Quyết định 992/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
165
lượt xem
38
download

Quyết định 992/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 992/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ôtô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 992/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 992/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 992/2003/Q -BGTVT NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH B O DƯ NG K THU T, S A CH A ÔTÔ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 50 Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch v n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và C c trư ng C c ng ki m Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh b o dư ng k thu t, s a ch a ôtô''. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Bãi b Quy t nh s 694/Q /KT4 ngày 20/3/1979 i u l b o dư ng s a ch a ô tô và rơ moóc (22TCN 99-79). i u 3: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch v n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v có liên quan, ch phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Doãn Th ( ã ký) QUY NNH
 2. B O DƯ NG K THU T, S A CH A Ô TÔ Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v b o dư ng k thu t (sau ây g i là b o dư ng), s a ch a ôtô th ng nh t các ch b o dư ng k thu t, s a ch a ôtô trong i u ki n khai thác Vi t nam nh m áp ng tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng; b o m i u ki n tham gia giao thông c a xe cơ gi i. i u 2: i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các lo i ôtô, n a rơ moóc (sơmirơmoóc), rơ moóc tham gia giao thông ư ng b (sau ây g i t t là ôtô) . i u 3: Gi i thích t ng Trong quy nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B o dư ng ô tô là công vi c d phòng ư c ti n hành b t bu c sau m t chu kỳ v n hành nh t nh trong khai thác ôtô theo n i dung công vi c ã quy nh nh m duy trì tr ng thái k thu t t t c a ôtô; 2. Chu kỳ b o dư ng ôtô là quãng ư ng xe ch y ho c kho ng th i gian khai thác gi a 02 l n b o dư ng. 3. S a ch a ô tô là công vi c khôi ph c kh năng ho t ng c a ô tô b ng cách ph c h i ho c thay th các chi ti t, c m, t ng thành, h th ng ã b hư h ng. 4. ChNn oán k thu t ôtô là công vi c ki m tra tình tr ng k thu t c a ôtô, t ng thành, h th ng b ng phương pháp không c n tháo r i và ư c coi là m t nguyên công công ngh trong b o dư ng k thu t, s a ch a ôtô. 5. Ch y rà ô tô (rodage) là giai o n mài trơn các chi ti t ã l ghép trong c m, h th ng nh m c i thi n nâng cao ch t lư ng b m t ti p xúc c a các chi ti t, phát hi n thi y sót trong quá trình l p ráp các chi ti t, t ng thành c a ô tô. i u 4: Quy nh chung v b o dư ng k thu t, s a ch a ôtô. 1. Tính năng và tình tr ng k thu t c a ôtô ư c duy trì b ng bi n pháp b o dư ng k thu t b t bu c và s a ch a theo yêu c u c n thi t. 2. Trư c khi ti n hành b o dư ng, s a ch a ph i ki m tra tính năng k thu t c a ôtô ra gi i pháp phù h p. 3. Khi ôtô ho t ng n chu kỳ b o dư ng ã qui nh, ph i làm công tác b o dư ng.
 3. 4. Căn c theo yêu c u c a nhà ch t o và c thù trong khai thác ôtô ( a hình ho t ng, phân vùng lãnh th , khí h u, yêu c u k thu t) ho ch nh chu kỳ b o dư ng, s a ch a phù h p. Chương 2: B O DƯ NG Ô TÔ i u 5: N i dung b o dư ng ô tô B o dư ng g m các công vi c: Làm s ch, chNn oán, ki m tra, i u ch nh, xi t ch t, thay d u, m , b sung nư c làm mát, dung d ch c quy. i u 6: Phân c p b o dư ng. Căn c vào chu kỳ b o dư ng và n i dung công vi c. B o dư ng k thu t ôtô ư c chia làm hai c p: - B o dư ng hàng ngày (B o dư ng thư ng xuyên) vi t t t là: BDHN - B o dư ng nh kỳ, vi t t t là: BD K i u 7: B o dư ng hàng ngày B o dư ng hàng ngày do lái xe, ph xe ho c công nhân trong tr m b o dư ng ch u trách nhi m và ư c th c hi n trư c ho c sau khi xe i ho t ng hàng ngày, cũng như trong th i gian v n hành. N i dung công vi c th c hi n i v i ôtô ư c quy nh t i ph l c 1, i v i rơ moóc và n a rơ moóc ư c quy nh t i ph l c 2. i u 8: B o dư ng nh kỳ B o dư ng nh kỳ do công nhân trong tr m b o dư ng ch u trách nhi m và ư c th c hi n sau m t kỳ ho t ng c a ôtô ư c xác nh b ng quãng ư ng xe ch y ho c th i gian khai thác. N i dung công vi c th c hi n i v i ôtô ư c quy nh t i ph l c 1, i v i rơ moóc và n a rơ moóc ư c quy nh t i ph l c 2. i u 9: Chu kỳ b o dư ng nh kỳ 1. Chu kỳ b o dư ng nh kỳ ư c tính theo quãng ư ng ho c th i gian khai thác c a ôtô, tuỳ theo nh ng ch nào n trư c. 2. B o dư ng nh kỳ ư c th c hi n như sau: a. i v i nh ng ôtô có hư ng d n khai thác s d ng c a hãng s n xu t thì chu kỳ b o dư ng nh kỳ ph i tính theo quy nh c a nhà ch t o. b. i v i nh ng ôtô không có hư ng d n khai thác s d ng thì chu kỳ b o dư ng nh kỳ ph i tính theo quãng ư ng ôtô ch y ho c theo th i gian khai thác c a ô tô ư c quy nh trong b ng 1.
 4. B ng 1 Lo i ôtô Tr ng thái k Chu kỳ b o d ư ng thu t Quãng ư ng Th i gian (tháng) (km) Ôtô con Ch y rà 1.500 - Sau ch y rà 10.000 6 Sau s a ch a l n 5.000 3 Ôtô khách Ch y rà 1.000 - Sau ch y rà 8.000 6 Sau s a ch a l n 4.000 3 Ôtô t i, Moóc, Sơmi Ch y rà 1000 - rơmoóc Sau ch y rà 8000 6 Sau s a ch a l n 4000 3 3. i v i ôtô ho t ng i u ki n khó khăn (mi n núi, mi n bi n, công trư ng ....) c n s d ng h s 0,8 cho chu kỳ quy nh t i kho n 2 i u này 4. i v i ôtô chuyên dùng và ôtô t i chuyên dùng (ôtô c n cNu, ôtô ch xăng d u, ôtô ông l nh, ôtô ch a cháy, ôtô thang, ôtô c u h ...), căn c vào c tính s d ng và hư ng d n c a nhà ch t o xác nh chu kỳ và n i dung công vi c b o dư ng cho nh ng h th ng, thi t b chuyên dùng ngoài nh ng b ph n c a ôtô ã quy nh trong văn b n này. 5. i v i ôtô m i ho c ôtô sau s a ch a l n ph i th c hi n b o dư ng trong th i kỳ ch y rà trơn nh m nâng cao ch t lư ng ôi b m t ma sát c a các chi ti t ti p xúc ng, gi m kh năng hao mòn và hư h ng c a các chi ti t, nâng cao tu i th t ng thành, h th ng c a ôtô. a. i v i ôtô m i, ph i th c hi n úng hư ng d n k thu t và quy trình b o dư ng c a nhà s n xu t. b. i v i ôtô sau s a ch a l n th i kỳ ch y rà trơn ư c qui nh là 1500km u tiên. Trong ó ph i ti n hành b o dư ng giai o n 500km và 1500km. N i dung các công vi c trong th i kỳ này ư c quy nh t i ph l c s 3. 6. Khi ôtô n chu kỳ quy nh c a b o dư ng k thu t, ph i ti n hành b o dư ng. Ph m vi sai l ch không ư c vư t quá 5% so v i chu kỳ ã n nh.
 5. i u 10: Xây d ng, qu n lý quy trình b o dư ng nh kỳ ôtô a. Các ơn v , tr m b o dư ng ph i căn c vào n i dung yêu c u b o dư ng xây d ng quy trình b o dư ng phù h p; T ch c ki m tra, nghi m thu ch t lư ng công vi c trong dây chuy n b o dư ng và có biên b n k thu t kèm theo m b o ch t lư ng, n i dung c a b o dư ng. b. Các bư c nguyên công trong quy trình b o dư ng ôtô ph i do k thu t viên ư c ào t o, t p hu n m nh n. i u 11: Ki m tra ôtô 1. Trư c và sau khi ti n hành b o dư ng ph i có biên b n ki m tra xác nh n tình tr ng k thu t c a ôtô. 2. Khi ưa ôtô vào s d ng ph i có xác nh n k t qu b o dư ng nh kỳ c a ngư i ph trách trách ơn v ho c tr m b o dư ng vào s theo dõi qu n lý b o dư ng, s a ch a ô tô. N i dung s theo dõi qu n lý b o dư ng, s a ch a ô tô ư c quy nh t i ph l c 5 Chương 3: S A CH A i u 12: N i dung s a ch a S a ch a ô tô bao g m các công vi c: Ki m tra, chNn oán, tháo l p i u ch nh và ph c h i chi ti t, thay th c m chi ti t, t ng thành c a ôtô. Phân lo i chi ti t, chi ti t cơ b n, chi ti t chính và t ng thành xác nh tương ng trong b ng 2. B ng 2 Tên t ng thành Tên chi ti t cơ Tên chi ti t chính b n ng cơ v i ly h p Thân ng cơ N p xy lanh, tr c khu u, tr c cam, bánh à, h p bánh à H p s chính và h p s V h ps N p h p s , tr c sơ c p, tr c th ph c p, tr c trung gian, các bánh răng Tr c các ăng ng tr c các ăng M t bích các ăng, tr c then hoa C u ch ng V c u ng b c bán tr c, v h p gi m t c, g i bi bánh răng ch ng. H p vi sai, moay ơ tang tr ng hay ĩa phanh
 6. Tr c trư c D m tr c trư c B ngõng quay lái, moay ơ bánh xe, tang tr ng ho c ĩa phanh Cơ c u lái H p tay lái Tr c vít vô t n ho c thanh răng, tr c bánh răng, tr c con lăn và c m cơ c u tr l c Bu ng lái ôtô t i, thân ôtô Khung, bu ng lái N p che ng cơ, cánh c a bu ng con lái Thân ôtô khách, thùng ôtô Khung chính(sat Sàn xe, d m d c, d m ngang, xà t i, khung ôtô xi), thùng ôtô ngang, mõ nhíp H th ng thu l c Thân xy lanh, v Thân bơm, pitông, cánh bơm h p truy n công su t i u 13: Phân lo i s a ch a Căn c vào tính ch t và n i dung công vi c, s a ch a ôtô ư c chia làm 2 lo i: 1. S a ch a nh : là nh ng l n s a ch a các chi ti t không ph i là chi ti t cơ b n trong t ng thành, h th ng nh m lo i tr ho c kh c ph c các hư h ng, sai l ch ã x y ra trong quá trình s d ng ôtô. Các công vi c ó ư c th c hi n tr m ho c xư ng b o dư ng k thu t, s a ch a ôtô. 2. S a ch a l n ư c chia thành 02 lo i: a. S a ch a l n t ng thành là s a ch a ph c h i các chi ti t cơ b n, chi ti t chính c a t ng thành ó. b. S a ch a l n ôtô là s a ch a, ph c h i t 5 t ng thành tr lên ho c s a ch a ng th i ng cơ và khung ôtô. N i dung công vi c và nh ng quy nh cho s a ch a l n t ng thành và ôtô ư c quy nh t i ph l c 4. i u 14: T ch c s a ch a bao g m: 1. S a ch a chi ti t, c m, b ph n, t ng thành c a ôtô. 2. D ho c m b o i u ki n cung c p k p th i nh ng chi ti t, c m h th ng, t ng thành m i ho c ã s a ch a t tiêu chuNn k thu t theo danh m c nêu t i b ng 3 B ng 3: Các t ng thành, b ph n, c m chi ti t chính c n ph i d tr Tên t ng thành, h th ng Tên cơ c u, c m chi ti t ng cơ - Bơm d u, két d u, bơm nhiên li u, b ch hoà khí, cơ c u phun nhiên li u, b u l c không khí, vòi phun, bơm cao áp, b u l c d u thô và tinh, ng x , két nư c, bơm
 7. nư c, qu t gió, van h ng nhi t, piston, ch t piston, secmăng, thanh truy n, b c lót thanh truy n, n p xy lanh có c supáp. Ly h p - Ly h p, ĩa ly h p ch ng, ĩa b ng H ps - N p h p s , cơ c u gài s và các bánh răng Tr c truy n cơ c u nâng - B tr c các ăng, trung gian các ăng thùng ôtô t , c u trư c và cơ c u lái - Bơm thu l c C u ch ng - Thanh lái d c, ngang, bơm cư ng hoá thu l c, d m c u trư c, ngõng quay lái - H p gi m t c c u ch ng, moay ơ n a tr c H th ng treo - Nhíp trư c, nhíp sau, nhíp ph , gi m sóc H th ng phanh - Máy nén khí, n p xy lanh máy nén khí, b u ch a hơi phanh, bu ng phanh bánh xe, xy lanh phanh, t ng phanh. Tang tr ng, gu c phanh, ĩa phanh, mâm phanh và b cư ng hoá l c phanh Thi t b i n - Máy phát i n , n n ánh l a, c quy, bô bin, g t nư c, còi, công t c chính, b chia i n, máy kh i ng ng h các lo i - ng h t c , ng h áp su t hơi, ng h ampe, ng h nhiên li u, ng h áp su t d u, ng h nư c Bu ng lái và thân ôtô - Tai xe ôtô trư c, sau, cánh c a, cơ c u m c a ôtô khách. Kính bu ng lái, kính thân ôtô khách , ôtô con. i u 15: Qu n lý k thu t t ng thành Khi thay th t ng thành ph i ghi rõ tình tr ng k thu t c a t ng thành vào s theo dõi qu n lý b o dư ng, s a ch a ô tô. chương iv: trách nhi m th c hi n i u 16: Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý. T ch c, ph bi n hư ng d n, ki m tra và theo dõi vi c th c hi n quy nh này i v i các ơn v , tr m d o dư ng, nhà máy s a ch a ô tô và các ơn v liên quan. i u 17: Trách nhi m c a ch ôtô và ngư i lái xe: 1. Trư c khi cho ôtô lăn bánh ph i ki m tra tình tr ng k thu t, b o m các h th ng c a ôtô ho t ng n nh.
 8. 2. Ki m tra k thu t ôtô trư c và sau m t chuy n i ho c sau m i ngày ho t ng n m ch c tình tr ng k thu t ôtô. K p th i phát hi n, kh c ph c các hư h ng, m b o cho ôtô ho t ng an toàn, n nh nh t là h th ng phanh, h th ng lái, các ăng. 3. Th c hi n y và úng yêu c u, n i dung nêu trong b n quy nh này. 4. Theo rõi và ch p hành nghiêm ch nh chu kỳ b o dư ng, duy trì tình tr ng k thu t c a ôtô theo tiêu chuNn quy nh khi tham gia giao thông ư ng b . Ghi chép thư ng xuyên và y các di n bi n v tính năng tình tr ng k thu t vào s theo dõi qu n lý b o dư ng, s a ch a ô tô. i u 18: Trách nhi m c a các ơn v , tr m b o dư ng, s a ch a ôtô : 1. Có các i u ki n v năng l c và trang thi t b c n thi t m b o ch t lư ng công tác b o dư ng, s a ch a. 2. Xây d ng, t ch c th c hi n quy trình k thu t cho b o dư ng, s a ch a phù h p v i t ng ki u lo i ô tô. 3. B o m ch t lư ng b o dư ng, s a ch a ô tô và t ng thành úng tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 4. S d ng thi t b chuyên dùng, các bi n pháp k thu t tiên ti n m b o an toàn, ch t lư ng trong công tác b o dư ng, s a ch a ôtô. 5. Có bi n pháp thu h i, x lý ch t th i và ph li u (d u, m , cao su...), b o m không gây ô nhi m môi trư ng. PH L C 1 N I DUNG B O DƯ NG K THU T ÔTÔ A. B O DƯ NG HÀNG NGÀY (BDHN) I. KI M TRA, CH N OÁN 1. Vi c ki m tra, chNn oán ôtô ư c ti n hành tr ng thái tĩnh (không n máy) ho c tr ng thái ng (n máy, có th lăn bánh). 2. Quan sát toàn b bên ngoài và bên trong ôtô, phát hi n các khi m khuy t c a bu ng lái, thùng xe, kính ch n gió, gương chi u h u, bi n s , cơ c u nâng h kính, c a lên xu ng, n p ng cơ, khung, nhíp, l p và áp su t hơi l p, cơ c u nâng h (n u có) và trang b kéo moóc... 3. Ki m tra h th ng i n: c qui, s làm vi c n nh c a các ng h trong bu ng lái, èn tín hi u, èn pha, c t, èn phanh, còi, g t nư c, cơ c u r a kính, h th ng qu t gió...
 9. 4. Ki m tra h th ng lái: Hành trình t do c a vành tay lái, tr ng thái làm vi c c a b tr l c tay lái, hình thang lái. 5. Ki m tra h th ng phanh: Hành trình t do c a bàn p phanh, tr ng thái làm vi c và kín c a t ng phanh, các ư ng d n hơi, d u, hi u l c c a h th ng phanh... 6. Ki m tra s làm vi c n nh c a ng cơ, các c m, t ng thành và các h th ng khác (h th ng cung c p nhiên li u, bôi trơn, làm mát, truy n l c chính, cơ c u nâng h ...) II. BÔI TRƠN, LÀM S CH 7. Ki m tra m c d u bôi trơn c a ng cơ, truy n l c chính, h p tay lái. N u thi u ph i b sung. 8. Ki m tra m c nư c làm mát, dung d ch c qui... 9. Ki m tra bình ch a khí nén, thùng ch a nhiên li u, b u l c nhiên li u, b u l c d u. 10. iv i ng cơ Diesel c n ki m tra m c d u trong bơm cao áp, b i u t c. 11. Làm s ch toàn b ôtô, bu ng lái, m và gh ng i, thùng xe. Lau s ch kính ch n gió, gương chi u h u, èn pha, c t, èn phanh, bi n s . B. B O DƯ NG NNH KỲ (BD K) I. CÔNG TÁC TI P NH N ÔTÔ VÀO TR M B O DƯ NG 1. R a và làm s ch ôtô. 2. Công tác ki m tra, chNn oán ban u ư c ti n hành như m c I c a BDHN, trên cơ s ó l p biên b n hi n tr ng k thu t c a ôtô. II. KI M TRA, CH N OÁN, XI T CH T VÀ I U CH NH CÁC C M, T NG THÀNH, H TH NG TRÊN ÔTÔ. BAO G M CÁC T NG THÀNH, H TH NG SAU: ng cơ, h th ng làm mát, h th ng bôi trơn, h th ng cung c p nhiên li u, h th ng ph i khí 1. Ki m tra, chNn oán tr ng thái k thu t c a ng cơ và các h th ng liên quan. 2. Tháo b u l c d u thô, x c n, r a s ch. Tháo và ki m tra r a b u l c d u li tâm. Thay d u bôi trơn cho ng cơ, máy nén khí theo chu kỳ, bơm m vào bi c a bơm nư c. Ki m tra áp su t d u bôi trơn. 3. Ki m tra, súc r a thùng ch a nhiên li u. R a s ch b u l c thô, thay lõi l c tinh. 4. Ki m tra, xi t ch t các bulông, gudông n p máy, bơm hơi, chân máy, v ly h p, ng hút, ng x và các m i ghép khác.
 10. 5. Tháo, ki m tra b u l c không khí. R a b u l c không khí c a máy nén khí và b tr l c chân không. Ki m tra h th ng thông gió cacte. 6. Thay d u bôi trơn c m bơm cao áp và b i ut cc a ng cơ Diesel. 7. Làm s ch b m t két nư c, qu t gió, cánh t n nhi t, b m t ngoài c a ng cơ, v ly h p, h p s , xúc r a két nư c. 8. Ki m tra t m ch n qu t gió két nư c làm mát, tình tr ng c a h th ng làm mát, s rò r c a két nư c, các u n i trong h th ng, van b ng nhi t, c a ch n song két nư c. 9. Ki m tra, i u ch nh khe h nhi t supap; căng dây ai d n ng qu t gió, bơm nư c, bơm hơi. 10. Ki m tra rơ tr c bơm nư c, puli d n ng... 11. Ki m tra áp su t xi lanh ng cơ. N u c n ph i ki m tra kín khít c a supáp, nhóm pittông và xi lanh. 12. Ki m tra rơ c a b c lót thanh truy n, tr c khu u n u c n. 13. Ki m tra h th ng cung c p nhiên li u; ki m tra các ư ng ng d n; thùng ch a nhiên li u; xi t ch t các u n i, giá ; ki m tra s rò r c a toàn h th ng; ki m tra s liên k t và tình tr ng ho t ng c a các cơ c u i u khi n h th ng cung c p nhiên li u; ki m tra áp su t làm vi c c a bơm cung c p nhiên li u.. iv i ng cơ xăng: a. Ki m tra bơm xăng, b ch hoà khí. Tháo, súc r a và i u ch nh n u c n. b. i u ch nh ch ch y không t i c a ng cơ. c. i v i ng cơ xăng s d ng h th ng c p nhiên li u ki u phun c n ki m tra s làm vi c c a toàn h th ng. iv i ng cơ Diesel: d. Ki m tra, xi t ch t giá bơm cao áp, vòi phun, b u l c nhiên li u, các ư ng ng c p d n nhiên li u, giá bàn p ga. . Ki m tra vòi phun, bơm cao áp n u c n thi t ưa lên thi t b chuyên dùng hi u ch nh. e. Ki m tra s ho t ng c a cơ c u i u khi n thanh răng bơm cao áp, b i u t c, n u c n hi u ch nh i m b t u c p nhiên li u c a bơm cao áp. g. Cho ng cơ n máy, ki m tra khí th i c a ng cơ, hi u ch nh t c ch y không t i theo tiêu chuNn cho phép, ch ng ô nhi m môi trư ng.
 11. H th ng i n 14. Ki m tra toàn b h th ng i n. B t ch t các u n i gi c c m t i máy kh i ng, máy phát, b chia i n, b ng i u khi n, ng h và các b ph n khác. 15. Làm s ch m t ngoài c quy, thông l thông hơi. Ki m tra i n th , ki m tra m c, n ng dung d ch n u thi u ph i b sung, n u c n ph i súc, n p c quy. B t ch t u c c, giá c quy. 16. Ki m tra, làm s ch bên ngoài b ti t ch , máy phát, b kh i ng, b chia i n, b ánh l a b ng bán d n, dây cao áp, bô bin, n n ánh l a, g t mưa, qu t gió. Tra d u m theo quy nh. 17. Ki m tra khe h má vít, làm s ch, i u ch nh khe h theo quy nh. 18. Ki m tra, làm s ch i n c c, i u ch nh khe h gi a hai i n c c c a n n ánh l a. 19. i u ch nh căng dây ai d n ng máy phát, ki m tra, i u ch nh s làm vi c c a rơ le . 20. Ki m tra h p c u chì, toàn b các èn, n u cháy, hư h ng ph i b sung. i u ch nh chi u sáng c a èn pha, c t cho phù h p theo quy nh. 21. Ki m tra còi, b t ch t giá còi, i u ch nh còi n u c n. 22. Ki m tra các công t c, u ti p xúc m b o h th ng i n ho t ng n nh Ly h p h p s , tr c các ăng 23. Ki m tra, i u ch nh bàn p ly h p, lò xo h i v và hành trình t do c a bàn p. 24. Ki m tra các kh p n i, cơ c u d n ng và h th ng truy n ng ly h p. iv i ly h p thu l c ph i ki m tra kín c a h th ng và tác d ng c a h truy n ng, xi t ch t giá bàn p ly h p. 25. Ki m tra mòn c a ly h p. N u c n ph i thay 26. Ki m tra xi t ch t bulông n p h p s , các bu lông n i ghép ly h p h p s , tr c các ăng. Làm s ch b m t h p s , ly h p, các ăng. 27. Ki m tra rơ tr c then hoa, bi các ăng và bi trung gian. 28. Ki m tra t ng th s làm vi c bình thư ng c a ly h p, h p s , các ăng. N u còn khi m khuy t ph i i u ch nh l i. Các vòng ch n d u, m ph i m b o kín khít. 29. Ki m tra lư ng d u trong h p s , cơ c u d n ng ly h p. N u thi u ph i b sung. 30. Bơm m vào các v trí theo sơ quy nh c a nhà ch t o.
 12. C u ch ng, truy n l c chính 31. Ki m tra rơ t ng c ng c a truy n l c chính. N u c n ph i i u ch nh l i. 32. Ki m tra kín khít c a các b m t l p ghép. Xi t ch t các bulông b t gi . Ki m tra lư ng d u v c u ch ng. N u thi u ph i b sung. C u trư c và h th ng lái 33. Ki m tra ch m c a các bánh xe d n hư ng, mòn các l p. N u c n ph i o v trí c a l p theo quy nh. 34. Xì d u khung, bôi trơn ch t nhíp, các ngõng chuy n hư ng, b ôtô. Bôi m ph n chì cho khe nhíp. 35. Bơm m bôi trơn theo sơ quy nh c a nhà ch t o. 36. Ki m tra d m tr c trư c ho c các tr c c a bánh trư c, rơ c a vòng bi moay ơ, thay m , i u ch nh theo quy nh. Ki m tra ch t chuy n hư ng, ch t c u (rô tuyn). N u rơ vư t tiêu chuNn cho phép, ph i i u ch nh ho c thay th . 37. i v i ôtô, s d ng h th ng treo c l p ph i ki m tra tr ng thái c a lò xo, thanh xo n và các cao su , giá treo. 38. Ki m tra kín khít c a h p tay lái, giá tr c, các ăng tay lái, h th ng tr l c tay lái thu l c. N u rò r ph i làm kín, n u thi u ph i b sung. 39. Ki m tra rơ các ăng tay lái. Hành trình t do vành tay lái. N u vư t quá tiêu chuNn cho phép ph i i u ch nh l i. 40. Ki m tra toàn b s làm vi c c a h th ng lái, m b o an toàn và n nh. H th ng phanh 41. Ki m tra áp su t khí nén, tr ng thái làm vi c c a máy nén khí, van ti t lưu, van an toàn, căng c a dây ai máy nén khí. 42. Ki m tra, b sung d u phanh. 43. Ki m tra, xi t ch t các u n i c a ư ng ng d n hơi, d u. m b o kín, không rò r trong toàn b h th ng. 44. Ki m tra tr ng thái làm vi c b tr l c phanh c a h th ng phanh d u có tr l c b ng khí nén ho c chân không. 45. Ki m tra, xi t ch t ai gi bình khí nén, giá t ng bơm phanh và bàn p phanh.
 13. 46. Tháo tang tr ng, ki m tra tang tr ng, gu c và má phanh, ĩa phanh, lò xo h i v , mâm phanh, giá b u phanh, ch t qu ào, t a mâm phanh. N u l ng ph i xi t ch t l i. N u mòn quá tiêu chuNn ph i thay. 47. Ki m tra kín khít c a b u phanh trong h th ng phanh hơi ho c xy lanh phanh chính trong h th ng phanh d u. Ki m tra m c d u b u ch a c a xy lanh phanh chính 48. i u ch nh khe h gi a tang tr ng, ĩa phanh và má phanh, hành trình và hành trình t do c a bàn p phanh. 49. Ki m tra hi u qu c a phanh tay, xi t ch t các giá . N u c n ph i i u ch nh l i. 50. Ki m tra, ánh giá hi u qu c a h th ng phanh. H th ng chuy n ng, h th ng treo và khung xe 51. Ki m tra khung xe (sat xi), ch n bùn, uôi mõ nhíp, ch t nhíp khung, b nhíp, quang nhíp, quai nhíp, bu lông tâm nhíp, bulông hãm ch t nhíp. N u xô l ch ph i ch nh l i. N u l ng ph i b t ch t, làm s ch, sơn và bôi m b o qu n theo quy nh. 52. Ki m tra tác d ng c a gi m sóc, xi t ch t bu lông gi gi m sóc. Ki m tra các lò xo và cao su . N u v ph i thay. 53. Ki m tra vành, bánh xe và l p, k c l p d phòng. Bơm hơi l p t i áp su t tiêu chuNn, o l p theo quy nh c a sơ . G nh ng v t c ng d t, dính vào k l p. Bu ng lái và thùng xe 54. Ki m tra, làm s ch bu ng lái, kính ch n gió, cánh c a, c a s , gương chi u h u, m gh ng i, cơ c u nâng l t bu ng lái, tra d u m vào nh ng i m quy nh. Xi t ch t bu lông b t gi bu ng lái v i khung ôtô. Ki m tra h th ng thông gió và qu t gió. 55. Ki m tra thùng, thành b , các móc khoá thành b , b n l thành b , quang gi b v i khung ôtô, bu lông b t gi d m, b c lên xu ng, ch n bùn.N u l ng ph i xi t ch t l i. i v i ôtô t , ôtô c n c u và ôtô chuyên dùng. 56. Ki m tra cơ c u nâng, h thùng ôtô, an toàn và kín c a các u n i, ng d n d u. S làm vi c n nh c a h th ng nâng h thu l c. 57. Ki m tra, xi t ch t các t a, h p truy n l c, giá thùng ôtô, cơ c u nâng h l p d phòng. 58. R a b u l c d u c a thùng ch a d u, x không khí trong h th ng thu l c. Ki m tra m c d u trong thùng d u. N u thi u ph i thêm. Thay d u theo quy nh. 59. Ki m tra cáp, cơ c u an toàn i v i ôtô c n cNu.
 14. 60. Nh ng n i dung b o dư ng i v i các cơ c u, c m h th ng c thù ph i tuân theo hư ng d n k thu t c a nhà ch t o. PH L C 2 N I DUNG B O DƯ NG K THU T RƠ MOÓC, N A RƠ MOÓC A. B O DƯ NG HÀNG NGÀY (BDHN) 1. Làm s ch, ki m tra d ng c và trang thi t b chuyên dùng c a rơmoóc, n a rơ moóc. 2. Ki m tra thùng, khung, nhíp, xích, ch t an toàn, áp su t hơi l p, c b t gi bánh xe, càng, ch t ngang, mâm xoay c a rơ moóc, n a rơ moóc. 3. Sau khi n i rơ moóc, n a rơ moóc v i ôtô ph i ki m tra kh p, móc kéo và xích an toàn. Ki m tra tác d ng và phanh c a rơmoóc, n a rơ moóc. 4. i v i rơmoóc 1 tr c ki m tra càng n i chân ch ng, giá . 5. i v i n a rơ moóc ki m tra chân ch ng, cơ c u nâng và mâm xoay. 6. Ki m tra các v trí bôi trơn. ChNn oán tình tr ng chung c a rơmoóc, n a rơ moóc. K p th i phát hi n các sai l ch x lý. m b o ôtô ho t ng an toàn và n nh. B. B O DƯ NG NNH KỲ (BD K) I. CÔNG TÁC LÀM S CH, KI M TRA, CH N OÁN, BÔI TRƠN. 1. Làm s ch, x d u và nư c trong b u ch a hơi phanh. 2. Ki m tra èn, bi n s , xích an toàn, hi u qu èn tín hi u và èn phanh, thành b . 3. ChNn oán tr ng thái k thu t t ng th rơmoóc, n a rơ moóc. 4. Tra d u, bơm m vào t t c các i m c n bôi trơn theo sơ . Xì d u cho khung và g m c a rơmoóc, n a rơ moóc. Bôi m cho nhíp. II. CÔNG TÁC I U CH NH, S A CH A VÀ XI T CH T 5. i v i rơmoóc có b chuy n hư ng tr c trư c: Ph i ki m tra b ph n chuy n hư ng, tình tr ng k thu t c a tr c trư c. Xi t ch t bu lông b t gi b ph n chuy n hư ng, ch t, kh p chuy n hư ng. N u rơ vư t tiêu chuNn k thu t ph i i u ch nh ho c thay th .
 15. 6. i v i rơmoóc có mâm xoay. Ki m tra tình tr ng k thu t c a mâm xoay, con lăn, tr c và mâm xoay. Xi t ch t ai c b t gi tr mâm xoay. i u ch nh ch m bánh trư c, n u c n. 7. i v i h th ng phanh rơ moóc, n a rơ moóc. a. Ki m tra tác d ng c a h th ng phanh. Ki m tra tình tr ng và s rò r c a các ng d n, u n i và các b ph n c a h th ng phanh. b. Ki m tra xi t ch t quang b t gi b , thành b , ván sàn và b n l thành c a. c. Tháo r a moay ơ và tang tr ng. Ki m tra tr ng thái k thu t moay ơ, tang tr ng, má phanh, lò xo h i v , bi, c tr c. Thay m và i u ch nh t yêu c u k thu t. d. Xi t ch t ai gi , giá bình ch a khí nén, các u n i dây d n, mâm phanh, giá tr c quay, b u phanh, bánh xe và các c m chi ti t ghép n i. e. i u ch nh khe h má phanh - tang tr ng và h th ng phanh tay n u mòn quá tiêu chuNn, không còn tác d ng ph i thay m i. 8. i v i n a rơmoóc a. Ki m tra, chNn oán tình tr ng k thu t tr c chuy n hư ng, mâm xoay, mâm , ch t an toàn, cơ c u chân ch ng, cơ c u b t n i n a rơmoóc v i u kéo. b. K p th i s a ch a và hi u ch nh úng theo tiêu chuNn k thu t quy nh. PH L C 3 QUY NNH V S D NG VÀ B O DƯ NG ÔTÔ TRONG TH I KỲ CH Y RÀ I. TRƯ C KHI CH Y RÀ 1. Làm s ch ôtô, ki m tra toàn b ôtô, m b o ôtô ho t ng n nh. 2. Tra d u m theo úng quy nh. 3. Ki m tra xi t ch t t t c các m i ghép c a c m máy, t ng thành và các chi ti t. II. CH Y RÀ 1. Hành trình ch y rà tính b ng km. Theo quy nh c a nhà ch t o ho c theo quy nh t i b ng 1.
 16. 2. T c ch y không vư t quá 2/3 t c t i a quy nh cho t ng tay s . T c c a ng cơ không vư t quá 1/2 t c danh nghĩa. Không ư c ch quá 2/3 tr ng t i quy nh c a nhà ch t o. Không ư c kéo rơ moóc. 3. Ch y trên ư ng b ng ph ng. Không ho t ng trên ư ng èo d c, a hình khai thác ph c t p (công trư ng, lâm trư ng, m ...). 4. Thư ng xuyên theo rõi, ki m tra tr ng thái k thu t c a ng cơ và các t ng thành khác. 5. Sau khi ch y ư c 500 km u tiên ti n hành súc r a và thay d u các te ng cơ, b u l c d u thô, tinh, thay ph n t l c, n u c n. III. K T THÚC CH Y RÀ 1. Ti n hành công vi c b o dư ng ôtô như n i dung c a b o dư ng hàng ngày. 2. Tháo r a h p tr c khu u. Ki m tra xi t ch t bulông gi các máng m (không tháo r i) 3. Ki m tra, xi t ch t n p xi lanh c a ng cơ, máy nén, ng hút, ng x và các b ph n ghép n i. 4. Ki m tra, chNn oán, i u ch nh khe h nhi t supap. 5. Thay d u bôi trơn ng cơ, h p s , truy n l c chính, máy nén khí (n u có). 6. i v i ng cơ diesel: Ki m tra, i u ch nh b h n ch hành trình thanh răng c a bơm cao áp, thay d u bôi trơn bơm cao áp. 7. L p biên b n xác nh n tình tr ng k thu t c a ôtô. PH L C 4 N I DUNG, QUY NNH S A CH A L N T NG THÀNH VÀ ÔTÔ I. NG CƠ 1. Tháo r i, ki m tra, phân lo i, s a ch a ph c h i ho c thay th nh ng chi ti t b hư h ng. 2. Doa, ánh bóng xi lanh ho c thay sơmi xi lanh, thay secmăng, pittông, ch t pittông 3. Ki m tra cong c a tr c khu u, tr c cam. Mài các c tr c khu u, c biên, c tr c cam theo tiêu chuNn k thu t. Thay các b c lót, bi tr c cam. Ki m tra cân b ng c a tr c khu u.
 17. 4. Ki m tra, phân lo i và s a ch a các chi ti t c a h th ng phân ph i khí (supap, ng d n hư ng, con i, ng d n con i, òn gánh, ũa Ny...) bánh răng phân ph i, xích d n ng, supáp... 5. Ki m tra m t ph ng n p xi lanh, thân xilanh. N u không ph ng vư t quá tiêu chuNn ph i mài ph ng. 6. Ki m tra s a ch a h th ng cung c p nhiên li u: b u l c, bơm cung c p, ch hoà khí, các ng d n và u n i. i v i ng cơ Diesel: S a ch a thay th và i u ch nh bơm cao áp, vòi phun, b i u t c, b i u ch nh góc phun. 7. Ki m tra s a ch a, thay th h th ng bôi trơn ng cơ: bơm d u, l c d u, két làm mát d u, các ng d n d u... 8. Ki m tra s a ch a h th ng làm mát, bơm nư c, qu t gió, puli, ng d n nư c, két nư c, van h ng nhi t, cánh t n nhi t... 9. Tháo r i, ki m tra và s a ch a các ĩa ép c a ly h p, ĩa trung gian, ĩa b ng, lò xo, vòng bi tì, các ng d n, òn gánh, càng ly h p... II. H P S 10. Tháo r i, ki m tra, s a ch a ho c thay th c p bánh răng ăn kh p, vòng bi, tr c, b c, c n s , càng g t s , h p gài s trung gian... 11. Ki m tra các ph t ch n d u, c p bánh răng c a ng h t c . 12. i v i h p s cơ khí thu l c ki m tra áp su t óng m các van c a b phân ph i thu l c. III. TR C TRUY N NG 13. Tháo r i, ki m tra tình tr ng các bi, tr c các ăng, tr c và ng then hoa, trung gian. 14. Ki m tra và n n l i tr c b cong, thay ho c s a ch a các chi ti t hư h ng, cân b ng ng tr c truy n khi s a ch a. IV. C U CH NG 15. Tháo r i, ki m tra các c p bánh răng ăn kh p, b vi sai, bán tr c, vòng bi, ph t ch n d u, b ph n gài hai bán tr c... N u hư h ng ph i s a ch a, ph c h i ho c thay th . 16. Ki m tra v c u các c tr c, n n th ng ho c tán l i v c u. V. TR C TRƯ C VÀ H TH NG LÁI
 18. 17. Tháo r i, ki m tra d m tr c trư c, ch t quay lái, b c quay lái, ngõng quay lái, thanh lái d c, ngang, ch t c u. N u hư h ng ph i s a ch a ho c thay th . 18. Tháo r i, ki m tra, s a ch a ho c thay th tr c tay lái, vành tay lái, các bánh răng, thanh khía, bi, b c tay lái, b tr l c tay lái... 19. Ki m tra i u ch nh các góc nghiêng c a tr quay lái, ch m bánh xe trư c. VI. H TH NG PHANH 20. i v i phanh hơi: Tháo r i, ki m tra, s a ch a ho c thay th t ng bơm phanh hơi, xi lanh phanh bánh xe, b phân ph i hơi, b u cư ng hoá phanh, má phanh, tr ng phanh, ĩa phanh, lò xo, ng d n hơi, dây cáp phanh. Ki m tra, i u ch nh các van x , i u ti t áp l c hơi. i v i máy nén khí: Ki m tra, doa và ánh bóng xi lanh. S a ch a, mài l i các c tr c. Ki m tra ho c thay pittông, secmăng, b c lót, bi. S a ch a và i u ch nh các van ho c supáp n p, x . 21. i v i phanh d u: Tháo r i, ki m tra, s a ch a ho c thay th xi lanh phanh chính, xi lanh phanh bánh xe, b phân ph i d u, b u cư ng hoá phanh, má phanh, tr ng phanh, ĩa phanh, lò xo, ng d n d u, dây cáp phanh. Ki m tra, i u ch nh các van x . 22. i v i h th ng phanh có tr l c hơi ho c d u: Th c hi n ki m tra như nêu t i kho n 20, 21 c a ph l c này. 23. Tháo, ki m tra, hi u ch nh vành bánh xe. C o s ch, sơn trong và ngoài vành bánh xe (n u c n). 24. Ki m tra săm, l p. N u c n ph i s a ch a ho c thay th . VII. H TH NG I N 25. Ki m tra, s a ch a ho c thay m i: các dây d n, máy phát i n, b kh i ng, b chia i n, c qui, t i n, bô bin, n n ánh l a, èn, còi, g t nư c , các ng h và các thi t b i n khác. VIII. H TH NG TREO 26. Tháo, ki m tra, s a ch a ph c h i àn h i và hình dáng c a các lá nhíp; b c nhíp; ch t nhíp; bulông tâm nhíp; quang và quai nhíp. 27. Ki m tra xi lanh, pittông, b c cao su và tác d ng c a gi m sóc IX. BU NG LÁI
 19. 28 - S a ch a khung, v , sàn, giá , cánh c a, m ng i, khoá, b n l , cơ c u nâng h kính, ch n bùn, che két nư c, n p che ng cơ. X. KHUNG ÔTÔ 29. Ki m tra d m d c, xà ngang, mõ nhíp, quang nhíp, g i nhíp, móc kéo trư c, sau, b c lên xu ng, xà ch n, các m i n i ghép b ng bulông ho c inh tán. N u n t, gãy, v ph i s a ch a, ph c h i. 30. Ki m tra, n n l i khung (n u c n), làm s ch sơn cũ và sơn l i toàn b khung. XI. THÙNG ÔTÔ T I 31. Ki m tra d m d c, xà ngang, ván sàn, thành bên, thành trư c, thành sau, b n l , mui. XII. SƠN 32. Sơn nhũ ho c làm s ch ng cơ 33. Sơn ch ng g cho các t ng thành, khung, bu ng lái, thùng xe. 34. Sơn lót và sơn bóng u xe, bu ng lái. XIII. CƠ C U NÂNG H THÙNG T 38. Ki m tra s a ch a xi lanh, pittông, secmăng, ph t ch n d u c a cơ c u nâng h . 39. Ki m tra s a ch a thùng xe, móc khoá hãm, ch t xích an toàn.
Đồng bộ tài khoản