Quyết định 991/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
152
lượt xem
20
download

Quyết định 991/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 991/QĐ-BYT về việc thành lập Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 991/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 991/Q -BYT Hà N i, ngày 24 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM QU C GIA V THÔNG TIN THU C VÀ THEO DÕI PH N NG CÓ H I C A THU C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 79/2006/N -CP, ngày 9/8/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c. Căn c Quy t nh s 154/2006/Q -TTg ngày 30/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án “Qu n lý nhà nư c v dư c ph m, an toàn v sinh th c ph m, m ph m giai o n 2006 – 2015”; Căn c Quy t nh s 652/Q -BYT ngày 25/02/2009 c a B trư ng B Y t phê duy t “Quy ch t ch c và ho t ng c a Trư ng i h c Dư c Hà N i”; Xét ngh c a Hi u trư ng Trư ng i h c Dư c Hà N i t i Công văn s 73/DHN- HTQT ngày 25/2/2009 v vi c xin thành l p Trung tâm Thông tin thu c và ADR Qu c gia; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Dư c và V trư ng V T ch c cán b - B Yt , QUY T NNH i u 1. Thành l p Trung tâm Qu c gia v thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c (G i t t là Trung tâm DI và ADR Qu c gia) tr c thu c Trư ng i h c Dư c Hà N i. Tên ti ng Anh: The National Centre of Drug Information and Adverse Drug Reactions Monitoring Tên vi t t t ti ng Anh: National DI & ADR Centre i u 2. Trung tâm Qu c gia v thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c là ơn v u ngành v thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c tuy n Trung ương; là m t ơn v s nghi p có thu tr c thu c Trư ng i h c Dư c Hà N i; có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t; có Tr s t t i Hà N i. Trung tâm có ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy và biên ch như sau: 1. Ch c năng
  2. Trung tâm có ch c năng giúp B Y t xây d ng và cung c p cơ s d li u thông tin v thu c bao g m c thông tin v c nh giác dư c; ào t o, nghiên c u khoa h c, ch o tuy n, h p tác qu c t và tư v n, d ch v trong lĩnh v c thông tin thu c và c nh giác dư c theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v a) Xây d ng và khai thác cơ s d li u v thông tin thu c và c nh giác dư c: - Xây d ng và khai thác cơ s d li u thông tin v thu c và c nh giác dư c c p nh t phù h p v i i u ki n và hoàn c nh Vi t Nam; - Thu th p, phân tích, thNm nh, t ng h p báo cáo cho các cơ quan qu n lý và ph n h i t i các cơ s i u tr v ADR, thu c kém ch t lư ng, s d ng thu c không úng cách gây s c b t l i c a thu c i v i ngư i b nh; - Cung c p thông tin thu c và c nh giác dư c cho các cơ quan qu n lý ph c v cho công tác thNm nh; ăng ký, hư ng d n s d ng thu c, xây d ng và s a i hư ng d n i u tr b nh, danh m c thu c thi t y u và dư c thư qu c gia; - Cung c p thông tin v thu c và c nh giác dư c cho các t ch c, các nhân có liên quan thông qua các hình th c: trang website; tr c tuy n, xu t b n các n phNm (t p chí, t rơi, thư tín). b) ào t o cán b : - Tham gia ào t o sinh viên và h c viên sau i h c v thông tin thu c và c nh giác dư c; - ào t o, b i dư ng, nâng cao ki n th c v thông tin thu c và c nh giác dư c cho các cán b y t . c) Nghiên c u khoa h c: - T ch c nghiên c u khoa h c trong các ho t ng thu th p, thNm nh, ánh giá thông tin thu c, c nh giác dư c nói chung và ADR nói riêng; - Tham gia th c hi n các tài nghiên c u khoa h c liên quan n thông tin thu c và c nh giác dư c. d) Ch o tuy n: - Ch o, hư ng d n v chuyên môn cho các ơn v thông tin thu c và ADR khu v c và cơ s ; - Ki m tra, giám sát các ho t ng thu c m ng lư i thông tin thu c và ADR qu c gia. ) H p tác qu c t :
  3. - H p tác v i các t ch c qu c t , các nư c trong khu v c và trên th gi i v lĩnh v c thông tin thu c và c nh giác dư c; - T ch c và tham gia các h i th o trong nư c và qu c t v thông tin thu c và c nh giác dư c. e) Tư v n, d ch v : - Tư v n thông tin thu c cho các cơ s y t , cán b y t , doanh nghi p và c ng ng. - T ch c các ho t ng d ch v v thông tin thu c và ADR theo yêu c u và ơn t hàng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. g) Ti n hành d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí hàng năm theo quy nh và phân c p c a B Y t . Qu n lý v t tư, tài s n c a Trung tâm theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. h) Qu n lý ơn v theo các quy nh hi n hành. i) Th c hi n các nhi m v khác do B Y t giao. 3. Quy n h n a) Trung tâm ư c quy n t ch trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Y t ; ch u s qu n lý c a Trư ng i h c Dư c Hà N i v t ch c, b máy, nhân s , tài chính và cơ s v t ch t; b) Trung tâm ư c phép huy ng các cơ s y, dư c và các cán b chuyên môn y t xây d ng và khai thác cơ s d li u v thông tin thu c, c nh giác dư c và các v n khác theo quy nh c a pháp lu t; c) Trung tâm ư c cung c p thông tin và th c hi n các ho t ng tư v n, d ch v v thông tin thu c và c nh giác dư c cho các t ch c, cá nhân có liên quan theo úng quy nh c a pháp lu t; d) Trung tâm ư c th c hi n d ch v i v i các n phNm, tài li u do Trung tâm phát hành và các d ch v khác có liên quan theo úng quy nh c a pháp lu t. ) Trung tâm ư c s d ng con d u, tài kho n riêng giao d ch công tác trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Cơ c u t ch c và biên ch : a) Cơ c u t ch c c a Trung tâm: - Văn phòng - Phòng Thông tin thu c (Drug Information Unit)
  4. - Phòng C nh giác dư c (Pharmacovigilance Unit) - Phòng Xu t b n (t p chí, website và các tài li u có liên quan n hư ng d n s d ng thu c an toàn, h p lý và hi u qu cho cán b y t ) b) Lãnh o Trung tâm: - Trung tâm có Giám c và 1 – 2 Phó Giám c. Vi c b nhi m, mi n nhi m Lãnh o Trung tâm th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và c a B Y t . - Giám c Trung tâm ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng Trư ng i h c Dư c Hà N i, B Trư ng B Y t và pháp lu t v toàn b ho t ng c a Trung tâm. - Phó Giám c Trung tâm giúp Giám c Trung tâm các công vi c ư c phân công, ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v công vi c ư c phân công. - Các phòng có Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng; Văn phòng có Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng. Cán b lãnh o các phòng và Văn phòng do Giám c Trung tâm ngh Hi u trư ng Trư ng i h c Dư c Hà N i b nhi m theo quy nh c a pháp lu t. - Giám c Trung tâm quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác c a các phòng và Văn phòng c a Trung tâm. c) Biên ch c a Trung tâm: Biên ch c a Trung tâm n m trong biên ch c a Trư ng i h c Dư c Hà N i, ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a Hi u trư ng Trư ng i h c Dư c Hà N i. 5. Cơ ch tài chính và kinh phí ho t ng c a Trung tâm Trung tâm là ơn v d toán thu c Trư ng i h c Dư c Hà N i; là ơn v s nghi p t b o m m t ph n kinh phí ho t ng thư ng xuyên. Kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a Trung tâm t ngân sách s nghi p y t ư c B Y t giao hàng năm, t các kho n thu s nghi p và kinh phí c a các chương trình, d án vi n tr (n u có). i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Qu n lý Dư c, C c trư ng C c Qu n lý Khám ch a b nh, Th trư ng các V , C c, T ng c c thu c B Y t , Hi u trư ng Trư ng i h c Dư c Hà N i, Giám c Trung tâm Qu c gia v thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  5. Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các Th trư ng; - Văn phòng Chính ph ; B N i v , B Tài chính, B K ho ch và u tư; Nguy n Qu c Tri u - Các V , C c, T ng c c, Thanh tra B ; - Các ơn v s nghi p tr c thu c B ; - Các S Y t , các BV a khoa, chuyên khoa thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Website B Y t ; - Lưu: VT, V TCCB, V KH-TC, C c QLD, C c QLKCB.
Đồng bộ tài khoản