Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T DU LNCH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 01/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 337/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch làm vi c m u c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Xét ngh c a Chánh văn phòng và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này: 1. Quy ch làm vi c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; 2. M u Phi u ph i h p x lý công vi c, Phi u trình gi i quy t công vi c, Phi u thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t, Phi u báo. i u 2. B trư ng, Th trư ng, Th trư ng và các cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B , các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Chánh Văn phòng có trách nhi m giúp B trư ng theo dõi, ôn c và ki m tra th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành 15 ngày, k t ăng Công báo. Các văn b n sau ây không còn hi u l c k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành: 1. Quy t nh s 05/2004/Q -BVHTT ngày 02 tháng 02 năm 2004 c a B trư ng B Văn hóa-Thông tin ban hành Quy ch làm vi c c a B Văn hóa-Thông tin;
 2. 2. Quy t nh s 1556/2006/Q -UBTDTT ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao ban hành Quy ch làm vi c c a y ban Th d c Th thao; 3. Quy t nh s 206/Q -TCDL ngày 05 tháng 4 năm 2006 c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch ban hành Quy ch làm vi c c a T ng c c Du l ch./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph - Ban Tuyên giáo TW; - Văn phòng Chính ph ; - y ban VHGDTTNN Qu c h i; Hoàng Tu n Anh - C c Ki m tra VBQPPL, B Tư pháp; - Công báo, Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng B VHTTDL; - Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ; - ng y, Công oàn, oàn TNCSHCM B ; - S qu n lý Nhà nư c v VHTT, TDTT và Du l ch; - Lưu, VP, V PC, TL.350 QUY CH LÀM VI C C A B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c văn hóa, gia ình, th thao và du l ch c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Quy ch này áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B ; các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i B . i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. B Văn hóa, Th thao và Du l ch làm vi c theo ch th trư ng. M i ho t ng c aB u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t, ngh nh s 103/2007/N -CP ngày 14/6/2007 quy nh trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v và trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Quy ch làm vi c c a Chính ph ban hành kèm Ngh nh s 179/2007/N -CP
 3. ngày 03/12/2007 c a Chính ph , quy ch văn hóa công s t i các cơ quan hành chính nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 129/2007/Q -TTg ngày 02/8/2007 c a Th tư ng Chính ph và Quy ch này. Cán b , công ch c, viên ch c thu c B ph i x lý và gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m, thNm quy n. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch ư c giao cho m t cơ quan, ơn v , m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. Công vi c ã ư c giao cho cơ quan, ơn v nào thì Th trư ng cơ quan, ơn v ó ph i ch u trách nhi m v công vi c ư c giao. 3. Cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B ph i tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a Pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và Quy ch này, tr công vi c phát sinh t xu t ho c có yêu c u khác c a cơ quan c p trên do Lãnh o B phân công và ch o gi i quy t. 4. M i quy t nh gi i quy t công vi c, i u hành công vi c, ph i h p gi i quy t công vi c c a B trư ng, các Th trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ph i th hi n b ng văn b n ho c thông qua m ng thông tin máy tính c a B . 5. B o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 6. Th c hi n c i cách hành chính, m b o dân ch , rõ ràng, minh b ch, th c hành ti t ki m và hi u qu trong m i ho t ng. Chương II TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a B trư ng: a) Ch o, i u hành B th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n theo úng quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , các Lu t và Pháp l nh v qu n lý ngành, Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , Ngh nh s 185/2007N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch và các văn b n pháp lu t có liên quan; b) Phân công các Th trư ng ph trách các lĩnh v c công tác c a B và các a phương; y quy n cho Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B th c hi n m t s công vi c c th theo quy nh c a pháp lu t; ch ng ph i h p v i các B , ngành khác x lý các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a B ho c các v n do Chính ph , Th tư ng Chính ph phân công;
 4. c) Hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t d ng c a các B , ngành; ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a các B , ngành; ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a y ban nhân dân các c p, các t ch c khác, các S qu n lý nhà nư c v văn hóa, th thao và du l ch (sau ây g i chung là S Văn hóa, Th thao và Du l ch), cơ quan, ơn v thu c B trong vi c th c hi n pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; d) Ký các văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng theo quy nh t i i u 23 quy ch này. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng: a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và nh ng công vi c quy nh t i kho n 1 i u này; b) Nh ng công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao ho c y quy n; tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác quan tr ng và ch o ho t ng c a m t s cơ quan, ơn v thu c B ; c) Tr c ti p gi i quy t m t s vi c ã giao cho Th trư ng, nhưng th y c n thi t vì tính c p bách ho c có n i dung quan tr ng, ho c do Th trư ng ư c phân công i công tác v ng; nh ng vi c liên quan t hai Th trư ng tr lên mà các Th trư ng có ki n khác nhau; d) Phân công m t Th trư ng làm nhi m v thư ng tr c, giúp B trư ng i u hành công vi c chung c a B . 3. Nh ng công vi c B trư ng ưa ra th o lu n t p th Lãnh o B (B trư ng, các Th trư ng) trư c khi quy t nh: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c văn hóa, gia ình, th thao và du l ch; b) Chương trình, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a B ; d th o các văn b n quy ph m pháp lu t trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , y ban Thư ng v Qu c h i, Qu c h i; c) K ho ch c a B v vi c tri n khai các ch trương, chính sách quan tr ng c a ng, Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng c a c p trên ã ban hành; d) Các chương trình, d án tr ng i m c a ngành; ) Phân b , i u ch nh ngân sách và các ngu n v n u tư hàng năm; e) Công tác t ch c b máy và nhân s c a B theo phân c p (bao g m: thành l p m i, gi i th , chia tách, h p nh t các cơ quan, ơn v ; Khen thư ng, k lu t, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n cán b );
 5. g) Báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c và ki m i m s ch o, i u hành c a B ; h) Nh ng v n v ký k t và tham gia các i u ư c và th a thu n qu c t , k ho ch th c hi n các cam k t qu c t ; i) Nh ng v n khác mà B trư ng th y c n thi t ph i ưa ra th o lu n. 4. Trong trư ng h p không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , B trư ng ch o cơ quan, ơn v ch trì án ph i h p v i Văn phòng B l y ý ki n các Th trư ng, trình B trư ng quy t nh. Sau khi các Th trư ng ã có ý ki n, B trư ng là ngư i ưa ra quy t nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Th trư ng: Các Th trư ng ư c B trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c và a bàn công tác, ph trách m t s cơ quan, ơn v và ư c s d ng quy n h n c a B trư ng, nhân danh B trư ng khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Khi B trư ng i u ch nh s phân công gi a các Th trư ng thì các Th trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo B trư ng. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng: a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c B trư ng phân công; b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng trong ph m vi ư c phân công, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung; c) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công, n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Th trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i th trư ng ó gi i quy t. Trư ng h p c n có ý ki n c a B trư ng ho c gi a các Th trư ng còn có ý ki n khác nhau thì Th trư ng ch trì ph i báo cáo B trư ng quy t nh; d) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c mà chưa có văn b n quy nh ho c nh ng v n nh y c m d gây tác ng n tình hình kinh t -xã h i c a t nư c, ho t ng c a ngành ho c th a thu n quan tr ng gi a cơ quan, ơn v do mình ph trách v i t ch c, cá nhân nư c ngoài và nh ng v n quan tr ng khác thì Th trư ng ph i xin ý ki n c a B trư ng trư c khi quy t nh. 3. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Th trư ng thư ng tr c:
 6. Th trư ng thư ng tr c ngoài vi c th c hi n các nhi m v ư c phân công quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, còn có quy n h n và nhi m v sau: a) ư c B trư ng y quy n ch o gi i quy t các công vi c chung c a B và ký văn b n thay B trư ng khi B trư ng v ng m t; b) ư c B trư ng y quy n ch trì vi c ph i h p ho t ng gi a các Th trư ng; c) Gi i quy t m t s công vi c c p bách c a th trư ng khác khi Th trư ng ó v ng m t theo y quy n c a B trư ng và thông báo l i cho Th trư ng ó bi t k t qu ã gi i quy t. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B 1. Th trư ng các T ng c c, V , Thanh tra B , Văn phòng B và các cơ quan, ơn v khác thu c B có trách nhi m: a) Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan, ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng và Th trư ng ph trách v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; th c hi n y ch báo cáo, thông tin theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; b) i v i nh ng vi c phát sinh vư t quá thNm quy n ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách ho c B trư ng xin ý ki n ch o gi i quy t; không chuy n công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a cơ quan, ơn v mình cho cơ quan, ơn v khác ho c chuy n lên lãnh o B ; không gi i quy t công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a cơ quan, ơn v khác; c) Th c hi n nh ng nhi m v khác do B trư ng ho c Th trư ng giao; d) Th trư ng các T ng c c, Thanh tra B , Văn phòng B , C c, V thu c B ư c B trư ng y quy n gi i quy t ho c ký th a l nh m t s văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t và trư c B trư ng v n i dung ư c y quy n. ) T ng c c trư ng, V trư ng, C c trư ng khi ư c c i h p thay Lãnh o B theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 26 Quy ch làm vi c c a Chính ph có trách nhi m chuNn b ý ki n gi i trình v các v n liên quan n n i dung cu c h p và báo cáo Lãnh o B k t lu n cu c h p c a Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph ; e) Khi v ng m t cơ quan, ơn v , ph i y quy n cho c p phó qu n lý i u hành; v ng m t t 02 ngày làm vi c tr lên ph i có văn b n y quy n cho c p phó qu n lý i u hành và báo cáo Th trư ng ph trách ho c B trư ng b ng văn b n và thông báo cho Chánh Văn phòng B ; trư ng h p Th trư ng ph trách i v ng ph i báo cáo B trư ng; trư ng h p B trư ng tr c ti p ph trách mà B trư ng i v ng ph i báo cáo Th trư ng thư ng tr c;
 7. Ngư i ư c Th trư ng cơ quan, ơn v y quy n qu n lý i u hành cơ quan, ơn v ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan, ơn v , trư c B trư ng và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a cơ quan, ơn v trong th i gian ư c y quy n. g) i u hành cơ quan, ơn v mình ch p hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, Quy ch làm vi c c a B , các ch trương, chính sách c a chính quy n a phương nơi cơ quan, ơn v óng tr s ; 2. Ký k t văn b n th a thu n, b n cam k t, b n ghi nh v h p tác v i i tác nư c ngoài: a) Các cơ quan, ơn v thu c B khi ký k t văn b n th a thu n, b n cam k t, b n ghi nh v h p tác v i i tác nư c ngoài ph i báo cáo và ư c s ng ý c a B trư ng; b) C c H p tác qu c t là cơ quan u m i nghiên c u và t ng h p các ý ki n óng góp c a các cơ quan, ơn v liên quan i v i d th o văn b n ký k t và trình Lãnh o B xem xét, quy t nh. 3. Chánh văn phòng B , ngoài vi c th c hi n trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, còn ph i th c hi n các trách nhi m sau: a) T ng h p và trình B trư ng ho c Th trư ng thư ng tr c các k ho ch, chương trình công tác c a B ; theo dõi, ôn c vi c th c hi n các k ho ch, chương trình công tác sau khi ư c phê duy t; b) T ng h p báo cáo hàng tu n, hàng tháng, hàng quý, hàng năm c a B và các báo cáo chuyên , các văn b n khác theo yêu c u c a B trư ng; c) Giúp B trư ng, các Th trư ng i u hành, ôn c, ph i h p ho t ng gi a các cơ quan, ơn v thu c B , các S Văn hóa, Th thao và Du l ch và các cơ quan có liên quan. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c, viên ch c 1. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công theo dõi gi i quy t; th c hi n các công vi c ư c Th trư ng cơ quan, ơn v ho c lãnh o B giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a cơ quan, ơn v ; 2. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Th trư ng cơ quan, ơn v , trư c Lãnh o B và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công theo dõi gi i quy t; 3. Th c hi n các quy nh t i Pháp l nh cán b , công ch c, các quy nh c a B và cơ quan, ơn v v cán b , công ch c, viên ch c. i u 7. Quan h công tác gi a B v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch
 8. 1. B có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng chuyên môn, nghi p v c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch t ch c tri n khai th c hi n các chương trình công tác l n c a B t i a phương; báo cáo b k t qu công tác theo quy nh; th c hi n úng các quy nh qu n lý c a B v i ngành a phương. B trư ng và các Th trư ng ph i dành th i gian i công tác a phương, cơ s ( nh kỳ, t xu t) ch o, ki m tra, ôn c và ch o th c hi n các công vi c thu c thNm quy n và trách nhi m c a B . 2. S Văn hóa, Th thao và Du l ch t ch c tri n khai th c hi n các chương trình công tác l n c a B t i a phương; báo cáo B k t qu công tác theo quy nh; th c hi n úng các quy nh qu n lý c a B i v i ngành a phương. i u 8. Quan h gi a Lãnh o B v i Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B 1. B trư ng, Th trư ng nh kỳ ho c t xu t h p v i Th trư ng các cơ quan, ơn v ư c phân công ph trách ho c làm vi c v i lãnh o t ng cơ quan, ơn v ư c phân công ph trách ho c làm vi c v i lãnh o t ng cơ quan, ơn v , tr c ti p nghe báo cáo tình hình, ch o vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a cơ quan, ơn v . 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m báo cáo k p th i v i Lãnh o B v k t qu th c hi n công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t khi th c hi n các quy nh t i i u 5 Quy ch này và nh ng v n v cơ ch ,chính sách c n s a i, b sung; ki n ngh s a i, b sung chương trình, k ho ch công tác cho phù h p v i yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph và c a B . i u 9. Quan h ph i h p gi i quy t công vi c gi a các Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B . 1. Th trư ng cơ quan, ơn v khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan, ơn v khác ph i trao i ý ki n v i Th trư ng cơ quan, ơn v ó b ng cách g i Phi u ph i h p x lý công vi c (m u s 1). Th trư ng cơ quan, ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i theo úng yêu c u c a cơ quan, ơn v ch trì. i v i vi c liên quan n nhi u cơ quan, ơn v mà vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n th c hi n thì Th trư ng cơ quan, ơn v ch trì báo cáo, xu t Th trư ng ph trách ho c B trư ng xem xét, quy t nh. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c phân công ph i h p th c hi n các chương trình, d án có trách nhi m th c hi n t t, úng ti n nhi m v ư c phân công. 3. Trong quá trình gi i quy t công vi c, khi phát hi n có s ch ng chéo công vi c v i cơ quan, ơn v khác, Th trư ng cơ quan, ơn v ph i ch ng chuy n l i h sơ ho c báo cáo v i Lãnh o B i u ch nh l i s phân công. i u 10. Các quan h công tác khác 1. Quan h làm vi c gi a B v i các cơ quan Trung ương c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , các B , ngành khác, các a phương, cơ quan trung ương c a
 9. các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i-ngh nghi p thu c lĩnh v c văn hóa, th thao và du l ch ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , các văn b n pháp lu t và các quy ch ph i h p công tác. B liên h ch t ch v i Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c và Văn phòng Chính ph thư ng xuyên trao i thông tin, ph i h p rà soát vi c th c hi n chương trình công tác, m b o hoàn thành có ch t lư ng, úng ti n các án, công vi c ư c giao theo ch o, i u hành c a Chính ph và Th tư ng Chính ph . B thư ng xuyên ph i h p v i y ban nhan dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ch o th c hi n các nhi m v qu n lý Nhà nư c c a ngành. 2. Quan h công tác gi a Lãnh o B v i Ban Cán s ng và B th c hi n theo quy nh c a ng và quy ch làm vi c c a Ban Cán s ng. 3. Quan h gi a Lãnh o B v i ng y cơ quan B th c hi n theo quy nh c a ng và Quy ch ph i h p công tác gi a lãnh o B và ng y. 4. Quan h gi a lãnh o B v i các t ch c chính tr -xã h i trong cơ quan B : a) Sáu tháng m t l n, lãnh o B làm vi c v i Thư ng v ng y, Thư ng v Công oàn, Thư ng v oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B báo cáo nh ng ch trương, công tác c a B , bi n pháp gi i quy t nh ng ki n ngh c a oàn viên công oàn và oàn viên thanh niên (sau ây g i chung là oàn viên) và l ng nghe ý ki n óng góp c a các t ch c này v ho t ng c a B ; b) Ch t ch Công oàn, bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh do Lãnh o B ch trì có n i dung liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên; c) B trư ng t o i u ki n thu n l i Công oàn, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B ho t ng có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a B ư c Nhà nư c giao; tham kh o ý ki n c a các t ch c này trư c khi quy t nh các v n có liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên. Chương III CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A B i u 11. Các lo i chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm a) Yêu c u: - Nh ng án, công vi c ăng ký trong chương trình công tác năm c a B ph i th hi n k t h p gi a các nhi m v nêu trong các văn b n, ý ki n ch o c a c p trên v i s ch ng xu t c a cơ quan, ơn v . M i án, công vi c c n xác nh rõ n i dung chính, cơ quan, ơn v ch trì, cơ quan ơn v ph i h p, ngư i ph trách, c p trình và th i h n trình t ng c p, c th n t ng quý, t ng tháng;
 10. - Các cơ quan, ơn v ph i ch u trách nhi m v ti n chuNn b và n i dung th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a mình trong chương trình công tác c a B . b) Phân công th c hi n: - Văn phòng B ch trì ph i h p v i các T ng c c, V , C c và các cơ quan ơn v liên quan xây d ng chương trình công tác năm c a B ; - V K ho ch - Tài chính có trách nhi m b o m kinh phí th c hi n các nhi m v ã ư c phê duy t trong k ho ch công tác c a b trên cơ s quy t nh giao k ho ch cho các cơ quan, ơn v thu c B và các quy nh pháp lu t hi n hành v c p phát ngân sách nhà nư c; - Ch m nh t là ngày 05 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, ơn v thu c B g i Văn phòng B danh m c công vi c c n trình các c p trong năm sau. Văn phòng B có trách nhi m t ng h p trình Lãnh o B quy t nh và ký văn b n g i Văn phòng Chính ph và Th tư ng Chính ph , Văn phòng B ph i c th hóa thành d th o Chương trình công tác năm c a B g i các cơ quan, ơn v liên quan tham gia ý ki n; - Ch m nh t trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c chương trình công tác năm c a B , các cơ quan, ơn v ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n g i Văn phòng B t ng h p xin ý ki n ch o c a B trư ng. Văn phòng B giúp B trư ng tham kh o ý ki n c a các Th trư ng thông qua hình th c quy nh t i kho n 4 i u 3 Quy ch này thông qua chương trình công tác năm c a B ; - Chánh Văn phòng trình B trư ng ký ban hành chương trình công tác năm c a B và g i Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B th c hi n. Ngoài vi c th c hi n các quy nh t i Quy ch này, chương trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t còn ph i tuân th các quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n có liên quan. 2. Chương trình công tác quý: a) Trong tháng cu i c a m i quý, các cơ quan, ơn v ph i ánh giá tình hình th c hi n chương trình công tác quý ó, rà soát l i chương trình công công tác quý sau ã ghi trong chương trình công tác năm và xem xét các v n m i phát sinh ngh i u ch nh chương trình công tác quý sau. Ch m nh t ngày 10 tháng cu i quý, các ơn v ph i g i ngh i u ch nh Chương trình công tác quý sau cho Văn phòng B (kèm theo k ho ch i u ch nh t ng án). Trư ng h p chương trình công tác quý c n i u ch nh thu c Chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , Văn phòng B có trách nhi m làm văn b n B ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph i u ch nh trư c ngày 15 tháng cu i quý;
 11. b) Căn c văn b n ngh i u ch nh Chương trình công tác quý c a các cơ quan, ơn v và thông báo i u ch nh chương trình công tác quý sau c a Văn phòng Chính ph , Văn phòng B d th o Chương trình công tác quý trình B trư ng quy t nh và thông báo cho các cơ quan, ơn v trư c ngày 05 tháng u quý ó. Chương trình công tác quý I ư c th hi n trong chương trình công tác năm, 3. Chương trình công tác tháng: a) Hàng tháng, các cơ quan, ơn v căn c vào Chương trình công tác quý xây d ng và tri n khai th c hi n Chương trình công tác tháng. N u ti n th c hi n Chương trình công tác tháng b ch m ph i báo cáo B trư ng trư c ngày 15 c a tháng; Trư ng h p chương trình công tác c n i u ch nh n m trong chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , Văn phòng B làm văn b n B ngh i u ch nh trư c ngày 20 hàng tháng; b) Ch m nh t là ngày 27 hàng tháng, Văn phòng B t ng h p Chương trình công tác tháng sau c a B trình B trư ng xem xét, quy t nh và thông báo cho các cơ quan, ơn v . Chương trình công tác tháng u quý ư c th hi n c th trong chương trình công tác quý. 4. Chương trình công tác tu n c a B trư ng và các Th trư ng: a) Căn c chương trình công tác tháng, s ch o c a B trư ng và thông báo c a các Th trư ng, Văn phòng B ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng chương trình công tác tu n và g i các cơ quan, ơn v vào sáng th hai hàng tu n; b) Khi có s thay i Chương trình công tác tu n c a Lãnh o B , thư ký c a B trư ng và các chuyên viên giúp vi c Th trư ng k p th i thông báo cho Văn phòng B Văn phòng B c p nh t thông tin trên m ng máy tính c a B và thông báo cho các i tư ng liên quan bi t. 5. Chương trình công tác c a các cơ quan, ơn v thu c B : a) Căn c Chương trình công tác c a B và ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, các cơ quan, ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a cơ quan, ơn v và t ch c th c hi n. Chương trình, k ho ch công tác ph i xác nh rõ trách nhi m n t ng cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan, ơn v , ng th i th hi n rõ l ch trình th c hi n công vi c, m b o ti n trình lãnh o c p trên xem xét theo Chương trình công tác c a B . Trư ng h p phát sinh t xu t ngoài Chương trình công tác c a B , Th trư ng cơ quan, ơn v ph i báo cáo Th trư ng ph trách ho c B trư ng trư c khi ưa nhi m v công tác ó vào chương trình, k ho ch c a cơ quan, ơn v mình; b) Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n các b ph n và cán b , công ch c, viên ch c cơ quan, ơn v hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. Trư ng h p không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, Th trư ng cơ quan, ơn v ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách và
 12. thông báo cho Văn phòng B bi t i u ch nh chương trình chung và tìm gi i pháp kh c ph c. i u 12. Chu n b án, d án 1. Căn c vào chương trình công tác năm, Th trư ng cơ quan, ơn v ư c giao ch trì án, d án bao g m c d án xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là án) ph i l p k ho ch chi ti t v vi c xây d ng án. Sau khi ư c Lãnh oB ng ý, cơ quan, ơn v ch trì ph i g i văn b n thông báo k ho ch ó n Văn phòng B theo dõi, ôn c vi c th c hi n. Cơ quan, ơn v ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n úng k ho ch ã phê duy t. i v i vi c chuNn b các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ngoài vi c tuân theo các quy nh t i quy ch này, còn ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n có liên quan. 2. N u thay i h n trình và n i dung c a án thì cơ quan, ơn v ch trì ph i báo cáo và ư c s ng ý c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách. i u 13. Quan h ph i h p chu n b án 1. D th o án trình B trư ng ký ho c trình cơ quan c p trên ban hành, thu c ph m vi ch c năng c a cơ quan, ơn v nào thì cơ quan, ơn v ó ch trì xây d ng, ch u trách nhi m v n i dung, th th c d th o và ti n án. i v i nh ng d th o án quan tr ng, n i dung ph c t p, B trư ng quy t nh thành l p Ban so n th o và ch o l p T biên t p. i v i án liên quan n ch c năng c a nhi u cơ quan, ơn v , B trư ng ch nh m t cơ quan, ơn v ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng d th o án. Các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m c cán b tham gia và ph i h p công tác theo phân công. Th trư ng cơ quan, ơn v ph i t o i u ki n cho cán b , công ch c, viên ch c thu c quy n ph i h p công tác theo k ho ch ư c duy t. 2. Sau khi án ã ư c chuNn b xong, cơ quan, ơn v ch trì xây d ng án ph i l y ý ki n chính th c c a các cơ quan, ơn v liên quan b ng các hình th c sau ây: a) T ch c cu c h p: Cơ quan, ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng cơ quan, ơn v (n u có) và báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng cơ quan, ơn v bi t. Trư ng h p i di n cơ quan, ơn v ư c m i v ng m t, cơ quan, ơn v ch trì xây d ng, án g i ph n k t lu n có liên quan cho cơ quan, ơn v ó và Th trư ng cơ quan, ơn v ó ph i tr l i b ng văn b n; b) G i công văn l y ý ki n: Cơ quan, ơn v ch trì xây d ng án g i b n th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m phát b u chính th c b ng văn b n, g i cơ quan, ơn v ch trì trong kho ng th i gian 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n xin ý ki n. Văn b n góp ý ki n ph i ghi rõ nh ng i m ng ý, không ng ý, nh ng ki n ngh v vi c s a i, b sung. N u h sơ
 13. án chưa rõ, ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u thì Th trư ng cơ quan, ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u cơ quan, ơn v ch trì làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và th a thu n th i h n tr l i, nhưng t i a không quá 10 ngày làm vi c; i v i án, văn b n quy ph m pháp lu t, vi c g i l y ý ki n i tư ng i u ch nh và th i gian ngh thNm nh ph i tuân theo quy nh t i các văn b n có liên quan. c) G i l y ý ki n qua m ng thông tin máy tính: N i dung và th i h n th c hi n như quy nh t i i m b kho n 2 i u này. i u 14. Theo dõi và ánh giá k t qu th c hi n Chương trình công tác 1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Th trư ng các cơ quan, ơn v rà soát, th ng kê, ánh giá vi c th c hi n Chương trình công tác c a cơ quan, ơn v , g i Văn phòng B t ng h p, báo cáo B trư ng v k t qu x lý các công vi c ư c giao, nh ng công vi c còn t n ng, hư ng s lý ti p theo, ki n ngh vi c i u ch nh, b sung Chương trình công tác th i gian t i. 2. Th trư ng ư c phân công ph trách án có trách nhi m ch o các cơ quan, ơn v tri n khai th c hi n k ho ch ư c duy t; báo cáo B trư ng trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. 3. Văn phòng B có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các cơ quan, ơn v thu c B ; hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cu i năm có báo cáo k t qu th c hi n Chương trình công tác c a B . K t qu th c hi n Chương trình công tác ph i ư c coi là m t tiêu chí quan tr ng xem xét, ánh giá vi c hoàn thành nhi m v c a m i cơ quan, ơn v . Chương IV TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH OB i u 15. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh oB 1. B trư ng, Th trư ng xem xét, gi i quy t công vi c trên cơ s Phi u trình gi i quy t công vi c (m u s 2). 2. B trư ng, Th trư ng ch trì h p, làm vi c v i lãnh o cơ quan, t ch c, chuyên gia liên quan tham kh o ý ki n trư c khi gi i quy t nh ng v n quan tr ng, c n thi t mà chưa s lý ngay ư c b ng cách th c quy nh t i kho n 1 i u này. 3. i v i các công vi c c p bách, c n s lý g p, B trư ng, Th trư ng ch o tr c ti p, Văn phòng B ho c V , C c có liên quan nhi u nh t ch ng báo cáo và th c hi n theo s ch o c a B trư ng, Th trư ng trong th i gian nhanh nh t, không nh t thi t ph i tuân theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 16. Th t c g i văn b n, trình gi i quy t công vi c: 1. Th t c trình B trư ng, Th trư ng gi i quy t công vi c:
 14. a) Công văn, t trình Lãnh o B ph i do Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch ký và óng d u úng thNm quy n; b) i v i nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v khác, trong h sơ trình nh t thi t ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n c a cơ quan, ơn v liên quan; nh ng xu t c a a phương có liên quan n cơ ch , chính sách cho vùng, ho c lãnh th ho c ho t ng l n ư c t ch c t i a phương ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan; c) H sơ trình i v i các văn b n, án bao g m: - T trình B trư ng ph i thuy t minh rõ n i dung chính c a án, lu n c c a các ki n ngh , các ý ki n khác nhau. i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t, n i dung t trình ph i theo úng quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n hư ng d n thi hành. i v i i u ư c và th a thu n qu c t ph i theo úng quy nh c a Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ; - D th o văn b n trình ký; - Phi u thNm nh d th o văn b n quy ph m pháp lu t (m u s 3) c a V Pháp ch ( i v i văn b n quy ph m pháp lu t) ho c văn b n thNm nh chương trình, án c a các cơ quan, ơn v khác theo quy nh c a pháp lu t; - Văn b n ho c ý ki n c a cơ quan, ơn v ph i h p ho c có liên quan; - Báo cáo gi i trình vi c ti p thu ý ki n tham gia c a các cơ quan, ơn v có liên quan, k c ý ki n tư v n khác (n u có); - Các tài li u c n thi t khác. d) Văn b n trình B trư ng ho c Th trư ng ký ban hành ph i do Th trư ng cơ quan, ơn v ký t t (C p phó ch ký t t các văn b n thu c m ng vi c ư c phân công ho c ư c y quy n khi c p trư ng i v ng). Văn b n c a các cơ quan, ơn v s nghi p, doanh nghi p thu c B khi trình B trư ng ho c Th trư ng ký ph i có ý ki n và ch ký c a lãnh o T ng c c, V , C c ch c năng qu n lý v lĩnh v c ó. Trư ng h p n i dung văn b n c a cơ quan, ơn v s nghi p, doanh nghi p trình ký không thu c ph m vi tham mưu qu n lý c a t ng c c ho c V , C c nào thì ph i có ý ki n và ch ký c a Chánh Văn phòng. 2. Các công văn, t trình ngh gi i quy t công vi c ch g i n cơ quan, ơn v ho c cá nhân có thNm quy n gi i quy t. N u c n g i n cơ quan, ơn v ho c cá nhân có liên quan bi t ho c ph i h p thì ghi tên các cơ quan, ơn v , cá nhân ó ph n nơi nh n c a văn b n. 3. i v i các cơ quan, t ch c không thu c s qu n lý c a B v hành chính ho c chuyên môn theo ngành, thì th c hi n th t c g i công văn n B theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v công tác văn thư, lưu tr . Cơ quan, t ch c nư c ngoài có th th c hi n th t c g i công văn n B theo thông l qu c t .
 15. i u 17. Trách nhi m c a Văn phòng B trong vi c trình Lãnh o B gi i quy t công vi c 1. Văn phòng B ch trình B trư ng, Th trư ng nh ng v n thu c ph m vi gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng khi có th t c và h sơ quy nh t i i u 16 Quy ch này. 2. Khi nh n ư c h sơ án, công vi c c a các cơ quan, ơn v , a phương g i trình B trư ng, Th trư ng, Văn phòng B có nhi m v : a) ThNm tra v th t c: N u h sơ án, công vi c trình không úng th t c theo quy nh, trong th i gian không quá 02 ngày làm vi c, Văn phòng B g i Phi u báo (M u s 4) cho cơ quan, ơn v , a phương trình, b sung h sơ, ng th i báo cáo B trư ng, Th trư ng ph trách bi t; b) ThNm tra v th th c văn b n: N u n i dung án, công vi c trình không thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng, không b o m phù h p gi a n i dung h sơ và n i dung c a d th o văn b n s ban hành ho c h sơ chưa rõ có th ra quy t nh, trong th i gian không quá 03 ngày làm vi c, Văn phòng B tr l i văn b n cho cơ quan, ơn v , a phương trình và nêu rõ lý do tr l i. 3. Ch m nh t trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ úng th t c, Văn phòng B ph i trình B trư ng, Th trư ng. Phi u trình gi i quy t công vi c ph i kèm theo y h sơ. 4. H sơ trình Lãnh o B ph i ư c Văn phòng B l p danh m c (bao g m c h sơ trên máy tính) theo dõi quá trình s lý. i u 18. X lý h sơ trình và thông báo k t qu 1. Ch m nh t trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng B trình, B trư ng, Th trư ng x lý h sơ trình và có ý ki n chính th c vào Phi u trình gi i quy t công vi c. 2. i v i nh ng án, công vi c mà B trư ng ho c Th trư ng ph trách yêu c u tham kh o ý ki n tư v n c a các chuyên gia, yêu c u cơ quan, ơn v , a phương trình và các cơ quan, ơn v liên quan gi i trình trư c khi quy t nh, Văn phòng B có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan chuNn b y các n i dung và t ch c B trư ng ho c Th trư ng h p, làm vi c v i các chuyên gia, cơ quan, ơn v , a phương trình và các cơ quan, ơn v liên quan theo quy nh t i kho n 3 i u 19 Quy ch này. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng ho c Th trư ng có th y quy n cho Chánh Văn phòng B ho c Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B ch trì các cu c h p quy nh t i kho n này và báo cáo b ng văn b n v i B trư ng ho c Th trư ng ph trách, xem xét n i dung t i kho n 3 i u 3 Quy ch này, B trư ng, Th trư ng ph trách, xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án quy t nh: a) Cho phép cơ quan, ơn v , a phương trình hoàn thành th t c và ăng ký v i Văn phòng B b trí trình lãnh o B t i phiên h p g n nh t;
 16. b) Giao cơ quan, ơn v , a phương trình chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u. c) Giao cơ quan, ơn v , a phương trình làm th t c l y ý ki n các cơ quan, ơn v trình làm th t c l y ý ki n các cơ quan, ơn v liên quan theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 13 Quy ch này. 4. Căn c ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách v n i dung án, công vi c, Th trư ng cơ quan, ơn v ch trì hoàn ch nh d th o văn b n trình ký ban hành. Nh ng n i dung có liên quan n cơ ch , chính sách thì nh t thi t ph i th hi n thành văn b n g i cho cơ quan, ơn v ho c a phương có liên quan. i v i n i dung c n ph i ban hành dư i hình th c văn b n quy ph m pháp lu t thì ph i th c hi n úng quy nh t i Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i v i các v n do các cơ quan, ơn v , a phương trình v công vi c chuyên môn, không c n thi t ph i ra văn b n c a B , khi Lãnh o B ã có ý ki n vào h sơ thì Văn phòng B g i văn b n thông báo cho cơ quan, ơn v , a phương trình bi t th c hi n. 5. Ch m nh t 10 ngày làm vi c k t ngày Văn phòng B nh n ư c y h sơ, n u chưa có quy t nh cu i cùng c a B trư ng ho c Th trư ng thì Văn phòng B ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan, ơn v ho c a phương trình án, công vi c bi t rõ lý do. Chương V T CH C CÁC H I NGHN VÀ CU C H P i u 19. Các lo i h i ngh và cu c h p Căn c yêu c u công vi c và ph m vi lĩnh v c công tác, B t ch c các h i ngh và cu c h p trên nguyên t c thi t th c, hi u qu và ti t ki m. 1. Các h i ngh g m: H i ngh toàn ngành, h i ngh chuyên (tri n khai, sơ k t, t ng k t m t ho c m t s chuyên ), h i ngh t p hu n công tác chuyên môn, nghi p v . 2. Các cu c h p do Lãnh o B ch trì g m: - H p thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý ánh giá công vi c c a tháng, quý và bàn vi c ch o công vi c tháng sau, quý sau; - H p giao ban vùng, giao ban kh i; - H p giao ban Lãnh o B hàng tu n; - Lãnh o B h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, lãnh o a phương t i tr s B ; - Lãnh o B h p, làm vi c v i a phương và cơ quan, ơn v trong ngành t i a phương, cơ s ;
 17. - H i ngh chuyên có n i dung quan tr ng; các cu c h p khác gi i quy t công vi c. 3. Các cu c h p do Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B ch trì: - Các cơ quan, ơn v thu c B t ch c các cu c h p do lãnh o cơ quan, ơn v ch trì gi i quy t các công vi c chuyên môn và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v c a m i cơ quan, ơn v ã ư c quy nh; - Lãnh o cơ quan, ơn v thu c B có th ch trì các cu c h p, làm vi c v i i di n các cơ quan liên quan trong B ho c ngoài B theo u quy n c a B trư ng, Th trư ng ph trách theo quy nh t i Quy ch này; - Trư ng h p m i lãnh o T nh u , Thành u , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương d h p ph i ư c Lãnh o B phê duy t và ch trì; - Trư ng h p m i nhi u ng chí lãnh o B cùng tham d h p ph i báo cáo v i ngư i ư c m i v thành ph n m i các ng chí lãnh o B ch ng b trí công vi c c a B ; - Các cơ quan, ơn v thu c B khi m i lãnh o các S Văn hóa, Th thao và Du l ch d h p ph i báo cáo Lãnh o B cho phép và ph i th ng nh t ý ki n v i Văn phòng B ph i h p s p x p chương trình, tránh vi c m i các cu c h p trùng nhau. 4. H i ngh và h i th o qu c t do B và các cơ quan, ơn v thu c B t ch c ư c th c hi n theo Quy t nh s 122/2001/Q -TTg ngày 21/8/2001 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam. i u 20. Công tác chu n b h i ngh , cu c h p 1. Duy t ch trương: a) B trư ng quy t nh các h i ngh và cu c h p sau: - H i ngh toàn ngành (trư ng h p ph i xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph thì th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Chính ph ); - H i ngh chuyên , t p hu n (thu c lĩnh v c do B trư ng tr c ti p ph trách); - H p thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý; - H p giao ban vùng; - H p giao ban Lãnh o B hàng tu n; - H p v i lãnh o các cơ quan Trung ương, lãnh o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các cu c h p khác.
 18. b) Th trư ng quy t nh ch trương các h i ngh và cu c h p thu c lĩnh v c Th trư ng ư c phân công ph trách, g m: - Giao ban kh i; - H p, làm vi c t i các cơ quan, ơn v , a phương; - H i ngh chuyên , t p hu n; - Các cu c h p khác thu c ph m vi ph trách. c) Th trư ng các cơ quan, ơn v quy t nh các cu c h p do lãnh o cơ quan, ơn v ch trì gi i quy t các công vi c chuyên môn và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v . 2. Xây d ng k ho ch t ch c h i ngh , cu c h p: Cơ quan, ơn v ch trì chuNn b n i dung, ch u trách nhi m xây d ng k ho ch t ch c h i ngh , cu c h p xin ý ki n Lãnh o B quy t nh v : - N i dung h i ngh , cu c h p, phân công chuNn b các báo cáo; - Thành ph n, th i gian, a i m h p; - D trù kinh phí (n i dung chi, ngu n tài chính); - D ki n thành l p Ban ch o, Ban t ch c h i ngh (n u có); - D ki n chương trình h i ngh ; - Các v n c n thi t khác. 3. ChuNn b và thông qua báo cáo: a) Văn phòng B thông báo cho các cơ quan, ơn v liên quan bi t các báo cáo chính, báo cáo tóm t t và các tài li u c n ph i chuNn b . Cơ quan, ơn v ch trì n i dung ư c phân công d th o và trình B trư ng, Th trư ng ph trách duy t báo cáo và các tài li u c n thi t khác. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c phân công có trách nhi m ki m tra k v n i dung, hình th c các báo cáo, tài li u tru c khi trình Lãnh o B duy t; b) Th i h n trình Lãnh o B duy t báo cáo: - Báo cáo chính ph i g i Văn phòng B trư c ngày khai m c h i ngh ít nh t 05 ngày làm vi c k p hoàn t t các th t c trình Lãnh o B phê duy t; - Các chương trình, d án l n ph i thông qua t i cu c h p Lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng ph i g i n Lãnh o B trư c ngày h p ít nh t 02 ngày làm vi c;
 19. - Các báo cáo chuyên c n Lãnh o B ph trách lĩnh v c duy t ph i g i trư c ngày h p ít nh t 01 ngày làm vi c. c) i v i h i ngh ngành có n i dung liên quan n nhi u cơ quan, ơn v , Văn phòng B có trách nhi m ôn c các cơ quan, ơn v d th o báo cáo và trình Lãnh o B úng th i gian quy nh; k pth i báo cáo Lãnh o B gi i quy t nh ng v n vư t quá kh năng và quy n h n c a cơ quan, ơn v . Các cu c h p ch c p n n i dung theo chuyên ngành thì cơ quan, ơn v ch trì chuNn b n i dung theo k ho ch. d) Các báo cáo thông qua Lãnh o B g m: Báo cáo t ng k t công tác ch o i u hành sáu tháng, m t năm, năm năm c a B ; Báo cáo t ng k t th c hi n các chương trình, án, d án, công vi c quy nh t i kho n 3 i u 3 Quy ch này; Báo cáo k t qu tri n khai th c hi n các chương trình l n c a B . 4. M i h p: Văn phòng B ho c cơ quan, ơn v ư c giao t ch c h p g i gi y m i úng danh sách thành ph n m i h p. Gi y m i c p Lãnh o B , Lãnh o y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và tương ương tr lên d h p ph i do Lãnh o B ký. 5. In tài li u và chuNn b các i u ki n ph c v h p: a) Văn phòng B ch u trách nhi m in n các tài li u h p do các V thu c B chuNn b . Các cơ quan, ơn v thu c B mà có tài kho n riêng ph i t in tài li u h p theo s lư ng c n thi t; b) N u t ch c h p trong cơ quan B , Văn phòng B ch u trách nhi m b trí phòng h p. N u t ch c h p ngoài cơ quan B , Văn phòng B b trí xe ưa ón chung, nơi ăn ngh cho i bi u thu c các V , Văn phòng ng u , Công oàn, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B . i bi u các cơ quan, ơn v có tài kho n riêng do các cơ quan, ơn v ó b o m phương ti n i l i và ăn ngh theo ch hi n hành; c) Kinh phí cu c h p ư c chi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và k ho ch ư c duy t nhưng ph i b o m ti t ki m, tránh lãng phí; d) Chương trình h p do cơ quan, ơn v ư c giao t ch c trình Lãnh o B duy t. i u 21. T ch c h p 1. Tri n khai vi c t ch c h p - Sau khi chương trình ã ư c phê duyêt, cơ quan, ơn v ch trì t ch c h p ch u trách nhi m tri n khai th c hi n; ăng ký i bi u và n i dung tham lu n báo cáo ngư i ch trì h p và x lý nh ng tình hu ng c n thi t khác;
 20. - T i cu c h p, ngư i ch trì i u hành cu c h p theo chương trình d ki n; tuỳ theo yêu c u th c t có th quy t nh i u ch nh chương trình h p nhưng ph i thông báo nh ng ngư i d h p bi t; - Ngư i ch trì h p i u hành cu c h p ph i k t lu n rõ ràng v các n i dung, chuyên ã ư c th o lu n trong cu c h p. 2. Ghi biên b n và thông báo k t qu h p: a) Cơ quan, ơn v ch trì n i dung h p ch u trách nhi m c thư ký ghi biên b n h p. K t lu n c a cu c h p ph i ư c th hi n b ng văn b n. Chánh Văn phòng B có trách nhi m g i thông báo k t lu n cu c h p c a Lãnh o B n các ơn v có liên quan bi t và th c hi n. b) Văn phòng B ph i h p v i các cơ quan, ơn v ư c giao t ch c h p ho c có liên quan d th o thông báo h i ngh ngành, cu c h p Lãnh o B thư ng kỳ, giao ban Lãnh o B hàng tu n, các cu c h p c a Lãnh o B v i lãnh o các cơ quan Trung ương, các a phương và các cơ quan, ơn v trong ngành. c) Các trư ng h p khác do Lãnh o B phân công. 3. Báo cáo k t qu h p: a) Th trư ng báo cáo k t qu h i ngh do mình ch trì v i B trư ng sau khi h i ngh k t thúc; b) i v i h i ngh , cu c h p do Lãnh o B y quy n cho Th trư ng cơ quan, ơn v ch trì, sau khi k t thúc, ngư i ư c u quy n ph i báo cáo B trư ng và Th trư ng ph trách v k t qu h i ngh , cu c h p và nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a cơ quan, ơn v Lãnh o B x lý k p th i. 4. Các công vi c sau h p: Văn phòng B cùng cơ quan, ơn v ư c giao t ch c h p có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung Lãnh o B ã k t lu n t i các h i ngh , cu c h p; ki m tra ôn c, t ng h p báo cáo Lãnh o B v k t qu th c hi n k t lu n ó. Chương VI BAN HÀNH CÁC VĂN B N C A B i u 22. Th i h n ban hành văn b n 1. Trong th i h n 02 ngày làm vi c, k t ngày văn b n ư c ký ban hành, Văn phòng B có trách nhi m g i văn b n cho các cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân có liên quan; g i ăng Công báo Chính ph i v i văn b n quy ph m pháp lu t; 2. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o B thông qua ho c cho ý ki n ch o v n i dung án, d án, công vi c, Văn phòng B ph i h p v i cơ
Đồng bộ tài khoản