Quyết định ban hành giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
10
download

Quyết định ban hành giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định ban hành giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định ban hành giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 766/1998/Q§­B T C   ën n g µy  18 th¸ng 6 n¨ m  1998 b a n  h µ n h  gi¸ u a    m tèi  thiÓu   c öa kh È u  ® Ó  tÝnh thu Õ  n h Ë p  k h È u t¹i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   7  ®Þnh  54/CP  sè  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  LuËt  vµ  söa  ®æi,bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; C¨n  phÇn  ,Th«ng   sè  cø  II  t 72A TC/TCT ngµy 30/8/1993 cña  Tµi  Bé  chÝnh  híng dÉn    thihµnh NghÞ ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh  phñ; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1. Ban hµnh    gi¸mua     tèithiÓu  icöa  t¹  khÈu lµm c¨n  tÝnh  cø  thuÕ  nhËp khÈu cña  Æt   m hµng    díi®©y: Tªn  hµng §¬n  tÝnh vÞ  Gi¸tÝnh    thuÕ  (USD) ­R îuMartelMedail         l lonVSOP lÝt 16,00 §iÒu 2. Gi¸ mua       tèithiÓu cña  Æt   m hµng  nµy thay thÕ    gi¸mua     tèi thiÓu cña  Æt     m hµng cïng lo¹ ®∙  îcquy    i ®     ®Þnh    t¹ B¶ng    i gi¸ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   590  sè  A/1998/Q§/BTC  ngµy 29/4/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh. §iÒu   3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông        vµ    ®èi víitÊt c¶      c¸c l« hµng nhËp khÈu  Tê  cã  khaihµng    nhËp  khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan  H¶i quan    b¾t  ®Çu   tõngµy  th¸ng07  kÓ    01    n¨m 1998.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản