intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định Bãi nhiệm

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

952
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

a

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Bãi nhiệm

  1. Tên Công ty COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Địa chỉ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc  TP.HCM, ngaøy 19 thaùng 6 naêm 2008 Soá : 425 / 2008 /QÑ-TGÑ/Cty QUYEÁT ÑÒNH (V/v BÃI NHIỆM CÁN BỘ) )V - Căn cứ vào chức vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc Công ty - Căn cứ tình hình họat động của Công ty - Căn cứ vào năng lực của CB - CNV BAN TỔ NG GIAÙM ÑOÁC CTY CỔ PH Ầ N DEÄT ÑOÂNG QUANG QUYEÁT ÑÒNH Điều 1 : Nay bãi nhiệm Ông: MSVV: 1805 Chức vụ: Bộ phận: Điều 2: Ông có nhiệm vụ bàn giao toàn bộ công việc, số sách (nếu có) lại cho người kế nhiệm trên tinh thần trách nhiệm và cộng tác. Điều 3: Bộ phận Hành chánh, Bộ phận Kế toán, Bộ phận Sản xuất, các bộ phận có liên quan và Ông có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành. TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CTY TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: Như điều 3 QĐ “để thi hành” Lưu hồ sơ Hành chánh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2