Quyết định số 01/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định tạm thời về việc sử dụng cọc nhựa dùng để phân làn xe và cảnh báo an toàn giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 01/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V VI C S D NG C C NH A DÙNG PHÂN LÀN XE VÀ C NH BÁO AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i v vi c s d ng c c nh a phân làn xe và c nh báo an toàn giao thông ư ng b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B ; V trư ng các V ; C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam; C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính); Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các th trư ng B GTVT; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) - C c C nh sát GT B S; - Công báo, Website Chính ph ; - Lưu VT, KHCN. QUY NNH T M TH I
  2. V VI C S D NG C C NH A PHÂN LÀN XE VÀ C NH BÁO AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BGTVT, ngày 28 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này áp d ng cho c c nh a dùng phân làn xe và c nh báo an toàn giao thông ư ng b . Chương 2. QUY NNH V C U T O, THI CÔNG VÀ DUY TU B O DƯ NG i u 2. Quy nh v c u t o c a c c nh a 1. Hình dáng C c nh a ư c c u t o bao g m ph n thân c c và ph n c c, chia thành 2 lo i như sau: a. Lo i A: Dùng cho ư ng có t c thi t k ≥ 60km/gi , có 3 v ch ph n quang màu tr ng m i v ch cao 7cm, kho ng cách gi a các v ch ph n quang 5cm (s p x p theo th t tính t nh c c như sau: nh a, ph n quang và ti p t c l p l i). Thân c c hình côn, cao t 70cm n 75cm, ư ng kính áy trên 8cm, ư ng kính áy dư i t 8cm n 10 cm. c c là hình côn, cao 5m, ư ng kính áy trên t 8cm n 10cm, ư ng kính áy dư i t 20cm n 25 cm c nh c c trên m t ư ng. b. Lo i B: Dùng cho ư ng có t c thi t k < 60km/gi , có 2 v ch ph n quang màu tr ng m i v ch cao 7cm, kho ng cách gi a các v ch ph n quang là 5cm (s p x p theo th t tính t nh c c như sau: nh a, ph n quang và ti p t c l p l i). Thân c c hình côn, cao t 40cm n 45cm, ư ng kính áy trên 8cm, ư ng áy dư i t 8cm n 9cm. c c là hình côn, cao 5cm, ư ng áy trên t 8cm n 9cm, ư ng kính áy dư i t 20cm n 25cm c nh c c trên m t ư ng. 2. V t li u V t li u ch t o c c nh a ph i th a mãn nh ng i u ki n sau ây: a. Ph n thân c c và c c b ng v t li u nh a có tính àn h i; b. n nh v i môi trư ng, thu n l i cho duy tu b o dư ng, có tính m m d o, ít gãy xung l c i v i xe khi va ch m; c. L p ph n quang ph i mb o b n khi b va ch m.
  3. 3. Màu s c Màu s c c a thân c c là màu da cam ho c nh t. L p ph n quang dán vào thân c c là màu tr ng và s d ng lo i ph n quang theo quy nh B ng 1, Yêu c u v ch t lư ng sau 2 năm s d ng ph n quang t i thi u t 70% ph n quang quy nh B ng 1. B ng 1. Tính năng ph n quang c a v t li u dùng cho c c nh a Góc quan tr c (0, ) Góc chi u chi u sáng (0, Tính năng ph n quang ) (màu tr ng) (cd/lx.m2) -4 250 0,2 +30 150 -4 95 0,5 +30 65 i u 3. L p t 1. Ph m vi và v trí l p t V nguyên t c, c c nh a không nên l p t trùng v i “v ch k phân làn” nhưng trong trư ng h p c n tăng c nh báo phân làn cho các phương ti n giao thông thì ư c phép l p t trùng v i “v ch k phân làn”, khi ó ph i cách nhau m t kho ng nh t nh không làm m t ch c năng c a “v ch k phân làn”. T i các nút giao thông có v ch sơn k phân chia thành các o d n hư ng, các c c l p t cách mép v ch sơn 50cm (cách mép làn xe) ho c nh ng v trí m b o cho c c nh a n m bên ngoài ph n ư ng dành cho xe ch y. Ch l p t c c nh a phân chi u xe ch y các o n ư ng có chi u r ng t i thi u m t ư ng theo công th c sau: B = a + 2b + c Trong ó: B - Chi u r ng t i thi u c a m t ư ng, m; a - Chi u r ng l p t c c nh a d o và d i an toàn hai bên c c nh a, l y a = 0,5m; b - Chi u r ng m t làn xe theo thi t k ư ng (n u m t ư ng n m trong ư ng cong có bán kính nh thì c ng thêm ph n m r ng), m; c - Chi u r ng m t làn xe máy, mô tô, l y c = 1,5m các o n ư ng vùng núi có ti m Nn nguy cơ gây tai n n giao thông, chi u r ng m t ư ng ư c gi m i 1,0m so v i cách tính trên.
  4. 2. Kho ng cách l p t gi a các c c Tùy theo t c thi t k , kho ng cách thích h p gi a các c c nh a có th t 2m n 10m. Kho ng cách l p t l a ch n theo v trí l p như sau: a. i m b t u hàng rào b o v dùng cho d i phân cách tim ư ng: t 3m n 5m b trí 5 c c liên ti p, kho ng cách gi a các c c ti p theo tăng d n t 5m - 7m - 10m/c c; b. Phía trư c khu v c công trình có ti m Nn gây nguy hi m va ch m v i xe: t 5m n 10m; c. Phía trư c c a h m và trong ư ng h m, ư ng ô tô trên cao có lưu lư ng xe l n, c n ư c phân chia làn xe: t 3m n 5m; d. Có th dùng thay th rào ch n t m th i o n ư ng ang thi công: t 2m n 3m. e. o n ư ng d báo phía trư c có nguy hi m gây nên va ch m: t 5m n 10m, trên chi u dài t 50m n 100m. f. o n ư ng có t c thi t k > 60km/gi thì tăng kho ng cách gi a các c c và chi u dài c m c c, còn o n ư ng t c th p thì thu h p kho ng cách c c và chi u dài c m c c. Vi c l p t c c nh a ph i cân nh c t i vi c duy tu b o dư ng, c nh quan v.v… l p t t i thi u s lư ng c c trong ph m vi c m c c. i u 4. Thi công Dùng bu lông k t h p v i t c kê có cánh c nh c c nh a v i m t ư ng. N u bu lông nhô lên cao trên m t ư ng s gây nguy hi m cho xe c , ph i thi công sao cho không có ph n bu lông nhô lên kh i c c. 1. i u ki n thi công i u ki n th i ti t, khí h u nh hư ng n ch t lư ng thi công. Do v y, không ư c thi công c c trong nh ng i u ki n dư i ây: a. Nhi t c a m t ư ng và nhi t không khí dư i 150C; b. Nm tương i trong không khí trên 80%; c. B m t ư ng chưa khô; d. B m t bê tông nh a m i ư c r i (chưa quá 14 ngày), 2. Phương pháp thi công a. S d ng ch t k t dính k t h p v i bu lông liên k t c c nh a v i m t ư ng;
  5. b. Vùng xung quanh c c nh a khi thi công không ư c có b i, m , d u, hơi nư c, các m nh v n, sơn và các ch t khác gây tr ng i cho cư ng dính bám c a ch t k t dính. làm s ch b i bNn trên m t ư ng, khi c n thi t ph i dùng bàn ch i ánh. Sau ó, th i s ch m t ư ng b ng áp su t khí nén r i m i ư c r i ch t k t dính. c. Sau khi m t ư ng và m t áy c a c c nh a ư c ánh s ch, ph l p k t dính lên m t ư ng trong ph m vi c c, Ch t k t dính ph i ư c quét u lư ng, sao cho b m t ch t dính k t r ng hơn m t áy c a c c. Sau ó l p t c c vào v trí và ti n hành xi t bu lông liên k t ch c ch n gi a c c v i m t ư ng. i u 5. Duy tu b o dư ng Ph i nh kỳ ki m tra tr ng thái hư h ng c a c c nh a và l p ph n quang duy tu b o dư ng như sau: 1. Tr ng thái b hư h ng c a c c nh a - Ki m tra c c nh a còn duy trì tr ng thái ban u như khi m i thi công hay ã bi n d ng nhi u. Trư ng h p c c b b cong ho c b hư h ng thì ph i thay th ngay. 2. Tr ng thái b phá h ng và bNn l p ph n quang Trên b m t c a l p qu n quang ph i luôn luôn s ch, không ư c có các ch t bNn như b i, bùn, khói xe v.v… a. L p ph n quang b bNn, ph i r a s ch; b. L p ph n quang b bong ra ho c b hư h ng, ph i dán l i ho c thay l p m i; c. L p ph n quang có th b hư h ng ho c bong tróc c c b khi b va p m nh b ng xung l c, ph i s a ch a ho c thay th c c nh a khác. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 6. T ch c th c hi n 1. C c ư ng b Vi t Nam và các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v , cá nhân k p th i báo cáo B Giao thông v n t i nghiên c u, b sung, s a i./. B TRƯ NG
  6. H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản