Quyết định số 01/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/1999/QĐ-TTG về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/1999/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 01/1999/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN MI N NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 13/1998/Q -TTg, ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Căn c Quy t nh s 135/1998/Q -TTg, ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa; Theo ngh c a Trư ng ban Ch o th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o th c hi n Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa (g i t t là Chương trình 135). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các thành viên Ban Ch o Chương trình 135, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  2. QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN MI N NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/1999/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 1999) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Ch o Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa ư c thành l p theo Quy t nh s 13/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 1 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph , (g i t t là Ban Ch o Chương trình 135). i u 2. Ban Ch o Chương trình 135 có trách nhi m: 1- Ph i h p v i các B , ngành, chính quy n a phương và các oàn th nhân dân th c hi n các nhi m v sau ây: - Xây d ng k ho ch t ng th , k ho ch theo t ng giai o n và hàng năm trình Th tư ng Chính ph phê duy t; ch o th c hi n k ho ch nh m t ư c các m c tiêu c a Chương trình. - Xây d ng và hoàn thi n cơ ch chính sách trình Th tư ng Chính ph quy t nh nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c trong và ngoài nư c th c hi n Chương trình. - Th c hi n l ng ghép Chương trình 135 v i các Chương trình d án khác ang u tư trên a bàn các xã c bi t khó khăn. 2- Ph i h p v i các B , ngành hư ng d n, ôn c, ki m tra, các a phương th c hi n Chương trình; ph i h p v i các a phương tr c ti p ch o xây d ng m t s mô hình i m các vùng dân t c c trưng, t ng k t rút kinh nghi m cho vi c nhân r ng mô hình. 3- nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n Chương trình. Chương 2 PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 3. Trư ng Ban Ch o Chương trình 135 ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b ti n , k t qu ho t ng c a Chương trình, phân công thành viên trong Ban Ch o th c hi n các nhi m v c a Chương trình. i u 4. B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và Mi n núi - Phó Trư ng ban Ch o Thư ng tr c giúp Trư ng ban Ch o Chương trình, tr c ti p i u hành b máy hành
  3. chính c a U ban Dân t c và Mi n núi là cơ quan thư ng tr c giúp Ban Ch o ho t ng. i u 5. Các thành viên Ban Ch o có nhi m v như sau: 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các B , ngành liên quan có gi i pháp cân i các ngu n v n, k c v n u tư, vi n tr c a nư c ngoài và các t ch c qu c t cho Chương trình b trí k ho ch hàng năm th c hi n Chương trình. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, y ban Dân t c và Mi n núi hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c c p phát, s d ng kinh phí và thanh quy t toán ngu n v n do trung ương c p, t ng h p các ngu n v n do a phương cân i cho Chương trình báo cáo Chính ph . 3. B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các a phương quy ho ch t ai, b trí l i dân cư nh ng vùng c n thi t; Ny m nh phát tri n nông lâm nghi p g n v i s n xu t hàng hoá. C th hoá Chương trình tr ng m i 5 tri u ha r ng; công tác nh canh nh cư, khuy n nông, khuy n lâm, xây d ng các công trình c p nư c sinh ho t các xã thu c ph m vi Chương trình; ưu tiên phân b các ngu n v n vi n tr c a các t ch c qu c t và nư c ngoài do ngành qu n lý cho Chương trình. 4. B Lao ng Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i y ban Dân t c và Mi n núi l ng ghép các d án nhánh c a Chương trình xoá ói gi m nghèo v i Chương trình 135. Nghiên c u xu t các chính sách xã h i cho vùng c bi t khó khăn. 5. H i ng Dân t c c a Qu c h i và H i Nông dân Vi t Nam tham gia thành viên Ban Ch o và ho t ng theo ch c năng nhi m v c a mình. 6. U ban Dân t c và Mi n núi ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương xây d ng cơ ch chính sách th c hi n Chương trình và tr c ti p ch o th c hi n m t s nhi m v sau ây: . Các d án xây d ng cơ s h t ng nông thôn. . Các d án Trung tâm c m xã. . ào t o cán b cơ s . . Xây d ng các mô hình thí i m trên các vùng c trưng. . Ki m tra, t ng k t, ánh giá vi c th c hi n Chương trình. i u 6. U ban Dân t c và Mi n núi s d ng b máy hành chính c a y ban ph c v các ho t ng c a Ban Ch o. Chương 3 NGUYÊN T C HO T NG
  4. i u 7. 1. Trư ng Ban Ch o Chương trình 135 tri u t p và ch t a các phiên h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n và các phiên h p b t thư ng theo yêu c u c a tình hình th c t do các thành viên ngh . Trư ng ban có th u nhi m cho Phó Trư ng Ban thư ng tr c ch to các phiên h p. N i dung các phiên h p do Cơ quan Thư ng tr c Chương trình chuNn b và thông báo b ng văn b n cho các thành viên g i kèm theo gi y m i h p, các thành viên có trách nhi m b trí th i gian tham d y các phiên h p c a Ban Ch o Chính ph . 2. Các phiên h p thư ng kỳ c a Ban Ch o nh m ánh giá các m t ho t ng c a Ban Ch o, k t qu th c hi n Chương trình, ph i h p tháo g nh ng khó khăn, có gi i pháp huy ng ngu n l c, phân b , s d ng các ngu n v n, gi i quy t nh ng yêu c u c n thi t b o m cho Chương trình th c hi n có hi u qu . Nh ng v n vư t quá quy n h n c a Ban Ch o thì báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 8. 1. Ban Ch o phân công t ng thành viên ph i h p v i các B , ngành ki m tra, xây d ng, b sung, s a i cơ ch chính sách và các gi i pháp th c hi n Chương trình; ph i h p ch o th c hi n có hi u qu các chính sách trên a bàn Chương trình. 2. Ban Ch o là u m i ph i h p ho t ng các B ngành a phương v các lĩnh v c: Huy ng ngu n l c, b trí và s d ng các ngu n v n, l ng ghép các Chương trình d án, th c hi n các gi i pháp chính sách, ki m tra ôn c vi c th c hi n Chương trình. i u 9. 1. Trên cơ s cơ ch chính sách xây d ng cho Chương trình, quy nh t i kho n 6 i u 5 c a Quy ch này, U ban Dân t c và Mi n núi ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các a phương th c hi n Chương trình. 2. U ban Dân t c và Mi n núi, ch u trách nhi m giúp Trư ng Ban Ch o ph i h p ho t ng c a các thành viên Ban Ch o, các B ngành và a phương th c hi n Chương trình. Chương 4 I U KHO N THI HÀNH i u 10. Quy ch này ư c áp d ng cho Ban Ch o th c hi n Chương trình 135 và các B , ngành, a phương liên quan trong quá trình th c hi n. i u 11. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Ban Ch o s t ng h p ý ki n, xu t n i dung c n b sung, s a i trình Th tư ng Chính ph xem xét Quy t nh.
Đồng bộ tài khoản