Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 3 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 01/2008/Q -UBND Qu n 3, ngày 30 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT/BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy ch b nh vi n; Căn c Quy t nh s 92/2007/Q -UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p B nh vi n qu n 3 tr c thu c y ban nhân dân qu n 3; Xét ngh c a Giám c B nh vi n qu n 3 t i T trình s 159/TTr-BVQ3 ngày 18 tháng 12 năm 2007; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 và Báo cáo th m nh s 28/BC-TP ngày 24 tháng 01 năm 2008 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n qu n 3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v và Giám c B nh vi n qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Tr nh Văn Thình QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N QU N 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. B nh vi n qu n 3 là ơn v s nghi p y t tr c thu c y ban nhân dân qu n 3, ch u s ch o v chuyên môn nghi p v c a S Y t thành ph và s qu n lý toàn di n c a y ban nhân dân qu n 3. i u 2. B nh vi n qu n 3 có tr s và con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N i u 3. Ch c năng B nh vi n qu n 3 có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t như: C p c u, khám ch a b nh, phòng b nh cho ngư i dân trên a bàn qu n 3; ào t o cán b y t , nghiên c u khoa h c, truy n thông giáo d c s c kh e và ch o tuy n (v chuyên môn k thu t) các Tr m Y t phư ng. i u 4. Nhi m v - quy n h n B nh vi n qu n 3 có nhi m v và quy n h n ch y u sau: 1. Xây d ng k ho ch, chương trình hành ng và các gi i pháp th c hi n nhi m v chính tr theo ch c năng trên a bàn qu n 3 trình y ban nhân dân qu n 3 phê duy t; t ch c tri n khai th c hi n m t s nhi m v do y ban nhân dân qu n 3, S Y t thành ph H Chí Minh y quy n ho c phân công. 2. C p c u - khám b nh - ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s Y t chuy n n c p c u; khám b nh, ch a b nh n i trú và ngo i trú. b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e cho các i tư ng theo quy nh c a Nhà nư c.
  3. c) Có trách nhi m gi i quy t các b nh v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa theo phân c p. d) T ch c khám giám nh s c kh e theo thNm quy n ư c phân công khi có yêu c u. ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng chuyên môn c a ơn v theo quy nh c a S Y t . 3. ào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t . b) T ch c ào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và cơ s y t tuy n dư i nâng cao trình chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban u. 4. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) Nghiên c u ho c ph i h p nghiên c u v i các t ch c trong và ngoài nư c. b) T ch c t ng k t, ánh giá các tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban u. c) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban u. d) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 5. Ch o tuy n dư i v chuyên môn k thu t: a) L p k ho ch, giám sát th c hi n quy ch chuyên môn và ch o Tr m Y t các phư ng th c hi n các phác chNn oán và i u tr . b) Tri n khai khám ch a b nh B o hi m y t t i Tr m Y t các phư ng. 6. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng ng. 7. H p tác qu c t : Tham gia các chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy nh c a Nhà nư c. 8. Qu n lý kinh t y t :
  4. a) Có k ho ch s d ng hi u qu cao ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí khác. b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : vi n phí; b o hi m y t ; u tư c a các t ch c trong và ngoài nư c; các t ch c kinh t khác. c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n; th c hi n h ch toán kinh phí khám b nh, ch a b nh theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . d) T ng bư c u tư cơ s v t ch t, trang thi t b y t b ng ngu n v n huy ng c a xã h i. Ngoài ra, B nh vi n qu n 3 còn có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân qu n ch o và theo s phân c p chuyên môn c a S Y t quy nh c th cho b nh vi n tuy n qu n. Chương 3: CƠ C U T CH C, BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 5. Cơ c u t ch c b máy 1. B nh vi n qu n 3 do Giám c lãnh o i u hành, giúp vi c cho Giám c có t hai n ba Phó Giám c. Giám c, Phó Giám c B nh vi n qu n 3 do Ch t ch y ban nhân dân qu n b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n. Giám c B nh vi n qu n 3 quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng K ho ch - T ng h p và i u dư ng. b) Phòng T ch c cán b - Hành chính qu n tr . c) Phòng Tài chính - K toán. 3. Các khoa: a) Khoa Khám b nh và N i lưu. b) Khoa H i s c c p c u. c) Khoa Phòng m . d) Khoa Nhi.
  5. ) Khoa Ngo i t ng h p. e) Khoa Ph s n. g) Khoa Tai - Mũi - H ng. h) Khoa Răng - Hàm - M t. i) Khoa M t. k) Khoa Y h c c truy n và v t lý tr li u. l) Khoa Xét nghi m (Huy t h c, Hóa sinh, Vi sinh). m) Khoa ChNn oán hình nh (X-quang, Siêu âm, n i soi). n) Khoa Ch ng nhi m khuNn. p) Khoa Dư c và Trang thi t b y t . 6. Giám c, Phó Giám c, Trư ng các khoa, phòng, bác sĩ, dư c sĩ, y tá… và cán b , viên ch c thu c B nh vi n th c hi n nhi m v theo quy nh t i Quy ch b nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Y t . i u 6. Biên ch Biên ch c a B nh vi n qu n 3 th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 08/TT-BNV- BYT ngày 05 tháng 6 năm 2007 c a B N i v và B Y t do y ban nhân dân qu n quy t nh trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t c a qu n do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Ngoài ra, tùy theo nhu c u và phát tri n c a ơn v , B nh vi n qu n 3 ư c quy n tuy n d ng m t s biên ch ngoài ch tiêu (H p ng c ng tác chuyên môn), kinh phí chi tr b ng ngu n thu c a B nh vi n. i u 7. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng, xây d ng cơ s v t ch t h t ng và trang thi t b y t th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành. Chương 4: CH LÀM VI C i u 8. Ch làm vi c 1. Giám c là ngư i ng u B nh vi n qu n 3, ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b công tác c a B nh vi n qu n 3, ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn k thu t c a S Y t .
  6. 2. Phó Giám c B nh vi n là ngư i giúp vi c cho Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n b ng văn b n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám c i v ng. i u 9. Trách nhi m c a Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n 1. i u hành t t c các ho t ng chuyên môn, qu n lý nhân s và ch u trách nhi m trư c Giám c v m i ho t ng c a khoa, phòng do mình ph trách. 2. Có trách nhi m báo cáo cho Giám c ho c các Phó Giám c ph trách kh i nh ng vi c ã th c hi n, nh ng khó khăn, nhu c u c a khoa, phòng (báo cáo tr c ti p ho c b ng văn b n) Giám c ho c Phó Giám c ph trách kh i xem xét quy t nh. i u 10. Trách nhi m c a cán b , viên ch c và ngư i lao ng 1. Th c hi n nghiêm các quy nh c a pháp lu t và Pháp l nh Cán b , công ch c quy nh. Hoàn thành nhi m v ư c giao v i tinh th n trách nhi m cao, trong gi làm vi c ph i m c ng ph c và eo b ng tên theo quy nh. 2. Th c hi n n p s ng và cư x có văn hóa nơi công s . 3. Cán b , viên ch c và ngư i lao ng ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a cán b ph trách và lãnh o B nh vi n, c a ng nghi p, cũng như c a b nh nhân và thân nhân ngư i b nh. i u 11. Gi gi c làm vi c Gi gi c làm vi c ư c th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c và c a ngành y t . i u 12. Ch h ih p 1. B nh vi n qu n hàng tháng t ch c h p m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phuơng; t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n, ho c c a lãnh o S Y t . 2. H p giao ban nh kỳ theo n i quy c a cơ quan. 3. Th c hi n ch báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo t xu t theo quy nh. i u 13. Xây d ng k ho ch 1. D a vào ch c năng, nhi m v , k ho ch c a ngành; Trư ng các khoa, phòng có trách nhi m xây d ng k ho ch công tác và trình Giám c xem xét, phê duy t tri n khai th c hi n.
  7. 2. Phòng K ho ch - T ng h p ch u trách nhi m t ng h p k ho ch, l p k ho ch công tác chung cho B nh vi n trình Giám c xem xét, hoàn ch nh và báo cáo c p có thNm quy n phê duy t. 3. Giám c ho c y quy n cho các Phó Giám c t ch c tri n khai k ho ch sau khi ư c c p trên phê duy t; Trư ng các khoa, phòng ch u trách nhi m qu n lý, ôn c và ch o th c hi n trong ph m vi trách nhi m và quy n h n ư c phân công. T t c cán b , viên ch c và ngư i lao ng c a B nh vi n có trách nhi m th c hi n, hoàn thành t t k ho ch, công tác ư c giao. 4. Vi c ki m tra ánh giá th c hi n k ho ch: - Trư ng các khoa, phòng có trách nhi m ki m tra, báo cáo vi c th c hi n k ho ch công tác c a mình. - nh kỳ ho c t xu t Ban Giám c B nh vi n t ch c giám sát, ki m tra vi c th c hi n k ho ch và t ng k t công tác theo quy nh. i u 14. Ch thông tin, báo cáo 1. Thông tin, báo cáo ph i thi t th c, k p th i ph c v có hi u qu trong qu n lý, i u hành c a ơn v . 2. Trư ng các khoa, phòng và cán b , viên ch c ư c phân công ph i ch u trách nhi m v n i dung báo cáo, s li u m b o chính xác, y và k p th i úng quy nh theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n 3 và S Y t thành ph . Chương 5: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 15. i v i y ban nhân dân qu n 1. B nh vi n qu n 3 ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Giám c tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch, Phó Ch t ch qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n các m t công tác ã ư c phân công. 2. Khi H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, thì Giám c báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong các kỳ h p c a H i ng nhân dân qu n. i u 16. i v i S Y t thành ph H Chí Minh B nh vi n qu n 3 ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t , ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a S Y t . i u 17. i v i các cơ quan khác thu c y ban nhân dân qu n
  8. 1. Th c hi n m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng nhi m v theo quy nh. 2. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Giám c B nh vi n ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. i u 18. i v i M t tr n T qu c qu n, các oàn th và t ch c xã h i qu n 1. Th c hi n k ho ch c a y ban nhân dân qu n v ph i h p các ngành, oàn th có liên quan Ny m nh xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân và tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c ngư i dân v công tác v sinh phòng b nh. 2. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c v ch c năng c a B nh vi n, Giám c có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. i u 19. i v i Phòng Y t qu n 3 B nh vi n qu n 3 ph i h p v i Phòng Y t qu n trong ho t ng thanh tra, ki m tra hành ngh y dư c tư nhân trên a bàn qu n; khám s c kh e nghĩa v quân s theo quy nh. i u 20. i v i Trung tâm Y t D phòng qu n 3 B nh vi n qu n 3 ph i h p v i Trung tâm Y t D phòng qu n th c hi n k ho ch phát tri n y t t i a phương và công tác phòng, ch ng d ch b nh. i u 21. i v i Tr m Y t các phư ng B nh vi n qu n 3 ch o tuy n trong ho t ng c p c u, khám ch a b nh t i Tr m ng th i h tr chuyên môn k thu t i v i Tr m Y t các phư ng trong k ho ch phát tri n y t trên a bàn qu n. i u 22. i v i y ban nhân dân các phư ng B nh vi n qu n 3 ph i h p v i y ban nhân dân các phư ng trong công tác chăm sóc s c kh e trên a bàn, ph n ánh nh ng v n nh hư ng n s c kh e ngư i dân trên a bàn phư ng. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 23. Căn c Quy ch này, Giám c B nh vi n qu n 3 có trách nhi m nghiên c u c th hóa ch c năng nhi m v , quy n h n, ch c danh c a cán b , viên ch c, ra quy ch t ch c và ho t ng c a các khoa, phòng chuyên môn và quy trình gi i quy t m t s công vi c chuyên môn th c hi n nhi m v c a B nh vi n nhưng không trái v i n i dung Quy ch và quy nh c a pháp lu t.
  9. i u 24. Giám c B nh vi n qu n 3 có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này và trong quá trình th c hi n, n u c n s a i, b sung n i dung Quy ch này; Giám c B nh vi n ngh , có s tham kh o v i Phòng N i v trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản