Quyết định Số: 0044/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 0044/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 0044/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 0044/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007; Căn cứ Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010 của Thanh tra Chính phủ và Chương trình công tác thanh tra năm 2010 của Bộ Công Thương; Xét đề nghị của Thường trực ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010 của Bộ Công Thương. Điều 2. Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được phê duyệt.
  2. Điều 3. Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 90, 91, các cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiểm tra và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; Vũ Huy Hoàng - Văn phòng Chính phủ; - Thanh tra Chính phủ; - Lãnh đạo Bộ; - Đảng ủy Bộ Công Thương; - Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; - Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Công nghiệp TW tại Tp. HCM; - Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Thương mại tại TP.HCM; - Công đoàn Công Thương Việt Nam; - Lưu: VT, TTB. KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2010 (Kèm theo Quyết định số 0044/QĐ-BCT ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 2
  3. Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Chiếc lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Công Thương; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010 tập trung vào các mục tiêu và nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Thông qua thanh tra nhằm đánh giá, kết luận trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và khắc phục những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Tiến hành thanh tra theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra có trọng tâm, tập trung vào những nội dung đã có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của cấp trên hoặc những nội dung qua công tác quản lý nhà nước, khảo sát, nắm tình hình cho thấy đối tượng thanh tra có biểu hiện chưa tốt hoặc gặp khó khăn, vướng mắc. II. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA Xem xét đánh giá thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra; tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 1. Việc tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2011 của Bộ Công Thương. 3
  4. 2. Việc công khai minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính – ngân sách, quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện về trách nhiệm cung cấp thông tin. 3. Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý. 4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn; việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 5. Việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; 6. Việc kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. 7. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 8. Việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 9. Việc người đứng đầu định kỳ kiểm điểm trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; 10. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán. 11. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ; theo chức năng quản lý nhà nước. 12. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. 13. Việc nhận diện các lĩnh vực, các khâu trọng yếu dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng và biện pháp khắc phục. 4
  5. 14. Mối quan hệ giữa Chính quyền, Đảng và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010 của đơn vị và báo cáo về Bộ (Thanh tra Bộ) trước ngày 31 tháng 3 năm 2010. 2. Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp tổ chức và chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010. 3. Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo các nội dung trên đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. IV. THỜI HẠN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH VÀ TỔNG HỢP BÁO CÁO Hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của đơn vị về Bộ để tổng hợp báo cáo. Trường hợp phát hiện tham nhũng phải kịp thời báo cáo về Bộ để xem xét, chỉ đạo xử lý. Kết thúc các cuộc thanh tra, kiểm tra trước ngày 30 tháng 10 năm 2010. Xây dựng báo cáo tổng hợp về Bộ trước ngày 30 tháng 11 năm 2010. (Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chi tiết được thể hiện tại phụ lục kèm theo). BỘ CÔNG THƯƠNG 5
  6. KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2010 Số Đơn vị được Hình Thời kỳ thanh Thời Đơn vị thực hiện TT thanh tra, kiểm thức tra, kiểm tra gian, thanh tra, kiểm tra tra thanh tra, kiểm tra 1 Tổng công ty Thanh Từ 6/2006 đến Quý I Thanh tra Bộ chủ trì, Thuốc lá Việt tra thời điểm thanh năm các Vụ, Cục phối Nam tra 2010 hợp (Kế hoạch 2008 chuyển sang) 2 Tổng Công ty Thanh Từ 6/2006 đến Quý II Thanh tra Bộ chủ trì, Máy động lực và tra thời điểm thanh năm các Vụ, Cục phối Máy nông nghiệp tra 2010 hợp 3 Tổng Công ty Thanh Từ 6/2006 đến Quý II Thanh tra Bộ chủ trì, Dầu thực vật – tra thời điểm thanh năm các Vụ, Cục phối Hương liệu – Mỹ tra 2010 hợp phẩm Việt Nam (Kế hoạch 2009 chuyển sang) 4 Viện Công Kiểm Từ 6/2006 đến Quý Thanh tra Bộ chủ trì, nghiệp Thực tra thời điểm kiểm III các Vụ, Cục phối phẩm tra năm hợp 2010 5 Viện Nghiên cứu Kiểm Từ 6/2006 đến Quý Thanh tra Bộ chủ trì, 6
  7. Dầu và cây có tra thời điểm kiểm III các Vụ, Cục phối dầu tra năm hợp 2010 6 Trường Cao đẳng Kiểm Từ 6/2006 đến Quý Thanh tra Bộ chủ trì, Công Thương tra thời điểm kiểm III các Vụ, Cục phối tra năm hợp 2010 7 Trường Đại học Kiểm Quý Thanh tra Bộ Công nghiệp tra việc IV thành phố Hồ Chí thực năm Minh, Tổng Công hiện 2010 ty Xây dựng kết Công nghiệp Việt luận Nam. thanh tra, kiểm tra Ghi chú: Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn được thực hiện đột xuất theo yêu cầu của Bộ. 7
Đồng bộ tài khoản