Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2002/QĐ-UB về việc Ban hành Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2002/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH ÁP D NG HÌNH TH C MUA NHÀ Ã XÂY D NG HO C THEO HÌNH TH C T HÀNG MUA NHÀ PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG, TÁI NNH CƯ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 v vi c ban hành Quy ch u th u và Ngh nh s 14/2000N -CP ngày 05/5/2000 v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch u th u c a Chính ph ; Căn c Văn b n s 771/CP- P1 ngày 24/8/2001 c a Chính ph v vi c x lý nh ng ki n ngh c a UBND thành ph Hà N i; Căn c Văn b n s 2269/BXD-QLN ngày 19/12/2001 c a B Xây d ng v vi c góp ý b n d th o Quy ch áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c t hàng mua nhà ph c v di dân GPMB, tái nh cư Xét t trình s : 05/TTr-KH& T ngày 03 tháng 1 năm 2002 c a T công tác ôn c, i u hành th c hi n các công trình tr ng i m c a thành ph thành l p theo quy t nh s 767/Q -UB ngày 09/2/2001 c a UBND thành ph . QUY T NNH i u 1I : Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch v vi c áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c theo hình th c t hàng ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư. i u 2 : Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3 : Chánh văn phòng H ND và UBND thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND qu n, huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t inh./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên QUY CH V VI C ÁP D NG HÌNH TH C MUA NHÀ Ã XÂY D NG HO C T HÀNG MUA NHÀ PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG, TÁI NNH CƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 04/01/2002 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1 : Ph m vi i tư ng áp d ng Quy ch này ư c áp d ng i v i các d án u tư trên a ban Thành ph Hà N i ư c giao v n Ngân sách c a Thành ph mua nhà ho c t hàng mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư. i u 2 : Gi i thích t ng : Trong quy nh này nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. Mua nhà : Là hình th c s d ng v n Ngân sách Thành ph mua các căn nhà , căn h thu c nhà chung cư ã xây d ng xong c a các doanh nghi p kinh doanh nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 2. t hàng mua nhà : Là hình th c t mua các căn nhà , căn h chung cư cao t ng chưa xây d ng ho c ang xây d ng theo yêu c u c a bên t hàng mua nhà nh m ph c v di dân GPMB, tái nh cư. 3. Bên mua : Là m t ơn v có tư cách pháp nhân ư c c p có thNm quy n giao nhi m v và v n Ngân sách mua nhà ho c t hàng mua nhà. Tuỳ t ng d án c th , kinh phí mua nhà ư c b trí b ng ngu n v n Ngân sách c a Thành ph theo hình th c c p ho c ng trư c thu h i sau. 4. Bên bán : Là các doanh nghi p có tư cách pháp nhân v u tư xây d ng kinh doanh nhà . 5. H i ng thNm nh giá Thành ph : Do UBND thành ph thành l p, có trách nhi m xác nh giá h p ng và giá tr thanh toán h p ng mua nhà ho c t hàng, trình c p có thNm quy n phê duy t. i u 3 : K ho ch mua nhà, t hàng mua nhà
  3. Căn c nhu c u qu nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư; UBND Thành ph s giao nhi m v cho Bên mua th c hi n theo k ho ch hàng năm c a Thành ph . i v i ngu n v n Ngân sách ng mua nhà ho c t hàng mua nhà s ư c hoàn tr b ng ngu n kinh phí gi i phóng m t b ng c a các d án và các ngu n h p l khác. Chương 2: CÁC QUY NNH C TH I V I HÌNH TH C MUA NHÀ Ã XÂY D NG VÀ T HÀNG MUA NHÀ A- MUA NHÀ i u 4: i n ki n ư c áp d ng hình th c mua nhà 1. Bên mua ph i ư c s ch p thu n c a UBND Thành ph (b ng văn b n) cho phép áp d ng hình th c mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 2. Bên bán ph i có h sơ h p pháp v quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. i u 5: Quy trình th c hi n 1. Căn c nhi m v và danh m c d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo k ho ch hàng năm, Bên mua có trách nhi m kh o sát th trư ng nhà , thương th o, th ng nh t v i Bên bán v các n i dung c a h p ng, có ý ki n c a Cơ quan c p trên c a ch u tư và trình UBND thành ph ch p thu n. 2. Bên bán có trách nhi m cung c p y các tài li u, h sơ có liên quan v công trình và ch u trách nhi m pháp lý v ngu n g c, tính trung th c c a n i dung tài li u, h sơ cung c p cho Bên mua nghiên c u, chuNn b h p ng. 3. Bên mua có trách nhi m ki m tra h sơ pháp lý, thuê ki m nh ch t lư ng công trình; sau khi ã xác nh m b o các yêu c u c a h p ng thì th c hi n thanh toán cho Bên bán theo n i dung h p ng ư c ký k t. 4. Bên bán có trách nhi m bàn giao nhà theo hơp ng ã ký cho Bên mua và hai bên ch u trách nhi m thanh lý h p ng theo úng quy nh. B- T HÀNG MUA NHÀ i u 6 : i u ki n ư c áp d ng hình th c t hàng mua nhà 1. Bên t hàng (Bên mua) : Ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a UBND thành ph cho phép áp d ng hình th c t hàng mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 2. Bên ư c t hàng (Bên bán) : Ph i áp ng ư c các i u ki n :
  4. 2.1. i v i trư ng h p công trình ang xây d ng : a. Có d án u tư xây d ng nhà ư c c p có thNm quy n phê duy t phù h p v i yêu c u c a Bên t hàng; b. Có quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t thi t k k thu t - t ng d toán ho c d toán h ng m c công trình; c. Có y các văn b n pháp lý cho phép Bên ư c t hàng ư c tri n khai công trình. 2.2. i v i trư ng h p công trình chưa xây d ng : a. Di n tích t xây d ng d án ã ư c xác nh phù h p v i quy ho ch và m c ích s d ng; b. D án thu c danh m c ư c c p có thNm quy n cho phép tri n khai; c. ư c bên t hàng mua nhà th ng nh t phương th c tri n khai và ti n th c hi n d án; d. Có kinh nghi m, năng l c chuyên môn và ngu n tài chính tri n khai th c hi n d án. i u 7 : Quy trình tri n khai th c hi n các d án theo phương th c t hàng mua nhà 1. i v i d án ang xây d ng : a. Trên cơ s danh m c d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo k ho ch hàng năm. Bên mua và bên bán có trách nhi m thương th o, th ng nh t v các n i dung c a h p ng, có ý ki n th ng nh t c a Cơ quan c p trên c a Bên mua trình UBND thành ph xem xét ra văn b n ch p thu n h p ng t hàng mua nhà; b. Bên mua và bên bán th ng nh t các bi n pháp nghi m thu s n phNm theo ti n thi công; c. Bên mua và bên bán th ng nh t các th t c t m ng và thanh toán s n phNm hoàn thành theo n i dung h p ng ư c ký k t; d. Bên bán có trách nhi m bàn giao s n phNm hoàn thành theo ti n , m b o ch t lư ng và th c hi n vi c thanh lý h p ng và b o hành công trình theo úng quy nh; 2. i v i d án chưa tri n khai xây d ng : a. Trên cơ s danh m c d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo k ho ch hàng năm, Bên t hàng có trách nhi m thương th o, th ng nh t v i Bên ư c t hàng v các n i dung c a h p ng, có ý ki n th ng nh t c a Cơ quan c p trên c a Bên t hàng trình UBND thành ph phê duy t;
  5. b. Bên ư c t hàng có trách nhi m l p Báo cáo nghiên c u kh thi và th c hi n u tư xây d ng theo úng các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng; c. Bên t hàng và bên ư c t hàng có trách nhi m th ng nh t và th c hi n t m ng và thanh toán theo n i dung h p ng ư c ký k t; d. Bên ư c t hàng có trách nhi m bàn giao s n phNm hoàn thành theo ti n , m b o ch t lư ng cho Bên t hàng và hai bên ch u trách nhi m thanh lý h p ng và b o hành công trình theo úng quy nh c a pháp lu t; Chương 3: H P NG MUA NHÀ VÀ T HÀNG i u 8: N i dung c a h p ng Khi ti n hành mua nhà ho c t hàng, Bên mua và Bên bán có trách nhi m ký k t h p ng kinh t . N i dung c a h p ng th c hi n theo các quy nh hi n hành. N i dung cơ b n c a h p ng mua nhà theo m u tham kh o t i ph l c 1,2,3 ban hành kèm theo Quy ch này. i u 9 : Giá tr h p ng 1. Giá phê duy t trong h p ng là giá tr quy t toán ( i v i trư ng h p mua nhà ã xây d ng xong) ho c giá tr d toán ư c duy t. 2. Giá tr thanh lý h p ng : Là giá quy t toán ư c H i ng thNm nh giá thNm nh trình UBND thành ph phê duy t. i u 10 : X lý tranh ch p, phát sinh ngoài h p ng Các tranh ch p phát sinh gi a các Bên trong quá trình th c hi n h p ng trư c h t ph i ư c gi i quy t thông qua thương lư ng, hoà gi i. Trư ng h p tranh ch p không gi i quy t ư c thông qua thương lư ng, hoà gi i, các Bên có th gi i quy t theo các quy nh hi n hành v tranh ch p h p ng kinh t . i u 11 : Trách nhi m c a Bên bán 1. Th c hi n úng n i dung ã cam k t trong h p ng; 2. Ph i h p v i Bên mua th c hi n các th t c trình cơ quan có thNm quy n trong các bư c tri n khai th c hi n d án; 3. T ch c tri n khai d án úng ti n , bàn giao s n phNm m b o úng ch t lư ng và th i h n ã ư c ký k t trong H p ng. 4. Ch u hoàn toàn trách nhi m i v i bên mua và trư c pháp lu t v s n phNm nhà và th c hi n b o hành công trình theo quy nh c a pháp lu t; i u 12 : Trách nhi m c a Bên mua
  6. 1. Th c hi n úng n i dung h p ng ã ký k t. 2. Ch u trách nhi m qu n lý v n ư c giao. Có trách nhi m thu h i v n Ngân sách trong trư ng h p Thành ph ng v n Ngân sách. 3. Ch u trách nhi m ph i h p cùng Bên bán t ch c giám sát quy trình thi công, ch t lư ng s n phNm và nghi m thu s n phNm hoàn thành. 4. Thanh toán cho Bên bán theo h p ng; 5. Qu n lý ch t ch và s d ng úng m c ích qu nhà ã mua. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C VÀ X LÝ VI PH M i u 13 : Trách nhi m các cơ quan qu n lý Nhà nư c. 1. Ban chi o gi i phóng m t b ng Thành ph Hà N i : a. T ng h p nhu c u gi i phóng m t b ng 5 năm, hàng năm c a các chương trình, d án và qu nhà c n áp ng yêu c u gi i phóng m t b ng, tái nh cư trên a bàn thành ph . b. xu t v i UBND thành ph các gi i pháp v gi i phóng m t b ng, tái nh cư m b o ti n các chương trình, d án. 2. S K ho ch và u tư Hà N i : a. Căn c quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t xã h i trung h n và dài h n chuNn b danh m c các d án d ki n tri n khai theo hình th c mua nhà ho c t hàng mua nhà. b. T ng h p, cân i k ho ch v n hàng năm theo ngh c a các S , Ngành, Qu n, Huy n, Ch u tư cho các d án u tư theo hình th c mua nhà ho c t hàng mua nhà. c. Là cơ quan u m i trong th c hi n các th t c có liên quan theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. d. nh kỳ ki m tra công tác tri n khai d án, k p th i t ng h p và xu t các bi n pháp tháo g khó khăn d án tri n khai thu n l i và m b o ti n . 3. S Tài chính v t giá Hà N i : a. Thư ng tr c c a H i ng thNm nh giá Thành ph . b. ThNm nh quy t toán công trình i v i các trư ng h p mua nhà ang xây d ng ho c t hàng mua nhà.
  7. c. Ch u trách nhi m ph i h p các s ngành liên quan cân i ngu n v n hàng năm m b o thanh toán theo úng h p ng gi a Ch u tư và Nhà th u. d. Nghiên c u trình UBND thành ph ban hành quy nh các n i dung c th v ng v n, thu h i v n i v i các d án tri n khai theo 2 hình th c nêu trong quy nh này. 4. S a chính nhà t Hà N i : a. Cân i k ho ch hàng năm nhu c u di dân gi i phóng m t b ng v i qu nhà c n có. b. Ch u trách nhi m ti p nh n bàn giao và qu n lý qu nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư và phân ph i qu nhà này theo ch o c a UBND thành ph . c. Ph i h p v i UBND qu n, huy n, các ch u tư các d án trên a bàn thành ph cân d i qu nhà ph c v công tác tái nh cư, gi i phóng m t b ng. d. Th c hi n qu n lý nhà nư c v i qu nhà, làm các th t c v c p ch ng nh n quy n s d ng cho các i tư ng, qu n lý các chung cư cao t ng v i các ch u tư khi ưa vào v n hành s d ng. 5. Quy n h n và trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan khác : Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành theo lu t nh. i u 14 : X lý vi ph m T ch c, cá nhân khi tham gia th c hi n n u vi ph m các quy nh c a Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 15 : Các n i dung khác không ghi trong Quy ch này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Pháp lu t; các Ngh nh c a Chính ph ; các văn b n hư ng d n c a các B , Ngành; các quy nh c a UBND Thành ph . i u 16 : Các B , Ngành có d án u tư trên a bàn Thành ph có th xem xét áp d ng theo quy ch này. i u 17 : Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S , ban, ngành c a Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  8. Hoàng Văn Nghiên PH L C 1 N I DUNG CƠ B N C A H P NG MUA NHÀ 1. Các căn c ký k t h p ng. 2. N i dung tho thu n c a hai bên. 3. Giá tr h p ng mua nhà là giá quy t toán ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. 4. Giá tr thanh lý h p ng là giá quy t toán ư c H i ng thNm nh giá thNm nh và UBND thành ph phê duy t. 5. Th i h n t m ng và thanh toán theo tho thu n ghi trong h p ng. 6. B o hành công trình. 7. Trách nhi m c a các bên A-B. 8. i u kho n chung. PH L C 2 N I DUNG CƠ B N C A H P NG T HÀNG CÔNG TRÌNH ANG THI CÔNG 1. Các căn c ký k t h p ng. 2. N i dung tho thu n c a hai bên. 3. Kh i lư ng công vi c ã thi công ư c nghi m thu theo úng quy nh. 4. Tiêu chuNn k thu t và ch t lư ng công trình. 5. Cung c p v t tư cho xây l p công trình. 6. Nghi m thu công trình. 7. Th i gian thi công - ti n thi công t ng th c a toàn công trình và ti n c a các h ng m c ch y u c n ph i hoàn thành theo yêu c u. 8. Giá tr h p ng mua nhà là theo giá tr t ng d toán ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t.
  9. 9. M i giá tr phát sinh sau khi h p ng ư c ký k t ph i ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. 10. Giá tr thanh lý h p ng là giá quy t toán ư c H i ng thNm nh giá thNm nh và UBND thành ph phê duy t. 11. Th i h n t m ng và thanh toán theo tho thu n ghi trong h p ng. 12. B o lãnh th c hi n h p ng và ng v n cho thi công. 13. B o hành công trình. 14. Trách nhi m c a các bên A-B 15. Ch thư ng, ph t. 16. i u kho n chung. PH L C 3 N I DUNG CƠ B N C A H P NG T HÀNG CÔNG TRÌNH CHƯA THI CÔNG a. Các i u ki n ký h p ng. b. N i dung giao th u. c. Tiêu chuNn k thu t và ch t lư ng công trình. d. Cung c p v t tư cho xây l p công trình. e. Nghi m thu công trình. f. Th i gian thi công - ti n thi công t ng th c a toàn công trình và ti n c a các h ng m c ch y u c n ph i hoàn thành theo yêu c u. g. Giá tr h p ng và th th c thanh toán, t l lãi, th i h n thanh toán. h. Phương th c x lý phát sinh kh i lư ng trong quá trình thi công. i. B o lãnh th c hi n h p ng và ng v n cho thi công. j. B o hành công trình. k. Trách nhi m c a các bên A - B. l. Ch thư ng, ph t. m. i u kho n chung.
Đồng bộ tài khoản