Quyết Định Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 92/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
109
lượt xem
18
download

Quyết Định Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 92/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết Định Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vμ phát triển nông thôn Số 92/2001/QĐ-BNN, ngày 11 tháng 9 năm 2001 Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí. Bộ TRƯởNG Bộ NÔNG NGHIệP Vμ PHáT TRIểN NÔNG THÔN - Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ; - Căn cứ vào pháp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 92/2001/QĐ-BNN

 1. QuyÕt §Þnh Cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n Sè 92/2001/Q§-BNN, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2001 VÒ viÖc ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh: ThiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi - C¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ. Bé TR¦ëNG Bé N¤NG NGHIÖP Vμ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 01/11/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ; - C¨n cø vµo ph¸p lÖnh chÊt l−îng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1999; - C¨n cø vµo Quy chÕ lËp, xÐt duyÖt vµ ban hµnh tiªu chuÈn ngµnh ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 135/1999/Q§-BNN-KHCN ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1999; - Theo ®Ò nghÞ cña «ng Vô tr−ëng Vô khoa häc c«ng nghÖ vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Nay ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy tiªu chuÈn ngµnh " 14TCN 100-2001-ThiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi - C¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ ". §iÒu 2. Tiªu chuÈn nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. §iÒu 3. C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr−ëng Vô khoa häc c«ng nghÖ vµ ChÊt l−îng s¶n phÈm, Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. KT. Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng th«n Thø tr−ëng Ph¹m Hång Giang : §· ký 1
 2. bé n«ng nghiÖp céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ⎯⎯⎯⎯⎯ ♦ ⎯⎯⎯⎯⎯ tiªu chuÈn ngμnh 14tcn 100 - 2001 thiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi - c¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ (Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 92/2001/Q§-BNN ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2001 cña Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n) 1. C¸c quy ®Þnh chung. 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi c«ng tr×nh thuû lîi thuéc tÊt c¶ c¸c cÊp, ë mäi giai ®o¹n thiÕt kÕ. ThiÕt bÞ quan tr¾c bao gåm thiÕt bÞ ®o vµ thiÕt bÞ thu. Tiªu chuÈn nµy chØ quy ®Þnh néi dung thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®o. 1.2. Néi dung quan tr¾c c«ng tr×nh thuû lîi quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy gåm: 1. Quan tr¾c chuyÓn vÞ; 2. Quan tr¾c thÊm; 3. Quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng; 4. Quan tr¾c nhiÖt ®é; 5. Quan tr¾c tr¹ng th¸i øng suÊt; 6. Quan tr¾c ¸p lùc ®Êt, ®¸ lªn c«ng tr×nh; 7. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc, ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y; 8. Quan tr¾c øng lùc cèt thÐp cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. C¸c quan tr¾c kh¸c sÏ ®−îc quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng. 1.3. Thµnh phÇn vµ khèi l−îng c«ng t¸c quan tr¾c ®−îc Ên ®Þnh theo cÊp, lo¹i vµ kiÓu c«ng tr×nh. 1.4. ViÖc bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu ®Ó lµm râ thªm hoÆc chÝnh x¸c ho¸ c¸c vÊn ®Ò lý thuyÕt tÝnh to¸n th× cÇn cã chÕ ®é quan tr¾c ®Æc biÖt. 1.5. Quan tr¾c c«ng tr×nh thuû lîi ph¶i ®−îc tiÕn hµnh ngay tõ khi më mãng x©y dùng, suèt c¶ qu¸ tr×nh thi c«ng vµ khai th¸c vËn hµnh c«ng tr×nh. C«ng t¸c tæ chøc quan tr¾c ë giai ®o¹n x©y dùng do ban qu¶n lý dù ¸n chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn. Thêi kú vËn hµnh khai th¸c do bé phËn qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh thùc hiÖn. C¸c kÕt qu¶ quan tr¾c sÏ ®−îc ph©n tÝch, tÝnh to¸n, tæng hîp ®Ó sö dông vµ göi cho c¸c c¬ quan qu¶n lý, thiÕt kÕ c«ng tr×nh vµ nghiªn cøu khoa häc khi cã yªu cÇu. 1.6. Trong ®å ¸n bè trÝ thiÕt bÞ ®o cÇn ph¶i cã quy tr×nh l¾p ®Æt, quy tr×nh quan tr¾c cïng c¸c biÓu mÉu thèng nhÊt ®Ó tiÖn ghi chÐp sè liÖu quan tr¾c. 2
 3. 1.7. Trong c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ, c«ng t¸c quan tr¾c c«ng tr×nh cÇn ph¶i lµm râ c¸c néi dung c¬ b¶n sau: 1.7.1. Giai ®o¹n b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c; 2. X¸c ®Þnh s¬ bé thµnh phÇn khèi l−îng thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu; 3. Vèn ®Çu t−. 1.7.2. Giai ®o¹n b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c c«ng tr×nh; 2. Thµnh phÇn khèi l−îng thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu (danh môc thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu, lo¹i thiÕt bÞ nµo ph¶i ®Æt mua cña n−íc ngoµi); 3. Vèn ®Çu t−; 4. KiÕn nghÞ (nÕu cÇn) chÕ ®é quan tr¾c ®Æc biÖt vµ ph¶i cã b¶n ®Ò c−¬ng quan tr¾c ®Æc biÖt; 5. Quan tr¾c ®Æc biÖt bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: - Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c ®Æc biÖt; - Néi dung cÇn quan tr¾c ®Æc biÖt; - Danh môc thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu ®Ó quan tr¾c ®Æc biÖt; - Vèn ®Çu t− phôc vô quan tr¾c ®Æc biÖt; - Thêi gian b¾t ®Çu, kÕt thóc quan tr¾c ®Æc biÖt. 1.7.3. Giai ®o¹n thiÕt kÕ kü thuËt bao gåm c¸c néi dung: 1. Bè trÝ c¸c tuyÕn quan tr¾c trªn mÆt b»ng vµ c¸c mÆt c¾t c«ng tr×nh; 2. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o trong mçi tuyÕn, mçi mÆt c¾t; 3. S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng d©y dÉn tõ thiÕt bÞ ®o ®Õn thiÕt bÞ thu; 4. B¶n liÖt kª danh môc c¸c thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu; 5. Tæng dù to¸n. 1.7.4. Giai ®o¹n B¶n vÏ thi c«ng gåm nh÷ng néi dung sau: 1. ThiÕt kÕ l¾p ®Æt cho mçi lo¹i thiÕt bÞ ®o; 2. ThiÕt kÕ chi tiÕt tõng tuyÕn dÉn tõ mèc thiÕt bÞ ®o ®Õn thiÕt bÞ thu; 3. ThiÕt kÕ chi tiÕt, kÕt cÊu cña c¸c thiÕt bÞ ®o (nÕu ch−a cã thiÕt kÕ mÉu); 4. ThiÕt kÕ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®o, thu, lËp b¶n danh môc vÒ sè l−îng, lo¹i, vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o, thiÕt bÞ thu, trong tõng mÆt c¾t vµ toµn bé c«ng tr×nh; 5. Dù to¸n h¹ng môc. 1.7.5. Giai ®o¹n ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng (®èi víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ mét b−íc): Thùc hiÖn theo quy ®Þnh ë §iÒu 1.7.3. vµ 1.7.4. 1.8. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o phôc vô cho quan tr¾c ®Æc biÖt còng nh− quan tr¾c t¹m thêi trong thêi gian thi c«ng nªn bè trÝ tËp trung vµo mét khèi, mét ®¬n nguyªn ®¹i diÖn quan träng nhÊt mµ dùa vµo ®ã chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc sù lµm viÖc cña toµn bé c«ng tr×nh. 1.9. Trong ®è ¸n thiÕt kÕ cÇn ph¶i sö dông c¸c thuËt ng÷ vµ c¸c ký hiÖu quy −íc nh− sau: 1. §¬n nguyªn ®o: lµ mét ®o¹n c«ng tr×nh mµ trªn ®ã ta bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o; 2. TiÕt diÖn ®o: mÆt c¾t ngang hay ®øng ®Ó thÓ hiÖn vÞ trÝ, lo¹i thiÕt bÞ ®o; 3. TuyÕn ®o: ®−êng th¼ng theo ph−¬ng ngang hay däc tim c«ng tr×nh; 4. §iÓm ®o: vÞ trÝ ®Æt tõng thiÕt bÞ ®o. 3
 4. 2. c¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c. 2.1. Quan tr¾c chuyÓn vÞ. 2.1.1. Néi dung quan tr¾c chuyÓn vÞ gåm: 1. Quan tr¾c lón mÆt, lón cña tõng líp ®Êt trong th©n vµ nÒn (lón s©u); 2. Quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang, nghiªng, lÖch; 3. Quan tr¾c ®é më réng hay thu hÑp cña khíp nèi, khe hë. 2.1.2. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - §èi víi c«ng tr×nh ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.1.2. - §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸, quy ®Þnh theo §iÒu 3.2.2; §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.3.2 vµ 3.3.4. 2.2. Quan tr¾c thÊm. 2.2.1. Néi dung quan tr¾c thÊm gåm: 1. Quan tr¾c ®é cao mùc n−íc hå chøa, tr−íc sau mÆt c¾t bè trÝ thiÕt bÞ ®o; tr−íc sau c«ng tr×nh x¶, cèng lÊy n−íc v.v...; 2. Quan tr¾c ®−êng b·o hoµ; 3. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc thÊm lªn c«ng tr×nh; 4. Quan tr¾c l−u l−îng thÊm. 2.2.2. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c thÊm ®−îc quy ®Þnh nh− sau: §èi víi c«ng tr×nh ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.1.4; §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸, quy ®Þnh theo §iÒu 3.2.3; §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt, quy ®Þnh theo §iÒu 3.3.5 ®Õn 3.3.8. 2.3. Quan tr¾c nhiÖt ®é. 2.3.1. §Ó quan tr¾c nhiÖt ®é trong c«ng tr×nh bª t«ng, cÇn ®Æt c¸c nhiÖt kÕ ®o tõ xa, trong ®ã nhiÖt kÕ ®iÖn trë ®−îc ¸p dông nhiÒu nhÊt. NhiÖt kÕ ®−îc bè trÝ trong c«ng tr×nh ngay khi thi c«ng. HÖ thèng d©y dÉn ®−îc nèi tõ nhiÖt kÕ ®Õn ®iÓm thu tËp trung. 2.3.2. Sè l−îng nhiÖt kÕ bè trÝ trong c«ng tr×nh phô thuéc vµo kÝch th−íc, h×nh d¹ng c«ng tr×nh vµ nhiÖm vô ®Ò ra cho c«ng t¸c quan tr¾c. ViÖc bè trÝ nhiÖt kÕ cÇn ph¶i th«ng qua tÝnh to¸n. Nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ ph¶i ®ñ ®iÓm ®Ó vÏ ®−îc biÓu ®å ®ång nhiÖt ®é, ®Ó so s¸nh víi lý thuyÕt tÝnh to¸n. Nªn bè trÝ nhiÖt kÕ ë hai biªn vµ h¹ l−u víi sè l−îng dµy h¬n, cµng vµo t©m c«ng tr×nh cµng Ýt ®i. NÕu bª t«ng cã dïng chÊt phô gia th× cÇn bè trÝ nhiÖt kÕ ë t©m ®Ó kiÓm tra ¶nh h−ëng cña nã ®Õn chÕ ®é nhiÖt cña bª t«ng. 2.3.3. C«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ cã cét n−íc lín (c«ng tr×nh cÊp II trë lªn) ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o nhiÖt cña nÒn vµ mÆt tiÕp xóc cña c«ng tr×nh víi nÒn. ChiÒu s©u nÒn ®¸ cÇn quan tr¾c quy ®Þnh tèi ®a b»ng 0,5 H® (H® lµ chiÒu cao ®Ëp). 2.3.4. ë nh÷ng cÊu kiÖn máng cña c«ng tr×nh (chiÒu dµy nhá h¬n 5m), nhiÖt ®é gi¶m t−¬ng ®èi nhanh, trong tr−êng hîp nµy kh«ng cÇn ph¶i bè trÝ nhiÖt kÕ, trõ tr−êng hîp cã yªu cÇu nghiªn cøu. 2.3.5. Quan tr¾c nhiÖt ®é cña n−íc thÊm ®Ó x¸c ®Þnh h−íng ®i vµ tèc ®é cña dßng thÊm. Bè trÝ nhiÖt kÕ ®Ó ®o nhiÖt ®é cña dßng thÊm vÒ nguyªn t¾c còng gièng nh− 4
 5. nhiÖt kÕ ®o nhiÖt ®é cña bª t«ng. §Ó ®¬n gi¶n, nªn bè trÝ trïng víi tuyÕn quan tr¾c ®−êng b·o hoµ. 2.4. Quan tr¾c øng suÊt trong c«ng tr×nh vµ nÒn cña nã. 2.4.1. §Ó quan tr¾c øng suÊt trong c«ng tr×nh ®Êt còng nh− c«ng tr×nh bª t«ng, cã thÓ ¸p dông mét trong hai ph−¬ng ph¸p: Quan tr¾c trùc tiÕp trÞ sè øng suÊt hoÆc quan tr¾c trÞ sè biÕn d¹ng sau ®ã tÝnh to¸n b»ng lý thuyÕt ®µn håi hoÆc dÎo. Khi thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®o tõ xa cÇn chó ý kÕt hîp víi thiÕt kÕ vµ bè trÝ hÖ thèng nhiÖt kÕ sÏ tiÕt kiÖm d©y dÉn ra ®iÓm quan tr¾c. 2.4.2. Sè l−îng bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt trong c«ng tr×nh phô thuéc vµo quy m«, h×nh d¹ng c«ng tr×nh vµ tÝnh phøc t¹p cña nÒn. §Ó quan tr¾c øng suÊt t¹i mét ®iÓm theo bµi to¸n mét chiÒu, hai chiÒu, cña m«i tr−êng ®¼ng h−íng vµ liªn tôc th× trong mét ®iÓm (®o) chóng ta chØ cÇn bè trÝ 1, 2 thiÕt bÞ ®o lµ ®ñ (Xem h×nh 2-1). 2.4.3. Trong tr−êng hîp tæng qu¸t ®Ó nghiªn cøu tr¹ng th¸i øng suÊt cña bµi to¸n kh«ng gian, ph¶i bè trÝ mét côm gåm 9 thiÕt bÞ ®o (Xem h×nh 2-2). Khi nghiªn cøu bµi to¸n biÕn d¹ng ph¼ng th× bè trÝ 4 thiÕt bÞ ®o. Tr−êng hîp bµi to¸n øng suÊt ph¼ng bè trÝ 5 thiÕt bÞ ®o (h×nh 2-3). Trong tr−êng hîp øng suÊt hai h−íng vu«ng gãc víi nhau th× chØ cÇn bè trÝ hai thiÕt bÞ ®o cho mét ®iÓm quan tr¾c. MÆt ®øng MÆt c¹nh MÆt c¹nh MÆt b»ng MÆt b»ng H×nh 2-2: S¬ ®å bè trÝ côm 9 thiÕt bÞ ®o. H×nh 2-1: S¬ ®å bè trÝ côm 2 thiÕt bÞ ®o. 5
 6. MÆt c¹nh MÆt ®øng H×nh 2-3: S¬ ®å bè trÝ côm 5 thiÕt bÞ ®o. MÆt b»ng 2.4.4. §èi víi kÕt cÊu bª t«ng, ®Ó quan tr¾c øng suÊt ph¶i bè trÝ t¹i nh÷ng vÞ trÝ c«ng tr×nh ®· ®−îc tÝnh to¸n theo lý thuyÕt hoÆc b»ng thÝ nghiÖm trªn m« h×nh nh»m so s¸nh gi÷a trÞ sè thùc tÕ víi trÞ sè tÝnh to¸n. §Ó nghiªn cøu øng suÊt côc bé t¹i nh÷ng n¬i nh− mÐp lç cèng, c¸c gãc cöa vµo cña cèng th× ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o t¹i ®ã Ýt nhÊt tõ 2-3 ®iÓm quan tr¾c. 2.4.5. §Ó nghiªn cøu øng suÊt cña nÒn ®¸, thiÕt bÞ ®o ph¶i ®Æt trong c¸c hè khoan ®· ®−îc khoan tr−íc vµo nÒn ®¸. Trong nÒn ®¸, c¸c thiÕt bÞ ®o ph¶i ®Æt th¼ng ®øng. §Ó lo¹i trõ øng suÊt b¶n th©n cña nÒn ®¸ ra khái c¸c chØ sè quan tr¾c, ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o trong c¸c èng h×nh trô kh«ng chÞu øng suÊt tr−íc. Do viÖc x¸c ®Þnh øng suÊt trong nÒn ®¸ rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p, nªn chØ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o t¹i nh÷ng ®iÓm mµ ë ®ã xuÊt hiÖn øng suÊt lín nhÊt (Xem h×nh 2-4). Bª t«ng TÊm thÐp H×nh 2-4: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ ®o øng suÊt trong nÒn ®¸. 6
 7. 2.4.6. Néi dung thiÕt kÕ bè trÝ chi tiÕt c¸c thiÕt bÞ ®o øng suÊt trong c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ ®−îc quy ®Þnh ë §iÒu 3.2.5 vµ 3.1.6 ®èi víi c«ng tr×nh ®Êt. 2.5. Quan tr¾c øng lùc trong cèt thÐp. 2.5.1. §Ó ®o øng lùc trong c¸c cèt thÐp chÞu lùc cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, sö dông lùc kÕ (Load cell) hµn trùc tiÕp vµo cèt thÐp chÞu lùc (kh«ng ®−îc hµn vµo ®o¹n cèt thÐp cong). VÞ trÝ ®Æt lùc kÕ, c¨n cø vµo biÓu ®å m«men tÝnh to¸n. 2.5.2. Kh«ng nªn bè trÝ lùc kÕ ®¬n chiÕc, mµ bè trÝ thµnh côm 2-3 chiÕc trë lªn. Cã thÓ bè trÝ trªn tõng cèt thÐp c¸ch mét hoÆc hai thanh. §èi víi cèt thÐp cã ®−êng kÝnh nhá h¬n 20cm th× kh«ng ®−îc hµn lùc kÕ vµo cèt thÐp. 2.6. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc, ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y. 2.6.1. ThiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng cña dßng ch¶y th−êng dïng lµ c¶m biÕn kiÓu tù c¶m. C¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ ®−îc l¾p ®Æt ngay khi b¾t ®Çu ®æ bª t«ng hoÆc khi hoµn thµnh ®æ bª t«ng vµ ph¶i cã bé phËn ®Æt s½n trong khèi bª t«ng ®Ó ®¶m b¶o liªn kÕt ch¾c ch¾n gi÷a thiÕt bÞ ®o víi mÆt bª t«ng. Tr−êng hîp ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ®o trong thêi gian thi c«ng bª t«ng, cÇn thiÕt kÕ vá bäc b»ng kim lo¹i ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ khái chÞu va ®Ëp trong qu¸ tr×nh x©y dùng. Tr−íc khi ®−a thiÕt bÞ ®o vµo vËn hµnh ph¶i th¸o bá c¸c vá bäc. ThiÕt bÞ ®o ph¶i l¾p ®Æt hoµn chØnh tr−íc khi c«ng tr×nh ngËp n−íc hoÆc tr−íc khi x¶ lò, v× vËy trong thêi gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ cÇn ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng chÌn cã ®ñ c−êng ®é. 2.6.2. C¸c thiÕt bÞ ®o ¸p lùc n−íc, ¸p lùc m¹ch ®éng cã thÓ ®Æt trªn mÆt ph¼ng n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng cña c«ng tr×nh. S¬ ®å bè trÝ, vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n hoÆc thÝ nghiÖm m« h×nh. 2.6.3. ThiÕt bÞ ®o rung ®éng ®Ó x¸c ®Þnh biªn ®é dao ®éng cña c«ng tr×nh sÏ cã tiªu chuÈn riªng, chØ nªn tiÕn hµnh ®o rung ®éng ë nh÷ng ®iÓm tù do (c«ng son). §iÒu 3.2.6 vµ 3.3.13 quy ®Þnh chi tiÕt viÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng cña c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ vµ trªn nÒn mÒm yÕu. 2.7. L¾p ®Æt d©y dÉn tõ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Õn ®iÓm quan tr¾c (®iÓm thu). 2.7.1. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ ®o dïng ®Ó quan tr¾c thùc tÕ c«ng tr×nh thuû lîi lµ c¸c thiÕt bÞ ®o tõ xa, nªn khi lËp ®è ¸n bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o cÇn ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng d©y dÉn. Néi dung thiÕt kÕ bao gåm tuyÕn cña d©y dÉn tõ c¸c ®iÓm ®Æt thiÕt bÞ ®o ®Õn ®iÓm quan tr¾c, biÖn ph¸p l¾p ®Æt hÖ thèng d©y dÉn, biÖn ph¸p b¶o vÖ d©y khái va ®Ëp còng nh− tr×nh tù ®æ bª t«ng. 2.7.2. §Ó tr¸nh h− háng, c¸c hÖ thèng d©y dÉn ph¶i ®−îc bäc cÈn thËn vµ ®Æt vµo r·nh (m¸ng), sau ®ã ph¶i ®−îc lÊp ®Çy nhùa ®−êng hoÆc bª t«ng. 2.7.3. C¸c m¸ng, r·nh ®Æt d©y dÉn ph¶i b¶o ®¶m kh« r¸o, tr¸nh n−íc thÊm däc theo m¸ng; m¸ng bè trÝ phÝa th−îng l−u (mÆt chÞu ¸p) ph¶i ®Æt c¸ch mÆt tho¸ng Ýt nhÊt 2m nh»m tr¸nh n−íc thÊm vµo m¸ng. 2.7.4. C¸c ®iÓm quan tr¾c (t¹m thêi vµ cè ®Þnh) nªn ®Æt t¹i c¸c hµnh lang hoÆc c¸c ng¨n chuyªn dïng vµ ph¶i bè trÝ ë cao tr×nh thÊp h¬n cao tr×nh cña thiÕt bÞ ®o, nh−ng ph¶i cao h¬n mùc n−íc h¹ l−u. 2.7.5. §Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®o vµo c«ng tr×nh còng nh− hÖ thèng d©y dÉn, c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i lËp ®å ¸n thiÕt kÕ bè trÝ vµ quy tr×nh l¾p ®Æt. 7
 8. 3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c côm ®Çu mèi chñ yÕu c«ng tr×nh thuû lîi. 3.1. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c ®Ëp ®Êt vµ ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp. 3.1.1. Thµnh phÇn, khèi l−îng c«ng t¸c quan tr¾c: ®−îc quy ®Þnh nh− sau: S.T.T Néi dung quan tr¾c CÊp c«ng tr×nh I II III IV V 1 Quan tr¾c chuyÓn vÞ + + + + + 2 Quan tr¾c thÊm + + + + + 3 Quan s¸t ¸p lùc kÏ rçng + + 4 Quan tr¾c nhiÖt ®é 5 Quan tr¾c øng suÊt + + 6 Quan tr¾c ¸p lùc ®Êt lªn + + kÕt cÊu bª t«ng n»m trong ®Ëp 7 Quan tr¾c biÕn d¹ng cña + + c¸c bé phËn bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp §Ëp cÊp IV vµ V nÕu kh«ng cã yªu cÇu nghiªn cøu ®Æc biÖt th× chØ cÇn bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c lón, ®−êng b·o hoµ vµ l−u l−îng thÊm. 3.1.2. ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c lón. 3.1.2.1. §Ó quan tr¾c lón mÆt (lón cña ®Ønh, c¬ vµ trªn m¸i ®Ëp) ta cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o giíi thiÖu ë Phô lôc A; §èi víi c«ng tr×nh nhë tõ cÊp IV trë xuèng nªn −u tiªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p tr¾c ®¹c dïng hÖ thèng mèc mÆt. §Ó quan tr¾c c¸c líp ®Êt kh¸c nhau trong th©n vµ nÒn cña ®Ëp cao (cÊp II trë lªn) nªn sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o tù ®éng nh−: Qu¶ l¾c thuËn ®¶o, thiÕt bÞ ®o kiÓu tõ tÝnh (Magnetic Extensometer), thiÕt bÞ ®o lón s©u b»ng khÝ nÐn (Pneumatic settlement cell) v.v... (Xem Phô lôc A). §èi víi nh÷ng ®Ëp thÊp (cÊp IV trë xuèng) nªn sö dông c¸c mèc s©u ®¬n gi¶n. HÖ thèng mèc mÆt vµ mèc s©u ph¶i bè trÝ trong cïng mét tuyÕn ®o. Sè l−îng mèc trong mét tuyÕn phô thuéc vµo tÝnh chÊt phøc t¹p cña ®Þa chÊt nÒn, sè líp ®Êt trong th©n, nhiÖm vô nghiªn cøu, quy m« ®Ëp v.v... 8
 9. 2 1 3 l1=98 1- Mèc quan tr¾c lón mÆt kÕt hîp mèc cao ®é; H×nh 3.1: S¬ ®å bè trÝ mèc quan tr¾c lón. 2- Mèc ng¾m; 3- Mèc quan tr¾c lón s©u. 3.1.2.2. TuyÕn quan tr¾c lón mÆt cña ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - PhÇn b·i (thÒm s«ng) c¸ch nhau 150-250m; - PhÇn lßng s«ng c¸ch nhau 100-150m. Trong nh÷ng tr−êng hîp sau ®©y, tuyÕn ®o lón mÆt ph¶i bè trÝ bæ sung: - NÕu cã chiÒu cao ®Ëp biÕn ®æi ®ét ngét; - §Þa chÊt nÒn phøc t¹p; - TuyÕn ®Ëp cong mµ cã gãc ngoÆt v−ît qu¸ 15o. H×nh 3.2: S¬ ®å bè trÝ c¸c tuyÕn quan tr¾c ®èi víi ®Ëp. 1.Mèc quan tr¾c lón s©u; 2: Mèc quan tr¾c lón mÆt; 3. Mèc ng¾m quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang; 4. Mèc cè ®Þnh. 9
 10. 3.1.2.3. Sè l−îng mèc mÆt trong mçi tuyÕn ®o quy ®Þnh: ë trªn ®Ønh ®Ëp ngoµi ph¹m vi ®−êng giao th«ng, cÇn bè trÝ tõ 1-2 mèc; NÕu bÒ réng ®Ønh ®Ëp B®< 8m th× chØ cÇn bè trÝ 1 mèc, B® > 8m bè trÝ 2 mèc. Trªn m¸i h¹ l−u ®Ëp nªn bè trÝ c¸c mèc mÆt trªn c¸c c¬ ®Ëp, chØ khi kh«ng cã c¬ míi bè trÝ trùc tiÕp lªn m¸i ®Ëp. VÞ trÝ c¸c mèc lÊy tuú theo chiÒu cao ®Ëp, cø chªnh nhau theo chiÒu cao 8 - 10 m th× bè trÝ 1 ®iÓm ®o. Trªn m¸i th−îng l−u ®Ëp, hÖ thèng mèc mÆt chØ ®Æt ®èi víi ®Ëp cÊp I, II cã chÕ ®é lµm viÖc ®Æc biÖt nh− mùc n−íc giao ®éng lín th× bè trÝ mét mèc ë trªn mùc n−íc d©ng b×nh th−êng vµ mét mèc ®Æt cao h¬n mùc n−íc chÕt tõ 1 - 2m. 3.1.2.4. TuyÕn quan tr¾c lón s©u ®−îc quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.2.2, nªn bè trÝ trïng víi tuyÕn quan tr¾c lón mÆt. C¸c mèc ®o lón s©u ®Æt trªn cïng mét cao ®é trong mÆt c¾t ngang cña ®Ëp gäi lµ tuyÕn ®o ngang. §èi víi tuyÕn ®o ngang: cø chªnh nhau theo chiÒu cao tõ 8 - 10m th× bè trÝ mét tuyÕn víi ®Ëp ®ång chÊt; §èi víi ®Ëp kh«ng ®ång chÊt th× cø mçi lo¹i ®Êt bè trÝ mét tuyÕn ®o s©u. Sè l−îng mèc s©u trong mçi tuyÕn bè trÝ tõ 2-5 mèc. H×nh 3.3: S¬ ®å bè trÝ tuyÕn quan tr¾c däc cña ®Ëp. 1. Mèc cao ®é; 2. C¸c èng ®o ¸p quan tr¾c ®−êng b·o hoµ (cét n−íc thÊm); 3. ThiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng. 3.1.3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang. 3.1.3.1. ViÖc bè trÝ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang ®èi víi ®Ëp ®Êt quy ®Þnh nh− sau: - §Ëp n»m trªn phÇn lßng s«ng cø c¸ch nhau 100-150m bè trÝ 1 tuyÕn quan tr¾c; - §Ëp n»m trªn phÇn thÒm s«ng cø c¸ch nhau 150-250m bè trÝ 1 tuyÕn quan tr¾c. 10
 11. Sè l−îng tuyÕn quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang tuú thuéc vµo chiÒu dµi ®Ëp, nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 3 (mét tuyÕn t¹i vÞ trÝ s©u nhÊt, hai tuyÕn bè trÝ hai bªn thÒm s«ng), vÞ trÝ tuyÕn quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang nªn thiÕt kÕ trïng víi tuyÕn quan tr¾c lón. Khi bÒ réng ®Ønh ®Ëp B® > 8m sÏ bè trÝ 2 ®iÓm quan tr¾c t¹i mÐp th−îng vµ h¹ l−u ®Ëp, B® < 8m chØ bè trÝ 1 ®iÓm quan tr¾c t¹i mÐp th−îng l−u ®Ëp hoÆc t¹i giao ®iÓm cña mùc n−íc d©ng gia c−êng víi m¸i ®Ëp th−îng l−u. 3.1.3.2. Theo chiÒu cao cña ®Ëp ®ång chÊt cø c¸ch nhau 8-10m bè trÝ mét ®iÓm quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang; §èi víi ®Ëp kh«ng ®ång chÊt, cø mçi lo¹i ®Êt ®¾p kh¸c nhau bè trÝ 1 ®iÓm quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang. 3.1.3.3. ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cã thÓ sö dông mét trong nh÷ng lo¹i sau: - Mèc ng¾m; - HÇm däc; - Qu¶ l¾c thuËn, ®¶o; - ThiÕt bÞ ®o bè trÝ nghiªng (Inclinometer) v.v... 3.1.3.4. Trong tr−êng hîp cã kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp n»m trong th©n ®Ëp, tuyÕn quan tr¾c nªn bè trÝ trïng víi vÞ trÝ cã kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, nÕu kÕt cÊu bª t«ng n»m lé thiªn ra khái mÆt ®Ëp th× bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang nh− ®Ëp ®Êt b×nh th−êng. 3.1.4. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm. 3.1.4.1. Quan tr¾c thÊm trong th©n ®Ëp ®Êt vµ ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp gåm nh÷ng néi dung sau: 1. Quan tr¾c ®é cao mùc n−íc tr−íc, sau ®Ëp; 2. Quan tr¾c ®−êng b·o hoµ trong th©n, nÒn vµ hai bªn vai ®Ëp; 3. Quan tr¾c ¸p lùc n−íc thÊm lªn c«ng tr×nh bª t«ng, ¸p lùc khe hë; 4. Quan tr¾c l−u l−îng thÊm. 3.1.4.2. §Ó quan tr¾c ®−êng b·o hoµ trong ®Ëp, bè trÝ c¸c èng ®o ¸p (Observation well). Cao tr×nh ®Æt èng ®o ¸p còng nh− chiÒu dµi ®o¹n thu n−íc cña èng ®o ¸p ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n nh−ng ph¶i thÊp h¬n gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®−êng b·o hoµ mét ®o¹n tèi thiÓu tõ 1 - 2m. C¸c èng ®o ¸p bè trÝ trong mÆt c¾t ngang cña ®Ëp gäi tuyÕn ®o ¸p. TuyÕn ®o ¸p ®−îc quy ®Þnh nh− sau: - ë phÇn thÒm s«ng, c¸c tuyÕn bè trÝ c¸ch nhau 150 - 250m; - ë phÇn lßng s«ng, c¸c tuyÕn ®o ¸p c¸ch nhau 100 - 150m. Khi bè trÝ tuyÕn ®o ¸p chó ý ®Æt ë nh÷ng vÞ trÝ cã sù thay ®æi vÒ ®Þa chÊt nÒn hoÆc kÕt cÊu ®Ëp. Sè l−îng tuyÕn ®o ¸p cho mçi ®Ëp kh«ng Ýt h¬n 3. 3.1.4.3. Sè l−îng èng ®o ¸p trong mét tuyÕn tuú thuéc chiÒu cao ®Ëp, h×nh thøc vµ kÕt cÊu ®Ëp nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 4, trong ®ã bè trÝ mét èng ë m¸i th−îng l−u trªn mùc n−íc d©ng b×nh th−êng (MNDBT); 1-2 èng trªn ®Ønh ®Ëp nh−ng ph¶i n»m ngoµi ph¹m vi ®−êng giao th«ng; 2 - 3 èng trªn m¸i h¹ l−u, tèt nhÊt t¹i c¬ h¹ l−u vµ tr−íc thiÕt bÞ tiªu n−íc nÕu cã (Xem h×nh 3.5). 11
 12. H×nh 3.5: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ®−êng b·o hoµ trong th©n ®Ëp ®ång chÊt. 3.1.4.4. §Ó quan tr¾c ¸p lùc thÊm, bè trÝ ¸p lùc kÕ (piezometer). Sè l−îng lùc ¸p kÕ trong mét tuyÕn kho¶ng tõ 3 - 5 (Xem h×nh 3.6). Tr−êng hîp nÒn ®¸ tèt, Ýt nøt nÎ th× kh«ng cÇn bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc thÊm. H×nh 3.6: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm trªn mét tuyÕn ®o. 1. Mèc lón mÆt; 2. Mèc ng¾m; 3. C¸c èng ®o ¸p trong lâi; 4. C¸c èng ®o ¸p ®Æt trong nÒn; 5. Hµnh lang quan tr¾c. 3.1.4.5. §Ëp cã kÕt cÊu chèng thÊm kiÓu t−êng t©m, t−êng nghiªng b»ng vËt liÖu Ýt thÊm n−íc th× ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm ®Ó kiÓm tra hiÖu qu¶ lµm viÖc cña t−êng. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.4.2 vµ 3.1.4.3 (Xem h×nh 3.6 vµ 3.7). H×nh 3.7: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c thÊm cña ®Ëp 1. C¸c èng ®o ¸p; 2. ¸p lùc kÕ (piezometer) quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng; 3. èng ®o ¸p quan tr¾c thÊm trong nÒn. 12
 13. 3.1.4.6. §Ó x¸c ®Þnh l−u l−îng thÊm, t¹i ch©n m¸i h¹ l−u ®Æt c¸c r·nh tËp trung n−íc. T¹i nh÷ng vÞ trÝ cÇn ®o l−u l−îng th× bè trÝ c¸c c«ng tr×nh ®o l−u l−îng nh−: ®Ëp trµn kiÓu tam gi¸c, kiÓu thµnh máng. §Ó ®o l−u l−îng thÊm qua khíp nèi bªn trong ®Ëp cÇn ®Æt c¸c m¸ng tËp trung n−íc vµ dÉn ra c¸c c«ng tr×nh ®o l−u l−îng. 3.1.4.7. NÒn ®Ëp xö lý thÊm b»ng mµn ch¾n kiÓu phun xi m¨ng hay cõ (thÐp, bª t«ng v.v...), ph¶i bè trÝ èng ®o ¸p ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña mµn. TuyÕn quan tr¾c thÊm ®−îc quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.4.2; Mçi tuyÕn bè trÝ tèi thiÓu 3 hµng: - Hµng thø nhÊt ®Æt tr−íc mµn ch¾n, ®é s©u d−íi mÆt tiÕp xóc cña ®Ëp víi nÒn kho¶ng 2 m; - Hµng thø hai ®Æt s¸t sau mµn ch¾n, ®é s©u b»ng 0,5 - 0,7 chiÒu s©u cña mµn ch¾n; - Nh÷ng hµng tiÕp sau bè trÝ n«ng h¬n, hµng cuèi cïng ph¶i ®Æt s¸t mÆt tiÕp xóc gi÷a ®Ëp vµ nÒn. HÖ thèng ®o ¸p cã thÓ ®Æt ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc thi c«ng xong nh−ng ph¶i cã biÖn ph¸p khoan hç trî. 3.1.5. Quan tr¾c lùc kÏ rçng. 3.1.5.1. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng chØ ®èi víi ®Ëp cÊp II trë lªn mµ th©n ®Ëp, t−êng t©m hoÆc t−êng nghiªng lµ ®Êt sÐt hoÆc ¸ sÐt nÆng. §èi víi ®Ëp cã cÊp thÊp h¬n chØ tiÕn hµnh khi cã chÕ ®é quan tr¾c ®Æc biÖt. 3.1.5.2. ThiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng trong th©n ®Ëp lµ c¸c ¸p lùc kÕ (piezometer) cã cÊu t¹o gièng nh− ¸p lùc kÕ ®o ¸p lùc ®Êt, n−íc. C¸c ¸p lùc kÕ ®o ¸p lùc kÏ rçng ®Æt s½n vµo vÞ trÝ cÇn ®o ngay trong thêi gian thi c«ng ®Ëp. TuyÕn ®o ¸p lùc kÏ rçng nªn bè trÝ trïng víi tuyÕn ®o ®−êng b·o hoµ. Bè trÝ c¸c tuyÕn ®o ngang trªn mÆt c¾t ngang cña ®Ëp, vÞ trÝ theo chiÒu cao c¸ch nhau 15-20m. Sè l−îng thiÕt bÞ ®o trong mçi tuyÕn phô thuéc vµo bÒ réng mÆt c¾t ®Ëp nh−ng kh«ng Ýt h¬n 5 (Xem h×nh 3.7). 3.1.5.3. ViÖc bè trÝ hÖ thèng d©y dÉn tõ c¸c ¸p lùc kÕ ra ®iÓm quan tr¾c cã thÓ sö dông hµnh lang khoan phôt, nÕu kh«ng cã hµnh lang khoan phôt th× bè trÝ mét buång ®Æc biÖt ë ch©n ®Ëp h¹ l−u n¬i kh«ng ngËp n−íc. 3.1.6. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt cña ®Ëp. 3.1.6.1. ChØ nh÷ng ®Ëp cÊp II trë lªn cÇn bè trÝ thiÕt bÞ ®o øng suÊt. 3.1.6.2. ThiÕt bÞ ®o øng suÊt trong th©n ®Ëp ®Êt vµ ®Êt ®¸ hèn hîp lµ c¸c ¸p kÕ (pressure cell) cÊu t¹o gièng nh− ¸p kÕ ®o ¸p lùc ®Êt lªn c«ng tr×nh bª t«ng. Bè trÝ tuyÕn quan tr¾c øng suÊt gièng nh− quy ®Þnh ë §iÒu 3.1.2.2. §Ó tiÖn lîi cho viÖc l¾p ®Æt vµ quan tr¾c, nªn bè trÝ tuyÕn quan tr¾c øng suÊt trïng víi tuyÕn quan tr¾c lón. Sè l−îng ¸p lùc kÕ quy ®Þnh theo §iÒu 3.1.5.2. 3.1.7. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc ®Êt lªn kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp. Dïng c¸c ¸p lùc kÕ ®Ó quan tr¾c ¸p lùc ®Êt lªn kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp. Bè trÝ ¸p lùc kÕ ®Ó ®o ¸p lùc ®Êt khi chiÒu cao cét ®Êt trªn kÕt cÊu bª t«ng H® > 25m. Bè trÝ tuyÕn ®o ¸p lùc ®Êt lªn kÕt cÊu bª t«ng quy ®Þnh nh− ë §iÒu 3.1.2.2. Sè l−îng ¸p lùc kÕ bè trÝ trong mét tuyÕn Ýt nhÊt lµ 5 ®Ó cã thÓ x©y dùng ®−îc biÓu ®å ®¼ng ¸p lùc ®Êt lªn c«ng tr×nh (Xem h×nh 3.8). 13
 14. ¸p lùc kÕ H×nh 3.8: S¬ ®å bè trÝ c¸c ¸p lùc kÕ ®Ó ®o ¸p lùc ®Êt lªn bÒ mÆt kÕt cÊu bª t«ng ®Æt trong ®Ëp. 3.1.8. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c biÕn d¹ng cña c¸c kÕt cÊu bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp n»m trong ®Ëp. 3.1.8.1. §èi víi ®Ëp cÊp II trë lªn mµ trong th©n ®Ëp cã c¸c kÕt cÊu chèng thÊm b»ng bª t«ng hay bª t«ng cèt thÐp th× ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ còng nh− tr¹ng th¸i øng suÊt, biÕn d¹ng cña nã. Nguyªn t¾c bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c theo c¸c §iÒu 3.1.2; 3.1.3 vµ 3.1.6; 3.1.7. 3.1.8.2. §èi víi cèng lÊy n−íc ®Æt trong th©n ®Ëp th× ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c lón vµ quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cña khíp nèi; ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c biÕn d¹ng cña khíp nèi tham kh¶o ë Phô lôc A. 3.2. Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c ®Ëp bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp (c«ng tr×nh bª t«ng) trªn nÒn ®¸. 3.2.1. Thµnh phÇn khèi l−îng c«ng t¸c quan tr¾c: ®−îc quy ®Þnh nh− sau: S.T.T Néi dung quan tr¾c CÊp c«ng tr×nh I II III IV V 1 Quan tr¾c chuyÓn vÞ + + + + + 2 Quan tr¾c thÊm + + + + + 3 Quan s¸t nhiÖt ®é + + 4 Quan tr¾c øng suÊt + + 5 Quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng + + cña dßng ch¶y 6 Quan tr¾c ¸p lùc kÐo cèt thÐp + + 3.2.2. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c chuyÓn vÞ cña c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸. 3.2.2.1. Néi dung quan tr¾c chuyÓn vÞ gåm: - Quan tr¾c ®é lón c«ng tr×nh vµ bé phËn c«ng tr×nh; - Quan tr¾c chªnh lÖch lón gi÷a c¸c bé phËn hoÆc gi÷a c¸c ®¬n nguyªn cña c«ng tr×nh; 14
 15. - Quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang, nghiªng gi÷a c¸c bé phËn hoÆc gi÷a c¸c ®¬n nguyªn c«ng tr×nh; quan tr¾c ®é më réng, thu hÑp cña khe nèi. ThiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ tham kh¶o ë Phô lôc A. VÒ nguyªn t¾c thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ®èi víi c«ng tr×nh bª t«ng, ¸p dông nh− quy ®Þnh trong ®Ëp ®Êt vµ ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp. 3.2.2.2. ThiÕt bÞ ®o ®é më réng hay thu hÑp cña khe nèi ®èi víi c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ th−êng sö dông nh−: Mèc tr¾c ®¹c, Qu¶ l¾c thuËn - ®¶o, ThiÕt bÞ ®Æt nghiªng (Inclinometer) v.v... §èi víi nh÷ng ®Ëp thÊp (cÊp IV, V), ®Ó quan tr¾c ®é më réng khe nøt, cã thÓ dïng hÖ thèng mèc tr¾c ®¹c ®Æt trªn mÆt c«ng tr×nh, nªn ®Æt ®èi xøng qua khe nèi. Sè l−îng thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c khe nèi phô thuéc vµo chiÒu cao, chiÒu réng vµ kÕt cÊu ®Ëp; Theo chiÒu däc khe nèi cø c¸ch nhau 10-15m bè trÝ mét ®iÓm ®o. 3.2.3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc thÊm lªn ®¸y ®Ëp, mµn chèng thÊm trong nÒn vµ vßng quanh c«ng tr×nh. 3.2.3.1. §Ó quan tr¾c ¸p lùc thÊm (kÓ c¶ ¸p lùc ®Èy næi) lªn ®¸y c«ng tr×nh ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o lªn mÆt tiÕp xóc gi÷a ®¸y c«ng tr×nh vµ nÒn. ThiÕt bÞ ®o lµ c¸c ¸p lùc kÕ (xem ë Phô lôc A) hoÆc èng ®o ¸p, nÕu bè trÝ ¸p lùc kÕ sÏ quan tr¾c ngay ®−îc trÞ sè ¸p lùc lªn tõng ®iÓm ®o, bè trÝ èng ®o ¸p th× míi cho ta cét n−íc ¸p lùc cña tõng ®iÓm quan tr¾c. Nguyªn t¾c bè trÝ ¸p lùc kÕ còng nh− èng ®o ¸p ¸p dông nh− quan tr¾c ¸p lùc kÏ rçng, quan tr¾c ®−êng b·o hoµ, trong ®Ëp ®Êt ®¸ hçn hîp. 3.2.3.2. §Ó quan tr¾c cét n−íc ¸p lùc n−íc t¸c dông lªn mµn chèng thÊm (mµn phun xi m¨ng) víi thiÕt bÞ lµ èng ®o ¸p, nªn bè trÝ c¸c èng ®o ¸p ë phÝa tr−íc vµ sau mµn phun. Sè l−îng èng ®o ¸p bè trÝ trong mét tuyÕn tõ 3 - 4 èng: Mét èng ®Æt ë phÝa tr−íc mµn phun, cã ®é s©u b»ng mét nöa ®é s©u cña mµn; èng cßn l¹i (2-3 èng) bè trÝ sau mµn phun, trong ®ã cã mét èng ®Æt s¸t mµn phun ë ®é s©u b»ng ®é s©u mµn phun, mét èng ®Æt s¸t ngang mÆt tiÕp xóc gi÷a nÒn vµ ®Ëp. NÕu nÒn ®Ëp cã nhiÒu líp ®¸ xÊu kh¸c nhau l¹i xuÊt hiÖn xãi ngÇm ho¸ häc hoÆc chÞu t¸c dông cña n−íc ngÇm cã ¸p lùc th× cã thÓ t¨ng sè l−îng èng ®o trong mçi tuyÕn, nh−ng kh«ng nhiÒu h¬n 5 èng trong mét tuyÕn. Tr−êng hîp nÒn ®¸ ®ång ®Òu, kh«ng xö lý thÊm th× cho phÐp chØ bè trÝ 1-2 thiÕt bÞ vµ ®Æt ë s¸t ®¸y c«ng tr×nh víi nÒn ®Ó quan tr¾c ¸p lùc ng−îc vµ thµnh phÇn ho¸ häc cña n−íc thÊm. 3.2.3.3. TuyÕn quan tr¾c ¸p lùc thÊm phô thuéc vµo chiÒu dµi, h×nh d¹ng, kÕt cÊu ®Ëp vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt cña nÒn ®Ëp. Khi c«ng tr×nh cã nhiÒu ®¬n nguyªn (nhiÒu ®o¹n) th× mçi ®¬n nguyªn bè trÝ mét tuyÕn ®o. Tr−êng hîp c«ng tr×nh cã nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau (vÝ dô ®Ëp cã ®¬n nguyªn b»ng bª t«ng, ®¬n nguyªn b»ng ®¸ x©y th× b¾t buéc mçi ®¬n nguyªn ph¶i bè trÝ mét tuyÕn quan tr¾c). 3.2.3.4. Quan tr¾c thÊm vßng quanh (thÊm hai bªn vai) c«ng tr×nh bª t«ng chØ tiÕn hµnh trong tr−êng hîp ®Êt ®¾p hay ®Þa chÊt cña khèi tùa lµ ®Êt ®¸ xÊu, nøt nÎ nhiÒu. Nguyªn t¾c bè trÝ tuyÕn ®o ¸p ë ®©y gièng nh− quan tr¾c ®−êng b·o hoµ. 3.2.4. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c nhiÖt ®é. 3.2.4.1. Do sù thay ®æi nhiÖt ®é trong c«ng tr×nh bª t«ng khèi lín, xuÊt hiÖn c¸c khe nøt nhiÖt g©y nguy hiÓm cho sù lµm viÖc cña c«ng tr×nh nªn cÇn chó ý ®óng møc quan tr¾c chÕ ®é nhiÖt trong c«ng tr×nh bª t«ng. 15
 16. ThiÕt bÞ quan tr¾c nhiÖt th−êng dïng lµ hÖ thèng nhiÖt kÕ ®Æt s½n vµo trong khèi bª t«ng ngay tõ khi thi c«ng c«ng tr×nh. ViÖc bè trÝ tuyÕn quan tr¾c nhiÖt vµ sè l−îng nhiÖt kÕ trong mét tuyÕn phô thuéc vµo kÝch th−íc, quy m« vµ cÊp cña c«ng tr×nh. Mçi ®¬n nguyªn c«ng tr×nh bè trÝ Ýt nhÊt mét tuyÕn quan tr¾c nhiÖt. Theo chiÒu cao c«ng tr×nh cø c¸ch nhau kho¶ng 10-15m bè trÝ mét mÆt c¾t ngang (tiÕt diÖn) quan tr¾c. Sè l−îng nhiÖt kÕ bè trÝ trong mét mÆt c¾t ngang ph¶i ®ñ ®Ó vÏ ®−îc biÓu ®å ®¼ng nhiÖt cña c«ng tr×nh, th−êng bè trÝ tõ 5-7 nhiÖt kÕ trong mét mÆt c¾t ngang (xem h×nh 4.1) vµ nªn bè trÝ ë phÇn s¸t biªn dµy h¬n ë phÇn t©m c«ng tr×nh. 3.2.4.2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸ cã chiÒu dµy nhá h¬n hoÆc b»ng 5m th× kh«ng cÇn ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c nhiÖt. 3.2.5. Quan tr¾c øng suÊt. 3.2.5.1. §Ó quan tr¾c tr¹ng th¸i øng suÊt cña c«ng tr×nh bª t«ng khèi lín, th−êng thùc hiÖn b»ng 2 ph−¬ng ph¸p: trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua biÕn d¹ng, sau ®ã tÝnh chuyÓn thµnh øng suÊt theo lý thuyÕt ®µn håi vµ dÎo. ThiÕt bÞ quan tr¾c gi¸n tiÕp qua biÕn d¹ng lµ thiÕt bÞ kiÓu d©y c¨ng (Tenzomet, Embeded Strain gauge) v.v... ThiÕt bÞ ®o trùc tiÕp øng suÊt th−êng dïng hiÖn nay lµ: Pressure cell, Total pressure cell v.v... Nguyªn t¾c bè trÝ hÖ thèng thiÕt bÞ ®o trong c«ng tr×nh bª t«ng ph¶i c¨n cø vµo biÓu ®å øng suÊt tÝnh to¸n (kÓ c¶ biÓu ®å øng suÊt nhiÖt), −u tiªn bè trÝ dµy ë mÆt c¾t cã biÓu ®å øng suÊt hai dÊu. ViÖc bè trÝ tuyÕn vµ sè l−îng thiÕt bÞ ®o trong mét tuyÕn nh− quy ®Þnh cña §iÒu 2.4. 3.2.5.2. Quan tr¾c øng suÊt nhiÖt cña c«ng tr×nh bª t«ng toµn khèi cã ý nghÜa rÊt quan träng. Khi bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®Ó quan tr¾c øng suÊt nhiÖt cÇn c¨n cø vµo biÓu ®å øng suÊt nhiÖt tÝnh to¸n. ë s¸t mÐp th−îng l−u, mÆt tiÕp xóc gi÷a bª t«ng víi nÒn ®¸ hoÆc khe nhiÖt hoÆc khe nèi ph¶i bè trÝ nhiÖt kÕ dµy h¬n ë gi÷a khèi bª t«ng. Nªn bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c øng suÊt vµ øng suÊt nhiÖt trong cïng mét tuyÕn (Xem h×nh 3.9). H×nh 3.9: S¬ ®å bè trÝ c¸c tuyÕn quan tr¾c nhiÖt vµ øng suÊt ®Ëp bª t«ng träng lùc trªn nÒn ®¸. 16
 17. 3.2.6. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y. 3.2.6.1. Quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y sau ®Ëp trµn, cöa ra cèng lÊy n−íc, mòi hÊt cña m¸ng phun, th©n dèc n−íc v.v... chØ thùc hiÖn ®èi víi c«ng tr×nh quan träng cÊp II trë lªn. §Ó quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y ta th−êng dïng thiÕt bÞ ®o kiÓu c¶m biÕn (Pressure Cell, Hydraulic Load Cell v.v...) ®Æt ë vÞ trÝ cÇn ®o nh−: t¹i cöa van, mòi hÊt ®Ëp trµn, hè tiªu n¨ng v.v... C¸c thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng ®−îc ®Æt thµnh nh÷ng tuyÕn song song vµ vu«ng gãc víi trôc dßng ch¶y. T¹i mét tuyÕn ®o, sè l−îng thiÕt bÞ ®o bè trÝ kh«ng ®−îc Ýt h¬n 3. §èi víi c«ng tr×nh quan träng tr−íc khi bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c m¹ch ®éng ph¶i th«ng qua thÝ nghiÖm m« h×nh ®Ó ®Æt thiÕt bÞ ®o chÝnh x¸c (Xem h×nh 3.10). H×nh 3.10: S¬ ®å bè trÝ thiÕt bÞ ®o quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y lªn mÆt c«ng tr×nh bª t«ng. 3.2.6.2. §Ó quan tr¾c rung ®éng cña c«ng tr×nh do ®éng ®Êt, do thiÕt bÞ m¸y lµm viÖc hoÆc do ho¹t t¶i, kh«ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy. 3.3. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt. 3.3.1. C¸c c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy chñ yÕu lµ: ®Ëp trµn cét n−íc thÊp, cèng lé thiªn, tr¹m b¬m v.v... Nguyªn t¾c chung quy ®Þnh vÒ néi dung quan tr¾c vµ lËp ®å ¸n thiÕt kÕ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o thùc hiÖn nh− quy ®Þnh ®· nªu ë phÇn trªn. 17
 18. 3.3.2. §èi víi c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt, viÖc quan tr¾c chuyÓn vÞ, ¸p lùc thÊm ë nÒn, ®−êng b·o hoµ ë hai vai c«ng tr×nh lµ rÊt quan träng, cÇn ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c. Ngoµi ra ®èi víi c«ng tr×nh cÊp II trë lªn cßn ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c tr¹ng th¸i øng suÊt trong th©n vµ nÒn, ¸p lùc m¹ch ®éng ë h¹ l−u cña bÓ tiªu n¨ng, ¸p lùc ngang cña ®Êt. 3.3.3. Quan tr¾c lón cña c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt còng gièng nh− trong ®Ëp ®Êt, c«ng tr×nh bª t«ng, theo ph−¬ng ph¸p Tr¾c ®¹c vµ ph−¬ng ph¸p tù ®éng nh−: Qu¶ l¾c thuËn ®¶o, Magnetic Extensometer v.v... Nguyªn t¾c bè trÝ c¸c mèc ®o ®Ó quan tr¾c lón ®èi víi ®Ëp bª t«ng gièng nh− ®èi víi ®Ëp ®Êt. Trong tr−êng hîp c«ng tr×nh ®−îc chia thµnh tõng ®o¹n bëi c¸c khe lón th× c¸c mèc ®o cña tõng ®o¹n sÏ sö dông lµm mèc quan tr¾c lón (kÓ c¶ quan tr¾c ®é nghiªng) cña mçi ®o¹n c«ng tr×nh. NÕu khe lón qua trôc mè trô th× cho phÐp ®Æt c¸c mèc cao ®é vµo bèn gãc cña mçi mè trô th−îng l−u vµ h¹ l−u (Xem h×nh 3.11). H×nh 3.11: S¬ ®å bè trÝ c¸c mèc ®o quan tr¾c lón gi÷a hai khoang c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®Êt 3.3.4. Quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cña c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt ®−îc tiÕn hµnh nh− c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸. 3.3.5. §Ó quan tr¾c ¸p lùc thÊm ë nÒn c«ng tr×nh, sö dông c¸c ¸p lùc kÕ ®Æt s½n vµo ®iÓm cÇn quan tr¾c ngay tõ khi thi c«ng. §èi víi nÒn c¸t mÞn ph¶i thiÕt kÕ líp b¶o vÖ hÕt søc cÈn thËn ®Ó tr¸ch t¾c. 3.3.6. C¸c tuyÕn quan tr¾c ¸p lùc thÊm ®−îc bè trÝ vu«ng gãc víi trôc tim c«ng tr×nh. Sè l−îng tuyÕn quan tr¾c ®−îc Ên ®Þnh bëi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt nÒn, kÝch th−íc c«ng tr×nh, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tuyÕn kh«ng ®−îc lín h¬n 40m. Sè l−îng tuyÕn trªn mét c«ng tr×nh kh«ng nhá h¬n 3: mét tuyÕn ë gi÷a, cßn l¹i hai bªn thÒm hoÆc vai c«ng tr×nh nèi tiÕp víi bê. 3.3.7. Trong mçi tuyÕn quan tr¾c, c¸c ¸p lùc kÕ ®−îc bè trÝ nh− sau: - ë nh÷ng ®iÓm ®Æc tr−ng cña ®−êng viÒn; - ë ngay tr−íc vµ sau thiÕt bÞ chèng thÊm. 18
 19. 3.3.8. Quan tr¾c thÊm vßng quanh hai bªn vai c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn khi ®¾p ®Êt hoÆc ®Þa chÊt khèi tùa lµ ®¸ xÊu, nøt nÎ nhiÒu. ThiÕt bÞ ®o ®−îc cÊu t¹o gièng nh− èng ®o ®−êng b·o hoµ trong ®Ëp ®Êt. Sè l−îng èng trong mçi tuyÕn ®o tuú thuéc vµo nÒn vµ quy m« c«ng tr×nh, tèi thiÓu ph¶i lín h¬n 3. 3.3.9. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp cÊp II trë lªn trªn nÒn ®Êt ngoµi viÖc bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c øng suÊt trong th©n c«ng tr×nh cßn ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c øng suÊt cña ®Êt nÒn, thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt lµ c¸c ¸p lùc kÕ ph¶i ®Æt c¸ch mÆt ®¸y bª t«ng 10-15cm. ViÖc bè trÝ chi tiÕt thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt cña ®Êt nÒn nh− §iÒu 2.4.1 vµ 3.2.5.1; sè l−îng tuyÕn quan tr¾c kh«ng ®−îc nhá h¬n 3: Mét tuyÕn ë vÞ trÝ lßng s«ng, hai tuyÕn cßn l¹i ®Æt hai bªn thÒm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tuyÕn quan tr¾c kh«ng nªn lín h¬n 30m. Sè l−îng ¸p lùc kÕ trong mçi tuyÕn phô thuéc vµo kÝch th−íc mÆt c¾t ngang c«ng tr×nh; tèi thiÓu tõ 4 ®Õn 5: Hai biªn, ¸p lùc kÕ ®−îc bè trÝ dµy h¬n ë gi÷a; Tr−êng hîp nÒn phøc t¹p cÇn ph¶i t¨ng sè l−îng ¸p lùc kÕ. 3.3.10 . Nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh cã khèi bª t«ng lín, ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c øng suÊt nhiÖt ¸p dông theo §iÒu 3.2.5. 3.3.11. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp, nªn cÇn quan tr¾c øng lùc trong cèt thÐp. ThiÕt bÞ ®o lµ c¸c lùc kÕ (Load cell, Vibration load cell, Embeded strain gauge v.v...). C¸c lùc kÕ ®−îc bè trÝ thµnh tõng tuyÕn theo ph−¬ng chÞu lùc, mét c«ng tr×nh bè trÝ kh«ng Ýt h¬n 3 tuyÕn: Mét tuyÕn ë t©m ®¸y mãng, hai tuyÕn cßn l¹i ®Æt ë hai biªn cña tÊm ®¸y. Sè l−îng lùc kÕ trong mét tuyÕn phô thuéc vµo h×nh d¹ng vµ kÝch th−íc ®¸y mãng c«ng tr×nh nh−ng kh«ng ®−îc Ýt h¬n 3, tèt nhÊt bè trÝ thµnh tõng côm. C¸c lùc kÕ ®−îc hµn cè ®Þnh vµo thÐp chÞu lùc theo hai ph−¬ng (däc vµ ngang). ChØ ®Æt lùc kÕ ®èi víi thÐp cã ®−êng kÝnh lín h¬n 20mm. 3.3.12. Tr−êng hîp c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ thÐp nÐo vµo nÒn th× ph¶i bè trÝ lùc kÕ ®Ó quan tr¾c øng suÊt kÐo cña nã. ViÖc bè trÝ tuyÕn vµ sè l−îng lùc kÕ trong mçi tuyÕn ¸p dông nh− §iÒu 3.3.11. 3.3.13. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn ®Êt mÒm yÕu cÇn ph¶i bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®Ó quan tr¾c ¸p lùc m¹ch ®éng cña dßng ch¶y lªn mÆt ®Ëp, bÓ tiªu n¨ng vµ s©n sau nèi tiÕp víi bÓ. C¸c thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng cña dßng ch¶y ®−îc bè trÝ ë nh÷ng tuyÕn song song vµ vu«ng gãc víi dßng ch¶y. VÞ trÝ ®Æt c¸c ®iÓm ®o trong tuyÕn quan tr¾c cÇn nghiªn cøu kü, nªn ®Æt t¹i ®iÓm cã xung lùc lín nhÊt cña dßng ch¶y. §èi víi c«ng tr×nh cÊp I vµ cÊp ®Æc biÖt, vÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ ®o m¹ch ®éng ph¶i th«ng qua kÕt qu¶ m« h×nh. 3.4. Bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c ®Ëp vßm trªn nÒn ®¸. 3.4.1. §Ëp vßm lµ mét d¹ng cña c«ng tr×nh bª t«ng trªn nÒn ®¸, néi dung thiÕt kÕ bè trÝ c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c ¸p dông theo ®iÒu 3.2. Tuy vËy, §Ëp vßm thuéc lo¹i kÕt cÊu máng, tÝnh chÊt lµm viÖc kh«ng hoµn toµn gièng ®Ëp bª t«ng träng lùc, nªn cã mét sè quy ®Þnh cho phï hîp. 3.4.2. Do ®Ëp vßm ®Æt trªn nÒn ®¸ tèt, khi thiÕt kÕ bè trÝ thiÕt bÞ ®Ó quan tr¾c lón cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n: bè trÝ c¸c mèc tr¾c ®¹c trªn bÒ mÆt ®Ëp. 19
 20. H×nh 3.12: S¬ ®å bè trÝ hÖ thèng thiÕt bÞ quan tr¾c trong ®Ëp vßm. 3.4.3. §Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang cña ®Ëp vßm, sö dông thiÕt bÞ sau: Qu¶ l¾c thuËn vµ ThiÕt bÞ ®Æt nghiªng (Inclinometer). Tr−êng hîp ®Ëp vßm cã mÆt c¾t cong hoÆc gÉy khóc kh«ng thÓ bè trÝ d©y treo ch¹y suèt tõ ®Ønh ®Õn nÒn th× cã thÓ ®Æt c¸c ®iÓm cè ®Þnh trªn mÆt cong cña ®Ëp (Xem h×nh 3.12). C¸c ®iÓm ®Æt khi th¶ qu¶ l¾c ph¶i th¼ng ®øng tõ trªn xuèng d−íi. Qu¶ l¾c vµ gi¸ ®ì cÇn bè trÝ trong buång (hè) kh«ng ngËp n−íc. 3.4.4. HÖ thèng qu¶ l¾c ®Ó quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang vµ quan tr¾c ®é vâng cña mÆt cong so víi trôc däc cña ®Ëp. Sè l−îng c¸c ®iÓm ®Æt quan tr¾c phô thuéc vµo chiÒu cao ®Ëp, trung b×nh cø 10-15m theo chiÒu cao bè trÝ mét ®iÓm ®o. Mçi khoang ®Ëp cÇn bè trÝ Ýt nhÊt mét tuyÕn quan tr¾c chuyÓn vÞ ngang vµ ®é vâng. 3.4.5. Bè trÝ thiÕt bÞ ®o ®Ó quan tr¾c ®é më réng hay thu hÑp cña khe nhiÖt vµ khe lón cña ®Ëp vßm lµ ®Æc biÖt quan träng vµ ph¶i tiÕn hµnh quan tr¾c ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. ThiÕt bÞ ®o khe hë ®−îc bè trÝ ®èi xøng qua khe nhiÖt (khe lón), theo chiÒu cao ®Ëp cø 5-10m bè trÝ mét thiÕt bÞ ®o. §èi víi ®Ëp cÊp IV trë xuèng cã thÓ ®Æt c¸c ®iÓm dÊu hoÆc èng th¨ng b»ng ®Ó quan tr¾c ®é më réng cña khe nèi, khe lón. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản