Quyết định 996/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 996/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 996/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 996/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 996/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH "QUY NNH T M TH I V CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG TH C PH M" B TRƯ NG B YT Căn c i u 7 chương II lu t BVSKND và i u l v sinh, ban hành theo Ngh nh 23-H BT ngày 24/01/1991; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24/12/1999; Căn c ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph , quy nh v ch c năng nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a B Y t ; Căn c i m 1, i u 4 c a Ngh nh 86/CP ngày 08/12/1995 v vi c phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá, giao cho B Y t ch c năng qu n lý nhà nư c v an toàn, v sinh th c ph m; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m - B Yt , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này "Quy nh t m th i v công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm". i u 2. C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra th c hi n quy t nh này. i u 3. Các ông Chánh văn phòng, Chánh thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm và các V , C c liên quan, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i các quy nh trong b n quy t nh này u bãi b . KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Lê Văn Truy n QUY NNH T M TH I V CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 996 /2001/Q -BYT ngày 30 tháng 3 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1.1. Quy nh này hư ng d n các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh (g i chung là doanh nghi p) th c phNm t i Vi t Nam công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm th c hi n và ch u trách nhi m v tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm do mình công b theo quy nh t i i u 10 và i u 20 c a Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá. i v i các th c phNm không ph i là th c phNm c bi t, doanh nghi p ch ph i công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm (g i t t là công b tiêu chuNn) m t l n và ch u s ki m tra, ki m nghi m nh kỳ c a cơ quan y t có thNm quy n, n u không có s thay i v tiêu chuNn ch t lư ng c a s n phNm. 1.2. Th c phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu tiêu th t i Vi t Nam ph i ư c công b tiêu chuNn. 1.3. Th c phNm tươi s ng, th c ăn ư ng ph , th c phNm ch bi n bao gói ơn gi n tiêu th trong 24 gi và các th c phNm nh p khNu không nh m m c ích kinh doanh như: hàng vi n tr , quà bi u, m u tri n lãm, nghiên c u,... không thu c di n ph i công b tiêu chuNn theo quy t nh này. 1.4. Th c phNm c bi t: th c phNm dinh dư ng i u tr , th c ăn qua xông dùng cho b nh nhân, các s n phNm thay th s a m , th c phNm ch c năng, th c phNm - thu c và ph gia th c phNm ngoài danh m c c a B Y t (c a m i doanh nghi p: trong nư c, có v n nư c ngoài, nh p khNu) ph i ư c B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm) c p s ăng ký lưu hành t i Vi t Nam. S ăng ký có giá tr ba năm k t ngày ký. 2. H sơ công b : 2.1. i v i th c ph m ch bi n trong nư c, h sơ bao g m: a. 01 B n công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm (m u t i ph l c1), kèm theo 02 b n tiêu chuNn cơ s do doanh nghi p ban hành (có óng d u), bao g m các n i dung: các ch tiêu c m quan, ch tiêu hoá lý, vi sinh v t, kim lo i n ng, ph gia th c phNm, th i h n s d ng, hư ng d n s d ng và b o qu n, quy trình s n xu t (m u t i ph l c 2). b. Phi u k t qu ki m nghi m các ch tiêu ch t lư ng ch y u và ch tiêu v sinh an toàn c a th c phNm công b . Riêng nư c khoáng thiên nhiên ph i có phi u k t qu xét nghi m i v i ngu n nư c.
  3. c. Nhãn s n phNm th c phNm (có óng d u c a doanh nghi p). d. B n sao Gi y ch ng nh n s h u nhãn hi u hàng hoá (n u có). 2.2. i v i th c ph m nh p kh u không ph i là th c ph m c bi t nêu t i i m 1.4, h sơ bao g m: a. 01 B n công b tiêu chuNn ch t lư ng c a nhà s n xu t th c phNm (văn phòng i di n Công ty/hãng s n xu t nư c ngoài) ho c tiêu chuNn ch t lư ng c a s n phNm có nêu trong h p ng thương m i tr c ti p v i Công ty/hãng s n xu t nư c ngoài). b. Phi u k t qu ki m nghi m thành ph n ch t lư ng ch y u và các ch tiêu v sinh an toàn liên quan c a cơ quan ki m nghi m có thNm quy n nư c xu t x ho c c a cơ quan ư c ch nh t i Vi t Nam. c. Ch ng nh n xu t x , n u là th c phNm nh p khNu theo h p ng thương m i v i Công ty không ph i là nhà s n xu t tr c ti p ra s n phNm. 2.3. i v i th c ph m c bi t nh p kh u nêu t i i m 1.4, h sơ ăng ký lưu hành g m: như i m 2.2 và Gi y ch ng nh n lưu hành t do (Certificate of Free Sale) ho c Gi y ch ng nh n y t (Health Certificate) c a cơ quan có thNm quy n nư c xu t x . i v i th c phNm c bi t s n xu t trong nư c và nh p khNu, l n u ăng ký lưu hành t i Vi t Nam, C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm có th yêu c u thêm các tài li u liên quan khác như: k t qu nghiên c u v tác d ng c hi u ho c hi u qu i v i s c kho . 3. Th t c công b 3.1. Doanh nghi p công b tiêu chuNn b ng “B n công b ” theo m u t i ph l c 1 kèm theo b n tiêu chuNn cơ s theo m u t i ph l c 2 c a quy nh này. Các s n phNm ã ăng ký ch t lư ng hàng hoá ch ph i th c hi n vi c công b tiêu chuNn trư c khi h t h n ăng ký m t tháng. 3.2 Doanh nghi p có v n nư c ngoài, các doanh nghi p s n xu t nư c khoáng thiên nhiên, nư c u ng óng chai, thu c lá i u và th c phNm c bi t; các doanh nghi p nh p khNu th c phNm, nguyên li u, ph gia th c phNm làm th t c công b tiêu chuNn t i C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm - B Y t . 3.3 Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh th c phNm không nêu i m 3.2 làm th t c công b tiêu chuNn t i S Y t t nh/thành ph nơi cơ s s n xu t óng trên a bàn. 3.4 Các cơ quan y t có thNm quy n nói i m 3.2 và 3.3 ho c cơ quan ư c u quy n, ti p nh n h sơ, ki m tra tính phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c, trong vòng 15 ngày k t ngày nh n h sơ h p l , các cơ quan này có trách nhi m: a. Thông báo cho doanh nghi p bi t b ng văn b n vi c ch p nh n (Theo ph l c 3a, 3b) n u n i dung c a h sơ b n công b phù h p v i các quy nh v ch t lư ng, v
  4. sinh, an toàn th c phNm c a B Y t và g i tr l i cho doanh nghi p 01 b n tiêu chuNn cơ s (có óng d u c a cơ quan y t có thNm quy n). b. Thông báo và hư ng d n cho doanh nghi p hoàn ch nh b h sơ n u n i dung c a h sơ b n công b chưa phù h p v i các quy nh v ch t lư ng, v sinh, an toàn th c phNm c a B Y t . c. Thông báo cho doanh nghi p bi t b ng văn b n vi c ch p nh n s n phNm th c phNm thu c di n ph i ăng ký lưu hành (theo ph l c 4). 4. Trách nhi m c a doanh nghi p: 4.1. B o m tiêu chuNn công b áp d ng áp ng các quy nh t i m c 2 và ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm ã công b . 4.2. B o m th c hi n y các yêu c u v i u ki n cơ s s n xu t th c phNm ư c quy nh t i Quy nh v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ban hành kèm theo Quy t nh s 4196/1999/Q -BYT c a B Y t . 4.3. B o m th c hi n úng các n i dung ã công b i v i s n phNm th c phNm c a mình. 4.4. Trư ng h p thay i các n i dung ã công b , doanh nghi p có trách nhi m công b l i. 5. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n: 5.1.T ch c qu n lý Nhà nư c theo phân c p t i M c 3.2 và 3.3 có trách nhi m t ch c ki m tra nh kỳ i v i cơ s và ch t lư ng s n phNm theo ch sau: a. Không quá 01 l n/1 năm v i cơ s ư c c p ch ng ch GMP, HACCP ho c h th ng tương ương. b. Không quá 02 l n/năm v i cơ s có phòng xét nghi m giám sát ch t lư ng th c phNm t i cơ s . c. Không quá 04 l n/năm v i cơ s không có phòng xét nghi m giám sát ch t lư ng th c phNm t i cơ s . 5.2. Vi c ki m tra nh kỳ i v i cơ s và l y m u các s n phNm ki m nghi m ư c ti n hành trong cùng m t l n ki m tra t i cơ s , c th như sau: a. i v i các s n phNm th c phNm do C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm qu n lý, Vi n ch c năng khu v c ho c Trung tâm Y t d phòng ư c u nhi m ch u trách nhi m ki m nghi m theo úng quy nh t i Quy t nh s 01/2000/TT- BYT ngày 21/01/2000 v vi c "Hư ng d n th c hi n công tác ki m tra, ăng ký ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm".
  5. b. i v i các s n phNm th c phNm do S Y t qu n lý, Trung tâm Y t d phòng ch u trách nhi m ki m nghi m, n u vư t quá kh năng thì m u ph i ư c g i n Vi n ch c năng khu v c hay phòng th nghi m ư c công nh n, ki m nghi m theo úng quy nh t i Quy t nh s 01/2000/TT- BYT ngày 21/01/2000 v vi c "Hư ng d n th c / hi n công tác ki m tra, ăng ký ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm". 5.3. T ch c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo Quy t nh s 23/2000/Q /BTC ngày 21/2/2000 c a B Tài chính. 5.4. Cơ quan Y t có thNm quy n nói t i i m 3.2 và 3.3 l p s theo dõi tình hình công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm và hàng quý t ng h p, thông báo danh m c cho cơ quan Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và cơ quan Qu n lý Th trư ng cùng c p ph i h p ki m soát th c phNm lưu thông trên th trư ng. 5.5. Phúc tra và thanh tra t xu t các cơ s khi có d u hi u ho c có ơn khi u n i, t cáo v vi c vi ph m các quy nh v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. 5.6. Ban hành văn b n u nhi m cho cơ quan tr c thu c ki m tra nh kỳ v v sinh th c phNm i v i cơ s và ki m tra nh kỳ v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, ng th i thông báo cho cơ s bi t v vi c u nhi m này. Trư ng h p có vi ph m, cơ quan ki m tra ph i l p biên b n và g i cơ quan có thNm quy n x lý; 5.7. S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương nh kỳ hàng quý t ng h p, báo cáo tình hình qu n lý ch t lư ng và v sinh th c phNm trên toàn a bàn cho B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm). Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Y t (C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm) xem xét, gi i quy t. PH L C 1 B N CÔNG B TIÊU CHU N CH T LƯ NG TH C PH M S :.................................... Doanh nghi p: ......................................................................................................................... a ch : .................................................................................................................................... i n tho i: ..................................................................................................... ......................... Fax: ..........................................................................................................................................
  6. E-mail: ..................................................................................................................................... CÔNG B Tiêu chu n cơ s s : Áp d ng cho s n phNm: Chúng tôi cam k t s n xu t, kinh doanh s n phNm th c phNm theo úng tiêu chuNn cơ s ã công b trên ây và ch u hoàn toàn trách nhi m trư c ngư i tiêu dùng và cơ quan qu n lý nhà nư c v nh ng vi ph m i v i nh ng tiêu chuNn ch t lư ng ã công b . .......,ngày ... tháng ... năm ......... i di n Doanh nghi p (Ký tên, óng d u) PH L C 2 Tên cơ quan ch qu n Tiêu chuNn cơ s S TC: Tên cơ s s n xu t Tên s n phNm Có hi u l c t ngày......tháng......năm...... (Ban hành kèm theo Quy t nh s ........./........ c a giám c........(tên cơ s ) Tiêu chu n này áp d ng cho............(tên s n ph m) ư c s n xu t t ......(tên nguyên li u) 1. Yêu c u k thu t: 1.1. Các ch tiêu c m quan: - Tr ng thái: - Màu s c: - Mùi v : .......... 1.2. Các ch tiêu lý hoá: ........ 1.3. Các ch tiêu vi sinh v t: ......
  7. 1.4. Hàm lư ng kim lo i n ng: .......... 2. Nguyên li u và ph gia th c phNm ư c s d ng trong ch bi n th c phNm: 3. Th i h n s d ng: 4. Hư ng d n s d ng và b o qu n: 5. Quy trình s n xu t PH L C 3A B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C QU N LÝ CH T NAM LƯ NG V SINH AN TOÀN c l p – T do – H nh phúc TH C PH M -------------- ------- ............, ngày ....... tháng ........ năm ......... CH NG NH N CÔNG B PHÙ H P S : ......../2001/YT - CNCB C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm ch ng nh n: B n công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm s : ................................................................. Cho s n phNm: ........................................................................................................................ C a doanh nghi p: ............................. .................................................................................... a ch : ............................ ....................................................................................................... Phù h p v i các quy nh hi n hành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và ư c phép lưu hành n u doanh nghi p b o m ch t lư ng như ã công b . .............. , ngày.........,tháng........., năm ........... C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm
  8. (ký tên, óng d u) PH L C 3B Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S YT NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- ............, ngày ....... tháng ........ năm ......... CH NG NH N CÔNG B PHÙ H P S : ......../2001/YT... - CNCB S Y t (T nh, Thành ph ) ............................ ch ng nh n: B n công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm s : ................................................................. Cho s n phNm: ........................................................................................................................ C a doanh nghi p: ............................. .................................................................................... a ch : ............................ ....................................................................................................... Phù h p v i các quy nh hi n hành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và ư c phép lưu hành n u doanh nghi p b o m ch t lư ng như ã công b . .............. , ngày.........,tháng........., năm ........... Giám c S Y t (ký tên, óng d u) PH L C 4 B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C QU N LÝ CH T LƯ NG NAM
  9. V SINH AN TOÀN TH C c l p – T do – H nh phúc PH M -------------- ------- ............, ngày ....... tháng ........ năm ......... CH NG NH N ĂNG KÝ LƯU HÀNH S : ......../20..../YT- KLH C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm ch ng nh n: B n công b tiêu chuNn ch t lư ng th c phNm s : ...................................................................... Cho s n phNm: .............................................................................................................................. C a doanh nghi p: ............................. .......................................................................................... a ch : .......................................................................................................................................... Phù h p v i các quy nh hi n hành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. Gi y ch ng nh n này có giá tr 03 (ba) năm k t ngày ký. .............. , ngày.........,tháng........., năm ........... C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản