Quyết định số 01/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
9
download

Quyết định số 01/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 01/2005/Q -BYT NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I CƠ S S N XU T, CH BI N NƯ C GI I KHÁT" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph v quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Theo ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c và ào t o - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, ch bi n nư c gi i khát". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c và ào t o, Pháp ch - B Y t ; C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký) QUY NNH I U KI N V SINH AN TOÀN TH C PH M I V I CƠ S S N XU T, CH BI N NƯ C GI I KHÁT
  2. (Ban hành kèm Quy t nh s 01/2005/Q -BYT ngày 07 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này i u ch nh các i u ki n b o m v sinh an toàn th c phNm trong quá trình s n xu t, ch bi n nư c gi i khát. 2. Quy nh này không áp d ng i v i cơ s s n xu t nư c khoáng thiên nhiên óng chai. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài s n xu t, ch bi n nư c gi i khát t i Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này m t s t ng ư c hi u như sau: 1. V sinh an toàn th c phNm là các i u ki n và bi n pháp c n thi t b o m th c phNm không gây h i cho s c kh e, tính m ng c a con ngư i. 2. Nư c gi i khát là nư c u ng óng chai ho c u ng ư c pha ch t nư c v i các ch t có ngu n g c t nhiên ho c t ng h p. Chương 2: QUY NNH I V I CƠ S S N XU T, CH BI N NƯ C GI I KHÁT i u 4. V trí, k t c u và thi t k 1. V trí: Cơ s s n xu t, ch bi n nư c gi i khát ph i ư c xây d ng cách bi t v i các khu v c có nguy cơ gây ô nhi m th c phNm. 2. K t c u chung: a) ư c thi t k và xây d ng theo nguyên t c m t chi u phù h p v i trình t c a các công o n trong dây chuy n s n xu t và ư c phân thành các khu cách bi t, b o m tránh ô nhi m chéo gi a các công o n ho c khu v c khác. b) T ng di n tích và cơ c u di n tích gi a các khu ph i phù h p v i công su t thi t k c a cơ s , tránh tình tr ng quá t i d gây nhi m bNn và khó khăn trong quá trình b o dư ng, làm s ch và ki m tra.
  3. c) Khu ph c n thu c ph m vi qu n lý c a cơ s ph i b o m môi trư ng s ch s ; sân, ư ng i trong khu ph i lát ho c r i nh a b ng ph ng nh m tránh b i bNn, ng nư c. 3. Thi t k : a) B m t tư ng và tr n ph i ph ng, sáng màu, d làm s ch; ph n tư ng không th m nư c ph i cao ít nh t là 2 mét. b) Sàn nhà ph i làm b ng v t li u không th m nư c, d làm v sinh, có d c h p lý thoát nư c t t. c) C a ph i kín và làm b ng v t li u không th m nư c, d làm v sinh. Khuy n khích c a ra vào t ng óng và óng kín. d) H th ng ch ng xâm nh p c a côn trùng và ng v t gây h i ph i ư c làm b ng v t li u không g , d làm v sinh và ư c l p t ngăn ch n t i a s xâm nh p c a côn trùng và ng v t gây h i. ) H th ng thông gió ph i b trí lo i ư c hơi nư c ngưng t , b i, không khí nóng, khí ô nhi m; hư ng c a h th ng thông gió ph i b o m không ư c th i t khu v c nhi m bNn sang khu v c s ch. e) Phân xư ng rót và óng n p ph i kín và ư c trang b h th ng di t khuNn. Có ch ki m soát các thi t b này luôn ho t ng trong tình tr ng t t. g) H th ng chi u sáng ph i luôn b o m theo yêu c u: khu v c s n xu t có cư ng ánh sáng không dư i 200 lux; khu v c c n ki m tra s n phNm ph i t cư ng ánh sáng không dư i 540 lux. èn ph i có h p ho c lư i b o v . h) Khu v c b o v ngu n nư c ph i ư c xây d ng sao cho ngăn ch n ư c b i bNn, s xâm nh p c a côn trùng và ng v t gây h i. i) Phòng thay qu n áo ph i có s lư ng thích h p. Tư ng và sàn phòng thay qu n áo ph i tuân theo quy nh t i i m a, b Kho n 3 c a i u này. i u 5. Trang thi t b , d ng c ch bi n 1. Các thi t b , d ng c ti p xúc tr c ti p v i nư c gi i khát, th c phNm ph i là lo i chuyên dùng cho th c phNm, ư c làm t nguyên li u không b g , không b ăn mòn, không thôi nhi m các ch t c h i và khuy ch tán mùi l vào s n phNm. 2. Các thi t b , d ng c s d ng trong quá trình s n xu t, ch bi n ph i làm b ng các v t li u không g , không gây ô nhi m s n phNm, d làm v sinh và ph i ư c v sinh thư ng xuyên theo ca s n xu t. 3. Ph i có d ng c chuyên dùng thu gom và ch a ng rác th i. i u 6. H th ng thoát nư c
  4. 1. Rãnh thoát nư c trên m t sàn ph i m b o thoát nư c t t. Các rãnh ư c làm b ng v t li u ch ng th m, có kích thư c phù h p v i lưu lư ng t i a c a dòng nư c th i, có n p y b ng v t li u không th m nư c v i s lư ng và kích thư c l thoát nư c phù h p. Rãnh thoát nư c th i ph i có c u trúc d làm v sinh. 2. Các h ga l ng ng ch t th i r n ph i ư c b trí phù h p v i lưu lư ng và m ng lư i h th ng rãnh th i. H ga ph i có n p y và d làm s ch, kh trùng. H ga ph i ư c b trí bên ngoài khu s n xu t. 3. ư ng d n nư c th i bên ngoài khu ch bi n t i b ch a và khu x lý nư c th i ph i có n p y kín d tháo l p và d làm s ch. 4. Cơ s s n xu t, ch bi n nư c gi i khát ph i tuân theo pháp lu t v môi trư ng và các quy nh c a pháp lu t v vi c x lý ch t th i. Khu v c x lý ch t th i ph i ư c xây d ng trong hàng rào b o v c a cơ s ngăn ch n s xâm nh p c a các lo i ng v t. i u 7. Ch v sinh 1. Nhà xư ng, trang thi t b và d ng c dùng trong quá trình s n xu t ph i ư c làm v sinh nh kỳ. 2. Ph i t ng v sinh cơ s ít nh t 1 l n/6 tháng. 3. Các ng d n nư c, r m, c t tr , ch p èn và nh ng nơi thư ng tích t ch t bNn ph i ư c làm v sinh thư ng xuyên nh m h n ch t i a s phát tri n c a vi sinh v t. 4. Hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn s d ng trong cơ s s n xu t, ch bi n nư c gi i khát ph i áp ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Khu v sinh 1. Cơ s s n xu t, ch bi n nư c gi i khát ph i có khu v sinh cách bi t v i khu ch bi n. 2. Khu v sinh ph i có c u trúc sao cho c a c a khu v sinh không ư c m thông tr c ti p vào các khu ch bi n. 3. Trong m i khu v sinh ph i có ch r a tay có trang b xà phòng, khăn lau tay (khuy n khích s d ng thi t b làm khô tay và khăn gi y dùng m t l n). 4. Khu v sinh ph i ư c làm s ch thư ng xuyên. 5. S lư ng nhà v sinh ph i b o m theo Tiêu chuNn V sinh lao ng ban hành kèm theo Quy t nh s 3733/2002/Q -BYT ngày 10/10/2002 c a B trư ng B Y t . i u 9. Nư c và hơi nư c
  5. 1. Nư c dùng cho s n xu t, ch bi n nư c gi i khát ph i tuân theo Tiêu chuNn V sinh nư c ăn u ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1329/2002/BYT/Q ngày 18 tháng 4 năm 2002 c a B trư ng B Y t . 2. Nư c không t yêu c u quy nh t i Kho n 1 c a i u này ư c s d ng v i m c ích khác như làm l nh, c u ho , cung c p cho n i hơi và các m c ích khác không ư c n i v i ngu n nư c s d ng cho s n xu t, ch bi n và ph i có ký hi u riêng tránh s d ng nh m. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CH CƠ S VÀ QUY NNH I V I NGƯ I TR C TI P S N XU T, CH BI N NƯ C GI I KHÁT i u 10. Trách nhi m c a ch cơ s 1. T ch c các l p t p hu n ki n th c v an toàn v sinh th c phNm cho ngư i tr c ti p tham gia s n xu t. 2. T ch c khám s c kh e nh kỳ ít nh t 1 l n/1 năm t i các cơ s y t c p qu n, huy n tr lên cho ngư i tr c ti p tham gia s n xu t. 3. Ki m nghi m nh kỳ v ch t lư ng ngu n nư c và s n phNm ít nh t 1 l n/6 tháng t i cơ quan ki m nghi m ư c công nh n ho c ư c ch nh. i u 11. Yêu c u i v i ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n 1. Nh ng ngư i b m c các b nh truy n nhi m theo quy nh c a B Y t không ư c tham gia s n xu t, ch bi n. 2. Ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n ph i th c hi n y các yêu c u v sinh cá nhân trong khi s n xu t và tham d y các l p t p hu n ki n th c v an toàn v sinh th c phNm. 3. Ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n ph i th c hi n các yêu c u sau trong khi s n xu t, ch bi n: a) M c trang ph c riêng. Nh ng ngư i làm vi c trong phân xư ng rót chai ph i i mũ, eo khNu trang s ch và dùng găng tay s d ng m t l n ho c r a tay b ng xà phòng sát khuNn; b) Gi móng tay ng n, s ch s , không eo trang s c; c)R a tay s ch s b ng nư c s ch và xà phòng, sau ó lau khô: -Khi b t u làm vi c; - Sau khi ti p xúc v i b m t bNn; - Sau khi i v sinh.
  6. d) Không ăn u ng, nhai k o cao su, hút thu c lá, thu c lào, kh c nh . Chương 4: QUY NNH I V I BAO BÌ, B O QU N, V N CHUY N VÀ QUÁ TRÌNH S N XU T, CH BI N NƯ C GI I KHÁT i u 12. Bao bì 1. V chai, v h p, n p ho c nút chai ph i ư c làm t v t li u chuyên dùng cho th c phNm và ph i ư c óng gói kín. 2. Các lo i n p ho c nút chai và chai nh a có dung tích dư i 10 lít không ư c s d ng l i. 3. Bình nh a có dung tích t 10 lít tr lên và chai th y tinh có th ư c s d ng l i. 4. T t c các lo i chai, bình s d ng l n u hay s d ng l i u ph i ư c làm s ch, di t khuNn, xúc r a k trư c công o n rót chai; tr trư ng h p bình s d ng l n u ư c s n xu t theo công ngh khép kín có di t khuNn. T i khu v c r a chai, ph i ti n hành giám sát quá trình di t khuNn, xúc r a và ph i ghi chép k t qu giám sát. 5. Sau khi xúc r a s ch, chai ph i ư c úp ngư c xu ng b i bNn, v t l không rơi vào trong, tr trư ng h p chai ư c r a b ng máy t ng. 6. i v i bao bì gi y, bên trong ph i ư c tráng b ng v t li u an toàn, không th m nư c và b n v ng v i tác ng c a s n phNm. i u 13. B o qu n 1. Nư c gi i khát ph i ư c t trong các thùng ch a m b o v sinh, không b va p, xô l ch trong quá trình v n chuy n. 2. B o qu n s n phNm nơi khô ráo, thoáng mát, m b o v sinh. i u 14. V n chuy n Nư c gi i khát ph i ư c v n chuy n b ng các phương ti n không gây nh hư ng n ch t lư ng, v sinh, an toàn c a s n phNm. i u 15. Quy nh i v i quá trình s n xu t, ch bi n 1. Trong quá trình s n xu t, ch bi n nư c gi i khát, n u chai ư c rót b ng tay, thì ngư i rót ph i i mũ, eo khNu trang s ch và dùng găng tay s ch s d ng m t l n ho c r a tay b ng xà phòng sát khu n. 2. Trong su t quá trình rót và y n p ph i chú ý tránh làm h ng chai và phòng các v t l rơi vào trong chai. Thi t b ph i ư c giám sát và b o trì thư ng xuyên tránh các m i nguy tương t . Quá trình giám sát và b o trì ph i ư c ghi chép y .
  7. 3. Thi t b rót và óng n p ph i ư c duy trì trong tình tr ng s ch và v sinh; ph i ư c làm s ch và di t khuNn khi b t u s n xu t, n u s n xu t liên t c thì ít nh t 1l n/1tu n. 4. Chai ph i ư c y n p ngay sau công o n rót chai. 5. N p chai ph i b o m kín trư c khi lưu hành. 6. S n phNm cu i cùng ph i ư c ki m tra lo i tr các s n phNm không t yêu c u v c m quan, b hư h ng bao bì, m t nhãn và ư c xét nghi m nh kỳ. Trư ng h p công ngh ư c ư c áp d ng ki m soát theo h th ng HACCP ã ư c công nh n thì không ph i ki m tra s n phNm cu i cùng. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. 1. Các t ch c, cá nhân s n xu t, ch bi n nư c gi i khát có trách nhi m th c hi n Quy nh này. 2. C c An toàn v sinh th c phNm ch trì, ph i h p v i các V , C c ch c năng thu c B Y t và cơ quan có liên quan hư ng d n, ch o th c hi n Quy nh này. 3. S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này trong ph m vi a phương.
Đồng bộ tài khoản