Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2002/QĐ-UB về việc đặt tên đường mới do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 01/2002/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C T TÊN Ư NG M I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Công văn s 233/H ngày 25 tháng 10 năm 2001 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph v vi c óng góp ý ki n s a i, t m i tên ư ng thành ph c a i bi u H i ng nhân dân thành ph khóa VI; Xét ngh c a H i ng i, t m i tên ư ng thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay t tên ư ng m i cho 118 (m t trăm mư i tám) con ư ng thu c : Khu A Nam Sài Gòn; các qu n 2, 6, 8, 9, 11, Bình Th nh, Tân Bình và các huy n Bình Chánh, C Chi, C n Gi (theo danh sách ính kèm). i u 2. Giao trách nhi m cho S Văn hóa Thông tin thành ph , S a chính - Nhà t thành ph , S Giao thông công chánh, Công an thành ph , Bưu i n thành ph , Ban qu n lý Khu Nam, y ban nhân dân các qu n 2, 6, 7, 8, 9, 11, Bình Th nh, Tân Bình và các huy n Bình Chánh, C Chi, C n Gi theo ch c năng c a mình, có k ho ch t ch c th c hi n nh ng v n có liên quan n vi c t tên ư ng m i nêu i u 1 quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , H i ng i, t m i tên ư ng thành ph , Th trư ng các s ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan nêu t i i u 2 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - TTH ND.TP KT. CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Các B H ND.TP PHÓ CH TNCH - UBMTTQ/TP và các oàn th - VPTU- Các Ban Thành y - Các Ban c a H ND.TP - Các s , ngành thành ph - UBND các qu n, huy n - H i ng t tên ư ng thành ph (5)
 2. - Báo ài thành ph - VPH -UB : CPVP, các t NCTH Nguy n Thành Tài - Lưu (VX) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2002 Ư NG T TÊN M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 07 tháng 01 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) S Tên ư ng V trí - chi u dài TT I. Khu A Nam Sài Gòn 1. 1. Bertrand Russell t tên cho ư ng ký hi u CR.2102 + C2102, dài : 570m 2. 2. Bùi B ng oàn t tên cho o n ư ng B c Park Way, dài : 568m 3. 3. Cao Tri u Phát t tên cho ư ng ký hi u R.2102,dài : 310m 4. 4. ng i t tên cho ư ng ký hi u R.2105, dài : 420m 5. 5. ng c Thu t t tên cho ư ng ký hi u H.2103, dài : 1000m 6. 6. ô c Tuy t t tên cho ư ng ký hi u CN.2106, dài : 261m 7. 7. Hà Huy T p t tên cho ư ng ký hi u H.2102, dài : 1.375m 8. 8. Hoàng Văn Thái t tên cho ư ng ký hi u CR.2101+ C.2101, dài : 1632m 9. 9. Kh ng T t tên cho ư ng ký hi u M.2101 + C.2108, dài : 1015m 10. 10. Lê Văn Thiêm t tên cho ư ng ký hi u R.2103, dài : 470m 11. 11. Luther King t tên cho ư ng ký hi u CR.2106 dài : 132m 12. 12. Lý Long Tư ng t tên cho ư ng ký hi u H.2105, dài : 772m
 3. 13. 13. Morison t tên cho ư ng ký hi u CR.2103 + C.2103, dài : 569m 14. 14. Nguy n Bính t tên cho ư ng ký hi u H.2109, dài : 636m 15. 15. Nguy n Cao t tên cho ư ng ký hi u R.2106, dài : 320m 16. 16. Nguy n ng Chi t tên cho ư ng ký hi u R&C, dài : 960m 17. 17. Nguy n c C nh t tên cho o n ư ng Nam Park Way, dài : 860m 18. 18. Nguy n Kh c Vi n t tên cho ư ng ký hi u C2105, dài : 652m 19. 19. Nguy n Lương B ng t tên cho ư ng ký hi u Broad Way, dài : 2.393m 20. 20. Nguy n Phan Chánh t tên cho ư ng ký hi u H.2106, dài : 196m 21. 21. Ph m Thái Bư ng t tên cho ư ng ký hi u H.2101, dài : 860m 22. 22. Ph m Thi u t tên cho ư ng ký hi u CR.2104 + C.2104, dài : 902m 23. 23. Ph m Văn Ngh t tên cho ư ng ký hi u H.2108, dài : 306m 24. 24. Phan Khiêm ích t tên cho ư ng ký hi u R.2101, dài : 100m 25. 25. Phan Văn Chương t tên cho ư ng ký hi u R.2107, dài : 169m 26. 26. R ch Dơi t tên cho ư ng ký hi u CR.2108, dài : 204m 27. 27. Raymondienne t tên cho ư ng ký hi u C.2104, dài : 537m 28. 28. Tân Phú t tên cho ư ng ký hi u C.2109, dài : 983m 29. 29. Tân Trào t tên cho ư ng ký hi u Market Street , dài : 537m 30. 30. Tôn D t Tiên t tên cho ư ng ký hi u CR.2105, dài : 748m 31. 31. Tr n Văn Trà t tên cho ư ng ký hi u C.2401 + C.2404 Roi River Drive, dài : 1975m II. Qu n 2 32 1. ng H u Ph ( t tên cho ư ng s 49 -phư ng Th o
 4. i n). T ư ng Th o i n n ư ng 33 2. oàn H u Trưng ( t tên cho ư ng s 27 - phư ng An Phú) T ư ng s 26 n ư ng s 31, dài : 300m 34 3. Quang ( t tên cho ư ng s 2 - khu Thanh Bình - phư ng Th o i n) t ư ng s 49A n khu dân cư, dài : 160m 35 4. Giang Văn Minh ( t tên cho ư ng s 17 - phư ng An Phú) t xa l Hà N i n quán Trân Châu, dài : 380m 36 5. Lê Ph ng Hi u ( t tên cho ư ng vào Công ty Vitaico - phư ng Cát Lái) T ư ng Nguy n Th nh n Công ty Vitaico, dài : 1500m 37 6. Lê Thư c ( t tên cho ư ng s 7 - phư ng Th o i n) t xa l Hà N i n ư ng s 12, dài : 240m 38 7. Lê Văn Mi n ( t tên cho ư ng s 52 - phư ng Th o i n) t ư ng Th o i n n ư ng Qu c Hương, dài : 320m 39 8. Lê Văn Th nh ( t tên cho ư ng s 30 - phư ng Bình Trưng ông và Bình Trưng Tây). T ư ng Nguy n Duy Trinh n Liên t nh l 25, dài : 560m. 40 9. Nguy n Bá Huân ( t tên cho ư ng s 1 - khu Thanh Bình, phư ng Th o i n) t ư ng 49A n khu dân cư, dài : 200m 41 10. Nguy n Bá Lân ( t tên cho ư ng s 36 - phư ng Th o i n) t ư ng s 49A n ư ng s 35, dài : 260m. 42 11. Nguy n C ( t tên cho ư ng s 3, khu Thanh Bình - phư ng Th o i n). T ư ng s 49A n khu dân cư, dài : 160m 43 12. Nguy n ăng Giai ( t tên cho ư ng s 37, phư ng Th o i n). T ư ng Th o i n n r ch, dài : 240m 44 13. Nguy n Duy Hi u ( t tên cho ư ng s 38, phư ng Th o i n). T ư ng Th o i n n r ch, dài : 240m 45 14. Nguy n Ư Dĩ ( t tên cho ư ng s 3, phư ng Th o i n). T ư ng Tr n Ng c Di n n r ch,
 5. dài : 340m 46 15. T ng H u nh ( t tên cho ư ng s 53, phư ng Th o i n). T ư ng Th o i n n ư ng Qu c Hương, dài : 280m 47 16. Tr n Não (Kéo dài ư ng Tr n Não g m o n Tr n Não hi n h u và o n n i dài t Lương nh C a n b sông Sài Gòn - phư ng An Bình, Bình Khánh và An L i ông). T xa l Hà N i n b sông Sài Gòn, dài : 4500m. 48 17. Xuân Th y ( t tên cho ư ng s 49A, phư ng Th o i n). T ư ng Th o i n n ư ng Nguy n Văn Hư ng, dài : 780m III. Qu n 6 49 1. B u ình ( t tên cho ư ng s 61, phư ng 5). T Phan Văn Kh e n H u Giang, dài : 210m 50 2. Lê Tu n M u ( t tên cho ư ng chéo s 1 công viên Phú Lâm, phư ng 16).T ư ng Hùng Vương n An Dương Vương, dài : 500m IV. Qu n 8 51 1. Hoàng Minh o ( t tên cho ư ng vào ch Nh Thiên ư ng, phư ng 5). T Ph m Th Hi n n Bùi Minh Tr c, dài : 260m V. Qu n 9 52 1. Bùi Qu c Khái ( t tên cho ư ng s 38, phư ng Long Th nh M ). T ư ng s 37 n cu i ư ng, dài : 200m 53 2. Bùi Xương Tr ch ( t tên cho ư ng s 95, phư ng Long Trư ng).T ư ng s 94A n Hương L 33, dài : 1600m 54 3. ng Nghiêm ( t tên cho ư ng s 39, phư ng Long Th nh M ).T ư ng s 37 n cu i ư ng, dài : 456m 55 4. inh C ng Viên ( t tên cho ư ng s 121, phư ng Phư c Long A). T i l 1 n Nam Hòa, dài : 1175m
 6. 56 5. Th Diên ( t tên cho ư ng s 36B, phư ng Long Th nh M ). T Hương l s 31 n cu i ư ng, dài : 518m 57 6. M c Hi n Tích ( t tên cho ư ng s 12, phư ng Long Bình). T ư ng s 11 n sông ng Nai, dài : 340m VI. Qu n 11 58 1. Nguy n Th Di u Hương ( t tên cho ư ng t h m 319 Lý Thư ng Ki t song song v i ư ng Thiên Phư c, phư ng 15), dài : 160m. VII. Qu n Bình Th nh 59 1. H Tá Bang ( t tên cho ư ng n i khu ê Bà Láng, phư ng 17). T c u sông n r ch Lò Vôi, dài : 600m 60 2. Vũ Huy T n ( t tên cho h m inh Tiên Hoàng, phư ng 3). T inh Tiên Hoàng n Hoàng Hoa Thám n i dài, dài : 200m VIII. Qu n Tân Bình 61 1. Bùi C m H ( t tên cho h m 90 Hương l 14, phư ng 20). T Hương l 14 n kênh Tân Hóa, dài : 200m 62 2. àm Th n Huy ( t tên cho ư ng s 45, phư ng 18). T ư ng s 4 n ư ng s 2, dài : 120m 63 3. Bí ( t tên cho ư ng s 5 - phư ng 18). T ư ng s 24 n ư ng s 2, dài : 800m 64 4. Th Tâm ( t tên cho ư ng s 21, khu ph 4 - phư ng 16). T ư ng Tân Hương n ư ng s 19, dài : 225m. 65 5. Th a Luông ( t tên cho ư ng s 8, khu ph 2 - phư ng 16). T ư ng s 7 n Hương l 3, dài : 210m 66 6. Th a T ( t tên cho ư ng s 9, khu ph 2 - phư ng 16). T ư ng s 7 n Hương l 3, dài : 245m 67 7.Hoàng Văn Hòe ( t tên cho ư ng s 5, khu ph 2 - phư ng 16). T ư ng Gò D u n nhà th
 7. Tân Thái Sơn, dài : 275m 68 8.H Bá Ôn ( t tên cho ư ng n i kênh Tây Th nh, phư ng 15). T Hương l 13 n ư ng t p oàn 30/4, dài : 580m 69 9. Lê Bình ( t tên cho ư ng m i m c nh Trung tâm y t qu n, phư ng 4). T kênh Nhiêu L c n ư ng Hoàng Văn Th , dài : 650m 70 10. Lê C nh Tuân ( t tên cho h m 392 ư ng s 1, phư ng 18). T ư ng s 1 n a o, dài : 230m. 71 11. Lê i ( t tên cho h m 6B ư ng s 1, phư ng 18). T ư ng s 1 n a o, dài : 205m 72 12. Lê Khôi ( t tên cho ư ng s 22, phư ng 18). T ư ng s 3 n nhánh Hương l 2, dài : 400m. 73 13. Lê Lăng ( t tên cho ư ng s 23, phư ng 18). T ư ng s 8 n ư ng s 25, dài : 450m 74 14. Lê Li u ( t tên cho ư ng s 12, khu ph 3, phư ng 16). T ư ng Tân Kỳ - Tân Quý n ư ng Gò D u, dài : 300m 75 15. Lê L ( t tên cho ư ng s 6, phư ng 18). T kênh Nư c en n ư ng s 3, dài : 1000m 76 16. Lê Lư ( t tên cho ư ng s 25, phư ng 18). T ư ng s 8 n Hương l 3, dài : 690m 77 17. Lê Ngã ( t tên cho h m 651 Âu Cơ, phư ng 19). T ư ng Âu Cơ n ư ng Huỳnh Văn Chính, dài : 360m 78 18. Lê Ni m ( t tên cho ư ng s 9, phư ng 18). T ư ng s 24 n ư ng s 2, dài : 963m 79 19. Lê Quang Chi u ( t tên cho h m 44/33 bis ư ng vào Xí nghi p phân bón h u cơ - phư ng 20). T ư ng s 1 n Xí nghi p Phân bón h u cơ, dài : 180m 80 20. Lê Qu c Trinh ( t tên cho ư ng s 33 - phư ng 18). T ư ng s 2 n ư ng s 8, dài : 310m 81 21. Lê Sao ( t tên cho ư ng s 19 - phư ng 18). T ư ng s 2 n ư ng s 24, dài : 963m 82 22. Lê Thi t ( t tên cho ư ng s 27 - phư ng 18). T ư ng s 8 n Hương l 3, dài : 720m 83 23. Lê Trung ình ( t tên cho ư ng s 26, khu ph 6 - phư ng 16). T Tân Kỳ - Tân Quý n
 8. Hương l 13, dài : 275m 84 24. Lê Văn Huân ( t tên cho ư ng s C9 - phư ng 13). T ư ng C ng Hòa n ư ng B1, dài : 363m 85 25. Lê Văn Phan ( t tên cho h m 534E ư ng a o Phú Th Hòa - phư ng 18). T ư ng Vư n Lài n a o, dài : 460m 86 26. Lê Vĩnh Hòa ( t tên cho ư ng s 31 - phư ng 18). T ư ng s 2 n ư ng s 8, dài : 310m. 87 27. Lý Tu ( t tên cho ư ng s 11 khu ph 3 - phư ng 16). T ư ng s 10 n ư ng s 12, dài : 275m 88 28. Lương Minh Nguy t ( t tên cho h m 47 Hương l 14 - phư ng 20). T Hương l 14 n h m 125, dài : 300m 89 29. Lương Trúc àm ( t tên cho h m 116 Hương l 14 - phư ng 20). T Hương l 14 n ư ng Phân bón h u cơ, dài : 550m 90 30. Ngô B ( t tên cho ư ng C8 - phư ng 13). T ư ng C ng Hòa n ư ng B1, dài : 281m 91 31. Nguy n Bá Tuy n ( t tên cho ư ng C29 - phư ng 12). T ư ng C25 n ư ng C28, dài : 300m 92 32. Nguy n L Tr ch ( t tên cho ư ng s 6 - phư ng 16). T ư ng Tân Hương n ư ng Gò D u, dài : 625m 93 33. Nguy n Lý ( t tên cho ư ng trư c Xí nghi p phân bón h u cơ - phư ng 20). T giao l ư ng s 1 và ư ng s 3 n Xí nghi p phân bón h u cơ, dài : 240m 94 34. Nguy n Nh Lãm ( t tên cho ư ng s 16 - phư ng 18). T ư ng s 1 n ư ng s 29, dài : 140m 95 35. Nguy n Quang Bích ( t tên cho ư ng B4 - phư ng 13). T ư ng Hoàng Hoa Thám n ư ng B3, dài : 350m
 9. 96 36. Nguy n Sĩ Sách ( t tên cho h m n i ư ng Tr n Thái Tông v i ư ng Ph m Văn B ch và ư ng Trư ng Chinh - phư ng 15). T ư ng Ph m Văn B ch n ư ng Trư ng Chinh, dài : 920m 97 37. Nguy n Th L c ( t tên cho ư ng C23 - phư ng 12). T ư ng A4 n ư ng C18, dài : 110m 98 38. Nguy n Văn Săng ( t tên cho h m bên hông Xí nghi p B ch Tuy t - phư ng 14). T ư ng Âu Cơ n ư ng Tân Sơn Nhì, dài : 580m 99 39. Ph m Quý Thích ( t tên cho ư ng s 15, khu ph 4 - phư ng 16). T Tân Hương n kênh Nư c en, dài : 175m 100 40. Phan Bá Phi n ( t tên cho ư ng C24, phư ng 12). T ư ng A4 n ư ng Quách Văn Tu n, dài: 285m 101 41. Quách ình B o ( t tên cho ư ng s 13, phư ng 18). T ư ng s 24 n ư ng s 2, dài : 963m 102 42. Quách H u Nghiêm ( t tên cho h m 81A Hương l 2, phư ng 18). T Hương l 2 n cu i ư ng, dài: 180m 103 43. Tr n Văn Dư ( t tên cho ư ng s B3, khu quân s cũ - phư ng 13). T s 384 ư ng C ng Hòa n ranh sân bay, dài : 800m 104 44. Tr n Văn Hoàng ( t tên cho ư ng vòng nhà th H m, phư ng 9). T ngã ba Thiên Phư c - Nguy n Th Nh n vòng ra Nguy n Th Nh , dài : 264m 105 45. Tr n T n ( t tên cho h m bi n th 110KV - phư ng 14). T ư ng Tr n Hưng o n ư ng Âu Cơ, dài : 560m 106 46. Tr nh L i ( t tên cho ư ng s 43, phư ng 18). T ư ng s 4 n kênh Nư c en, dài :
 10. 190m 107 47. Võ Hoành ( t tên cho ư ng s 39, phư ng 18). T ư ng s 4 n ư ng s 2, dài : 120m 108 48. Võ Văn Dũng ( t tên cho ư ng s 18, phư ng 18). T ư ng s 1 n ư ng s 3, dài : 800m IX. Huy n Bình Chánh 109 1. H Sĩ Dương ( t tên cho ư ng cư xá khu ph 2 An L c - th tr n An L c) t ư ng Hùng Vương n cu i ư ng, dài : 500m 110 2. Nguy n Tri u Lu t ( t tên cho ư ng p 3 - xã Tân T o). T Qu c l 1A n cu i ư ng, dài : 450m 111 3. Nguy n Tr c ( t tên cho ư ng ngang th 6 - cư xá Phú Lâm C). N i góc thư c th v i h m i Hưng, m t u c t, m t u n i v i h m nh thông ra ư ng Hùng Vương, dài : 300m. 112 4. Nguy n Tr ng Trì ( t tên cho h m d ch v - th tr n An L c). T ư ng Hùng Vương n ư ng Tên L a, dài : 500m 113 5. Quách iêu ( t tên cho ư ng i Tân Hòa - xã Vĩnh L c A). T Hương l 80 qua Hóc Môn, ph n trên xã Vĩnh L c A, dài : 3750m X. Huy n C Chi 114 1. Giáp H i ( t tên cho ư ng s 9 - th tr n C Chi). T Qu c l 22 n cu i ư ng, dài : 520m 115 2. Hà Duy Phiên t tên cho ư ng t R ch Tra (ranh Hóc Môn) n t nh l 8 (xã Bình M ) dài 6125m. XI. Huy n C n Gi 116 1. ào C t tên cho ư ng t ngã ba dư c phNm n ư ng Lê Hùng Yên (xã C n Th nh), dài : 2000m 117 2. ng Văn Ki u t tên cho ư ng t B n ò cơ khí n ngã ba Chú Năm Nhát, Hương l 1A (xã C n Th nh), dài : 469m. 118 3. Tr n Quang Qu n ( t tên cho ư ng Kho ng - xã Bình Khánh). T ư ng tr c C n Gi n sông Soài R p, dài : 1563m
 11. T ng c ng : 118 (m t trăm mươi tám) ư ng t tên m i. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản