Quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
4
download

Quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: Đà Nẵng, ngày /QĐ-UBND tháng năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép ……………………………..Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 173/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; Theo đề nghị của…………………………………………..tại Công văn số…………ngày…….tháng…..năm……..; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép……………………………thuộc………………..đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng. Địa điểm đặt đạ i diện: Văn phòng ………………………………………… Điều 2. Trưởng Văn phòng đại diện ………………………………có trách nhiệm tổ chức hoạt động theo đúng các quy định và thực hiện đầy đủ các quy định của chính quyền địa phương. Điều 3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở, Ban, Ngành…….……thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận (huyện)…………………giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của đơn vị này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  2. Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành….…………, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận (huyện) …………, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Người đứng đầu cơ quan chủ quản………………………………..và Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng…………………………..căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 5; - Sở, Ban, Ngành; - Cục Thống kê TP; - Công an thành phố; - Sở Tài nguyên và Môi trường; - Phòng TCCQ Q…………… - UBND P…………; - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/qd_cho_phep_dat_van_phong_dd_3306.doc
Đồng bộ tài khoản