè an toàn do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành và m u i n hình t ch tiêu v sinh an toàn th c phNm quy nh t i Ph l c 3 c a Quy nh này. 3. Nhà s n xu t rau, qu , chè an toàn là t ch c, cá nhân ăng ký s n xu t, sơ ch rau, qu ho c s n xu t, ch bi n chè th c hi n công b s n phNm rau, qu , chè an toàn phù h p quy chuNn k thu t, quy nh t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo hư ng d n t i Quy nh này. 4. Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn là gi y ch ng nh n do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p cho nhà s n xu t áp ng các yêu c u t i i u 3 c a Quy nh này.
 3. 5. T ch c ch ng nh n VietGAP cho rau, qu , chè an toàn (sau ây g i là T ch c ch ng nh n) là t ch c ch ng nh n ư c ch nh và ho t ng theo Quy ch ch ng nh n VietGAP ban hành theo Quy t nh s 84/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t ây g i là Quy t nh s 84/2008/Q -BNN). 6. Ch ng nh n VietGAP cho rau, qu , chè an toàn (sau ây g i là ch ng nh n VietGAP) là vi c T ch c ch ng nh n ti n hành ánh giá, giám sát và xác nh n quá trình s n xu t, sơ ch rau, qu , chè c a nhà s n xu t phù h p v i VietGAP. 7. Gi y ch ng nh n VietGAP là gi y ch ng nh n do T ch c ch ng nh n c p cho nhà s n xu t th c hi n s n xu t, sơ ch rau, qu , chè phù h p VietGAP. 8. Báo cáo t ánh giá c a nhà s n xu t là báo cáo k t qu t ánh giá ho c thuê ki m tra viên ánh giá quá trình s n xu t, sơ ch rau, qu , chè theo VietGAP; ch bi n chè theo quy trình ch bi n chè an toàn và phân tích m u i n hình theo quy nh v ch tiêu v sinh an toàn th c phNm t i Ph l c 3 c a Quy nh này. 9. Công b rau, qu , chè an toàn là vi c nhà s n xu t d a vào k t qu ch ng nh n c a t ch c ch ng nh n ho c k t qu t ánh giá c a mình và k t qu phân tích m u i n hình công b s n phNm ư c s n xu t, sơ ch phù h p v i VietGAP (ho c GAP khác tương ương), phù h p v i quy trình ch bi n an toàn và t ch tiêu v sinh an toàn th c phNm theo quy nh t i Ph l c 3 c a Quy nh này. i u 3. i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn Trong th i gian ch ban hành Quy chuNn k thu t v i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn, ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn, nhà s n xu t ph i áp ng các i u ki n cơ b n dư i ây: 1. i u ki n s n xu t rau, qu an toàn a) Nhân l c - Có ho c thuê cán b k thu t chuyên ngành tr ng tr t ho c b o v th c v t t trung c p tr lên hư ng d n, giám sát k thu t s n xu t rau, qu an toàn (cán b c a cơ s s n xu t, cán b khuy n nông, b o v th c v t ho c h p ng lao ng thư ng xuyên ho c không thư ng xuyên); - Ngư i lao ng ph i qua t p hu n k thu t, có ch ng ch ào t o c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c t ch c có ch c năng nhi m v t p hu n v VietGAP và các quy nh qu n lý s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn. b) t tr ng và giá th - Vùng t tr ng ph i trong quy ho ch ư c y ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t. Không b nh hư ng tr c ti p các ch t th i công nghi p, ch t th i sinh ho t t các khu dân cư, b nh vi n, các lò gi t m gia súc t p trung, nghĩa trang, ư ng giao thông l n;
 4. - Hàm lư ng m t s kim lo i n ng trong t, giá th trư c khi s n xu t và trong quá trình s n xu t (ki m tra khi th y có nguy cơ gây ô nhi m) không vư t quá ngư ng cho phép nêu t i Ph l c 1 c a Quy nh này. c) Nư c tư i - Không s d ng nư c th i công nghi p, nư c th i t các b nh vi n, khu dân cư t p trung, trang tr i chăn nuôi, lò gi t m gia súc tư i tr c ti p cho rau, qu và chè; - Hàm lư ng m t s hoá ch t và kim lo i n ng trong nư c tư i trư c khi s n xu t và trong quá trình s n xu t (ki m tra khi th y có nguy cơ gây ô nhi m) không vư t quá ngư ng cho phép nêu t i Ph l c 2 c a Quy nh này. - Nư c s d ng trong s n xu t rau m m ph i t tiêu chuNn nư c sinh ho t cho ngư i. d) Quy trình s n xu t rau, qu an toàn Nhà s n xu t xây d ng quy trình s n xu t phù h p v i cây tr ng và i u ki n c th c a a phương, nhưng ph i phù h p v i các quy nh v m b o an toàn v sinh th c phNm có trong VietGAP. ) Nhà s n xu t ph i cam k t m b o v sinh an toàn th c phNm và có h sơ ghi chép toàn b quá trình s n xu t theo VietGAP. 2. i u ki n sơ ch rau, qu an toàn a) Nhân l c ph i áp ng các i u ki n nêu m c a kho n 1 i u này và ư c ki m tra s c kh e nh kỳ, m b o không m c các b nh truy n nhi m theo quy nh hi n hành c a B Y t ; b) Có a i m, nhà xư ng, d ng c sơ ch , bao gói s n phNm, phương ti n v n chuy n m b o các i u ki n v v sinh an toàn th c phNm theo VietGAP; c) Nư c dùng r a rau, qu ph i t tiêu chuNn theo Quy t nh s 1329/2002/Q - BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng; d) Có h p ng mua rau, qu tươi c a nhà s n xu t rau, qu an toàn (trong trư ng h p mua nguyên li u sơ ch ); ) Nhà s n xu t ph i cam k t m b o v sinh an toàn th c phNm và có h sơ ghi chép toàn b quá trình sơ ch theo VietGAP. i u 4. i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn 1. i u ki n s n xu t, sơ ch chè an toàn Áp d ng như quy nh t i i u 3 c a Quy nh này. 2. i u ki n ch bi n chè an toàn
 5. Trong th i gian ch ban hành Quy chuNn k thu t: Cơ s ch bi n chè - i u ki n m b o an toàn v sinh th c phNm, nhà s n xu t ho c ch bi n chè an toàn ph i áp ng các i u ki n cơ b n dư i ây: a) Nhân l c ph i áp ng các i u ki n nêu m c a kho n 2 i u 3 c a Quy nh này; b) Có a i m, nhà xư ng; thi t b , d ng c ch bi n; quy nh x lý ch t ph th i, v sinh môi trư ng phù h p v i 10TCN605-2004; phương ti n v n chuy n chè khô s ch, không có mùi l ; c) Nhà kho b o qu n chè ph i khô s ch, thông thoáng, không g n ngu n gây ô nhi m hoá ch t, kim lo i n ng ho c vi sinh v t có h i; bao bì b o qu n chè kín và b n ch c, khô s ch, không có mùi l ; d) Có h p ng mua chè búp tươi nguyên li u c a nhà s n xu t chè búp tươi an toàn (trong trư ng h p mua nguyên li u ch bi n), t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm theo Ph l c 3 c a Quy nh này; ) Nhà s n xu t cam k t m b o v sinh an toàn th c phNm theo quy trình ch bi n chè an toàn phù h p v i HACCP và có h sơ ghi chép toàn b quá trình ch bi n. 3. i v i s n xu t chè an toàn, không b t bu c nhà s n xu t ph i ăng ký ch ng nh n i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn như quy nh t i i u 5 dư i ây, nhưng nhà s n xu t ph i m b o luôn duy trì các i u ki n nêu t i kho n 1, kho n 2 i u này trong quá trình s n xu t, ch bi n. i u 5. Trình t , th t c c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn 1. Nhà s n xu t g i h sơ ăng ký ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi s n xu t, h sơ g m: a) ơn ăng ký ch ng nh n i u ki n s n xu t và sơ ch rau, qu an toàn theo m u t i Ph l c 4 c a Quy nh này; b) B n kê khai i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn theo m u t i Ph l c 5 c a Quy nh này; c) Tài li u khác có liên quan (n u có). 2. Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày nh n h sơ ăng ký h p l , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p oàn thNm nh t 3 - 5 ngư i. oàn thNm nh ti n hành ki m tra h sơ và th c a; khi c n thi t thì l y m u t, nư c phân tích; l p biên b n thNm nh có xác nh n c a i di n oàn thNm nh và nhà s n xu t. N u m b o i u ki n theo quy nh thì oàn thNm nh ngh S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t và sơ ch . Trư ng
 6. h p nhà s n xu t ch sơ ch rau, qu thì c p Gi y ch ng nh n i u ki n sơ ch rau, qu an toàn. N u chưa m b o i u ki n thì oàn thNm nh nêu rõ trong biên b n thNm nh nh ng ch tiêu chưa t yêu c u và th i h n nhà s n xu t kh c ph c. Sau khi nh n ư c báo cáo kh c ph c, oàn thNm nh ti n hành ki m tra l i và ngh c p gi y ch ng nh n khi t yêu c u. 3. Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn có hi u l c không quá 03 (ba) năm. Trư c khi Gi y ch ng nh n h t hi u l c 01 (m t) tháng, nhà s n xu t ph i g i h sơ ngh c p l i Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn kèm theo Báo cáo k t qu s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn trong th i gian ư c c p Gi y ch ng nh n. Trư ng h p b thu h i Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn, sau khi kh c ph c, nhà s n xu t ph i g i h sơ ngh c p l i Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn kèm theo Báo cáo kh c ph c. H sơ, th t c c p l i Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn th c hi n theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. 4. H sơ c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn ư c lưu t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và nhà s n xu t ph c v vi c ki m tra, thanh tra. 5. Trư ng h p nhà s n xu t ã ư c t ch c ch ng nh n ánh giá và c p Gi y ch ng nh n VietGAP thì không ph i g i h sơ ăng ký ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 6. Ch ng nh n s n xu t, sơ ch rau, qu , chè an toàn theo VietGAP và ch bi n chè theo quy trình ch bi n chè an toàn 1. Trư ng h p T ch c ch ng nh n ánh giá, ch ng nh n và giám sát a) Trình t , n i dung ánh giá, c p Gi y ch ng nh n VietGAP và giám sát sau khi c p gi y ch ng nh n th c hi n theo Quy ch ch ng nh n VietGAP ban hành theo Quy t nh s 84/2008/Q -BNN; b) Trình t , n i dung ánh giá, c p gi y ch ng nh n phù h p v i tiêu chuNn GAP khác và giám sát sau khi c p gi y ch ng nh n th c hi n theo quy nh c a cơ quan qu n lý tiêu chuNn ó; c) i v i chè an toàn: T ch c ch ng nh n ánh giá thêm quá trình ch bi n c a nhà s n xu t và ch ng nh n s phù h p v i quy trình ch bi n chè an toàn c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Trư ng h p nhà s n xu t t ánh giá và giám sát n i b
 7. a) i u ki n ư ct ánh giá và giám sát n i b : Nhà s n xu t rau, qu , chè an toàn ư c t ánh giá và giám sát quá trình s n xu t theo VietGAP khi áp ng các i u ki n sau: - Có Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn; i v i nhà s n xu t chè an toàn ph i có b n kê khai i u ki n s n xu t, ch bi n chè an toàn theo Ph l c 5 c a Quy t nh này; - Có phòng ki m nghi m ư c ch nh ho c ư c công nh n ho c có h p ng thuê phòng ki m nghi m ư c ch nh ho c ư c công nh n ki m nghi m các ch tiêu v sinh an toàn th c phNm trên rau, qu , chè; - Có ho c thuê ngư i l y m u ư c ư c ch nh ho c có ch ng ch ào t o th c hi n; - Có ho c thuê nhân viên chuyên ngành v tr ng tr t ho c b o v th c v t trình i h c tr lên và có thâm niên công tác t 03 năm tr lên, có ch ng ch ào t o v ánh giá và giám sát n i b . b) Trình t , n i dung t ánh giá, giám sát n i b : - Xây d ng k ho ch t ánh giá, giám sát n i b ; - Ph bi n, hư ng d n n ngư i lao ng v k ho ch, ch tiêu, phương pháp ánh giá và giám sát n i b , m u bi u ghi chép c p nh t thông tin s n xu t; - Ti n hành ánh giá, giám sát theo các ch tiêu và phương pháp nêu t i Ph l c 3 c a Quy ch ch ng nh n VietGAP ư c ban hành theo Quy t nh s 84/2008/Q -BNN. i v i chè an toàn: Nhà s n xu t t ánh giá, giám sát thêm quá trình ch bi n và xác nh n s phù h p v i quy trình ch bi n chè an toàn c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - L y m u rau, qu , chè i n hình ( i di n cho m i lo i s n phNm) trong s n xu t, sơ ch , ch bi n ho c trên th trư ng ki m nghi m các ch tiêu v sinh an toàn th c phNm theo Ph l c 3 c a Quy nh này; - Căn c k t qu t ánh giá, n u th y i u ki n thì nhà s n xu t l p Báo cáo t ánh giá làm căn c công b s n phNm rau, qu , chè an toàn. i u 7. Công b s n ph m rau, qu , chè an toàn 1. Nhà s n xu t g i h sơ công b s n phNm rau, qu , chè an toàn n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi s n xu t, h sơ g m: a) Trư ng h p công b d a trên k t qu ánh giá, giám sát c a T ch c ch ng nh n: - B n công b rau, qu , chè an toàn theo m u t i Ph l c 6 c a Quy nh này;
 8. - B n sao h p l Gi y ch ng nh n VietGAP (ho c Gi y ch ng nh n phù h p v i tiêu chuNn GAP khác); - B n sao h p l Gi y ch ng nh n phù h p v i quy trình ch bi n chè an toàn (trư ng h p công b s n phNm chè ch bi n an toàn) do t ch c ch ng nh n c p; - B n sao h p l Phi u k t qu ki m nghi m các m u i n hình (n u có). b) Trư ng h p công b d a trên k t qu t ánh giá và giám sát n i b : - B n công b rau, qu , chè an toàn theo m u t i Ph l c 6 c a Quy nh này; - K ho ch, ch tiêu ánh giá và giám sát n i b ; - Báo cáo t ánh giá quá trình s n xu t, sơ ch , ch bi n; - B n sao h p l Quy t nh ch nh phòng ki m nghi m c a nhà s n xu t ho c nhà s n xu t h p ng thuê; - B n sao h p l Quy t nh ch nh ho c ch ng ch ào t o c a ngư i l y m u; - B n sao h p l Ch ng ch chuyên môn c a nhân viên ánh giá, giám sát n i b ; - B n sao h p l Phi u k t qu ki m nghi m các m u i n hình. 2. Trong th i gian 07 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l , n u h sơ áp ng yêu c u S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông báo b ng văn b n theo m u t i Ph l c 7 c a Quy nh này t i các nhà s n xu t có h sơ công b . 3. Nhà s n xu t rau, qu , chè an toàn sau khi công b có trách nhi m: a) Thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng v vi c công b c a mình; b) Ch u s giám sát c a T ch c ch ng nh n ho c th c hi n giám sát n i b m b o quá trình s n xu t, sơ ch , ch bi n phù h p v i VietGAP, quy trình ch bi n chè an toàn; c) Khi phát hi n ch t lư ng rau, qu , chè s n xu t, kinh doanh không phù h p v i công b ph i ti n hành ngay các bi n pháp kh c ph c, t m d ng vi c s n xu t, kinh doanh; thu h i s n phNm không phù h p ã thu ho ch, sơ ch , ch bi n ho c ang lưu thông trên th trư ng. Trư ng h p không kh c ph c ư c nguy cơ gây m t an toàn, ph i báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch m d t hi u l c B n công b . 4. H sơ công b ư c lưu t i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và nhà s n xu t ph c v vi c ki m tra, thanh tra. i u 8. Kinh doanh rau, qu , chè an toàn
 9. 1. T ch c, cá nhân có ăng ký kinh doanh rau, qu , chè t i c a hàng, i lý (sau ây g i là ngư i bán hàng) ph i th c hi n các quy nh có liên quan c a ngành thương m i, ngành y t , ng th i ph i có các i u ki n sau ây: a) B n sao h p l Thông báo ti p nh n b n công b rau, qu , chè an toàn c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nơi s n xu t; b) H p ng, hóa ơn nh p, xu t; gi y xu t x hàng hoá ho c s sách ghi chép th hi n rõ ch ng lo i, kh i lư ng, ngu n g c xu t x rau, qu , chè an toàn và th i gian nh p, xu t; c) S n phNm rau, qu , chè an toàn ph i có bao gói, thùng ch a, dây bu c h p v sinh; trên bao bì ho c nhãn g n tr c ti p vào t ng s n phNm t i thi u ph i có các thông tin sau: - Tên, a ch c a nhà s n xu t rau, qu , chè an toàn; - Dòng ch "Rau, qu , chè an toàn ". Khuy n khích in mã s , mã v ch; lô gô VietGAP; lô gô, thương hi u c a nhà s n xu t, c a T ch c ch ng nh n và các thông tin khác trên bao bì ho c nhãn. i v i chè ch bi n thành phNm ngoài các thông tin nêu trên ph i th c hi n ghi nhãn hàng hoá y theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c. 2. Nhà s n xu t ho c ngư i bán hàng khi kinh doanh rau, qu , chè an toàn theo hình th c cung ng tr c ti p cho khách hàng ho c bán buôn t i ch u m i ph i có các i u ki n sau ây: a) H p ng, hóa ơn nh p, xu t; gi y xu t x hàng hoá ho c s sách ghi chép th hi n rõ ch ng lo i, kh i lư ng, ngu n g c xu t x rau, qu , chè an toàn và th i gian nh p, xu t; b) S n phNm rau, qu , chè an toàn ph i có bao gói, thùng ch a, dây bu c và v n chuy n trên phương ti n h p v sinh, nhưng không b t bu c ph i có các thông tin như quy nh t i i m c kho n 1 i u này. 3. T ch c, cá nhân xu t khNu rau, qu , chè an toàn ph i m b o ch t lư ng theo yêu c u c a bên nh p khNu; trư ng h p không xu t khNu ư c ưa vào lưu thông trong nư c thì ph i tuân th các yêu c u qu n lý c a Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 4. T ch c, cá nhân nh p khNu rau, qu , chè an toàn ph i m b o ch t lư ng s n phNm và tuân th các yêu c u qu n lý c a Quy nh này, cũng như các quy nh khác c a pháp lu t. i u 9. Ki m tra và x lý vi ph m 1. Ki m tra
 10. a) C c Tr ng tr t, C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n, C c Ch bi n, Thương m i nông lâm thu s n và ngh mu i, C c B o v th c v t, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (g i chung là cơ quan ki m tra) theo ch c năng nhi m v ư c giao thành l p oàn ki m tra nh kỳ ho c t xu t nhà s n xu t, sơ ch , ch bi n rau, qu , chè theo quy nh t i i u 29 Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và các văn b n hư ng d n thi hành. Khi c n thi t, C c Tr ng tr t ch trì thành l p oàn ki m tra g m i di n c a các cơ quan có liên quan nêu trên. b) Ngư i bán hàng, t ch c, cá nhân xu t khNu, nh p khNu rau, qu , chè an toàn ch u s ki m tra nh kỳ ho c t xu t c a các cơ quan ki m tra trung ương và a phương theo quy nh c a pháp lu t. c) Chi ti t trình t , th t c ki m tra v i nhà s n xu t; t ch c, cá nhân nh p khNu; ngư i bán hàng rau, qu , chè an toàn th c hi n theo i u 29, i u 35, i u 39 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. X lý vi ph m c a nhà s n xu t a) Trong quá trình ki m tra, khi phát hi n nhà s n xu t không m b o i u ki n s n xu t, sơ ch , ch bi n, không th c hi n úng VietGAP (ho c tiêu chuNn GAP khác) và quy trình ch bi n chè an toàn, không th c hi n công b s n phNm phù h p tiêu chuNn, quy chuNn k thu t thì oàn ki m tra yêu c u nhà s n xu t th c hi n ngay các bi n pháp kh c ph c, s a ch a trong gi i h n th i gian c th ; trong vòng 24 h ph i báo cáo cơ quan ki m tra x lý theo thNm quy n; trư c khi ti p t c ưa s n phNm ra th trư ng nhà s n xu t ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ki m tra. N u nhà s n xu t v n ti p t c vi ph m thì trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày có k t lu n v vi ph m, cơ quan ki m tra thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng tên, a ch c a nhà s n xu t, tên s n phNm không phù h p và m c không phù h p c a s n phNm. Sau khi b thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng mà nhà s n xu t v n ti p t c vi ph m thì cơ quan ki m tra ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo hư ng d n t i m c c, kho n 2 i u này và theo các quy nh khác c a pháp lu t. b) Trong quá trình ki m tra, khi phát hi n có d u hi u không m b o ch t lư ng thì oàn ki m tra ư c phép l y m u s n phNm. N u k t qu ki m nghi m kh ng nh s n phNm không phù h p v i quy nh t i Ph l c 3 c a Quy t nh này thì cơ quan ki m tra thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng; t m ình ch s n xu t, ch bi n s n phNm không phù h p kh c ph c vi ph m; tuỳ m c vi ph m cơ quan ki m tra ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x ph t theo hư ng d n t i m c c, kho n 2 i u này và theo các quy nh khác c a pháp lu t. c) Trư ng h p nhà s n xu t vi ph m nghiêm tr ng ho c không kh c ph c vi ph m sau khi b thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng ho c tái ph m 2 l n ki m tra liên ti p thì C c Tr ng tr t, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét thu h i Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch an toàn; ch m d t hi u l c B n
 11. công b rau, qu , chè an toàn; yêu c u t ch c ch ng nh n thu h i gi y ch ng nh n s n xu t, sơ ch rau, qu , chè theo VietGAP, gi y ch ng nh n ch bi n chè theo quy trình ch bi n chè an toàn. Tuỳ theo m c vi ph m, cơ quan ki m tra còn ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x ph t hành chính theo các quy nh hi n hành v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ch t lư ng s n phNm, hàng hoá; trư ng h p nghiêm tr ng b truy c u trách nhi m hình s . 3. X lý vi ph m c a ngư i bán hàng rau, qu , chè an toàn th c hi n theo i u 40 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và các văn b n hư ng d n thi hành. 4. X lý vi ph m c a ngư i nh p khNu rau, qu , chè an toàn th c hi n theo theo i u 36 c a Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hoá và các văn b n hư ng d n thi hành. 5. Ki m tra và x lý vi ph m t ch c ch ng nh n a) T ch c ch ng nh n VietGAP ch u s giám sát, ki m tra và x lý vi ph m theo Quy ch ch ng nh n VietGAP ban hành theo Quy t nh s 84/2008/Q -BNN và các văn b n quy ph m pháp lu t khác; b) C c Tr ng tr t ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n ki m tra và x lý vi ph m các t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng t i Vi t Nam ch ng nh n s phù h p v i tiêu chuNn GAP khác tương ương VietGAP. i u 10. Quy nh v l y m u và ki m nghi m m u 1. Vi c l y m u t, nư c và s n phNm rau, qu , chè theo Quy nh này ph i do ngư i l y m u ư c ch nh ho c có ch ng ch ào t o th c hi n. 2. Phương pháp l y m u a) S lư ng m u và phương pháp l y m u t theo tiêu chuNn TCVN 4046:1985 và TCVN 5297:1995 ho c 10TCN 367:1999; b) S lư ng m u và phương pháp l y m u nư c theo tiêu chuNn TCVN 6000-1995 i v i nư c ng m, TCVN 5996-1995 i v i nư c sông và su i, TCVN 5994-1995 i v i nư c ao, h t nhiên và nhân t o; c) M u s n phNm rau, qu , chè ư c l y theo phương pháp l y m u quy nh trong tiêu chuNn, quy chuNn k thu t tương ng i v i t ng lo i s n phNm. 3. Các m u t, nư c và s n phNm rau, qu , chè ph i ư c phân tích t i các phòng ki m nghi m ư c ch nh ho c công nh n, theo phương pháp th nêu t i Ph l c 1, Ph l c 2, Ph luc 3 c a Quy nh này ho c các phương pháp th khác có chính xác tương ương. 4. Trong th i gian ch ban hành Quy chuNn k thu t: Rau, qu , chè an toàn – Các ch tiêu v sinh an toàn th c phNm thì các m u rau, qu , chè ư c coi là an toàn n u áp ng các ch tiêu v sinh an toàn th c phNm nêu t i Ph l c 3 c a Quy nh này.
 12. i u 11. Chi phí l y m u và th nghi m 1. Nhà s n xu t ch u chi phí l y m u và phân tích m u t, nư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn; chi phí l y m u và th nghi m m u s n phNm; chi phí ch ng nh n s n xu t, sơ ch rau, qu , chè an toàn phù h p VietGAP, chi phí ch ng nh n ch bi n chè phù h p quy trình ch bi n chè an toàn; tr trư ng h p ư c ngân sách nhà nư c h tr . 2. Chi phí l y m u và th nghi m m u ph c v ki m tra trong s n xu t và tiêu th trên th trư ng do cơ quan ki m tra chi tr ; trư ng h p cơ quan ki m tra k t lu n nhà s n xu t, ngư i bán hàng vi ph m quy nh thì nhà s n xu t, ngư i bán hàng ph i tr chi phí l y m u và th nghi m m u. i u 12. Phân công th c hi n 1. C c Tr ng tr t a) Hư ng d n xây d ng qui ho ch các vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung trên ph m vi toàn qu c và t ng a phương; ch o th c hi n các chương trình, d án phát tri n rau, qu , chè an toàn; b) Th c hi n ào t o, ch nh và qu n lý ho t ng ngư i l y m u, phòng ki m nghi m theo quy nh. Ch nh và qu n lý ho t ng t ch c ch ng nh n rau, qu , chè an toàn theo Quy t nh 84/2008/Q -BNN. c) ào t o, t p hu n v VietGAP, ch ng nh n VietGAP, ngư i ánh giá và giám sát n i b cho t ch c, cá nhân liên quan trên ph m vi c nư c; d) Hư ng d n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn; ch nh và giám sát ho t ng c a t ch c ch ng nh n; ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan thu c B trong ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i liên quan n s n xu t, kinh doanh, ch ng nh n rau, qu , chè an toàn theo VietGAP; e) Thông báo trên phương ti n thông tin i chúng danh sách ngư i l y m u, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n ư c ch nh; nhà s n xu t i u ki n s n xu t, sơ ch an toàn; nhà s n xu t ư c ch ng nh n VietGAP trên c nư c. 2. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Thu s n a) Ph i h p v i C c Tr ng tr t ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i liên quan n s n xu t, kinh doanh, ch ng nh n rau, qu , chè an toàn theo VietGAP; b) Tham gia ào t o, t p hu n VietGAP, các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t cho các nhà s n xu t, sơ ch rau, qu , chè an toàn trên ph m vi c nư c; c) Ch trì ki m tra truy xu t nguyên nhân và xu t các bi n pháp kh c ph c khi x y ra s c s n phNm không áp ng yêu c u v sinh an toàn th c phNm;
 13. d) Ki m tra có l a ch n theo k ho ch hàng năm ư c duy t ho c ki m tra t xu t theo phân công c a B trư ng v i u ki n s n xu t, sơ ch , ch bi n rau, qu , chè an toàn. 3. C c Ch bi n, Thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i a) Trình B ban hành các quy chuNn k thu t, quy trình ch bi n chè an toàn; quy ch ch ng nh n phù h p quy trình ch bi n chè an toàn; b) Ph i h p v i C c Tr ng tr t ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i liên quan n s n xu t, ch bi n chè an toàn; c) Tham gia ào t o, t p hu n các tiêu chuNn, quy trình k thu t b o qu n, sơ ch rau, qu an toàn và ch bi n chè an toàn cho các nhà s n xu t rau, qu , chè an toàn trên ph m vi c nư c. 4. C c B o v th c v t a) ào t o t p hu n và ch o áp d ng qui trình qu n lý d ch h i t ng h p (IPM, ICM) trên rau, qu và chè, quy trình s n xu t rau, qu , chè an toàn theo VietGAP; b) Ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i h th ng b o v th c v t các a phương trong vi c th c hi n nhi m v v s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn; c) Ph i h p v i các cơ quan liên quan thu c B trong ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i v s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn trên ph m vi c nư c. 5. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng a) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan rà soát, s a i, xây d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, quy trình s n xu t, ch bi n rau, qu , chè an toàn; b) Qu n lý các tài nghiên c u, d án s n xu t th v s n xu t, sơ ch , b o qu n rau, qu , chè an toàn. 6. Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư Qu c gia a) Tham gia ào t o t p hu n, ph bi n VietGAP; b) Thông tin, tuyên truy n góp ph n thúc Ny s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn; c) Xây d ng các mô hình trình di n v s n xu t rau, qu , chè an toàn theo VietGAP t i các vùng tr ng i m khuy n cáo nhân r ng. 7. S Nông ngh êp và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
 14. a) Trình y ban nhân dân t nh, thành ph quy ho ch vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung và d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn t i a phương; b) xu t cơ ch chính sách khuy n khích, h tr s n xu t và kinh doanh rau, qu , chè an toàn t i a phương; c) T ch c c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch an toàn; ch nh và qu n lý ho t ng t ch c ch ng nh n ăng ký ho t ng t i a phương; thông báo ti p nh n công b rau, qu , chè an toàn ư c s n xu t theo VietGAP c a nhà s n xu t trên a bàn; d) Ban hành quy trình s n xu t rau, qu , chè an toàn phù h p v i i u ki n c th c a a phương trên cơ s VietGAP; ) ào t o, t p hu n và c p ch ng ch v s n xu t, sơ ch rau, qu , chè an toàn trên a bàn; e) Ki m tra, thanh tra v s n xu t rau, qu , chè an toàn và ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c a phương ki m tra kinh doanh rau, qu , chè an toàn trên a bàn; g) Thông báo trên phương ti n thông tin i chúng danh sách nhà s n xu t công b s n xu t rau, qu , chè an toàn; nhà s n xu t i u ki n s n xu t, sơ ch an toàn; nhà s n xu t ư c ch ng nh n VietGAP; nhà s n xu t ư c ch ng nh n ch bi n chè an toàn; ngư i l y m u, phòng ki m nghi m, t ch c ch ng nh n ư c ch nh trên a bàn. i u 13. i u kho n thi hành 1. Các t ch c, cá nhân có ăng ký s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè ph i m b o i u ki n s n xu t, sơ ch , ch bi n và th c hi n công b s n phNm rau, qu , chè an toàn theo Quy nh này v i l trình như sau: a) Các doanh nghi p, ơn v s nghi p, h p tác xã, siêu th , h bán buôn hoàn thành trư c ngày 31 tháng 12 năm 2010; b) Các h nông dân s n xu t theo mô hình trang tr i, h bán l hoàn thành trư c ngày 31 tháng 12 năm 2012; c) Các t ch c, cá nhân khác hoàn thành trư c ngày 31 tháng 12 năm 2013. Các t ch c, cá nhân th c hi n s m hơn so v i l trình trên ư c khuy n khích và ưu tiên xem xét h tr t ngân sách nhà nư c (n u có). 2. Giao C c Tr ng tr t làm u m i theo dõi, hư ng d n, t ch c th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, t ch c, cá nhân có liên quan c n ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Tr ng tr t) k p th i gi i quy t./.
 15. PH L C 1 M C GI I H N T I A CHO PHÉP C A M T S KIM LO I N NG TRONG T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99 /2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M c gi i h n t i Phương pháp th * a cho phép TT Nguyên t (mg/kg t khô) 1 Arsen (As) 12 TCVN 6649:2000 (ISO11466:1995) 2 Cadimi (Cd) 2 TCVN 6496:1999 (ISO11047:1995) 3 Chì (Pb) 70 4 ng (Cu) 50 5 K m (Zn) 200 * Có th s d ng phương pháp th khác có chính xác tương ương. PH L C 2 M C GI I H N T I A CHO PHÉP C A M T S KIM LO I N NG TRONG NƯ C TƯ I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99 /2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M c gi i h n t i a Phương pháp th * TT Nguyên t cho phép (mg/lít) 1 Thu ngân (Hg) 0,001 TCVN 5941:1995 2 Cadimi (Cd) 0,01 TCVN 665:2000 3 Arsen (As) 0,1 TCVN 665:2000 4 Chì (Pb) 0,1 TCVN 665:2000
 16. * Có th s d ng phương pháp th khác có chính xác tương ương. PH L C 3 M C GI I H N T I A CHO PHÉP C A M T S VI SINH V T VÀ HOÁ CH T GÂY H I TRONG S N PH M RAU, QU , CHÈ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99 /2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M c gi i h n t i a Phương pháp th * STT Ch tiêu cho phép Hàm lư ng nitrat NO3 I mg/kg TCVN 5247:1990 (quy nh cho rau) 1 Xà lách 1.500 2 Rau gia v 600 B p c i, Su hào, Suplơ, C c i, 3 500 t i 4 Hành lá, B u bí, t cây, Cà tím 400 5 Ngô rau 300 6 Khoai tây, Cà r t 250 7 u ăn qu , Măng tây, t ng t 200 8 Cà chua, Dưa chu t 150 9 Dưa b 90 10 Hành tây 80 11 Dưa h u 60
 17. Vi sinh v t gây h i II CFU/g ** (quy nh cho rau, qu ) 1 Salmonella 0 TCVN 4829:2005 TCVN 4883:1993; 2 Coliforms 200 TCVN 6848:2007 3 Escherichia coli 10 TCVN 6846:2007 Hàm lư ng kim lo i n ng III mg/kg (quy nh cho rau, qu , chè) TCVN 7601:2007; 1 Arsen (As) 1,0 TCVN 5367:1991 2 Chì (Pb) TCVN 7602:2007 - C i b p, rau ăn lá 0,3 - Qu , rau khác 0,1 - Chè 2,0 3 Th y Ngân (Hg) 0,05 TCVN 7604:2007 4 Cadimi (Cd) TCVN 7603:2007 - Rau ăn lá, rau thơm, n m 0,1 - Rau ăn thân, rau ăn c , khoai 0,2 tây - Rau khác và qu 0,05 - Chè 1,0 Dư lư ng thu c b o v th c v t IV (quy nh cho rau, qu , chè) Nh ng hóa ch t có trong Quy t Theo Quy t nh Theo TCVN ho c ISO, nh 46/2007/Q -BYT ngày 46/2007/Q -BYT CODEX tương ng 1 19/12/2007 c a B Y t ngày 19/12/2007 c aB Yt Nh ng hóa ch t không có trong Theo CODEX ho c 2 Quy t nh 46/2007/Q -BYT ASEAN ngày 19/12/2007 c a B Y t
 18. Ghi chú: Căn c th c t tình hình s d ng thu c BVTV t i cơ s s n xu t xác nh nh ng hóa ch t có nguy cơ gây ô nhi m cao c n phân tích. * Có th s d ng phương pháp th khác có chính xác tương ương. ** Tính trên 25 g i v i Salmonella. PH L C 4 M U ƠN ĂNG KÝ CH NG NH N I U KI N S N XU T, SƠ CH RAU, QU AN TOÀN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99 /2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ………, ngày……tháng…….năm …. ƠN ĂNG KÝ CH NG NH N I U KI N S N XU T, SƠ CH RAU, QU AN TOÀN Kính g i: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh/TP...... 1. Tên nhà s n xu t:…………………………………………… 2. a ch :…………………………………………………………. T …………………………Fax …..………….Email…………… 3. Quy t nh thành l p ho c gi y phép kinh doanh (n u có): 4. ăng ký ư c c p gi y ch ng nh n Sau khi nghiên c u Quy nh v qu n lý s n xu t, kinh doanh rau, qu , chè an toàn, c bi t v i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu , chè an toàn, liên h v i i u ki n c th , chúng tôi xin ăng ký ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn: - Di n tích s n xu t rau, qu an toàn ăng ký: ………….ha (ho c quy mô s n xu t:…………kg/ ơn v th i gian);
 19. - Ch ng lo i rau, qu an toàn ăng ký:……………..(quy mô di n tích ho c quy mô s n xu t:…………kg/ ơn v th i gian c a t ng ch ng lo i); - a i m: thôn….xã, (phư ng)…………huy n (qu n)……… - B n kê i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn (kèm theo); 5. Chúng tôi cam k t th c hi n úng Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu an toàn. ngh S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh/TP.........thNm nh và c p Gi y ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu an toàn./. i di n c a nhà s n xu t (Ký tên, óng d u) PH L C 5 M U B N KÊ KHAI I U KI N S N XU T, SƠ CH , CH BI N RAU, QU , CHÈ AN TOÀN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 99 /2008/Q -BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ………, ngày……tháng…….năm …. B N KÊ KHAI I U KI N S N XU T, SƠ CH , CH BI N RAU, QU , CHÈ AN TOÀN 1. Tên nhà s n xu t: …………………………………………… 2. a ch :…………………… T …………. Fax …….Email……… 3. i u ki n s n xu t, sơ ch , ch bi n rau, qu , chè an toàn 3.1. Nhân l c: Danh sách cán b k thu t TT H và tên Trình chuyên môn Th i gian công tác Ghi chú
 20. Danh sách h gia ình s n xu t, sơ ch , ch bi n rau, qu , chè an toàn DT t tr ng H tên ch TT Ch ng ch t p hu n Ghi chú h ( ha) 3.2. t tr ng: - Di n tích s n xu t rau, qu , chè an toàn ăng ký: …………….ha (ho c quy mô s n xu t ……….kg/ ơn v th i gian); - a i m: thôn….xã, (phư ng)…………huy n (qu n)……… -B n gi i th a, ho c sơ khu v c s n xu t; - K t qu phân tích t theo Ph l c 1 c a Quy nh này (n u có); - Khu v c s n xu t, sơ ch , ch bi n cách ly các ngu n gây ô nhi m ….. …..m. 3.3. Ngu n nư c tư i: - Ngu n nư c tư i cho cây rau, qu , chè (sông, ao h , nư c ng m...):…….. - K t qu phân tích nư c tư i theo Ph l c 2 c a Quy nh này (n u có). 3.4. Quy trình s n xu t, sơ ch , ch bi n rau, qu , chè an toàn: - Các loài rau, qu , chè ăng ký s n xu t: …………………………. - Các quy trình s n xu t sơ ch rau, qu , chè an toàn theo GAP (VietGAP…) và ch bi n chè theo quy trình ch bi n an toàn … 3.5. i u ki n sơ ch , ch bi n rau, qu , chè an toàn: - Di n tích khu sơ ch …..m2, lo i nhà:………. - Di n tích kho b o qu n :……m2, tình tr ng k thu t:…… - i u ki n bao gói s n phNm:………………………………………… - Quy trình sơ ch rau, qu an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình ch bi n chè an toàn…cho lo i rau, qu , chè ăng ký s n xu t ……………… Chúng tôi cam k t các thông tin trong b n kê khai là úng s th t.
Đồng bộ tài khoản