intTypePromotion=1

Quyết định phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
8
download

Quyết định phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  153/2001/Q§­T T g   n g µ y  09 th¸ng  10  n¨ m   2001 P hª d u y Ö t  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc h ¹ ng ® Æ c   Ö t n bi thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  Õ     Òn l ng  íitrongc¸cdoanh  ®Þ ch ®é ti  ¬ m      nghiÖp; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 185/TTg  µy  th¸ng3  ng 28    n¨m  1996  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v doanh nghiÖp  µ  ích¹ng  Æc   Öt; nh n   ® bi X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé   ­   X∙    tr ëng  é  µichÝnh, BT  Q uy Õ t  Þ nh   ® : §i Ò u 1.  Õp   X doanh nghiÖp  µ  íc h¹ng  Æc   Öt ®èi  íiNg ©n   nh n   ® bi   v  hµng    iÓnNhµ   ng  ph¸ttr   ®å b»ng  s«ng  öu  C Long. §i Ò u 2.  é   ëng  é   B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   ëng  é  v X∙    tr B Tµi chÝnh  Þu    ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én  Öc    h d vi chuyÓn  Õp ¬ng  µ  ô  Êp  x l v ph c chøc  ô  ña      v c c¸c viªnchøc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ  ích¹ng  Æc   Öt®èi nh n   ® bi     víi ©n  µng    iÓnNhµ   ng   Ng h ph¸ttr   ®å b»ng  s«ng  öu  C Long. §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    10  n¨m  2001.   §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ  ©n   µng  ¬ v Ng h ph¸ttr Ón Nhµ   ng   i   ®å b»ng s«ng  öu  C Long  chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2