Quyết định số 01/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2007/QĐ-BCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2007/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phc S : 01/2007/Q -BCN Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B CÔNG NGHI P BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 2006; Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t Ban hnh văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chnh ph quy nh chi ti t v hư ng d n thi hnh m t s i u c a Lu t Ban hnh văn b n quy ph m php lu t v Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Công nghi p ban hành theo thNm quy n trong lĩnh v c a ch t, khoáng s n n ngày 29 tháng 12 năm 2006 ã h t hi u l c pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c), - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - UBND cc t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, Hoàng Trung H i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Tòa án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , -Website Chnh ph , - Công báo, - Lãnh o B Công nghi p, - Lưu: VT, PC.
  2. Ph l c: DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T TRONG LĨNH V C NA CH T, KHOÁNG S N DO B CÔNG NGHI P BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 01/2007/Q -BCN ngày 03 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Công nghi p) STT Hình th c S văn b n Ngày ban Trích y u văn b n hnh 1 Quy t 1121Q /QLTN 23/4/1996 Quy nh nguyên t c, th t c nh c p gi y phép kh o sát, thăm dò, khai thác á quí nhóm 1 2 Quy t 154/Q - CKS 23/01/1997 Quy nh các khoáng s n nh x p vào lo i khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng 3 Quy t 39/1998/Q - 13/6/1998 V/v: i u ch nh giá phân nh BCN tích m u và gia công m u 4 Quy t 63/2000/Q - 13/11/2000 V i u ki n c a t ch c, cá nh BCN nhân hành ngh thăm dò khoáng s n
Đồng bộ tài khoản