Quyết định số 009/2007/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
4
download

Quyết định số 009/2007/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 009/2007/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 009/2007/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 009/2007/QĐ-BCT Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B CÔNG NGHI P BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh quy t s 01/2007/NQ-QH12 ngày 31 tháng 07 năm 2007 c a Qu c h i v cơ c u t ch c c a Chính ph và s Phó Th tư ng Chính ph nhi m kỳ khóa XII; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 2006; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Theo đ ngh c a V trư ng V pháp ch ; V trư ng V Cơ khí, Luy n kim và Hóa ch t; V trư ng V Tài chính k toán; V trư ng V Năng lư ng d u khí; V trư ng V K ho ch đ u tư; V trư ng V Công nghi p tiêu dùng và Th c ph m; C c trư ng C c Đi u ti t đi n l c; C c trư ng C c K thu t an toàn công nghi p, QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Công nghi p ban hành theo th m quy n đ n ngày 30 tháng 11 năm 2007 đã h t hi u l c pháp lu t. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph (đ báo cáo); - Các B , cơ quan ngang Bô, cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; Vũ Huy Hoàng - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - S Công nghi p thành ph H i Phòng; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - T p đoàn Đi n l c Vi t Nam; - Website Chính ph ; - Công báo; - Lãnh đ o B Công Thương; - Các V : CLH, NLDK, TCKT, KHĐT, TDTP; - Các C c: ĐTĐL, KTAT; - Lưu: VT, PC. 1
  2. DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B CÔNG NGHI P BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 009 /2007/QĐ-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Công Thương) Hình th c văn STT S văn b n Ngày ban hành Trích y u Ghi chú b n 1 Ngh Quy t Ngh quy t liên t ch 02/01/1993 V vi c l p l i tr t t k cương trong Không phù h p v i Đi u 24 Lu t ngày 02/01/1993 cung ng và s d ng đi n Đi n l c 2004 gi a B Năng lư ng v i UBND thành ph H i Phòng 2 Thông tư 01/1997/TT-BCN 31/12/1997 Hư ng d n v n i dung Báo cáo Đã đư c thay th b ng Thông tư nghiên c u kh thi, thi t k m và th 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 t c th m đ nh, phê duy t thi t k m 3 Quy t đ nh 28/1998/QĐ-BCN 27/4/1998 V vi c ban hành Quy ch xây d ng, Đã đư c thay th b ng Quy t đ nh ban hành văn b n quy ph m pháp s 28/2007/QĐ-BCN ngày lu t trong ngành công nghi p 12/6/2007 4 Quy t đ nh 60/2001/QĐ-BCN 10/12/2001 V vi c ban hành Quy đ nh m c chi Đã đư c thay th b ng Quy t đ nh phí ng ng và c p đi n tr l i s 08/2007/QĐ-BCN ngày 30/01/2007 5 Ch th 01/2002/CT-BCN 25/01/2002 Th c hi n t t công tác qu c phòng Ch có hi u l c đ n h t năm 2002 năm 2002 6 Thông tư 01/2002/TT-BCN 26/02/2002 Hư ng d n th c hi n m t s đi u Đã đư c thay th b ng Thông tư Ngh đ nh s 76/2002/NĐ-CP ngày 22 01/2007/TT-BCT ngày 30/8/2007 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t đ ng s n xu t và kinh doanh thu c lá 7 Ch th 02/2002/CT-BCN 09/4/2002 Đ m b o cung c p đi n mùa khô năm Ch có hi u l c đ n h t năm 2002 2002 8 Ch th 03/2002/CT-BCN 10/4/2002 Đ y m nh xu t kh u hàng hóa năm Ch có hi u l c đ n h t năm 2002 2002 9 Ch th 01/2003/CT-BCN 15/01/2003 V vi c th c hi n công tác Qu c Ch có hi u l c đ n h t năm 2003 phòng năm 2003 10 Ch th 05/2003/CT-BCN 05/3/2003 V vi c tăng cư ng công tác An toàn Ch có hi u l c đ n h t năm 2003 – V sinh lao đ ng – Phòng ch ng 1
  3. cháy n trong năm An toàn công nghi p 2003 11 Thông tư 04/2003/TTLT-BCN- 30/12/2003 Hư ng d n vi c qu n lý và s d ng - Trái v i ch đ nh h p đ ng mua BTC ti n ph t vi ph m h p đ ng mua bán bán là d a trên nguyên t c th a đi n thu n; - Căn c h t hi u l c pháp lu t; - M c ph t ti n đã b bãi b trong Quy t đ nh s 43/2006/QĐ-BCN ngày 07/12/2006 12 Ch th 03/2004/CT-BCN 15/01/2004 Th c hi n công tác Qu c phòng năm Ch có hi u l c đ n h t năm 2004 2004 13 Ch th 06/2004/CT-BCN 27/02/2004 Các gi i pháp nh m chu n b gia Vi t Nam đã là Thành viên c a nh p t ch c thương m i th gi i WTO 14 Ch th 07/CT-TCKT 04/3/2004 Xây d ng và th c hi n đ án kh c Đư c quy đ nh c th t i Ngh đ nh ph c tình tr ng thua l t i doanh 169/2007/QĐ-TTg ngày nghi p 08/11/2007 v vi c ban hành Quy ch giám sát đ i v i doanh nghi p nhà nư c kinh doanh thua l , ho t đ ng không có hi u qu 15 Ch th 08/2004/CT-BCN 25/3/2004 Kh c ph c tình tr ng thi u đi n màu Ch có hi u l c đ n h t năm 2004 khô năm 2004 16 Ch th 12/CT-CLH 30/7/2004 n đ nh th trư ng thép Cơ ch đi u hành đã thay đ i 17 Ch th 14/CT-CLH 09/8/2004 Đ y m nh s n xu t xu t nh p kh u Ch có hi u l c đ n h t năm 2004 trong các tháng cu i năm nh m đ m b o hoàn thành và hoàn thành vư t m c các ch tiêu k ho ch năm 204 c a ngành công nghi p 18 Ch th 01/2005/CT-BCN 10/01/2005 V vi c đ m b o cung c p đi n an Ch có hi u l c đ n h t năm 2005 toàn, n đ nh mùa khô năm 2005 19 Ch th 02/2005/CT-BCN 18/01/2005 Th c hi n t t công tác qu c phòng Ch có hi u l c đ n h t năm 2005 năm 2005 2
Đồng bộ tài khoản